Pantoprazol "KRKA"

enterotabletter 20 mg

Krka AB

Indledning (håndkøb)

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pantoprazol Krka 20 mg enterotabletter  

pantoprazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 2 uger.
 • Du bør ikke tage Pantoprazol Krka i mere end 4 uger uden at kontakte lægen.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pantoprazol Krka
 3. Sådan skal du tage Pantoprazol Krka
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pantoprazol Krka indeholder det aktive stof pantoprazol, som blokerer den "pumpe", der producerer mavesyre. Dermed reduceres mængden af syre i din mave. 


Pantoprazol Krka anvendes til korttidsbehandling af reflukssymptomer (f.eks. halsbrand og sure opstød) hos voksne. 


Refluks er tilbageløb af syre fra maven til spiserøret, som kan blive betændt og smertefuldt. Det kan give symptomer som smertefuld brændende fornemmelse i brystet, som stiger op i halsen (halsbrand) og giver en sur smag i munden (sure opstød). 


Du kan opleve lindring af dine symptomer på sure opstød og halsbrand efter kun en dags behandling med Pantoprazol Krka, dog er denne medicin ikke beregnet til at give øjeblikkelig lindring. Det kan være nødvendigt at tage tabletter i 2-3 dage i træk for at lindre symptomerne. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 2 uger 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pantoprazol Krka

Tag ikke Pantoprazol Krka:

 • hvis du er allergisk over for pantoprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6)
 • hvis du tager HIV-proteasehæmmere som f.eks. atazanavir, nelfinavir (til behandling af HIV-infektion). Se brug af anden medicin sammen med Pantoprazol Krka.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Pantoprazol Krka  

Tal med lægen først: 

 • hvis du er blevet behandlet for halsbrand eller fordøjelsesbesvær uafbrudt i mere end 4 uger
 • hvis du er over 55 år og dagligt tager medicin uden recept mod fordøjelsesbesvær
 • hvis du er over 55 år og har nye reflukssymptomer eller reflukssymptomer, der for nylig har ændret sig.
 • hvis du tidligere har haft et mavesår eller har fået foretaget en maveoperation
 • hvis du har leverproblemer eller gulsot (gulfarvning af huden og øjnene)
 • hvis du regelmæssigt tager til læge på grund af alvorlige sygdomme eller lidelser
 • hvis du skal have fortaget en kikkertundersøgelse eller en udåndingstest kaldet C-urea.
 • hvis du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags som Pantoprazol Krka, der nedsætter syreindholdet i maven.
 • hvis du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A)
 • hvis du tager HIV-proteasehæmmere såsom atazanavir; nelfinavir (til behandling af HIV-infektion) samtidig med pantoprazole, skal du spørge din læge specifikt om råd.

 

Tag ikke dette produkt i længere tid end 4 uger uden at tale med din læge. Hvis dine reflukssymptomer (halsbrand eller opgylpning af syre) varer ved længere end 2 uger, skal du tale med din læge, som vil træffe beslutning om behovet for langvarig indtagelse af dette lægemiddel. 


Hvis du tager Pantoprazol Krka i længere perioder, kan det medføre yderligere risici i form af: 

 • Reduceret optagelse af vitamin B12 og vitamin B12-mangel, hvis dine vitamin B12-depoter i kroppen allerede er lave.
 • Fraktur af hofte, håndled eller rygsøjle, især hvis du allerede lider af osteoporose, eller hvis du tager kortikosteroider (som kan øge risikoen for osteoporose).
 • Faldende magnesiumniveauer i blodet (mulige symptomer: træthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, desorientering, kramper, svimmelhed, øget hjertefrekvens). Lave magnesiumniveauer kan også medføre en reduktion af kalium- eller calciumniveauerne i blodet. Du skal tale med din læge om det, hvis du har brugt dette produkt i mere end 4 uger. Din læge kan beslutte at tage regelmæssige blodprøver for at overvåge dine magnesiumniveauer.

