Insulin aspart "Sanofi"

injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml

Sanofi-Aventis groupe

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Insulin aspart Sanofi 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen  

insulin aspart 

 

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Insulin aspart Sanofi
 3. Sådan skal du bruge Insulin aspart Sanofi
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Insulin aspart Sanofi er et moderne insulin (insulinanalog) med en hurtigvirkende effekt. Moderne insulinpræparater er forbedrede versioner af humaninsuliner. 

 

Insulin aspart Sanofi anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos voksne, unge og børn fra 1 år og derover med sukkersyge (diabetes mellitus). Sukkersyge er en sygdom, hvor kroppen ikke producerer tilstrækkeligt insulin til at kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Insulin aspart Sanofi kan hjælpe med at forhindre komplikationer relateret til diabetes. 

 

Insulin aspart Sanofi begynder at nedsætte dit blodsukker 10-20 minutter efter injektion, den maksimale effekt ses mellem 1-3 timer efter injektionen, og effekten varer 3-5 timer. På grund af den kortvarige virkning skal Insulin aspart Sanofi normalt gives i kombination med et insulinpræparat med mellemlang eller lang virkningstid. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Insulin aspart Sanofi

Brug ikke Insulin aspart Sanofi

 • Hvis du er allergisk over for insulin aspart eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).
 • Hvis du føler, at du er ved at få hypoglykæmi (lavt blodsukker) (Se ”Oversigt over alvorlige og meget almindelige bivirkninger” under afsnit 4)
 • Hvis du har tabt din fyldt pen, eller hvis den er beskadiget eller knust.
 • Hvis den ikke har været opbevaret korrekt, eller hvis den har været frosset (se afsnit 5 ”Opbevaring”).
 • Hvis insulinet ikke fremstår klart og farveløst.

 

Hvis noget af ovenstående gør sig gældende, må du ikke bruge Insulin aspart Sanofi. Tal med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 

Før du bruger Insulin aspart Sanofi

 • Kontrollér på etiketten, at det er den rigtige insulintype.
 • Brug altid en ny nål til hver injektion for at undgå forurening med bakterier.
 • Du må ikke dele nåle og din fyldt pen med andre.
 • Insulin aspart Sanofi er kun egnet til indsprøjtning under huden. Tal med lægen, hvis du har behov for at indsprøjte din insulin på en anden måde.

Advarsler og forsigtighedsregler

Notér produktnavn (”Insulin aspart Sanofi”) og Lot-nummer (anført på yderkartonen og etiketten på alle cylinderampuller og fyldte penne), så du har det, hvis du skal indberette en bivirkning. 

Hudforandringer på injektionsstedet

Injektionsstedet bør løbende skiftes for at forebygge hudforandringer, f.eks. knuder under huden. Hvis du injicerer insulinet i et område med knuder, kan det være, at insulinet ikke virker så godt (se afsnittet Sådan skal du bruge Insulin aspart Sanofi). Kontakt lægen, hvis du for øjeblikket injicerer i et område med knuder, før du begynder at injicere i et andet område. Det kan være, at lægen vil fortælle dig, at du skal tjekke dit blodsukker oftere og tilpasse insulindosen eller dosen af andre antidiabetiske lægemidler. 


Nogle omstændigheder og aktiviteter kan have indflydelse på dit insulinbehov. Tal med din læge: 

 • Hvis du har problemer med nyrer eller lever eller med binyrer, hypofyse eller skjoldbruskkirtel.
 • Hvis du dyrker mere motion, end du plejer, eller ønsker at ændre din kost, da det kan påvirke dit blodsukkerniveau.
 • Hvis du bliver syg, skal du fortsætte med at tage insulin og kontakte din læge.
 • Hvis du har planer om at rejse til udlandet, kan en eventuel tidsforskel påvirke insulinbehovet og injektionstidspunkterne.

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn under 1 år, da der ikke er blevet udført kliniske studier hos børn under 1 år. 

Brug af anden medicin sammen med Insulin aspart Sanofi

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.
Nogle lægemidler påvirker dit blodsukkerniveau, og det kan betyde, at din insulindosis skal ændres. Nedenstående liste omfatter en række almindelige lægemidler, som kan påvirke din insulinbehandling. 


