Tolterodintartrat "Nordic Prime"

hårde depotkapsler 2 mg og 4 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Tolterodintartrat Nordic Prime 2 mg, hårde depotkapsler  

Tolterodintartrat Nordic Prime 4 mg, hårde depotkapsler  

tolterodintartrat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tolterodintartrat Nordic Prime
 3. Sådan skal du tage Tolterodintartrat Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Tolterodintartrat Nordic Prime er tolterodin. Tolterodin tilhører en gruppe medicin, der kaldes antimuskariner. 

 

Tolterodintartrat Nordic Prime anvendes til behandling af symptomerne på en overaktiv blære. Hvis din blære er overaktiv, oplever du måske, at: 

 • Du er ude af stand til at kontrollere din vandladning.
 • Du skal skynde dig på toilettet uden forudgående varsel, og/eller at du skal på toilettet hyppigt.

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tolterodintartrat Nordic Prime

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Tolterodintartrat Nordic Prime, hvis du:

 • er allergisk over for tolterodintartrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tolterodintartrat Nordic Prime (angivet i punkt 6).
 • er ude af stand til at lade vandet (urinretention).
 • har ukontrolleret snævervinklet glaukom (forhøjet tryk i øjnene med nedsat syn til følge, som ikke er blevet tilstrækkeligt behandlet).
 • lider af myasthenia gravis (udtalt muskelsvaghed).
 • lider af svær ulcerøs kolit (sårdannelse og betændelse i tyktarmen).
 • lider af toksisk megacolon (akut udvidelse af tyktarmen).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Tolterodintartrat Nordic Prime 

 • Hvis du har svært ved at lade vandet, og/eller urinstrålen er meget svag.
 • Hvis du har en sygdom i mave-tarm-kanalen, som påvirker passagen og/eller fordøjelsen af mad.
 • Hvis du lider af nyreproblemer (nedsat nyrefunktion).
 • Hvis du har en leversygdom.
 • Hvis du lider af neurologiske forstyrrelser, som påvirker dit blodtryk, din tarm eller seksuelle funktion (enhver nervesygdom i det autonome nervesystem).
 • Hvis du har brok (fremtrængen af et organ i maven).
 • Hvis du nogensinde oplever at have færre afføringer end sædvanligt, eller hvis du lider af svær forstoppelse (nedsat bevægelighed i mave-tarm-systemet).
 • Hvis du har hjerteproblemer, såsom:
  • Unormalt hjertekardiogram (EKG)
  • Langsom puls (bradykardi)
  • Allerede eksisterende relevante hjertesygdomme, såsom: kardiomyopati (svag hjertemuskel), myokardieiskæmi (nedsat blodtilførsel til hjertet), arytmier (uregelmæssigt hjerteslag) og hjertesvigt.
 • Hvis du har unormalt lave niveauer af kalium (hypokaliæmi), kalcium (hypokalcæmi) eller magnesium (hypomagnesiæmi) i blodet.

 

Tal med din læge eller apoteket, før du begynder at tage Tolterodintartrat Nordic Prime, hvis du mener, at ovenstående gælder for dig. 

Brug af anden medicin sammen med Tolterodintartrat Nordic Prime

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Tolterodin, der er det aktive stof i Tolterodintartrat Nordic Prime, kan påvirke eller påvirkes af andre lægemidler. 


Det frarådes at bruge Tolterodintartrat Nordic Prime i kombination med: 

 • Visse antibiotika (der f.eks. indeholder erythromycin eller clarithromycin).
 • Medicin, der anvendes til behandling af svampeinfektioner (f.eks. medicin, der indeholder ketokonazol eller itraconazol).
 • Medicin, der anvendes til behandling af HIV.

 

Tolterodintartrat Nordic Prime skal anvendes med forsigtighed i kombination med: 

 • Medicin, der påvirker passagen af føde (for eksempel medicin, der indeholder metoclopramid eller cisaprid).
 • Medicin til behandling af uregelmæssigt hjerteslag (for eksempel medicin, der indeholder amiodaron, sotalol, quinidin, procainamid). Anden medicin med samme virkningsmekanisme som Tolterodintartrat Nordic Prime (antimuskarine egenskaber) eller medicin med modsat virkningsmekanisme end Tolterodintartrat Nordic Prime (kolinerge egenskaber).
  Nedsat bevægelighed i mavesækken, der er forårsaget af antimuskarine lægemidler, kan påvirke optagelsen af anden medicin i kroppen. Spørg lægen, hvis du er i tvivl.

Brug af Tolterodintartrat Nordic Prime sammen med mad og drikke

Tolterodintartrat Nordic Prime kan tages før, efter eller under et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må ikke tage Tolterodintartrat Nordic Prime, hvis du er gravid. 

 

Amning  

Det vides ikke, om tolterodin, der er det aktive stof i Tolterodintartrat Nordic Prime, udskilles i modermælken. Det frarådes at amme under behandlingen med Tolterodintartrat Nordic Prime. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tolterodintartrat Nordic Prime kan gøre dig svimmel, træt eller give dig synsforstyrrelser. Hvis du oplever en eller flere af disse bivirkninger (symptomer), må du ikke køre bil eller betjene store maskiner. 

Tolterodintartrat Nordic Prime indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler vise sukkerarter. 

 

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. depotkapsel, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Tolterodintartrat Nordic Prime

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Depotkapslerne skal indtages gennem munden og skal synkes hele.  

Depotkapslerne må ikke tygges. 

 

Voksne: 

Den anbefalede dosis er én 4 mg hård depotkapsel dagligt. 

