Strefzap

mundhulespray 8,75 mg/3 pust

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Strefzap® 8,75 mg/dosis mundhulespray, opløsning 

flurbiprofen 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Strefzap
 3. Sådan skal du bruge Strefzap
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Strefzap er flurbiprofen. Flurbiprofen tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID). Disse lægemidler virker ved at ændre den måde, hvorpå kroppen reagerer på smerte, hævelse og feber. 

 

Strefzap bruges til kortvarig lindring af symptomer på ondt i halsen, såsom ømhed, smerter og hævelser i halsen samt synkebesvær. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Strefzap

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Strefzap mundhulespray hvis

 • du er allergisk over for flurbiprofen, andre non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID), acetylsalicylsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)
 • du nogensinde har haft en allergisk reaktion efter at have taget acetylsalicylsyre eller andre NSAID-præparater, f.eks. astma, hvæsende vejrtrækning, kløe, en løbende næse, udslæt eller hævelser i ansigtet
 • du har eller har haft mavesår eller blødning i maven eller tarmene (to eller flere episoder)
 • du har haft svær colitis (betændelse i tarmen)
 • du har haft blødningsforstyrrelser, når du tidligere har taget NSAID-lægemidler
 • du er i de sidste tre måneder af din graviditet
 • du har alvorligt hjerte-, nyre- eller leversvigt
 • du er under 18 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Strefzap, hvis: 

 • du allerede tager andre non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) eller acetylsalicylsyre
 • du har betændte mandler (tonsilitis) eller tror, du har en bakteriel halsinfektion (du kan have behov for antibiotika)
 • du er ældre (da du har større risiko for at få bivirkninger)
 • du nogen sinde har haft astma eller lider af allergi
 • du lider af en hudsygdom kaldet Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) eller blandet bindevævssygdom (MCTD)
 • du har forhøjet blodtryk
 • du har en tarmsygdom (ulcerativ colitis, Crohns sygdom)
 • du har hjerte-, nyre- eller leverproblemer
 • du har haft et slagtilfælde
 • du er i de første 6 måneder af din graviditet eller ammer.

Mens du bruger Strefzap 

 • Du skal straks stoppe med at bruge mundhulesprayen og kontakte lægen ved første tegn på en hudreaktion (udslæt, afskalning, blæredannelse) eller andre tegn på en allergisk reaktion.
 • Fortæl alle usædvanlige mavesymptomer til din læge (især blødning).
 • Kontakt lægen, hvis du ikke får det bedre, hvis du får det værre, eller hvis du får nye symptomer.
 • Brug af medicin som flurbiprofen kan være forbundet med en lille øget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde. Risikoen er større ved høje doser og langvarig behandling. Overskrid ikke den anbefalede dosis og behandlingsvarighed (se punkt 3).

Børn og unge

Må ikke anvendes af børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Strefzap

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, især: 

 • andre non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID), herunder selektive cyclooxygenase-2-hæmmere mod smerter eller betændelse, da de kan øge risikoen for blødning i mave eller tarm
 • warfarin, acetylsalicylsyre og anden blodfortyndende medicin
 • ACE-hæmmere og angiotensin-II-antagonister (medicin mod forhøjet blodtryk)
 • vanddrivende tabletter, herunder kaliumbesparende lægemidler
 • SSRI-præparater (lægemidler til behandling af depression)
 • hjerteglykosider, f.eks. digoxin (mod dårligt hjerte)
 • ciclosporin (som forebygger organafstødning efter transplantation)
 • kortikosteroider (som mindsker betændelse)
 • litium (mod humørforstyrrelser)
 • methotrexat (lægemiddel til behandling af psoriasis, artritis eller cancer)
 • mifepriston (lægemiddel, der anvendes til afbrydelse af graviditet); NSAID bør ikke bruges i 8-12 dage efter at have taget mifepriston, da det kan mindske virkningen af mifepriston
 • orale antidiabetika (til behandling af sukkersyge)
 • phenytoin (til behandling af epilepsi)
 • probenecid, sulfinpyrazon (mod gigt og artritis)
 • quinolon-antibiotika, f.eks. ciprofloxacin og levofloxacin (mod bakterieinfektioner)
 • tacrolimus (forebygger organafstødning efter transplantation)
 • zidovudin (et lægemiddel til behandling af hiv).

Brug af Strefzap sammen med mad, drikke og alkohol

Undgå at indtage alkohol under behandling med Strefzap, da det øger risikoen for blødning i mave eller tarm. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Brug ikke denne medicin, hvis du er i de sidste 3 måneder af din graviditet. Hvis du er i de første 6 måneder af graviditeten, skal du tale med din læge, før du bruger denne medicin. 

 

Amning  

Hvis du ammer, skal du tale med din læge, før du bruger denne medicin. 

 

Frugtbarhed 

Flurbiprofen tilhører en gruppe lægemidler, der muligvis kan gøre det sværere for dig at blive gravid. Denne effekt ophører, når du stopper med at bruge denne medicin. Det er usandsynligt, at lejlighedsvis brug af denne medicin vil have indflydelse på dine muligheder for at blive gravid, men spørg din læge til råds, før du bruger denne medicin, hvis du har svært ved at blive gravid. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke udført studier med evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Dog kan svimmelhed, døsighed og synsforstyrrelser være mulige bivirkninger efter indtagelse af NSAID-præparater. Hvis du oplever disse bivirkninger, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

Strefzap indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216)

Kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). 

3. Sådan skal du bruge Strefzap

Brug altid Strefzap nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis

Voksne over 18 år: 

Én dosis (3 pust) administreret bagerst i mundhulen hver 3.- 6. time efter behov. Tag ikke mere end 5 doser inden for en periode på 24 timer. 