Dit blodsukkerniveau kan falde (hypoglykæmi), hvis du tager: 

 • Andre lægemidler til behandling af diabetes
 • Monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (til behandling af depression)
 • Betablokkere (til behandling af forhøjet blodtryk)
 • Angiotensin konverteringsenzym (ACE)-hæmmere (til behandling af visse hjertelidelser eller forhøjet blodtryk)
 • Salicylater (smertestillende og febernedsættende)
 • Anabolske steroider (såsom testosteron)
 • Sulfonamider (til behandling af infektioner).

 

Dit blodsukkerniveau kan stige (hyperglykæmi), hvis du tager: 

 • Oral prævention (p-piller)
 • Thiazider (til behandling af forhøjet blodtryk eller ved væskeophobning)
 • Glukokortikoider (som f.eks. kortison til behandling af betændelsestilstand)
 • Skjoldbruskkirtelhormon (til behandling af sygdomme i skjoldbruskkirtlen)
 • Sympatomimetika (som f.eks. adrenalin eller salbutamol og terbutalin til behandling af astma)
 • Væksthormon (lægemiddel til vækststimulering af skelet og legeme med udtalt effekt på kroppens forbrændingsprocesser)
 • Danazol (lægemiddel, der påvirker ægløsning).

 

Octreotid og lanreotid (til behandling af akromegali, en sjælden hormonel sygdom, der sædvanligvis forekommer hos midaldrende voksne og skyldes, at hypofysen danner for meget væksthormon) kan enten øge eller reducere dit blodsukkerniveau. 


Betablokkere (til behandling af forhøjet blodtryk) kan svække eller fuldstændigt undertrykke de første advarselssignaler, der hjælper dig med at opdage lavt blodsukker. 


Pioglitazon (tabletter til behandling af type 2-diabetes)
Nogle patienter med årelang type 2-diabetes og hjertesygdom eller tidligere slagtilfælde, som er blevet behandlet med pioglitazon og insulin, oplevede hjertesvigt. Fortæl det til din læge hurtigst muligt, hvis du oplever tegn på hjertesvigt, såsom usædvanlig åndenød, hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger (ødemer). 


Fortæl det til din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet, hvis du tager noget af ovenstående medicin. 

Insulin aspart Sanofi og alkohol

Hvis du drikker alkohol, kan dit behov for insulin ændres, og dit blodsukkerniveau kan enten stige eller falde. Omhyggelig kontrol anbefales. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Insulin aspart Sanofi kan anvendes under graviditet. Din insulindosis skal eventuelt ændres under graviditet og efter fødsel. Omhyggelig kontrol med din diabetes, specielt forebyggelse af hypoglykæmi (lavt blodsukker), er vigtigt for dit barns helbred. 


Der er ingen begrænsninger ved behandling med Insulin aspart Sanofi under amning. 


Spørg din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin, mens du er gravid eller ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Spørg din læge, om du må køre bil eller arbejde med maskiner: 

 • Hvis du ofte har hypoglykæmi.
 • Hvis du har svært ved at vurdere, om du har hypoglykæmi.

 

Hvis dit blodsukker er lavt eller højt, kan din koncentrations- og reaktionsevne være påvirket og dermed også din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Vær opmærksom på, at du kan bringe dig selv eller andre i fare. 

 

Den hurtige virkning af Insulin aspart Sanofi betyder, at eventuel hypoglykæmi indtræder hurtigere efter injektion end med opløseligt humaninsulin. 

Insulin aspart Sanofi indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du bruge Insulin aspart Sanofi

Dosis og hvornår du skal tage dit insulin

Tag altid dit insulin og justér din dosis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet. 

 

Insulin aspart Sanofi tages som udgangspunkt lige før et måltid. Spis et måltid eller et mellemmåltid inden for 10 minutter efter injektionen for at undgå lavt blodsukker. Om nødvendigt kan Insulin aspart Sanofi gives umiddelbart efter et måltid (se ”Hvordan og hvor du skal injicere” nedenfor for yderligere oplysninger). 

