Zarondan®

oral opløsning 50 mg/ml

Essential Pharma (M) Limited

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zarondan® 50 mg/ml oral opløsning 

ethosuximid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægsseddel. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Zarondan til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Zarondan
 3. Sådan skal De tage Zarondan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zarondan forebygger absencer (kortvarige tab af bevidstheden). De kan bruge Zarondan til behandling af absence-epilepsi (petit mal). 

 

De kan også bruge Zarondan sammen med anden medicin til behandling af andre former for epilepsi, når der også forekommer absencer. 

 

Lægen kan have givet Dem Zarondan for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

 

Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Zarondan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Zarondan:

 • hvis De er allergisk over for ethosuximid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zarondan (angivet i punkt 6).
 • hvis De lider af stofskiftesygdommmen porfyri.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Zarondan: 

 • hvis De har nyre- eller leverproblemer.
 • hvis De får konstateret en kronisk bindevævssygdom (systemisk lupus erythematosus), som viser sig ved træthed, feber, vægttab, udslæt i ansigt og led- og muskelsmerter.

 

Vigtig information om mulig alvorlig allergisk reaktion 

En lille andel personer, der tager Zarondan får allergiske reaktioner eller muligvis alvorlige hudreaktioner, som kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, hvis De ikke bliver behandlet. De skal være opmærksom på følgende symptomer, mens De tager Zarondan. Læs beskrivelsen af disse symptomer i afsnit 4 i indlægssedlen under ”Kontakt straks lægen, hvis De får nogle af følgende symptomer, efter De har taget Zarondan, da disse kan være alvorlige”. 

 

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Zarondan har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis De på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør De straks kontakte Deres læge. 

Vær opmærksom på:

 • hvis De får feber eller ondt i halsen, bør De kontakte lægen.
 • hvis behandlingen med Zarondan stoppes, bør det ske langsomt.
 • det er vigtigt at følge lægens dosering.

 

Under behandling med Zarondan vil lægen regelmæssigt tage blodprøver og urinprøver.
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Zarondan. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Zarondan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonaletet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Zarondans virkning kan påvirkes af andre midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, valproat). Fortæl lægen, hvis De tager nogle af disse midler sammen med Zarondan. 

Brug af Zarondan sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Zarondan i forbindelse med et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager Zarondan. 

 

Graviditet: 

Hvis De er gravid, må De kun tage Zarondan efter aftale med lægen.
Hvis De er i den fødedygtige alder, skal De bruge sikker prævention, så længe De tager Zarondan. Tal med lægen. 

 

De må ikke pludseligt stoppe med at tage Zarondan. Ved for hurtigt ophør af behandlingen kan De få et krampeanfald, der kan være farligt for både mor og barn. 

 

Kontakt straks lægen, hvis De bliver gravid, hvis De har en formodning om, at De er gravid, eller ønsker at blive gravid, mens De tager Zarondan. 

 

Amning: 

Zarondan går over i modermælken. Hvis De ammer, må De kun tage Zarondan efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Zarondan kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Zarondan kan give bivirkninger i form af svimmelhed og døsighed. De bør ikke køre bil, betjene indviklede maskiner eller foretage andre muligt farlige aktiviteter, før De ved, hvordan Zarondan påvirker Dem. 

Zarondan indeholder saccharose

Opløsningen indeholder saccharose (en sukkerart). Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.
1 ml opløsning indeholder 600 mg saccharose. Diabetespatienter skal tage hensyn hertil. 

3. Sådan skal De tage Zarondan

Tag altid Zarondan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Deres læge vil fastsætte, hvilken dosis, der passer til Dem og kontrollerer behandlingen ved hjælp af blodprøver. 

 

Hvis De har indtryk af, at virkningen af Zarondan er for stærk eller alt for svag, skal De tale med Deres læge eller apotek. 

 

Den daglige dosis kan enten tages på én gang eller deles op i flere doser. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 6 år: 

Tag den dosis, som lægen har ordineret. Deres dosis vil gradvist blive øget. 

