Duovent

inhalationsvæske til nebulisator, enkeltdosis 1,25+0,5 mg/beholder

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

DUOVENT® 

0,5 mg/1,25 mg inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkeltdosisbeholder  

Ipratropiumbromid/fenoterolhydrobromid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Duovent til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Duovent.
 3. Sådan skal du bruge Duovent.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Duovent er inhalationsvæske, opløsning til nebulisator, der i forstø- vet form inhaleres ned i lungerne ved hjælp af et inhalationsapparat.
 • Duovent virker ved at afslappe muskulaturen omkring de små bron- kier i lungerne. Herved udvides bronkierne. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret.
 • Du kan bruge Duovent inhalationsvæske til forebyggelse og behandling ved kroniske lungesygdomme som kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL eller rygerlunger) og tilbagevendende astmaanfald.
 • Duovent bruges også som tillægsmedicin til at behandle tilbage‑ vendende astmalignende anfald hos patienter med astmatisk bron- kitis.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin- gerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Duovent

Brug ikke Duovent

 • hvis du er allergisk over for ipratropiumbromid eller fenoterolhy- drobromid, atropinlignende stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Duovent (angivet i punkt 6).
 • hvis du har forstørret hjerte (pga. fortykket hjertemuskulatur, der hæmmer blodgennemstrømningen).
 • hvis du har hurtig uregelmæssig hjertefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Duovent 

 • hvis du har sukkersyge.
 • hvis du for nylig har haft en blodprop i hjertet.
 • hvis du har en alvorlig hjertekarsygdom.
 • hvis du har for højt blodtryk.
 • hvis du har for højt stofskifte (Basedow).
 • hvis du har en binyremarvlidelse (fæokromocytom).
 • hvis du har grøn stær (glaukom) eller anlæg for grøn stær.
 • hvis du har forstørret blærehalskirtel (prostata) og/eller besvær med at lade vandet.
 • hvis du har cystisk fibrose. Duovent kan give fordøjelsesbesvær.
 • hvis du har en alvorlig hjertekarsygdom (f.eks. har haft en blodprop i hjertet, hurtig uregelmæssig puls eller alvorlig hjertesvigt.) og samtidig bruger Duovent, skal du søge læge, hvis du oplever bryst- smerter, åndenød eller forværring af din hjertekarsygdom.
 • hvis du har akut svær astma. Søg omgående læge ved akut ånde‑ nød med hurtig forværring af åndenøden.

 

 • Hvis det er nødvendigt at bruge mere Duovent end foreskrevet af lægen, kan det være tegn på, at sygdommen er forværret, og du bør snarest kontakte din læge.
 • Undgå at få medicinen i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da straks øjnene med koldt vand fra vandhanen. Få instruktion i kor- rekt brug af Duovent.
 • Hvis du har anlæg for grøn stær, skal du beskytte dine øjne.
 • Søg omgående læge hvis du får øjensmerter eller ‑ubehag, sløret syn eller synsforstyrrelser såsom ringe eller pletter samtidig med røde øjne. Disse symptomer skal behandles af en specialist.
 • Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme lige efter brug af Duovent i form af nældefeber, hævelser, hududslæt, astmalign‑ ende anfald, væskeansamlinger i mund og svælget og akut allergisk reaktion (anafylaksi). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Langtidsbehandling bør kombineres med anden behandling. Hvis behandlingen ikke giver den ønskede effekt, bør lægen kontaktes. Hvis du har astmatisk bronkitis, bør Duovent kun anvendes efter behov, ved anfald. Langtidsbehandling af Duovent bør kun gives hvis du har KOL.
 • Duovent bør ikke gives i forbindelse med fødslen, da veerne kan hæmmes.

 

Så længe du får Duovent, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt. 


Doping: Der kræves en særlig dispensation; Therapeutic Use Exemption (TUE), ved behandling med Duovent. TUE skal anmeldes til stæv- neledelsen før konkurrencer. 

Brug af anden medicin sammen med Duovent

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Hjertesygsomme (beta‑blokkere, specielt de ikke selektive).
  • Grøn stær (visse øjendråber).
  • Depression (tricykliske antidepressive midler og MAO‑hæmmere).
  • Astma og øget svedtendens (antikolinergika og xanthinderivater).
  • Blodtrykket eller øget tryk i øjet (sympatomimetika).
  • Hjerterytmeforstyrrelser (digoxin).

 

Fortæl lægen før en evt. bedøvelse, at du bruger Duovent. Måske skal du ophøre med brugen af Duovent før bedøvelse. 


Hvis du har en svær astma, er der risiko for, at kalium i blodet bliver for lavt, især hvis du samtidig tager vanddrivende medicin, astmame- dicin med theofyllin eller lignende stoffer eller binyrebarkhormoner. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Duovent sammen med mad og drikke

Du kan tage Duovent i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper- sonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Duovent efter aftale med lægen. Duovent som indtages i høje doser, eller indtages i slutnin- gen af graviditeten, kan påvirke barnet (rysten, hurtig puls, sving- ende blodsukker, lavt kalium i blodet). For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrel- ser i hjertes rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Amning

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Duovent efter aftale med lægen. Fenoterol udskilles i mælken. Der kan forekomme bivirkninger som irritabilitet og hurtig puls hos det ammende barn.