 

Fortæl det straks til lægen før eller efter du har taget medicinen, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, som kan være et tegn på en anden, mere alvorlig, sygdom: - 

 • utilsigtet vægttab (som ikke er relateret til diæt eller et motionsprogram)
 • opkastning, især ved gentagelse
 • blodigt opkast, dette kan ses som mørkt kaffegrums i dit opkast
 • du opdager blodig afføring, som kan være sort eller tjærefarvet
 • synkebesvær eller smerte i forbindelse med synkning
 • du ser bleg ud eller føler dig sløj (blodmangel)
 • brystsmerter
 • mavesmerter
 • kraftig og/eller vedvarende diarré, da Pantoprazol Krka er forbundet med en let øget risiko for diarré, der skyldes infektion med bakterier.
 • hvis du får udslæt, især på de dele af huden, der er udsat for sol, skal du snarest muligt sige det til lægen, da du kan være nødt til at holde op med at tage Pantoprazol Krka. Husk også at nævne andre negative virkninger såsom ledsmerter.

 

Din læge kan beslutte at henvise dig til yderligere undersøgelser. 


Fortæl lægen, at du tager denne medicin, hvis du skal have taget en blodprøve. 

 

Du kan opleve lindring af dine symptomer på sure opstød og halsbrand efter kun en dags behandling med Pantoprazol Krka, dog er denne medicin ikke beregnet til at give øjeblikkelig lindring.
Du skal ikke tage det som en forebyggende behandling. 


Hvis du gennem den seneste tid har lidt af halsbrand eller symptomer på fordøjelsesbesvær, skal du huske at gå til læge regelmæssigt. 

Børn og unge

Pantoprazol Krka bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende dokumentation for sikkerhed i denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Pantoprazol Krka

Fortæl din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager, har taget eller overvejer at tage anden medicin, herunder også medicin som ikke er receptpligtig. Dette inkluderer også natur- eller homeøpatiske lægemidler. Pantoprazol Krka kan medføre, at andre lægemidler ikke virker efter hensigten. Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du tager medicin, som indeholder nogle af følgende aktive stoffer: 

 • HIV-proteasehæmmere som f.eks. atazanavir, nelfinavir (til behandling af HIV-infektion). Du må ikke tage Pantoprazol Krka, hvis du tager HIV-proteasehæmmere. Se "Tag ikke Pantoprazol Krka".
 • ketoconazol, itraconazol og posaconazol (bruges ved svampeinfektion) eller erlotinib (bruges til visse kræft former) idet Pantoprazol Krka kan hindre disse og andre lægemidler i at virke optimalt
 • warfarin og phenprocoumon (virker blodfortyndende og forebygger blodpropper). Du skal muligvis have taget flere blodprøver.
 • methotrexat (bruges til at behandle gigt, psoriasis og kræft) - hvis du tager methotrexat kan din læge midlertidig stoppe din behandling med Pantoprazol Krka, da pantoprazol kan forøge niveauet af methotrexat i blodet.

 

Tag ikke Pantoprazol Krka samtidigt med anden medicin, som begrænser mængden af syre i din mave, så som andre syrepumpehæmmere (omeprazol, esomeprazol, lansoprazol eller rabeprazol) eller en H2-antagonist (f.eks. ranitidin, famotidin). 


Du må gerne tage Pantoprazol Krka samtidigt med syreneutraliserende medicin (f.eks. hydrotalcit, magaldrat, alginsyre, natriumhydrogencarbonat, aluminiumhydroxid, magnesiumcarbonat eller kombinationer heraf), hvis det er nødvendigt. 

Brug af Pantoprazol Krka sammen med mad og drikke

Tabletterne skal synkes hele med vand før et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds før du tager dette lægemiddel.
Tag ikke Pantoprazol Krka, hvis du er gravid, tror du kan være gravid eller ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du oplever bivirkninger som svimmelhed og synsforstyrrelser, bør du ikke føre motorkøretøjer eller betjene maskiner. 

Pantoprazol Krka indeholder sorbitol og natrium

Dette lægemiddel indeholder 18 mg sorbitol pr. tablet. 


Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Pantoprazol Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Tag én tablet dagligt. Overskrid ikke den anbefalede daglige dosis på 20 mg pantoprazol. 


Du bør tage denne medicin i mindst 2-3 dage i træk. Stop med at tage Pantoprazol Krka, når du ikke har flere symptomer. Du kan opleve lindring af dine symptomer på sure opstød og halsbrand efter kun én dags behandling med Pantoprazol Krka, men denne medicin har ikke til hensigt at give øjeblikkelig lindring. 