Startdosis er normalt 500 mg (10 ml) dagligt. Derefter vil dosis blive øget indtil anfaldene er under kontrol. 

 

Børn under 6 år: 

Startdosis er normalt 250 mg (5 ml) dagligt. Derefter vil dosis blive øget indtil anfaldene er under kontrol. Lægen vil fastsætte Deres barns dosis på baggrund af barnets vægt. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis De har taget for meget Zarondan

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Zarondan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag beholderen og resten af opløsningen med. 

Ved overdosering kan De få symptomer som kvalme, opkastning, vejrtrækningsbesvær og bevidstløshed. 

Hvis De har glemt at tage Zarondan

Hvis De har glemt en dosis, så tag den så snart De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis De holder op med at tage Zarondan

De må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Hvis behandlingen skal stoppes, skal det ske langsomt og med gradvis nedsættelse af dosis. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter) 

 • Nedsat antal hvide blodlegemer i blodet (viser sig ved infektioner og feber). Hvis De får feber, skal De straks kontakte lægen.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) 

 • Forandringer i blodet (kan vise sig ved træthed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker, infektioner og feber). Kontakt straks lægen.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt lægen eller skadestuen.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter. Kontakt lægen.
 • Allergiske reaktioner med hævelse af ansigt, svælget og åndedrætsbesvær. Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Forværring af sindslidelser. Kontakt lægen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

Zarondan kan give alvorlige eller livstruende allergiske reaktioner, som kan påvirke Deres hud eller andre, f.eks. lever eller blodceller. De kan måske få udslæt, hvis De får denne type reaktion. De skal muligvis på hospitalet eller stoppe behandlingen med Zarondan. Kontakt straks lægen, hvis De får et af følgende symptomer: 

 • Hududslæt
 • Nældefeber
 • Feber
 • Hævede kirtler som ikke forsvinder
 • Hævelse af læber og tunge
 • Gulfarvning af huden eller det hvide i Deres øjne
 • Usædvanlige blå mærker eller blødning
 • Stærk træthed eller svaghed
 • Uventet muskelsmerte
 • Hyppige infektioner

 

Disse symptomer kan være det første tegn på en allergisk reaktion. Lægen bør undersøge Dem og bestemme om De stadig skal behandles med Zarondan. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • Mavesmerter, mavekramper, fordøjelsesbesvær, kvalme, opkastning.
 • Appetitmangel.

 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) 

 • Svimmelhed, døsighed, hovedpine, hyperaktivitet.
 • Hikke.
 • Kløende udslæt, nældefeber.
 • Aggressivitet, opstemthed, irritabilitet.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Vægttab.
 • Koncentrationsbesvær, manglende evne til at koordinere bevægelser.
 • Nærsynethed.
 • Diaré.
 • Blod i urinen.
 • Hævelse af gummer, hævelse af tunge.
 • Træthed, sløvhed, søvnforstyrrelser.
 • Blødning fra skeden.
 • Øget sexlyst.
 • Natlige mareridt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Zarondan utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke Zarondan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zarondan indeholder:

 • Aktivt stof: ethosuximid. 1 ml oral opløsning indeholder 50 mg ethosuximid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumcitrat, saccharose 600 mg/ml, saccharinnatrium 1,7 mg/ml, glycerol, citronsyremonohydrat, vand. Konserveringsmiddel: Natriumbenzoat (E 211). Smagsstof: Hindbæressens.

Udseende og pakningstørrelse

Udseende: 

Zarondan oral opløsning 50 mg/ml er en svag gullig til svag lyserød væske med hindbærsmag. 

 

Pakningsstørrelse: 

Zarondan oral opløsning findes i 200 ml glasflaske. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Essential Pharma (M) Limited,
Vision Exchange Building,
Triq it-Territorjals, Zone 1,
Central Business District,
Birkirkara, CBD 1070,
Malta 

Fremstiller:

Delpharm Orléans, 5 Avenue de Concyr, 45071 Orleans Cedex 2, Orleans, Frankrig. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret Marts 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...