Bimanox

øjendråber, opløsning 2 mg/ml

2care4 Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bimanox 2 mg/ml øjendråber, opløsning 

brimonidintartrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bimanox
 3. Sådan skal du bruge Bimanox
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bimanox indeholder det aktive stof brimonidintartrat, som virker ved at nedsætte trykket i øjeæblet. 

 

Bimanox anvendes til at nedsætte trykket i øjet. 

Det kan enten anvendes alene, hvis du ikke må få øjendråber af betablokkertypen, eller sammen med andre øjendråber, hvis et enkelt lægemiddel ikke er nok til at sænke det høje tryk i øjet i forbindelse med behandling af åbenvinklet glaukom (grøn stær) eller okulær hypertension (forhøjet tryk i øjet). 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bimanox

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Bimanox:

 • Hvis du er allergisk over for brimonidintartrat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • Hos spædbørn/små børn (fra fødslen indtil 2 år).
 • Hvis du tager monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) eller visse lægemidler mod depression. Du skal fortælle det til lægen, hvis du tager lægemidler mod depression.
 • Hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Bimanox: 

 • Hvis det gives til et barn i alderen mellem 2 og 12 år, da Bimanox er frarådet i denne aldersgruppe.
 • Hvis du lider eller har lidt af depression, nedsat mental kapacitet, nedsat blodforsyning til hjernen, hjerteproblemer, en forstyrrelse i blodforsyningen til arme og ben eller en blodtryksforstyrrelse.
 • Hvis du har eller har haft nyre- eller leverproblemer.

 

Rådfør dig med lægen, inden du bruger Bimanox, hvis noget af ovennævnte gælder for dig. 

Børn og unge

Bimanox må ikke anvendes til spædbørn under 2 år.
Det frarådes at anvende Bimanox hos børn (i alderen 2-12 år). 

Brug af anden medicin sammen med Bimanox

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også håndkøbsmedicin. 

 

Fortæl det til lægen, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler: 

 • monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) og andre lægemidler mod depression (se afsnittet 'Brug ikke Bimanox')
 • smertestillende midler, beroligende midler, opiater eller barbiturater, eller hvis du regelmæssigt indtager alkohol.
 • bedøvelsesmidler.
 • lægemidler til behandling af en hjertesygdom eller til sænkning af blodtrykket.
 • lægemidler, som kan påvirke omsætningen, såsom chlorpromazin, methylphenidat og reserpin.
 • lægemidler, der virker på de samme receptorer som Bimanox, for eksempel isoprenalin og prazosin.
 • lægemidler mod enhver sygdom, uanset om den er relateret til din øjensygdom.
 • eller hvis dosen af et af dine nuværende lægemidler bliver ændret.

 

Disse lægemidler kan påvirke din behandling med Bimanox. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Hvis du er gravid, eller der er sandsynlighed for, at du er gravid, bør du ikke bruge Bimanox, medmindre lægen har fortalt dig, at det er absolut nødvendigt.
Bimanox bør ikke anvendes under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bimanox kan forårsage sløret eller unormalt syn. Denne bivirkning kan være værre om natten eller ved nedsat belysning. 

Bimanox kan også forårsage døsighed eller træthed hos visse patienter. 

Hvis du oplever et eller flere af disse symptomer, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før disse symptomer er forsvundet. 

Bimanox indeholder et konserveringsmiddel, der hedder benzalkoniumchlorid.

Dette lægemiddel indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid pr. ml.
Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.
Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller hornhindeproblemer (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge. 

3. Sådan skal du bruge Bimanox

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne (herunder ældre) 

Den anbefalede dosis er én dråbe to gange dagligt i det/de berørte øje/øjne med cirka 12 timers mellemrum. 

 

Brug til børn under 12 år 

Bimanox må ikke anvendes til spædbørn under 2 år. 

Bimanox frarådes til børn (fra 2 til 12 år). 

Brugsvejledning

Bimanox leveres som øjendråber. Vask altid hænder, inden du bruger øjendråberne. Doseringsetiketten angiver, hvor mange dråber, du skal bruge til hver dosis. Hvis du bruger Bimanox sammen med andre øjendråber, skal du vente 5-15 minutter, før du bruger de andre øjendråber. 

 

Tag dine øjendråber på følgende måde: 

Bimanox 2care4 Generics ApS øjendråber, opløsning 2 mg/ml 

 1. Læg hovedet tilbage og kig op i loftet.
 2. Træk forsigtigt det nederste øjenlåg ned, indtil der dannes en lille lomme.
 3. Tryk på den opadvendte dråbebeholder for at frigive en dråbe i dit øje.
 4. Mens du holder det berørte øje lukket, skal du presse med fingeren mod hjørnet af det lukkede øje (på siden ind mod næsen) og holde den der i 1 minut.