 

Personer med lever- eller nyreproblemer: 

Hvis du har lever- eller nyreproblemer, vil lægen eventuelt nedsætte din dosis til 2 mg Tolterodintartrat Nordic Prime dagligt. 

 

Brug til børn  

Tolterodintartrat Nordic Prime er ikke anbefalet til børn. 

Hvis du har taget for meget Tolterodintartrat Nordic Prime

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tolterodintartrat Nordic Prime, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomerne på overdosering omfatter hallucinationer, ophidselse, hurtigere hjerteslag end sædvanligt, udvidelse af pupillerne og manglende evne til at lade vandet eller trække vejret normalt. 

Hvis du har glemt at tage Tolterodintartrat Nordic Prime

Hvis du har glemt en dosis på det sædvanlige tidspunkt, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over og følg dit normale doseringsskema. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Tolterodintartrat Nordic Prime

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal tage Tolterodintartrat Nordic Prime. Du må ikke stoppe behandlingen før tid, selvom du ikke kan mærke nogen øjeblikkelig effekt. Din blære har brug for tid til at tilpasse sig. Afslut den kur med depotkapslerne, som din læge har ordineret. Kontakt lægen, hvis du ikke har mærket nogen effekt efter den periode. 

 

Den gavnlige effekt af behandlingen skal revurderes efter 2 til 3 måneder. Kontakt altid lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Tolterodintartrat Nordic Prime. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Kontakt straks din læge eller tag til nærmeste skadestue, hvis du udvikler symptomer på angioødem, såsom: 

 • Hævelse af ansigt, tunge eller svælg.
 • Synkebesvær.
 • Nældefeber og åndedrætsbesvær.

 

Du skal også søge lægehjælp, hvis du får en overfølsomhedsreaktion (for eksempel kløe, hududslæt, nældefeber, åndedrætsbesvær). Denne bivirkning er ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af behandlede). 


Kontakt straks lægen eller tag til nærmeste skadestue, hvis du bemærker noget af følgende: 

 • Brystsmerter, åndedrætsbesvær eller tendens til træthed (selv i hvile), åndedrætsbesvær om natten, hævelse af benene.

Det kan være symptomer på hjertesvigt. Denne bivirkning er ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter). 

 

Der er set følgende bivirkninger under behandling med Tolterodintartrat Nordic Prime med følgende hyppigheder: 

 

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter 

 • Mundtørhed.

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter 

 • Bihulebetændelse
 • Døsighed/træthed
 • Tørre øjne
 • Sure opstød
 • Mavesmerter
 • Smertefuld eller svær vandladning
 • Hævede fødder, ankler og hænder pga. væskeophobning
 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Sløret syn
 • Forstoppelse
 • Luft eller gas i mave eller tarm
 • Diarré.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter 

 • Allergiske reaktioner
 • Nervøsitet
 • Hjertebanken
 • Manglende evne til at tømme blæren
 • Vertigo (udtalt svimmelhed)
 • Hjertesvigt
 • Uregelmæssig hjerterytme
 • Brystsmerter
 • Fornemmelse af stikken og prikken i fingre og tæer
 • Hukommelsessvækkelse.

 

Desuden er der rapporteret om svære overfølsomhedsreaktioner, forvirring, hallucinationer, hurtig puls, rødme i huden, halsbrand, opkastning, udslæt (nældefeber) og hævelser, tør hud og desorientering. Der er også rapporteret om forværring af symptomer på demens hos personer i behandling for demens. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten/æsken efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.  

Plastikbeholder: Holdbarhed efter første åbning er 200 dage. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tolterodintartrat Nordic Prime indeholder:

 • Aktivt stof i Tolterodintartrat Nordic Prime 2 mg hårde depotkapsler er 2 mg tolterodintartrat, svarende til 1,37 mg tolterodin.
 • Aktivt stof i Tolterodintartrat Nordic Prime 4 mg hårde depotkapsler er 4 mg tolterodintartrat, svarende til 2,74 mg tolterodin.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, poly(vinylacetat), povidon, silica, natriumlaurilsulfat, docusatnatrium, magnesiumstearat, hydroxypropylmethylcellulose.
  Kapselsammensætning: indigocarmin (E132), quinolingult (kun i 2 mg depotkapslerne) (E104), titandioxid (E171), gelatine.
  Indre tabletovertræk: ethylcellulose, triethylcitrat, methacrylsyre-ethylacrylat-copolymer, 1,2- propylenglycol.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Tolterodintartrat Nordic Prime er en hård depotkapsel, der er beregnet til dosering én gang dagligt. 

 

Tolterodintartrat Nordic Prime 2 mg depotkapsler er uigennemsigtige grønne, indeholdende to hvide, runde, bikonvekse overtrukne tabletter. 

Tolterodintartrat Nordic Prime 4 mg depotkapsler er uigennemsigtige lyseblå, indeholdende fire hvide, runde, bikonvekse overtrukne tabletter. 

 

Pakningsstørrelser  

Tolterodintartrat Nordic Prime 2 mg depotkapsler fås i følgende pakningsstørrelser:  

Plastikbeholdere indeholdende: 30, 60, 90 (3 x 30) og 120 (2 x 60) 

 

Tolterodintartrat Nordic Prime 4 mg depotkapsler fås i følgende pakningsstørrelser:  

Blisterpakninger indeholdende: 28 og 98 hårde depotkapsler. 

Plastikbeholdere indeholdende: 100 hårde depotkapsler.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime  

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.  

Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...