Du skal kontakte lægen, hvis du ikke oplever symptomlindring efter 2 hele ugers behandling med medicinen.
Tag ikke Pantoprazol Krka-tabletter i mere end 4 uger uden at kontakte lægen. 


Tag tabletten på samme tid hver dag før et måltid. Tabletten skal synkes hel og med vand. Du må ikke tygge eller knuse tabletten. 


Brug til børn og unge  

Pantoprazol Krka bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Hvis du har taget for mange Pantoprazol Krka enterotabletter

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Pantoprazol Krka enterotabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Der er ingen kendte symptomer på overdosering.  

Hvis du har glemt at tage Pantoprazol Krka

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis næste dag til sædvanlig tid. 


Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Fortæl det straks til lægen eller kontakt skadestuen på det nærmeste hospital, hvis du får nogle af følgende alvorlige bivirkninger. Hold straks op med at tage medicinen, men tag denne indlægsseddel og/eller tabletterne med. 

 

 • Alvorlige allergiske reaktioner: sjældne (forekommer hos mellem 1 og 100 ud af 10.000 personer); Overfølsomhedsreaktioner, såkaldte anafylaktiske reaktioner, anafylatisk shock og angioødem. Typiske symptomer er:
  • hævelse af ansigt, læber, mund, tunge og/eller hals, hvilket kan give problemer med at synke eller trække vejret,
  • udslæt (nældefeber),
  • alvorlig svimmelhed med hurtig hjertebanken og kraftige svedeture.
 • Alvorlige hudreaktioner: hyppighed ikke kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data):
  • udslæt med hævelse
  • blæredannelse eller afskalning af huden
  • nedbrydning af huden og blødning omkring øjne, næse, mund eller kønsdele
  • hurtig forværring af din almene helbredstilstand
  • eksem ved udsættelse for sollys.
 • Andre alvorlige reaktioner: hyppighed ikke kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data):
  • gulfarvning af hud og øjne (på grund af alvorlig leverskade), eller
  • nyreproblemer så som smertefuld vandladning og smerter i den nedre del af ryggen, kombineret med feber (alvorlig betændelse i nyrerne, som kan føre til nyresvigt) -
 • Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
  • alvorligt fald i antallet af hvide blodlegemer i blodet medførende øget infektions risiko. Kontakt lægen, hvis du får pludselig feber, øm hals eller ekstrem træthed, da det kan være symptomer på infektion.
 • Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
  • nedsat antal blodplader, som kan medføre, at du oftere end normalt bløder eller får blå mærker. Kontakt lægen, hvis du får uforklarlige blå mærker eller blødninger.

 

Andre bivirkninger er:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer): 

 • godartede polypper i mavesækken.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer): 

 • hovedpine
 • svimmelhed
 • diarré
 • kvalme
 • opkastning
 • oppustethed og luftafgang fra tarmen
 • forstoppelse
 • mundtørhed
 • smerter og ubehag i maven
 • hududslæt eller nældefeber
 • kløe, svaghedsfornemmelse
 • udmattethed eller almen utilpashed
 • søvnforstyrrelser
 • forøgede leverenzymer, ses i blodprøve
 • fraktur i håndled, hofte og rygsøjle.


Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 100 ud af 10.000 personer): 

 • Synsforstyrrelser så som sløret syn
 • ledsmerter
 • muskelsmerter
 • ændringer i kropsvægt
 • forhøjet kropstemperatur
 • hævelse af hænder og fødder
 • allergiske reaktioner
 • depression
 • forhøjede værdier af galdefarvestof og fedt i blodet (kan ses i blodprøver)
 • udvikling af bryster hos mænd
 • smagsforstyrrelser

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 personer): 

 • desorientering
 • nedsat antal hvide blodlegemer, som kan øge forekomsten af infektioner
 • stærkt nedsat antal blodlegemer som kan forårsage svækkelse, blå mærker og øge forekomsten af infektioner.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data): 

 • hallucinationer, forvirring (specielt hos patienter som i forvejen har haft disse symptomer)
 • nedsat natriumindhold i blodet
 • nedsat magnesiumindhold i blodet
 • nedsat calciumindhold i blodet
 • nedsat kaliumindhold i blodet
 • en snurrende, og prikkende, brændende fornemmelse eller følelsesløshed
 • tyktarmsbetændelse, der giver vedvarende, vandig diarré
 • muskelspasmer
 • udslæt, eventuelt med ledsmerter

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, som står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.
Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. 


Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pantoprazol Krka, enterotabletter indeholder:

 • Aktivt stof: hver enterotablet indeholder 20 mg pantoprazol (som pantoprazolnatriumsesquihydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer: mannitol, crospovidon (type A, type B), natriumcarbonat, sorbitol (E240), calciumstearat i tabletkernen og hypromellose, povidon (K25), titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), propylenglycol, methacrylsyre - ethylacrylat copolymer, natriumlaurilsulfat, polysorbat 80, macrogol 6000 og talcum i filmovertrækket.
  Se punkt 2 "Pantoprazol Krka indeholder sorbitol og natrium".

Udseende og pakningsstørrelser

20 mg enterotabletter er let brungule, ovale og lettere hvælvede tabletter. 


Pakningsstørrelser: 7, 14, 15 og 28 enterotabletter i blisterpakning. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige  

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien  

TAD Pharma GmbH, Heinz Lohmann Strasse 5, D-27472, Cuxhaven, Tyskland 

Anbefalinger omkring livsstil og kostændringer

De følgende anbefalinger omkring livsstil og kostændringer kan også hjælpe med at lindre halsbrand og syre-relaterede symptomer. 

 • undgå store måltider
 • spis langsomt
 • hold op med at ryge
 • reducer indtaget af alkohol og koffein
 • vægttab (ved overvægt)
 • undgå tætsiddende tøj eller bælte
 • undgå at spise tre timer før sengetid
 • hæv hovedgærdet (hvis du lider af natlige symptomer)
 • reducer indtaget af madvarer, som kan medføre halsbrand. Det kan for eksempel være: chokolade, pebermynte, spearmint, fed og friturestegt mad, syreholdig mad, krydret mad, citrusfrugter, frugtjuice og tomater.

Indledning (recept)

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pantoprazol Krka 20 mg enterotabletter  

pantoprazol  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen ellerapoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Pantoprazol Krka til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis en bivirkning bliver værre eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pantoprazol Krka
 3. Sådan skal du tage Pantoprazol Krka
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Pantoprazol Krka er en selektiv "proton-pumpehæmmer", en medicin, der nedsætter den mængde syre, som produceres i maven. Det anvendes til behandling af syre-forbundne lidelser i maven og tarmen. 

Pantoprazol Krka anvendes til:

Voksne og børn på 12 år og derover: 

 • behandling af symptomer (f.eks. halsbrand, tilbageløb af syre, synkesmerter) i forbindelse med reflukssygdom i mave/spiserør, der skyldes tilbageløb af syre fra maven.
 • langtidsbehandling af refluksesofagitis (en betændelse i spiserøret, som er ledsaget af tilbageløb af mavesyre) og for at forebygge, at det kommer igen.

 

Voksne: 

 • forebyggelse af sår i tolvfingertarmen og maven forårsaget af ikke steroid anti-inflammatorisk medicin (NSAID’ere f.eks. ibuprofen) hos risiko-patienter, som har behov for fortsat behandling med NSAID’ere.

 

Lægen kan have givet dig Pantoprazol Krka for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pantoprazol Krka

Tag ikke Pantoprazol Krka:

 • hvis du er allergisk over for pantoprazol, sorbitol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (se afsnit 6).
 • hvis du er allergisk over for medicin, der indeholder andre syrepumpehæmmere

Advarsler og forsigtighedsregler:

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Pantoprazol Krka: 

