Lisinopril-hydrochlorthiazid "Actavis"

tabletter 20+12,5 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis 

10 mg/12,5 mg og 20 mg/12,5 mg tabletter 

lisinopril og hydrochlorthiazid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis
 3. Sådan skal du tage Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Denne medicin indeholder to aktive stoffer - lisinopril og hydrochlorthiazid. Stofferne sænker blodtrykket på to forskellige måder: 

 

Lisinopril er en såkaldt angiotensin-omdannende enzym (ACE) hæmmer, der udvider blodkarrene. Dette gør det lettere for hjertet af pumpe blodet rundt til alle dele af kroppen og derved sænke blodtrykket. 

 

Hydrochlorthiazid er et vanddrivende middel, der sænker blodtrykket ved at øge urinproduktionen. 

 

Du kan tage Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis til behandling af forhøjet blodtryk, når behandling med kun et af de to stoffer, lisinopril eller hydrochlorthiazid, ikke har haft den ønskede virkning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten 

Tag ikke Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis

 • hvis du er allergisk over for lisinopril eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis angivet i punkt 6 eller andre ACE-hæmmere.
 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for hydrochlorthiazid eller anden medicin i sulfonamidfamilien. Spørg lægen.
 • hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedre at undgå Lisinopril-hydrochlorthiazid tidligt i graviditeten - se afsnittet "Graviditet og amning")
 • hvis du tidligere har været i behandling med ACE-hæmmere eller vanddrivende medicin og har fået en allergisk reaktion med hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg og derved fået synke- og åndedrætsbesvær (sjældent)
 • hvis du har alvorligt nedsat nyre- eller leverfunktion
 • hvis du har arveligt betingede eller uforklarlige hævelser af ansigt, læber, tunge eller svælg (angioødem)
 • hvis du lider af ophørt urinproduktion (anuri)
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren
 • Hvis du har taget eller i øjeblikket tager sacubitril/valsartan, et lægemiddel der anvendes til behandling af en type langvarig (kronisk) hjertesvigt hos voksne, da risikoen for angioødem (hurtig hævelse under huden i et område såsom halsen) er øget.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis 

 • hvis dit blodtryk er for lavt (kan føles som svimmelhed, eller du er ved at besvime, når du rejser dig op)
 • hvis du er på saltfattig diæt og/eller tager kaliumbesparende vanddrivende medicin, kaliumtilskud og/eller kaliumholdige salterstatninger
 • hvis du har forstyrrelser i væske- eller elektrolytbalancen (f.eks. lavt kalium eller natrium i blodet)
 • hvis du kaster op eller har diarré
 • hvis du lider af visse hjertekarsygdomme (f.eks. iskæmisk hjertesygdom eller cerebrovaskulær sygdom; nedsat blodforsyning til hjerte og hjerne)
 • hvis du har en hjertesygdom med forsnævrede hjerteklapper i din venstre ventrikel, eller hvis du har andre obstruktioner ved udløbet fra venstre ventrikel
 • hvis du har en sygdom der forårsager fortykket hjertemuskel (hypertrofisk kardiomyopati)
 • hvis din nyrefunktion er nedsat, især hvis du også lider af visse karsygdomme eller er i behandling med medicin, der nedsætter aktiviteten af immunsystemet
 • hvis du er i dialyse
 • hvis du har fået en nyretransplantation
 • hvis du har lupus (en autoimmun sygdom - systemisk lupus erythematosus)
 • hvis du skal til at gennemgå desensibiliseringsbehandling, fordi du er overfølsom over for f.eks. insektgift
 • hvis du har en leversygdom
 • hvis du har diabetes, da din dosis skal ændres
 • hvis du har haft gigt
 • hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion med hævelse af ansigt, arme og ben, læber, tunge og/eller svælg, som gjorde det svært at synke og trække vejret. Du bør være opmærksom på, at sorte patienter har en øget risiko for denne type reaktioner ved ACE-hæmmere
 • hvis du har vedvarende hoste
 • hvis du har alvorlig, akut nedsat mængde neutrofiler (en type blodcelle)
 • du er i gang med en behandling, hvor det dårlige kolesterol fjernes fra dit blod (LDL-aferese)
 • hvis du er i behandling med lithium (mod psykiske lidelser)
 • hvis du har forhøjet kolesterol
 • hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid under behandling med Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis
 • hvis du efter den første dosis oplever et stort fald i blodtrykket, der kan give symptomer som svimmelhed eller svaghed.
 • Hvis du er i behandling med vanddrivende medicin, skal behandlingen stoppes 2-3 dage før den første tablet med Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis tages.
 • Hvis du skal opereres eller bedøves, skal du informere lægen eller tandlægen om, at du tager Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis.
 • Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis står på dopinglisten og kan medføre udelukkelse ved sportsstævner. Spørg lægen.
 • hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan.), især hvis du har nyrerproblemer i forbindelse med sukkersyge.
  • Aliskiren
 • hvis du får et af følgende lægemidler, kan der være øget risiko for angioødem:
  • racecadotril, et lægemiddel til behandling af diarré;
  • lægemidler, der anvendes til at forhindre afstødning af et transplanteret organ og til kræft (f.eks. temsirolimus, sirolimus, everolimus).
  • vildagliptin, et lægemiddel til behandling af diabetes.
 • hvis du har haft hudkræft, eller hvis du udvikler en uventet hudlæsion under behandlingen. Behandling med hydrochlorthiazid, navnlig ved langtidsbrug af høje doser, kan øge risikoen for visse typer hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft). Beskyt huden mod sollys og UV-stråler, mens du tager Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis.
 • hvis du oplever synsnedsættelse og øjensmerter. Dette kan være symptomer på væskeansamling i det vaskulære lag i øjet (choroidal effusion) eller forhøjet tryk i øjet og kan udvikles inden for få timer til uger efter behandling med Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis er startet. Hvis det ikke behandles, kan det føre til permanent nedsat syn. Du kan være i øget risiko for at udvikle dette, hvis du tidligere har haft penicillin- eller sulfonamidallergi.