 

Du må ikke skifte insulin, medmindre lægen har bedt dig om det. Hvis lægen har skiftet til en anden type insulin eller et andet insulinmærke, er det muligt, at lægen skal justere din dosis. 

 

Brug til børn og unge  

Insulin aspart Sanofi kan anvendes til unge og børn i alderen 1 år og opefter i stedet for opløseligt humaninsulin, når en hurtig virkning ønskes, for eksempel når det er svært at dosere barnet i forhold til måltider. 

 

Anvendelse til særlige patientgrupper  

Hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion, eller hvis du er over 65 år, skal du kontrollere dit blodsukker mere regelmæssigt og tale med lægen om ændring af din insulindosis. 

Hvordan og hvor du skal injicere

Insulin aspart Sanofi er beregnet til injektion under huden (subkutant). Du må aldrig injicere dig selv direkte ind i en vene (intravenøst) eller muskel (intramuskulært). Insulin aspart Sanofi er kun egnet til indsprøjtning under huden. Tal med lægen, hvis du har behov for at indsprøjte din insulin på en anden måde. 

 

For hver injektion skal du vælge et nyt injektionssted inden for det bestemte hudområde, som du bruger. Det kan nedsætte risikoen for fortykkelse af huden eller sprækker i huden (se afsnit 4 ”Bivirkninger”). De bedste steder til injektion er: Foran på maveskindet, overarmen eller foran på låret. Insulinet har en hurtigere virkning, hvis der injiceres foran på maven. Du skal altid måle dit blodsukker regelmæssigt. 

Sådan bruger du Insulin aspart Sanofi SoloStar fyldt pen

Insulin aspart Sanofi SoloStar er en fyldt engangspen, der indeholder insulin aspart. Hver SoloStar pen afgiver 1-80 enheder i trin på 1 enhed. 

 

Læs omhyggeligt brugervejledningen i denne indlægsseddel. Du skal bruge pennen som beskrevet i brugervejledningen. 

 

Du skal altid kontrollere, at det er den korrekte pen, du bruger, før du injicerer dit insulin. 

Hvis du har taget for meget insulin

Hvis du har taget for meget insulin, bliver dit blodsukker for lavt (hypoglykæmi) (se ”Oversigt over alvorlige og meget almindelige bivirkninger” under afsnit 4). 

Hvis du har glemt at tage dit insulin

Hvis du glemmer at tage dit insulin, kan dit blodsukker blive for højt (hyperglykæmi) (se ”Følger af diabetes” under afsnit 4). 

Hvis du holder op med at tage insulin

Du må ikke stoppe med at tage dit insulin uden først at tale med din læge, der kan fortælle dig, hvad der skal gøres. Det kan føre til meget højt blodsukker (alvorlig hyperglykæmi) og ketoacidose (se ”Følger af diabetes” under afsnit 4). 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Oversigt over alvorlige og meget almindelige bivirkninger

Lavt blodsukker (hypoglykæmi) er en meget almindelig bivirkning. Det kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer.  

 

Lavt blodsukker kan forekomme, hvis du: 

 • Injicerer for meget insulin.
 • Spiser for lidt eller springer et måltid over.
 • Dyrker mere motion, end du plejer.
 • Drikker alkohol (se ”Brug af Insulin aspart Sanofi sammen med alkohol” under afsnit 2).

 

Tegn på lavt blodsukker:
Koldsved; kold og bleg hud; hovedpine; hjertebanken; kvalme; usædvanlig stor sultfornemmelse; midlertidige synsforstyrrelser; døsighed; unormal træthed og svaghed; nervøsitet eller rysten; ængstelse; forvirring og koncentrationsbesvær. 


Alvorligt lavt blodsukker kan føre til bevidstløshed. Hvis langvarig alvorligt lavt blodsukker ikke behandles, kan det medføre hjerneskade (midlertidig eller varig) og i værste fald død. Du kan genvinde bevidstheden hurtigere, hvis du får en injektion med hormonet glucagon af en person, der er instrueret i, hvordan det anvendes. Hvis du får glucagon, skal du også have glucose eller et sukkerholdigt produkt at spise, så snart du igen er ved bevidsthed. Hvis du ikke reagerer på glucagonbehandlingen, skal du behandles på hospitalet. 