 • hvis du har alvorlige leverproblemer. Fortæl det til din læge, hvis du tidligere har haft leverproblemer. Lægen vil undersøge dine leverenzymer hyppigere, især hvis du tager Pantoprazol Krka som langtidsbehandling. Behandlingen skal stoppes, hvis dine leverenzymværdier stiger.
 • hvis du vedvarende har behov for at tage medicin, der kaldes NSAID’ere, og får Pantoprazol Krka, fordi du har en øget risiko for at udvikle mave- og tarmkomplikationer. Alle øgede ricisi vil blive vurderet i forhold til dine personlige risikofaktorer, såsom din alder (65 år eller ældre), tidligere mavesår eller sår på tolvfingertarmen eller blødning i mave eller tarm.
 • hvis du har mangel på eller risikofaktorer for at få mangel på vitamin B12-indhold i kroppen og er i langtidsbehandling med pantoprazol. Ligesom andre stoffer, der reducerer syreudskillelse, kan pantoprazol medføre nedsat optagelse af vitamin B12.
 • hvis du tager HIV proteasehæmmere, såsom atazanavir (til behandling af HIV-infektion) på samme tid som pantoprazol. Spørg din læge om særlig rådgivning.
 • hvis du tager syrepumpe-hæmmere som pantoprazol, især i en længere periode (et år eller mere), da du kan have en lidt øget risiko for brud på hoften, håndled eller rygsøjlen. Tal med din læge hvis du har knogleskørhed eller hvis du tager kortikosteroider (der kan øge risikoen for knogleskørhed).
 • hvis du tager Pantoprazol Krka i mere end 3 måneder, er der risiko for at magnesiumindholdet i dit blod kan falde. Lave niveauer af magnesium giver træthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, desorientering, kramper, svimmelhed eller øget antal hjerteslag. Hvis du får nogle af disse symptomer, bør du straks fortælle det til din læge. Lave niveauer af magnesium kan også føre til en reduktion af kalium- eller calciumværdier i blodet. Din læge kan beslutte at tage regelmæssige blodprøver for at overvåge dine niveauer af magnesium hvis du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags som Pantoprazol Krka, der nedsætter syreindholdet i maven.
 • hvis du får udslæt på huden, især i områder, der udsættes for solen, skal du straks fortælle det til din læge, da det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med Pantoprazol Krka.
 • Husk også at nævne nogen andre bivirkninger, som smerter i dine led.
 • hvis du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A)

 

Fortæl det straks til din læge, hvis du bemærker nogle af følgende symptomer: 

 • et utilsigtet vægttab
 • gentagen opkastning
 • blodigt opkast, dette kan ses som mørkt kaffegrums i dit opkast.
 • du opdager blod i din afføring, der kan være sort eller tjærefarvet
 • synkebesvær eller smerte, når du synker
 • hvis du er bleg og føler dig svag (blodmangel)
 • brystsmerter
 • mavesmerter
 • alvorlig og/eller vedvarende diarré, da Pantoprazol Krka er sat i forbindelse med en lille stigning i infektiøs diarré

 

Din læge vil afgøre, om det er nødvendigt med nogle prøver for at udelukke en ondartet sygdom, fordi pantoprazol også skjuler symptomerne på kræft, hvilket kan betyde at diagnosen forsinkes. Hvis symptomerne fortsætter på trods af behandlingen, vil lægen overveje flere undersøgelser. 


Hvis du tager Pantoprazol Krka som langtidsbehandling (længere end 1 år) vil lægen sandsynligvis kontrollere dig regelmæssigt. Du skal fortælle om nye og usædvanlige symptomer og omstændigheder, når du er hos lægen. 

Børn og unge

Disse tabletter bør ikke anvendes til børn under 12 år. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Pantoprazol Krka kan påvirke virkningen af anden medicin, så fortæl det til lægen, hvis du tager: 

 • medicin som ketoconazol, itraconazol og posaconazol (anvendes til behandling af svampeinfektioner) eller erlotinib (bruges mod visse typer af kræft), fordi Pantoprazol Krka kan nedsætte virkningen af disse lægemidler
 • warfarin og phenprocoumon, som påvirker blodets evne til at størkne eller fortynder blodet. Det kan være nødvendigt med flere undersøgelser.
 • Medicin, der anvendes til behandling af HIV-infektion som f.eks. atazanavir
 • Methotrexat (bruges til behandling af kronisk leddegigt, psoriasis og cancer) hvis du tager methotrexat, kan din læge midlertidigt stoppe din behandling med Pantoprazol Krka, da pantoprazol kan forøge niveauet af methotrexat i blodet.
 • Fluvoxamin (bruges til behandling af depression og andre psykiatriske sygdomme)
 • Hvis du tager fluvoxamin vil din læge muligvis reducere din dosis
 • Rifampicin (bruges til behandling af infektioner)
 • Prikbladet perikon (Hypericum Perforatum) (bruges til behandling af mild depression)

Brug af Pantoprazol Krka sammen med mad og drikke

Tag tabletterne 1 time før et måltid. De skal synkes hele med vand og må ikke tygges eller knuses. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds før du tager dette lægemiddel. 