Fertilitet

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet hos kvinder.

 

Trafik- og arbejdssikkerhed
Duovent kan give bivirkninger som svimmelhed, synsforstyrrelser, store pupiller og sløret syn, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 


Vigtig information om nogle af de øvrige indholdssoffer i Duo- vent. 

 • Ingen relevante informationer.

3. Sådan skal du bruge Duovent

Brug altid Duovent nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Ved anfald: 

1 enkeltdosisbeholder inhaleres efter behov gennem nebulisator evt. tilsluttet respirator. 

Hvis 2 doser ikke er nok til at stoppe et anfald, så kontakt straks læge eller skadestue. 

 

Børn under 12 år: 

Du bør ikke bruge Duovent inhalationsvæske til nebulisator til børn under 12 år. 

 

Brugsanvisning: 

Inhalationsvæsken er klar til brug og skal ikke fortyndes. Enkeltdosisbeholderen er kun beregnet til inhalation med et pas- sende inhalationsudstyr, og du må ikke bruge den på anden måde. 

 

1.Gør inhalationsudstyret klar til brug i henhold til producentens eller lægens instruktion. 

Duovent Orifarm A/S inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkeltdosisbeholder 1,25+0,5 mg/beholder 

 

5.Saml inhalationsudstyret som anført i instruktionen og inhalér væsken som foreskrevet for det pågældende apparat. 

 

6.Skyl eventuelle rester af opløsningen ud efter brug, og rengør inhalationsbeholderen som anbefalet. 

 

Duovent inhalationsvæske bør ikke blandes med anden medicin i inhalationsudstyret. 

Da inhalationsvæsken ikke indeholder konserveringsmiddel, er det vigtigt, at du bruger indholdet straks efter åbning, og du skal an‑ vende en ny beholder for hver dosis. Delvis brugte, åbnede eller beskadigede beholdere skal kasseres. 

Hvis du har brugt for meget Duovent

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Duovent, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

Hjertebanken, hurtig puls, uregelmæssig puls pga. ekstraslag, tryk- ken for brystet eller i mellemgulvet, hjertesmerter, uregelmæssig hjerterytme, rysten, for højt blodtryk, lavt blodtryk, rødmen, kvalme, svimmelhed, forbigående mundtørhed, synsforstyrrelser samt svag- hed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. 

Lægen bør måle kaliumniveauet i dit blod jævnligt. 

Hvis du har glemt at bruge Duovent

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Duovent

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylatisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hurtig meget uregelmæssig puls (artrieflimmer). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Nedsat iltforsyning til hjertet (brystsmerter, åndenød/åndedræts- besvær, almen utilpashed som klam hud, kvalme og opkastning). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmaligende anfald, åndenød (bronkospasme og paradoks bronkospasme). Kontakt straks lægen eller skadestue. Ring evt.112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hoste.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af
1.000 patienter): 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregel- mæssig puls, bliver utilpas eller besvimmer, skal du kontakte læge eller skadestue. ring evt. 112.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Duovent i mere end 2‑3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne.
 • Kvalme, opkastning.
 • Hovedpine, rysten og svimmelhed.
 • Nervøsitet.
 • Hjertebanken.
 • Svælgkatar/irritation i svælget, talebesvær.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Uregelmæssig puls. (arytmi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Overfølsomhed.
 • Rastløs uro.
 • Hyperaktivitet.
 • Psykiske forstyrrelser.
 • Nedsat evne til at se skarpt, store pupiller, sløret syn, øjensmerter, hævelse af hornhinden, rødme i øjet og synsforstyrrelser i form af ringe omkring lyse genstande.
 • Muskelkramper, muskelsvaghed og muskelsmerter.
 • Besvær med at lade vandet, evt. vandladningstop. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Diarré, forstoppelse og forstyrrelser i mavetarmkanalen.
 • Hævelse i munden, betændelse i tungen, mundbetændelse, tør hals, halsirritation, hævelse i svælget.
 • Nældefeber, udslæt, hudreaktioner, svedudbrud.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote- ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK‑2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E‑mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Duovent utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Duovent efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.
 • Du kan opbevare Duovent ved almindelig temperatur.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger

Duovent, inhalationsvæske, opløsning indeholder:

Ipratropiumbromid 0,5 mg/4 ml og fenoterolhydrobromid 1,25 mg/4 ml.  

Øvrige indholdsstoffer:
Natriumchlorid, saltsyre og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Inhalationsvæsken i Duovent er en klar opløsning i små plastbeholdere.
Duovent fås i pakninger med 60 x 4 ml inhalationsvæske til nebulisa- tor, opløsning, enkeltdosisbeholder. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

 

I Danmark markedsføres Duovent® også som Berodual®

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 02/2016  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...