 

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum. 

 

Se også information under overskriften ”Tag ikke Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis” 

 

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller måske vil blive det). Du bør ikke tage Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet ”Graviditet, amning og fertilitet”) 

Brug af anden medicin sammen med Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis. 

 

Dette gælder i særdelshed for dig hvis du også tager: 

 • Anden blodtrykssænkende medicin (f.eks. betablokkere).
 • Hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også information under overskrifterne Tag ikke Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis" og "Advarsler og forsigtighedsregler") Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler.
 • Dialysebehandling.
 • Kaliumtilskud (inklusive salterstatninger), kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, der kan øge mængden af kalium i dit blod (f.eks. trimethoprim og co-trimoxazol til infektioner forårsaget af bakterier; ciclosporin, et immunsuppressivt lægemiddel til at forhindre afstødning af et transplanteret organ; og heparin, et blodfortyndende lægemiddel til at forhindre blodpropper).
 • Lithium (mod visse psykiske lidelser).
 • Medicin mod sukkersyge.
 • Smertestillende medicin af typen non-steroid antiinflammatorisk (f.eks. ibuprofen, indometacin, naproxen og sulindac) og acetylsalicylsyre.
 • Allopurinol (mod urinsyregigt).
 • Visse kolesterolsænkende midler (cholestyramin, colestipol).
 • Digitalisglykosider (til behandling af nedsat hjertefunktion).
 • Sotalol (mod uregelmæssig hjerterytme).
 • Visse lægemidler mod depression (tricykliske antidepressiva f.eks. amitriptylin, clomipramin eller nortriptylin).
 • Antipsykotika (medicin mod psykoser og skizofreni).
 • Calciumsalte.
 • Visse afføringsmidler (stimulerende afføringsmidler f.eks. bisacodyl).
 • Cytostatika (mod cancer).
 • Medicin, der virker hæmmende på immunsystemet (bruges f.eks. ved organtransplantationer).
 • Sympatomimetika (medicin, der påvirker og påvirkes af visse dele af nervesystemet og også bruges mod visse hjertelidelser).
 • Amfotericin B som indsprøjtning (mod svamp).
 • Kortikosteroider (medicin mod betændelse).
 • Kortikotropin (til behandling af nedsat funktion af binyrebarken).
 • Carbenoxolon (mod betændelse og sår i spiserøret).
 • Visse muskelafslappende midler (f.eks. tubocurarinchlorid).
 • Narkosemidler.
 • Medicin, der kan give torsade de pointes (hjertesyndrom med meget hurtig hjerterytme, f.eks. rytmeforstyrrelser).
 • Procainamid (mod hjerterytmeforstyrrelser).
 • Guld.
 • Anden medicin, der øger blodtrykket.
 • Lægemidler, som oftest bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer (sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen ad mTOR-hæmmere) Se punktet "Advarsler og forsigtighedsregler".

