Hydrocortison m.terramycin®+polymyxin-B

øjen- og øredråber, suspension 15 + 5 + 1 mg/ml

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B  

 

15 mg/ml / 5 mg/ml / 1 mg/ml  

Øjen- og øredråber, suspension 

 

hydrocortisonacetat/oxytetracyclinhydrochlorid/polymyxin B sulfat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge dette lægemiddel
 3. Sådan skal De bruge dette lægemiddel
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring

1. Virkning og anvendelse

Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B er et øjen- og øremiddel med binyrebarkhormon og antibiotika i kombination. 

Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B dæmper betændelse samt kløe og forhindrer bakteriernes vækst. 

 

De kan bruge dette lægemiddel til behandling af: 

 • betændelse i øjet.
 • øregangseksem.
 • betændelser i den ydre øregang.

Lægen kan have givet Dem dette lægemiddel for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder af bruge dette lægemiddel

Brug ikke dette lægemiddel hvis De

 • er allergisk over for hydrocortison, oxytetracyclin, polymyxin B eller et af de øvrige indholds- stoffer anført i punkt 6.
 • har betændelse (infektion) med virus (f.eks. herpes) eller svamp i øjenomgivelserne eller i ørerne.
 • har øjenbetændelse med en særlig bakterie (mykobakter).
 • skal vaccineres. Tal med lægen.
 • har fået fjernet et fremmedlegeme fra hornhinden.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De bruger Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B. 

 

Tal med lægen, hvis De 

 • ikke hurtigt får det bedre eller hvis betændelsen bliver værre.
 • får irritation i øjet/øret efter behandling med Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B.
 • oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Vær opmærksom på følgende:  

 • De må ikke bruge dråberne i øret, hvis De har hul på trommehinden. Tal med lægen.
 • De må ikke bruge kontaktlinser under behandling med Hydrocortison med Terramycin og Po- lymyxin B.
 • De må kun bruge Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B til børn under 8 år efter aftale med lægen.
 • Hvis De er gravid, skal De normalt ikke bruge Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B. Tal med lægen.
 • Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B kan misfarve tøj.

Langvarig brug af Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B i øjet kan give: 

 • Forhøjet tryk i øjet (grøn stær).
 • Uklarhed i øjets linse (grå stær).‌
 • Virkningen af Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B kan forringes, og dermed kan risikoen for nye infektioner i øjet blive større.

Brug af anden medicin sammen med Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Hvis De bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem brug af Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B øjendråber og det andet præparat. 

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet: 

Hvis De er gravid, må De kun bruge Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B efter aftale med lægen. 

 

Amning: 

De skal stoppe med at amme, hvis behandling med Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B er nødvendig. Tal med lægen. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B kan sløre synet lige efter brug. Vent med at køre bil eller andet køretøj og betjene maskiner, til Deres syn er helt klart igen. 

3. Sådan skal De bruge dette lægemiddel

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Tuben åbnes på følgende måde:  

Tuben er forseglet. Når tuben skal anvendes for første gang, skal hele tubespidsen skrues af og den inderste ring fjernes. 

Skru derefter tubespidsen fast igen så forseglingen på tuben brydes. Derefter kan den øverste tubespids skrues af og tuben er klar til brug. 

Hydrocortison m.terramycin+polymyxin-B Pfizer ApS øjen- og øredråber, suspension 15 + 5 + 1 mg/ml 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:  

Øjne: 1-2 dråber i øjet 3 gange dagligt.  

Ører: 2-4 dråber i øret 3 gange dagligt. 

Brugsanvisning

Omryst tuben før brug. 

Tubespidsen må ikke røre det betændte øje eller øre. 

 

Børn  

De må kun bruge Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B til børn under 8 år efter aftale med lægen. 

Hvis De har brugt for meget Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B øjen- og øredråber, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis De har glemt at bruge Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B

Hvis De har glemt at bruge en dosis, så brug denne så snart, De kommer i tanker om det. Hvis De snart skal bruge den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Brug aldrig dobbeltdosis. 

Hvis De holder op med at bruge Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B

Det er meget vigtigt, at De gennemfører behandlingen, indtil De er fuldstændigt rask. Ellers kan betændelsen blusse op. 

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om, eller føler Dem usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkninger ved behandling af øjne: 

Alvorlige bivirkninger

 • Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): Skade på hornhinden efter langvarig brug. Kontakt lægen.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær) efter langvarig brug. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • Virusbetændelse i hornhinden.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • Hul i hornhinden. Kontakt lægen.
 • Sløret syn

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
 • Smerter i øjet.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Sløret syn

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Problemer med synet pga. skader på synsnerven. Kan være elle blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Overfølsomhed.
 • Brændende fornemmelse i øjet.
 • Øget tåreflåd.
 • Kontakteksem.
 • Smerte, følelse af fremmedlegeme.
 • Tilstødende bakterieinfektioner og/eller svampeinfektioner, som De ikke kan behandle med Hydrocortison med Terra-mycin og Polymyxin B.
 • Langsom heling af sår i øjet.

 

Bivirkninger ved behandling af ører:  

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Sløret syn

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Langsom heling af sår i øret.
 • Kontakteksem.
 • Tilstødende bakterieinfektioner og/eller svampeinfektioner, som De ikke kan behandle med Hydrocortison med Terra-mycin og Polymyxin B.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. 

Brug ikke Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Efter åbning af tuben må De kun bruge Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B i en måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pakningsstørrelser og yderligere

Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B 15 mg/ml / 5 mg/ml / 1 mg/ml indeholder: 

 • Aktive stoffer: Hydrocortisonacetat; oxytetracyclinhydrochlorid; polymyxin B sulfat.
 • Øvrige indholdsstoffer: aluminiumtristearat; paraffinolie.

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende  

Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B er en gul til beige suspension. 

 

Pakningsstørrelser 

Hver pakning indeholder én tube på 5 ml forsynet med en tubespids. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS  

Lautrupvang 8 

2750 Ballerup 

Fremstiller:

Farmasierra Manufacturing, S.L.  

Carretera de Irún, Km. 26, 200 

28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)  

Spanien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest opdateret september 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...