Du skal gøre følgende, hvis du får lavt blodsukker:
 

 • Hvis du får lavt blodsukker, skal du spise glucosetabletter eller et andet sukkerholdigt produkt (f.eks. slik, kiks, frugtjuice). Mål dit blodsukker, hvis det er muligt, og hvil dig. Medbring for en sikkerheds skyld altid glucosetabletter eller sukkerholdige produkter.
 • Når symptomerne på lavt blodsukker er forsvundet, eller når dit blodsukkerniveau er stabiliseret, kan du fortsætte med insulinbehandlingen som sædvanligt.
 • Hvis du får så lavt blodsukker, at du besvimer, hvis du har haft brug for en glucagoninjektion eller hvis du har haft gentagne tilfælde af lavt blodsukker, skal du tale med din læge. Tidspunktet for eller mængden af insulin, mad eller motion skal muligvis ændres.

 

Fortæl det til de relevante personer, at du har diabetes, og om hvilke konsekvenser det kan have, herunder risikoen for at du kan besvime på grund af lavt blodsukker. Fortæl dem, at hvis du besvimer, skal du vendes om på siden, og der skal straks tilkaldes lægehjælp. De må ikke give dig noget at spise eller drikke, da du kan blive kvalt. 

 

Alvorlige allergiske reaktioner over for Insulin aspart Sanofi eller et af indholdsstofferne (kaldet en systemisk allergisk reaktion) er en meget sjælden bivirkning, der kan være livstruende. Dette kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer.  

 

Søg straks lægehjælp: 

 • Hvis allergisymptomerne spreder sig til andre dele af kroppen.
 • Hvis du pludselig føler dig utilpas og du: Begynder at svede, kaster op, får åndedrætsbesvær, hjertebanken eller bliver svimmel.

 

Kontakt straks lægen, hvis du oplever nogle af disse symptomer. 

Andre bivirkninger

Hudforandringer på injektionsstedet:  

Hvis du injicerer insulin for ofte på samme sted, kan fedtvævet enten skrumpe (lipoartrofi) eller fortykkes (lipohypertrofi) (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter). Knuder under huden kan også skyldes ophobning af et protein, der kaldes amyloid (kutan amyloidose; det vides ikke, hvor ofte dette forekommer). Hvis du injicerer insulinet i et område med knuder, kan det være, at insulinet ikke virker så godt. Skift injektionssted ved hver injektion for at forebygge disse hudforandringer. Hvis du bemærker, at huden sprækker eller bliver tyk på injektionsstedet, skal du fortælle det til din læge eller sygeplejerske. Disse reaktioner kan blive mere alvorlige, eller måske ændre optagelsen af dit insulin, hvis du injicerer på et sådant sted. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

Tegn på allergi: Der kan forekomme lokale allergiske reaktioner (smerter, rødme, nældefeber, betændelseslignende tilstand (inflammation), blå mærker, hævelse og kløe) på injektionsstedet. Symptomerne forsvinder normalt inden for få uger ved fortsat insulinbehandling. Kontakt straks din læge, hvis symptomerne ikke forsvinder, eller hvis de spreder sig til andre dele af kroppen (se også ”Alvorlige allergiske reaktioner” ovenfor). 

 

Synsforstyrrelser: Når du påbegynder insulinbehandling, kan du opleve synsforstyrrelser, men problemet er normalt midlertidigt. 

Hævede led: Når du påbegynder insulinbehandling, kan væskeophobning give hævede ankler og led. Normalt forsvinder dette hurtigt. Hvis det ikke forsvinder, skal du tale med din læge. 