 

Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger. 

Brug af Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis sammen med mad og drikke

Du kan tage Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis sammen med mad og drikke. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller måske vil blive det). Din læge vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis og tage en anden medicin i stedet for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid. 

 

Du bør ikke tage Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis under graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader, hvis det bruges efter graviditetens 3. måned. 

 

Amning 

Du skal fortælle din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis, hvis du ammer, og din læge vil muligvis vælge en anden behandling til dig, især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Som anden blodtrykssænkende medicin, kan dette lægemiddel forringe din evne til at køre og betjene maskiner. Dette sker med højere sandsynlighed i begyndelsen af behandlingen, ved dosisændring eller i kombination med alkohol. Disse påvirkninger afhænger af din følsomhed. Vær sikker på, at det ikke påvirker dig, før du kører eller bruger værktøj eller maskiner. Du skal også huske på, at der lejlighedsvis kan forekomme svimmelhed og træthed ved brug af denne medicin. 

Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis

Tag altid Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den anbefalede dosis er

10 mg/12,5 mg: 1-2 tabletter dagligt 

 

20 mg/12,5 mg: 1-2 tabletter dagligt 

 

Du skal tage tabletten på omtrent samme tidspunkt hver dag. 

Tabletten indeholdende 20 mg/12,5 mg kan deles i to lige store doser. 

 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis, hvis du har nedsat nyrefunktion. 

Hvis du har taget for mange Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering er: lavt blodtryk, hyperventilation, hurtig puls, svimmelhed, angst, hoste og tørst. 

Hvis du har glemt at tage Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkninger, der er observeret og rapporteret under behandling med Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis, er nævnt nedenfor. 

STOP MED AT TAGE LISINOPRIL-HYDROCHLORTHIAZID ACTAVIS OG KONTAKT STRAKS LÆGEN, HVIS DU OPLEVER FØLGENDE:

 • Hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som kan gøre det svært at synke og trække vejret.
 • Hævede hænder, fødder og/eller ankler.
 • Alvorlig hudkløe.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige: kan påvirke op til 1 ud af 100 behandlede 

Humørsvingninger, depressive symptomer, hjerteanfald eller blodprop i hjernen, muligvis som følge af udtalt lavt blodtryk hos patienter i højrisikogruppe, hjertebanken, hurtig puls, forhøjet urinstof og kreatinin i blodet, forhøjet kaliumkoncentration i blodet (kan opleves som muskelsmerter og kramper), uregelmæssig puls, usædvanlig træthed eller svaghed. 

 

Sjældne: kan påvirke op til 1 ud af 1000 behandlede 

Ændringer i blodsammensætningen, ændret saltbalance, langtidsbrug kan føre til forstyrrelser i væske- og saltbalancen (nedsatte hæmoglobin- og hæmatokritværdier), hævelse af ansigt, arme og ben, læber, tunge, stemmebånd og svælg (overfølsomhed/angioneurotisk ødem), kløende hududslæt, hårtab, skaldethed, psoriasis, nyresvigt, koma, eventuelt kramper og væskeophobninger på grund af alvorligt nedsat nyrefunktion. 

 

Meget sjældne: kan påvirke op til 1 ud af 10.000 behandlede 

Nedsat knoglemarvsfunktion, fald i mængden af iltbærende pigment (hæmoglobin) i blodet, hvilket medfører træthed eller svimmelhed (anæmi), nedsat antal blodplader, nedsat antal hvide blodlegemer, alvorlig, akut nedsat mængde neutrofile celler (en type blodcelle), alvorlig blodmangel, sygdom i lymfekirtlerne, autoimmun sygdom, hvor kroppen reagerer mod sine egne bestanddele, indsnævring af luftvejene f.eks. astma, bihulebetændelse, allergisk lungebetændelse, vejrtrækningsbesvær med lungebetændelse, betændelse i bugspytkirtlen, leversygdom og leversvigt, tilstand med hævelser omkring tarmene, gulsot (leversygdom med gulfarvning af hud og øjne), øget svedproduktion, alvorlige hudsygdomme med blærer, afskalning og afstødning af huden, alvorlig form for hududslæt (Stevens-Johnsons syndrom), hududslæt, hudreaktioner med betændelse (kutan pseudolymfom), nedsat eller ophørt urinproduktion. 