Én dosis (3 pust) indeholder 8,75 mg flurbiprofen. 

1 pust indeholder 2,91 mg flurbiprofen, 3 pust svarende til 1 dosis indeholder 8,75 mg flurbiprofen. 

 

Brug til børn og unge 

Må ikke gives til børn og unge under 18 år. 

 

Kun til brug i mundhulen 

 • Må kun bruges bagerst i mundhulen.
 • Undgå at trække vejret ind, mens du sprayer.
 • Tag ikke mere end 5 doser (15 pust) inden for en periode på 24 timer.

Strefzap er kun til kortvarig brug.
Du skal bruge så få doser, som er nødvendig, og i kortest mulig tid, for at lindre dine symptomer. Hvis der opstår irritation i munden, så skal du stoppe med at bruge Strefzap. 


Brug ikke denne medicin i mere end 3 dage, medmindre lægen har informeret dig om andet. 


Hvis du ikke får det bedre, hvis du får det værre, eller hvis nye symptomer opstår, så tal med en læge eller apoteket. 

 

Klargøring af pumpen 

Ved brug af pumpen for første gang (eller efter opbevaring i en lang periode) skal du først klargøre pumpen. 


Ret mundstykket væk fra dig selv og aktiver pumpen ved at trykke på den mindst fire gange, indtil der kommer en fin, ensartet tåge. Pumpen er nu klar til brug. Hvis produktet ikke har været brugt i en periode, skal du rette mundstykket væk fra dig selv og spraye mindst én gang for at sikre, at der kommer en fin, ensartet tåge. Sørg altid for at der kommer en fin ensartet tåge før dosering af produktet. 

 

Brug af sprayen 

Ret mundstykket mod bagsiden af halsen 

Strefzap Nordic Prime ApS mundhulespray, opløsning 8,75 mg/3 pustStrefzap Nordic Prime ApS mundhulespray, opløsning 8,75 mg/3 pust
Ved hjælp af en jævn hurtig bevægelse skal du trykke tre gange på pumpen, idet du sørger for at trykke pumpen helt ned for hver pust og fjerner fingeren fra toppen af pumpen mellem hver pust. 

Strefzap Nordic Prime ApS mundhulespray, opløsning 8,75 mg/3 pustStrefzap Nordic Prime ApS mundhulespray, opløsning 8,75 mg/3 pust
Du må ikke trække vejret ind, mens du sprayer. 

Hvis du har brugt for meget Strefzap

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Strefzap, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Symptomer på overdosis kan være: kvalme eller opkastning, mavesmerter eller mere sjældent diarré. Du kan også få ringen for ørerne, hovedpine og blødning i mave-tarm-kanalen. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

STOP MED AT TAGE denne medicin og kontakt straks lægen, hvis du får:

 • tegn på en allergisk reaktion såsom astma, uventet hvæsende vejrtrækning eller åndenød, kløe, en løbende næse eller hududslæt.
 • hævelse af ansigt, tunge eller hals, så du får svært ved at trække vejret, hjertebanken, blodtryksfald, som medfører shock (kan ske selv ved førstegangsbrug af medicinen).
 • tegn på overfølsomhed og hudreaktioner som f.eks. rødme, hævelse, afskalning af huden, blæredannelse på huden, flager på huden eller sårdannelse på hud og slimhinder.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du får nogen af følgende bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er nævnt her: 

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • svimmelhed, hovedpine
 • irriteret hals
 • sår, smerter eller følelsesløshed i munden
 • ondt i halsen
 • ubehag i munden (såsom en varm, brændende eller prikkende fornemmelse)
 • kvalme og diarré
 • prikkende og kløende fornemmelse i huden.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • døsighed
 • blærer i mund eller hals, følelsesløshed i halsen
 • oppustet mave, ondt i maven, luft i maven, forstoppelse, sure opstød, opkastning
 • tørhed i munden
 • brændende fornemmelse i munden, ændret smagssans
 • hududslæt, kløende hud
 • feber, smerter
 • søvnbesvær
 • forværring af astma, hvæsende vejrtrækning og åndenød
 • nedsat følelse i halsen.

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)  

 • pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

 • blodmangel, nedsat antal blodplader i blodet (som kan give blå mærker og blødninger)
 • hævelser (ødemer), forhøjet blodtryk, hjertesvigt eller hjerteanfald
 • alvorlige hudsygdomme såsom Stevens-Johnson syndrom (blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber) og toksisk epidermal nekrolyse (kraftig afskalning og afstødning af hud). Kontakt læge eller skadestue.
 • leverbetændelse (hepatitis). Kontakt læge eller skadestue.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. 

Brug ikke produktet mere end 6 måneder efter åbning. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Strefzap indeholder:

 • Aktivt stof: flurbiprofen. Én dosis (3 pust) indeholder 8,75 mg flurbiprofen, svarende til 16,2 mg/ml flurbiprofen.
 • Øvrige indholdsstoffer: Betadex, dinatriumphosphatdodecahydrat, citronsyremonohydrat, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), natriumhydroxid, mint-aroma, kirsebær- aroma, N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutanamid, saccharinnatrium, hydroxypropylbetadex og vand, renset.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Strefzap mundhulespray, opløsning er en klar, farveløs til let gullig opløsning med smag af kirsebær og mint. 

 

Pakningsstørrelser 

15 ml mundhulespray, opløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nordic Prime  

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.  

Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

 

Strefzap® er et registreret varemærke, der tilhører Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...