 

Diabetisk retinopati (en øjensygdom i forbindelse med sukkersyge, som kan medføre synstab): Hvis du har diabetisk retinopati, kan det blive værre, hvis dit blodsukkerniveau forbedres meget hurtigt.
Tal med lægen om det. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)  

Smertefuld neuropati (smerter på grund af nerveskader): Hvis dit blodsukkerniveau forbedres meget hurtigt, kan du få nerverelaterede smerter. Dette kaldes akut smertefuld neuropati og er sædvanligvis midlertidigt. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

Følger af diabetes

Højt blodsukker (hyperglykæmi)  

 

Højt blodsukker kan forekomme, hvis du: 

 • Ikke har injiceret nok insulin.
 • Glemmer at injicere dit insulin eller stopper med at tage insulin.
 • Gentagne gange injicerer mindre insulin, end du har brug for.
 • Får en infektion og/eller feber.
 • Spiser mere, end du plejer.
 • Dyrker mindre motion, end du plejer.

 

Advarselstegn på højt blodsukker:
Advarselstegnene kommer gradvist. De omfatter: Hyppig vandladning; tørst; nedsat appetit; kvalme eller opkastning; døsighed eller træthed; ansigtsrødme; tør hud; mundtørhed og frugtagtig (acetonelugtende) ånde. 


Du skal gøre følgende, hvis du får højt blodsukker 

 • Hvis du får nogle af ovennævnte tegn: Mål dit blodsukkerniveau, kontrollér din urin for ketonstoffer, hvis det er muligt, og søg straks lægehjælp.
 • Disse symptomer kan betyde, at du har en meget alvorlig tilstand kaldet diabetisk ketoacidose (ophobning af syre i blodet, fordi kroppen nedbryder fedt i stedet for sukker). Tilstanden kan resultere i diabetisk koma og i værste fald død, hvis den ikke bliver behandlet.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevar Insulin aspart Sanofi i køleskabet (2°C-8°C), inden det tages i brug. Må ikke fryses. Opbevar den fyldte pen i den ydre karton for at beskytte mod lys. 

 

Den Insulin aspart Sanofi fyldt pen, der er i brug, opbevares ved stuetemperatur (under 30ºC) i højst 4 uger. Den pen, der er i brug, må ikke opbevares i køleskabet. Den fyldte pen må ikke opbevares med nålen påsat. Behold altid hætten på den fyldte pen, når du ikke bruger den for at beskytte mod lys. 

 

Brug ikke Insulin aspart Sanofi fyldt pen, hvis opløsningen er farvet eller indeholder faste partikler. Du må kun bruge det, hvis det er klart som vand. Det skal du kontrollere, hver gang, du skal injicere dig selv. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Insulin aspart Sanofi indeholder

 • Aktivt stof: insulin aspart. 1 ml opløsning indeholder 100 enheder insulin aspart (svarende til 3,5 mg). Hver fyldt pen (SoloStar) indeholder 3 ml injektionsvæske, opløsning svarende til 300 enheder insulin aspart. Hver fyldt pen (SoloStar) afgiver 1-80 enheder i trin på 1 enhed.
 • Øvrige indholdsstoffer: phenol, metacresol, zinkchlorid, polysorbat 20, natriumchlorid, saltsyre/natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker. Natriumhydroxid eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

Udseende og pakningsstørrelser

Insulin aspart Sanofi injektionsvæske, opløsning er en klar, farveløs, vandig opløsning. Hver fyldt pen (SoloStar) indeholder 3 ml. 


Brug kun nåle, der er kompatible til brug med Insulin aspart Sanofi. 


Insulin aspart Sanofi i fyldt pen (SoloStar) fås i pakninger med 1, 5 eller 10 fyldte penne.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

sanofi-aventis groupe, 54, rue La Boétie, F - 75008 Paris, Frankrig 

Fremstiller:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark  

Sanofi A/S 

Tlf: +45 45 16 70 00 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu 

Brugsvejledning

Insulin aspart Sanofi injektionsvæske opløsning i fyldt pen (SoloStar)

BRUGSVEJLEDNING  

Læs dette først

Vigtig information  

 • Lån ikke pennen ud til andre - den må kun bruges af dig.
 • Brug aldrig pennen, hvis den er beskadiget, eller hvis du er usikker på, om den virker som den skal.
 • Udfør altid en sikkerhedstest
 • Medbring altid en ekstra pen og nåle i tilfælde af, at du mister dem eller de går i stykker.
 • Du må aldrig genbruge en nål. Du kan risikere, at du får en for lille dosis (underdosering) eller får for stor en dosis (overdosering), da nålen kan blive blokeret.