 

Undgå at berøre øjet eller noget andet med beholderens spids. 

Sæt låget tilbage på beholderen og luk det godt til lige efter brug. 

Hvis du har brugt for meget Bimanox

Voksne 

Hos voksne, der har brugt flere dråber end ordineret, er de indberettede bivirkninger de samme som dem, der allerede kendes for Bimanox.
Voksne, der uforvarende har slugt øjendråber indeholdende brimonidintartrat, har oplevet blodtryksfald, som hos nogle patienter blev efterfulgt af blodtryksstigning. Kontakt omgående lægen, hvis det sker for dig. 

 

Børn 

Der er indberettet alvorlige bivirkninger hos børn, der uforvarende har slugt øjendråber indeholdende brimonidintartrat. Tegnene omfatter søvnighed, slaphed, lav kropstemperatur, bleghed og vejrtrækningsbesvær. Kontakt omgående lægen, hvis det skulle ske. 

 

Voksne og børn 

Kontakt omgående lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Bimanox, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas), eller hvis nogen ved et uheld har slugt Bimanox. 

Hvis du har glemt at bruge Bimanox

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanker om det. Hvis det næsten er tid til din næste dosis, skal du springe den glemte dosis helt over og følge din normale rutine. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Bimanox

Bimanox skal bruges hver dag for at være effektivt. Du må kun stoppe behandlingen med Bimanox efter aftale med lægen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Følgende bivirkninger er blevet indberettet: 

 

Bivirkninger, der berører øjet 

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Irritation i øjet (røde øjne, brænden, svie, en fornemmelse af at have noget i øjet, kløe, follikler eller hvide pletter på det gennemsigtige lag, der dækker øjets overflade).
 • Sløret syn.
 • En allergisk reaktion i øjet.

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

 • Lokal irritation (betændelse og hævelse i øjenlåget, hævelse af det gennemsigtige lag, der dækker øjets overflade, klistrede øjne, smerter og tåresekretion).
 • Følsomhed over for lys.
 • Beskadigelse af og pletter på øjets overflade.
 • Tørre øjne.
 • Blegning af det gennemsigtige lag, der dækker øjets overflade.
 • Unormalt syn.
 • Betændelse i det gennemsigtige lag, der dækker øjets overflade.

 

Meget sjældne (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Betændelse i regnbuehinden, dvs. den farvede del af øjet.
 • Nedsat pupilstørrelse.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de foreliggende data): 

 • Kløe i øjenlågene.
 • Betændelse i regnbuehinden (dvs. den farvede del af øjet) og i strålelegemet (dvs. de muskler og væv, der gør øjet i stand til at fokusere) (iridocyclitis). Denne tilstand kaldes også for anterior uveitis.

 

Bivirkninger, der berører kroppen 

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Hovedpine.
 • Mundtørhed.
 • Træthed/døsighed.

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

 • Svimmelhed.
 • Forkølelseslignende symptomer.
 • Symptomer relateret til mave og fordøjelse.
 • Unormal smagssans.
 • Almen svækkelse.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

 • Depression.
 • Hjertebanken eller ændringer i pulsen.
 • Tørhed i næsen.
 • Generelle allergiske reaktioner.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede): 

 • Åndenød.

 

Meget sjældne (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Søvnløshed.
 • Besvimelse.
 • Højt blodtryk.
 • Lavt blodtryk.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de foreliggende data):
Hudreaktioner, herunder rødme, ansigtshævelse, kløe, udslæt og udvidelse af blodkar. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Bimanox efter den udløbsdato, der står på æsken og flasken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Bortskaf flasken 28 dage efter åbning, også selvom der er opløsning tilbage. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bimanox indeholder:

 • Aktivt stof: Brimonidintartrat.
  1 ml opløsning indeholder 2 mg brimonidintartrat, svarende til 1,3 mg brimonidin.
  1 dråbe opløsning indeholder 65,2 mikrogram brimonidintartrat, svarende til 43 mikrogram brimonidin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, polyvinylalkohol, natriumcitrat, citronsyremonohydrat, natriumchlorid, renset vand, saltsyre (til pH-justering), natriumhydroxid (til pH-justering).

Udseende og pakningsstørrelser

Opløsningen er en klar, grønlig-gul til lysegrønlig-gul øjendråbeopløsning i plastflaske. 

Hver flaske indeholder 5 ml øjendråber, opløsning. 

 

Pakningsstørrelser: 1 x 5 ml eller 3 x 5 ml 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4 Generics ApS 

Stenhuggervej 12-14 

DK-6710 Esbjerg V 

Fremstiller

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. 

Svilno 20 

51000 Rijeka 

Kroatien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Slovenien: Bimanox 2 mg/ml kapljice za oko, raztopina 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...