Der er ikke tilstrækkelige data om anvendelse af pantoprazol til gravide. Der er berettet om udskillelse i modermælk. Du må kun tage denne medicin, hvis din læge har vurderet at fordelen ved behandling er større end den mulige risiko for dit ufødte eller nyfødte barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pantoprazol Krka påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Hvis du får bivirkninger som svimmelhed og synsforstyrrelser, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Pantoprazol Krka indeholder sorbitol og natrium

Dette lægemiddel indeholder 18 mg sorbitol pr. tablet. 


Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Pantoprazol Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens og apoteketspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Hvornår og hvordan du skal tage Pantoprazol Krka

Tag tabletterne 1 time før et måltid uden at tygge eller knuse dem og synk dem hele med noget vand. 


Med mindre din læge har fortalt dig andet, er den sædvanlige dosis:  

 

Voksne og unge på 12 år og derover  

Til behandling af symptomer (f.eks. halsbrand, tilbageløb af syre, synkesmerter) i forbindelse med reflukssygdom i mave/spiserør 

Den rekommenderede dosis er én tablet dagligt.
Denne dosis lindrer sædvanligvis symptomerne inden for 2-4 uger - senest efter yderligere 4 uger. Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal fortsætte med at tage medicinen. Hvis symptomerne herefter vender tilbage, kan de kontrolleres ved at tage én tablet dagligt ved behov. 


Til langtidsbehandling og forebyggelse af tilbagevenden af refluksesofagitis 

Den rekommenderede dosis er én tablet dagligt. Hvis sygdommen vender tilbage, kan din læge fordoble dosis. Du kan så tage Pantoprazol Krka 40 mg-tabletter, én tablet dagligt, i stedet for. Efter heling kan du sætte dosis ned og vende tilbage til én tablet (20 mg) dagligt. 


Voksne 

Til forebyggelse af sår i tolvfingertarm og mave hos patienter, der har behov for vedvarende at tage NSAID’ere  

Den rekommenderede dosis er én tablet dagligt. 


Særlige patientgrupper:  

Hvis du har alvorlige leverproblemer, må du ikke tage mere end én tablet på 20 mg dagligt. 


Brug til børn og unge  

Børn under 12 år  

Disse tabletter frarådes til børn under 12 år. 

Hvis du har taget for mange Pantoprazol Krka enterotabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Pantoprazol Krka enterotabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Der er ingen kendte symptomer på overdosering. 

Hvis du har glemt at tage Pantoprazol Krka

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis til sædvanlig tid. 

Hvis du holder op med at tage Pantoprazol Krka

Hold ikke op med at tage disse tabletter uden først at tale med lægen eller apoteket. 


Spørg lægen eller apotektspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Hvis du får nogle af følgende bivirkninger, skal du stoppe med at tage tabletterne og fortælle det til lægen eller tage på skadestuen på nærmeste hospital:  

 

 • Alvorlige allergiske reaktioner (hyppighed sjælden: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
  • hævelse af tunge og/eller svælg
  • synkebesvær
  • nældefeber
  • besvær med at trække vejret
  • allergisk hævelse af ansigtet (Quinckes ødem/angioødem)
  • udtalt svimmelhed med meget hurtig puls og kraftige svedudbrud
 • Alvorlige hudreaktioner (hyppighed ikke kendt: hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data):
  • blærer på huden og hurtig forværring af din almentilstand
  • erosion (inklusive let blødning) i øjne, næse, mund/læber eller kønsdele (Stevens-Johnson syndrom, Lyells syndrom, erythema multiforme)
  • overfølsomhed over for sollys
 • Andre alvorlige tilstande (hyppighed ikke kendt: hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data):
  • gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (alvorlig skade på levercellerne, gulsot)
  • feber
  • udslæt
  • forstørrede nyrer, til tider med smertefuld vandladning og smerter i den nederste del af ryggen (alvorlig betændelse i nyrerne, som kan føre til nyresvigt)

