Dalacin C

hårde kapsler 300 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dalacin® C 300 mg hårde kapsler  

Clindamycin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dalacin C
 3. Sådan skal du tage Dalacin C
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dalacin C kapsler indeholder et antibiotikum. 

Du kan bruge Dalacin C til behandling af betændelse (infektion), der skyldes bakterier. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dalacin C

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Dalacin C:

 • hvis du er allergisk over for clindamycin, lincomycin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dalacin C (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dalacin C, hvis du: 

 • har eller tidligere har haft en tarmsygdom (f.eks. Crohns sygdom eller colitis ulcerosa)
 • har eller tidligere har haft lever- eller nyreproblemer
 • får kløe og svie i hud eller slimhinder. Det kan være tegn på en svampeinfektion, som Dalacin C ikke virker mod
 • får voldsom eller langvarig, blodig diarré, mens du tager eller op til 2 måneder efter du har stoppet behandlingen. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis). Du må ikke bruge medicin mod diarré uden lægens anvisning
 • får overfølsomhedsreaktioner eller alvorligt hududslæt. Kontakt straks lægen.

 

Ved behandling i længere tid vil lægen tage blodprøver for at kontrollere, om din lever og nyrer fungerer normalt. 

Brug af anden medicin sammen med Dalacin C

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Fortæl lægen hvis du samtidig tager: 

 • muskelafslappende medicin.
 • anden medicin mod betændelse (erythromycin)
 • warfarin eller lignende medicin - anvendes som blodfortyndende behandling.
  Du vil være mere tilbøjelig til at bløde. Din læge vil regelmæssig tage blodprøver for at undersøge dit blods evne til at størkne.
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin). Samtidig behandling med Dalacin C og rifampicin kan medføre at effekten af Dalacin C bliver mindre.

Brug af Dalacin C sammen med mad og drikke

Du skal tage Dalacin C med mindst 1 glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du normalt ikke tage Dalacin C. Tal med lægen. 

 

Amning  

Hvis du ammer, bør du ikke tage Dalacin C, da Dalacin C går over i modermælken. Dalacin kan medføre diarre, blod i afføringen eller udslæt, hos barnet som ammes. Hvis behandling er nødvendig, bør amning ophøre. Spørg lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin C påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Dalacin C indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter (herunder lactose). 

3. Sådan skal du tage Dalacin C

Tag altid Dalacin C nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 

 

Dalacin C skal tages sammen med mindst 1 glas vand. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

1-2 kapsler 2-3 gange dagligt eller 1 kapsel 4 gange dagligt. 

 

Brug til børn og unge  

Børn over 1 måned: 

Dosis afhænger af barnets vægt. Tal med lægen. 

Du kan ikke bruge Dalacin C kapsler til børn, der vejer under 15 kg. Dalacin C kapsler bør kun anvendes til børn, der kan synke kapsler. 

15-25 kg: 1 kapsel på 150 mg 3-4 gange dagligt. 

30-40 kg: 1 kapsel på 150 mg eller 300 mg 3-4 gange dagligt. 

 

Børn under 1 måned:  

Du bør ikke bruge Dalacin C til børn under 1 måned. 

 

Ældre:  

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion:  

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Dalacin C

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af Dalacin C, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning og diarré. 

Hvis du har glemt at tage Dalacin C

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Dalacin C

Det er vigtigt at tage hele kuren med Dalacin C, da sygdommen ellers kan blusse op igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • Langvarig eller blodig diarré med mavesmerter eller feber. Kan være tegn på tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis). Kontakt lægen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/ shock). Kan være livsfarligt. Ring 112
 • Gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene). Kontakt lægen
 • Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse (Clostridium difficile colitis). Kontakt lægen.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt straks læge eller skadestue
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue
 • Dalacin C kan give alvorlige eller livstruende allergiske reaktioner, som kan påvirke din hud eller andre dele af kroppen, f.eks. lever eller blodceller. Du skal muligvis på hospitalet eller stoppe behandlingen med Dalacin C. Kontakt straks lægen, hvis du får en af følgende symptomer:
  • Hududslæt, nældefeber, feber, hævede kirtler som ikke forsvinder, hævelse af læber og tunge, gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene, usædvanlige blå mærker eller blødning, stærk træthed eller svaghed, uventet muskelsmerter eller hyppige infektioner.

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • Diarré
 • Hududslæt, plettet hududslæt med små blærer.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • Mavesmerter, opkastning, kvalme
 • Nældefeber
 • Muskelsvaghed
 • Smagsforstyrrelser.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben
 • Kløe.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Sure opstød / halsbrand.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112
 • Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse og sår i spiserøret. Tal med lægen
 • Overfølsomhed, feber, udslæt i ansigt og på arme og ben, hududslæt, betændelse i huden med blærer
 • Kløe og udflåd fra skeden (vaginal infektion).

 

Dalacin C kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver og leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
Må ikke opbevares koldt og/eller må ikke fryses.
Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt. 

 

Tag ikke Dalacin C efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dalacin C indeholder:

 • Aktivt stof: clindamycinhydrochlorid svarende til clindamycin 300 mg.
  1 hård kapsel indeholder 300 mg clindamycin.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Lactosemonohydrat, vegetabilsk magnesiumstearat, majsstivelse, talcum, titandioxid (E171), gelatinekapsel.
  Sort trykkeblæk: Sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Dalacin C 300 mg er en hvid hård gelatinekapsel mærket ”Clin 300” og ”Pfizer”.
Dalacin C 300 mg hårde kapsler findes i blisterpakning med 24 kapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Dalacin® er et registreret varemærke, der tilhører Pharmacia & Upjohn Company LLC, a limited liability company of the State of Delaware. 

 

Dalacin C svarer til Dalacin. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...