 

Lær at injicere  

 • Tal med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken om, hvordan du udfører en injektion, før du bruger pennen.
 • Spørg om hjælp, hvis du har problemer med at håndtere pennen, for eksempel hvis du har problemer med dit syn.
 • Læs indlægsseddel og brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender pennen. Hvis du ikke følger alle instruktionerne, risikerer du at få for meget eller for lidt insulin.

 

Brug for hjælp?  

Hvis du har spørgsmål om din pen eller om diabetes, så spørg din læge, apoteket eller sygeplejersken eller ring til sanofi-aventis’ telefonnummer, som står på forsiden af denne indlægsseddel. 

 

Ekstra ting, du får brug for: 

 • En ny steril nål (se TRIN 2).
 • En kanyleboks til bortskaffelse af brugte nåle og penne (se Bortskaffelse af pennen).

Kend din pen

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

TRIN 1: Kontrollér din pen

 • Tag en ny pen ud af køleskabet mindst 1 time, før du skal injicere. Det er mere smertefuldt at injicere kold insulin.

 

1A Kontrollér navnet og udløbsdatoen på etiketten på din pen. 

 • Du skal sikre dig, at du bruger den korrekte insulin. Det er især vigtigt, hvis du har flere injektionspenne.
 • Brug aldrig din pen efter udløbsdatoen.

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

 

1B Tag penhætten af. 

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

 

1C Kontrollér at insulinet er klart. 

 • Brug ikke pennen, hvis insulinet er uklart, misfarvet eller indeholder partikler.

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

 

TRIN 2: Påsæt en ny nål

 • Brug altid en ny steril nål til hver injektion. Det hjælper med at forebygge, at nålen stoppes til samt forurening med bakterier og infektion.
 • Brug kun nåle, der er kompatible til brug med Insulin aspart Sanofi.

 

2A Fjern folieforseglingen fra en ny nål. 

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

 

2B Hold nålen lige, og skru den på pennen, indtil den sidder fast. Den må ikke overspændes. 

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

 

2C Tag den ydre hætte af. Opbevar den til senere. 

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

 

2D Tag den indre nålehætte af, og kassér den. 

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

 

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/mlHåndtering af nåle 

 • Vær forsigtig med håndtering af nåle for at undgå uheld og krydsinfektion.

TRIN 3: Udfør en sikkerhedstest

 • Udfør altid en sikkerhedstest før hver injektion - dette er for at:
 • kontrollere at pen og nål virker korrekt.
 • sikre at du får den korrekte insulindosis.

 

3A Vælg 2 enheder ved at dreje dosisvælgeren, indtil dosismarkøren peger på 2. 

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

 

3B Tryk injektionsknappen helt i bund. 

 • Når der kommer insulin ud af nålespidsen, fungerer pennen korrekt.

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

 

Hvis der ikke kommer noget insulin ud: 

 • Det kan være nødvendigt at gentage dette trin op til 3 gange, inden insulinet kommer ud.
 • Hvis der ikke kommer insulin ud efter den tredje gang, kan nålen være tilstoppet. Hvis dette sker:
  • udskift nålen (se TRIN 6 og TRIN 2),
  • gentag sikkerhedstesten (TRIN 3).
 • Brug ikke din pen, hvis der stadig ikke kommer insulin ud fra nålens spids. Brug en ny pen.
 • Brug aldrig en sprøjte til at udtage insulin fra pennen.

 

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/mlHvis du ser luftbobler 

 • Der kan være luftbobler i insulinet. Dette er normalt, og de er ikke farlige.

TRIN 4: Vælg din dosis

 • Vælg aldrig en dosis eller tryk på injektionsknappen uden påsat nål. Det kan beskadige pennen.

 

4A Sørg for, at en nål er påsat, og at dosis er indstillet til “0”. 