 

Ikke kendt: frekvens kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data 

Hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft), vejrtrækningsbesvær (herunder lungebetændelse og væskeophobning i lungerne), lupus erythematosus-lignende reaktioner, nye anfald af hudsygdommen lupus erythematosus, lysfølsomhedsreaktioner, overfølsomhedsreaktioner, feber, betændelse i nyrerne, betændelse i blodkarrene. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige: kan påvirke op til 1 ud af 10 behandlede 

Svimmelhed, hovedpine, besvimelse, svimmelhed ved hurtig rejsning fra liggende/siddende til stående position på grund af lavt blodtryk (ortostatiske virkninger herunder ortostatisk hypotension), hoste, diarré, opkastning, nedsat nyrefunktion. 

 

Ikke almindelige: kan påvirke op til 1 ud af 100 behandlede 

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, svimmelhed ved højder, smagsforstyrrelser, søvnforstyrrelser, raynauds sygdom (smertefulde, følelsesløse, kolde og blå fingre), snue, kvalme, mavesmerter og fordøjelsesbesvær, stigning i leverenzymer og bilirubin, udslæt, kløe, impotens, svækkelse, træthed. 

 

Sjældne: kan påvirke op til 1 ud af 1000 behandlede) 

Mental forvirring, mundtørhed, forstørrede bryster hos mænd, lavt indhold af natrium i blodet (hyponatriæmi), tilstand der betegnes SIADH (et syndrom med uhensigtsmæssig udskillelse af antidiuretisk hormon). 

 

Meget sjældne: kan påvirke op til 1 ud af 10.000 behandlede 

Lavt blodsukker 

 

Ikke kendt: frekvensen kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data 

Betændelse i spytkirtlerne (sialoadenitis), rastløshed, mave-tarm-irritation, forstoppelse, appetitmangel (anoreksi), sukker i urinen, højt blodsukker, forhøjet urinsyre-mængde (hyperuricæmi) i blodet (urinsyregigt), forstyrrelser i elektrolytbalancen (inklusive lave niveauer af natrium, kalium, chlorid og magnesium), forhøjet indhold af kolesterol og triglycerider i blodet, muskelkramper, muskelsvaghed, appetitmangel, svimmelhed, forbigående uskarpt syn, gulsyn, nedsat syn eller øjensmerter som følge af højt tryk (mulige tegn på væskeansamling i det vaskulære lag i øjet (choroidal effusion) eller akut snævervinklet glaukom), rødmen, svaghed. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

10 mg/12,5 mg: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
20 mg/12,5 mg: Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis indeholder

Aktive stoffer: Lisinopril 10 mg eller 20 mg og hydrochlorthiazid 12,5 mg. 


Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, calciumhydrogenphosphatdihydrat, pregelatineret majsstivelse, croscarmellosenatrium og magnesiumstearat. 

 

Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis 10 mg/12,5 mg indeholder herudover farvestofferne gult og rødt jernoxid (E172) 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis 10 mg/12,5 mg er en rund, ferskenfarvet tablet (diameter 6 mm) uden delekærv, mærket LH på den ene side. 

 

Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis 20 mg/12,5 mg er en rund, hvid tablet (diameter 8 mm) med delekærv og mærket LH på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Pakningsstørrelser 

10 mg/12,5 mg: 10, 28, 30, 50, 98 og 100 tabletter. 

 

20 mg/12,5 mg: 10, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 og 500 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjordur 

Island 

Repræsentant

Teva Denmark A/S 

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Fremstiller

Balkanpharma Dupnitsa AD; 3 Samokovsko Shosse Str, Dupnitsa, 2600, BG 

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne

DK: Lisinopril-hydrochlorthiazid Actavis 

SE: Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...