Hvis du tager pantoprazol i mere end tre måneder kan koncentrationen af magnesium i dit blod falde. Lav magnesiumkoncentration kan ses som træthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, desorientering, kramper, svimmelhed og øget puls. Hvis du får nogen af disse symptomer skal du omgående lontakte din læge. Lav magnesiumkoncentration kan også føre til en reduktion i kalium- eller calcium koncentrationen i blodet. Det kan være, at din læge vil tage regelmæssige blodprøver på dig for at holde øje med magnesiumkoncentrationen. 


Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • alvorligt fald i antallet af hvide blodlegemer i blodet medførende øget infektions risiko. Kontakt lægen, hvis du får pludselig feber, øm hals eller ekstrem træthed, da det kan være symptomer på infektion.


Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • nedsat antal blodplader, som kan medføre, at du oftere end normalt bløder eller får blå mærker. Kontakt lægen, hvis du får uforklarlige blå mærker eller blødninger.

Andre bivirkninger er:

Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • godartede polypper i mavesækken

 

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • hovedpine
 • svimmelhed
 • diarré
 • kvalme, opkastning
 • opsvulmet mave og luft i maven
 • forstoppelse
 • tør mund
 • smerter og ubehag i maven
 • hududslæt, afskalning
 • kløe
 • brud på hofte, håndled eller ryg
 • svaghedsfølelse, ophidselse eller almen utilpashed
 • søvnforstyrrelser

 

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • synsforstyrrelser som sløret syn
 • nældefeber
 • ledsmerter
 • muskelsmerter
 • vægtændringer
 • øget legemstemperatur
 • hævelse af arme og ben (perifere ødemer)
 • allergiske reaktioner
 • depression
 • forstørrede bryster hos mænd
 • smagsforstyrrelser

 

Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • desorientering

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data): 

 • hallucination, forvirring (især hos patienter, der tidligere har haft disse symptomer)
 • nedsat natriumindhold i blodet
 • nedsat calciumindhold i blodet
 • nedsat kaliumindhold i blodet
 • en stikkende, prikkende, snurrende eller brændende fornemmelse eller følelsesløshed
 • tyktarmsbetændelse, der giver vedvarende, vandig diarré
 • muskelspasmer
 • udslæt, eventuelt med ledsmerter

 

Bivirkninger, som ses i blodprøver:  

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • en stigning i leverenzymerne

 

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • en stigning i galdefarvestof
 • øget fedtindhold i blodet

 

Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • nedsat antal hvide blodlegemer, som kan medføre hyppigere infektioner
 • betydelig nedsat antal blodlegemer, som kan forårsage svækkelse blå mærker og gøre infektioner mere sandsynlige

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, som står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er til den sidste dag i den nævnte måned. 


Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. 

 

Blisterpakning: Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.
Beholder: Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.
Holdbarhed efter åbning af beholderen er 3 måneder. 


Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pantoprazol Krka 20 mg enterotabletter indeholder:

 • Aktivt stof: pantoprazol. Hver enterotablet indeholder 20 mg pantoprazol (som pantoprazolnatriumsesquihydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer: mannitol, crospovidon (type A, type B), natriumcarbonat, sorbitol (E240), calciumstearat i tabletkernen og hypromellose, povidon (K25), titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), propylenglycol, methacrylsyre - ethylacrylat copolymer, natriumlaurilsulfat, polysorbat 80, macrogol 6000 og talcum i filmovertrækket.
  Se punkt 2 "Pantoprazol Krka indeholder sorbitol og natrium".

Udseende og pakningsstørrelse

20 mg enterotabletter er lys brungule, ovale og lettere hvælvede tabletter. 


Pakningsstørrelser:  

Æsker med 7, 14, 20, 15, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 100x1, 112 eller 140 enterotabletter i blisterpakninger. 


Plastbeholder med 100 og 250 enterotabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige  

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien  

TAD Pharma GmbH, Heinz Lohmann Strasse 5, D-27472, Cuxhaven, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret: 06/2020
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...