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

 

 

4B Drej dosisvælgeren, indtil dosismarkøren er ud for din dosis. 

 • Hvis du kommer til at dreje forbi din dosis, kan du dreje tilbage igen.
 • Hvis der ikke er nok enheder tilbage i din pen, vil dosisvælgeren standse ud for det antal enheder, der er tilbage.
 • Hvis du ikke kan vælge hele din dosis, skal du bruge en ny pen eller injicere det antal enheder, der er tilbage og herefter bruge en ny pen for at få resten af din dosis.

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

 

Sådan aflæser du dosisvinduet 

 

Lige tal vises på linje med dosismarkøren. 

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

 

Ulige tal er vist som en linje mellem de lige tal: 

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

 

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/mlInsulinenheder i pennen 

 • Pennen indeholder i alt 300 enheder insulin. Du kan indstille dosis fra 1 til 80 enheder i trin på 1 enhed. Hver pen indeholder mere end én dosis.
 • Du kan se nogenlunde, hvor mange enheder insulin, der er tilbage ved at se på, hvor stemplet befinder sig på insulinskalaen.

TRIN 5: Injektion af dosis

 • Hvis du har svært ved at trykke injektionsknappen ind, må du ikke tvinge den, da pennen kan brække. Se punktet nedenfor for hjælp.

 

5A Vælg et af de injektionssteder, der er vist på billedet 

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

 

5B Tryk nålen ind under huden som vist af din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 

 • Tryk ikke på injektionsknappen endnu.

 

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

 

5C Placer tommelfingeren på injektionsknappen. Tryk derefter hele vejen ind, og hold knappen nede. 

 • Tryk ikke i en vinkel - tommelfingeren kan i så fald forhindre dosisvælgeren i at dreje.

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

 

5D Hold dosisknappen inde. Når du ser ”0” i dosisvinduet, skal du langsomt tælle til 10. 

 

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml På den måde sikres det, at du får den fulde dosis. 

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

 

5E Slip injektionsknappen efter du har holdt den inde og langsomt talt til 10. Fjern derefter nålen fra huden. 

 

Hvis du har svært ved at trykke knappen ind:  

 • Udskift nålen (se TRIN 6 og TRIN 2), og udfør en sikkerhedstest (se TRIN 3).
 • Brug en ny pen, hvis du stadig har svært ved at trykke knappen ind.
 • Brug aldrig en sprøjte til at udtage insulin fra pennen.

TRIN 6: Fjern nålen

 • Vær forsigtig med håndtering af nåle for at undgå uheld og krydsinfektion.
 • Sæt aldrig den indre nålehætte på igen.

 

6A Sæt den ydre nålehætte tilbage på nålen, og brug den til at skrue nålen af pennen. 

 • For at reducere risikoen for uheld med nålen må den indre nålehætte aldrig sættes på igen.
 • Hvis en anden person giver injektionen, eller du giver injektionen til en anden person, skal der udvises særlig forsigtighed, når nålen fjernes og bortskaffes.
 • Følg de anbefalede retningslinjer for fjernelse og bortskaffelse af nåle (kontakt din læge, apotekspersonalet eller sygeplejerske) for at reducere risikoen for skader med nålen og overførsel af infektionssygdomme.

 

6B Bortskaf nålen i en punkterfri beholder eller i overensstemmelse med apotekspersonalet eller kommunens anvisninger. 

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

 

6C Sæt penhætten på igen. 

 • Læg ikke pennen tilbage i køleskabet.

Insulin aspart "Sanofi" Sanofi-Aventis groupe injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 100 E/ml 

Opbevaring og vedligeholdelse af pennen

 • Du kan rengøre ydersiden af pennen ved at tørre den af med en fugtig klud (kun vand). Du må ikke lægge pennen i blød, vaske eller smøre pennen - det kan beskadige den.
 • Brugte penne bortskaffes i overensstemmelse med apotekspersonalets eller kommunens anvisninger.
 • Se pkt. 2 og 5 i indlægssedlen for yderligere information omkring opbevaring og brug af din pen.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...