CARBOMIX

granulat til oral suspension

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Carbomix® granulat til oral suspension  

aktivt kul 

 

Carbomix® er et registreret varemærke, der tilhører Norit International B.V. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Tag altid Carbomix nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Carbomix
 3. Sådan skal du tage Carbomix
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Carbomix indeholder aktivt kul og anvendes i tilfælde af akut forgiftning og overdosering af medicin indtaget gennem munden.  

 

Det aktive kul i Carbomix kan binde (absorbere) skadelige eller uønskede stoffer i mavetarmkanalen.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Carbomix

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Carbomix, hvis:

 • du er allergisk over for aktivt kul eller et af de øvrige indholdsstoffer i Carbomix (angivet i punkt 6).
 • du ved, at forgiftningen helt sikkert skyldes ætsende stoffer (stærke syrer som f.eks. saltsyre eller baser som f.eks. afløbsrens). Carbomix må ikke anvendes til forgiftninger, som skyldes ætsende stoffer, da dette kan vanskeliggøre undersøgelse af spiserør og undersøgelse af maven.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt straks lægen eller giftcenter før du tager Carbomix, hvis du: 

 • har en akut forgiftning og overdosering af medicin taget gennem munden. Du skal straks tage kontakt til læge eller giftcenter. Umiddelbart derefter indtages Carbomix i henhold til forskrifterne (se vejledning under punkt 3).

 

Vær opmærksom på følgende
Carbomix kan anvendes ved mange typer forgiftninger. Men nogle forbindelser og opløsninger, som f.eks. jernforbindelser, lithium-, thallium-, cyanid-, methanol-, ethanol-, ethylenglykol- og petroleumsholdige opløsninger absorberes i mindre grad af Carbomix. I tilfælde af forgiftning med sådanne stoffer skal anden form for afgiftning foretages (f.eks. maveskylning).
De mest almindelige forgiftninger af denne type er angivet nedenfor med den for disse stoffers relevante behandling: 

 

Stof 

Særlig modgift 

Cyanid 

Natriumnitrit/ 4-dimethylaminfenol 

Jernforbindelser 

Deferoxamin 

Lithium 

Kalciumpolystyrensulfonat 

Methanol/ denatureret alkohol 

Ethanol 

Ethylenglykol/frostvæske 

Ethanol 

 

Ved mange typer forgiftning anvendes både Carbomix og en særlig modgift. F.eks. ved paracetamol-forgiftning anvendes også modgiften acetylcystein. 


Indtagelse af aktivt kul frarådes for patienter, som tager medicin, der hæmmer tarmens bevægelighed eller har indtaget et giftstof med denne virkning, på grund af risiko for tarmslyng, der kan medføre hul på tarmen. 


Carbomix giver sort afføring. 

Brug af anden medicin sammen med Carbomix

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Medicin som indtages gennem munden. Carbomix vil normalt nedsætte virkningen af denne medicin.
 • P-piller. Carbomix kan nedsætte virkningen af P-piller. Det er derfor vigtigt at anvende alternativ og sikker prævention, så du ikke risikerer at blive gravid.
 • Vanddrivende medicin (f.eks. furosemid).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Hvis du tager p-piller
Aktivt kul kan nedsætte virkningen af p-piller. Derfor anbefales det at anvende alternativ, effektiv og sikker prævention under behandlingen. 


Graviditet
Du kan tage Carbomix, hvis du er gravid. 


Amning
Du kan tage Carbomix, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Carbomix påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Carbomix

Tag altid Carbomix nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekespersonalet. 

Den anbefalede dosis

Voksne og børn over 12 år: Ved akut forgiftning og overdosering indtages 1-2 flasker Carbomix så hurtigt som muligt (= 50-100 g aktivt kul). 

 

Ved alvorlig forgiftning fortsættes behandlingen i et par dage med en dosis på 20 g Carbomix hver 4-6 time (20 g aktivt kul svarer ca. til 160 ml af suspensionen). Hvis indholdet indtages ad flere gange, skal flasken rystes grundigt for hver gang. Suspensionen skal indtages gennem munden. Indtagelse gennem munden må ikke ske, hvis patienten ikke er i stand til (ved tilstrækkelig bevidsthed) at drikke produktet uden risiko. Ved bevidstløse patienter eller patienter, der ikke er helt ved bevidsthed, skal en læge, eller sygeplejerske under lægetilsyn, give suspensionen ved hjælp af en sonde. 

 

Carbomix kan også gives efter opkastning og maveskylning. 

 

Børn under 12 år: Anbefalet dosis er ca. 1 g kul pr. kg legemsvægt. I tilfælde af akut forgiftning hos børn under 12 år gives halv voksendosis (= ½ flaske). Til børn under 4 år startes med en dosis på en ¼ flaske, hvilket gentages flere gange i samråd med lægen. 

 

Børn under 2 år: Må ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning. Tal med lægen. 

BRUGSANVISNING

Sådan tager du Carbomix korrekt 

Tilberedelse af suspensionen: Ryst flasken grundigt for at løsne granulatet. Tilsæt vand til flaskens røde streg og ryst igen flasken i 1 minut. Herved fås ca. 400 ml suspension. Flasken åbnes forsigtigt, og indholdet indtages omgående. Hvis indholdet indtages ad flere gange, skal flasken rystes for hver gang. 

 

Flasken er udstyret med en speciel top, der kan bruges ved hurtig og direkte sondetilslutning. Toppen løsnes forsigtigt for at frigøre evt. tryk i flasken og lukkes igen. Derefter skæres toppen af inden sondetilslutning. 

 

Suspensionen skal anvendes inden 1 dag. 

Hvis du har taget for meget Carbomix

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Carbomix, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

Symptomer på en overdosis kan være forstoppelse. Dette kan undgås ved at indtage et afføringsmiddel. 

Hvis du har glemt at tage Carbomix

Hvis du glemte at tage en dosis Carbomix, tages dette snarest muligt. Men hvis det er lige ved at være tid til næste dosis, springes den manglende dosis over, og du fortsætter indtagning planmæssigt. 

Tag aldrig dobbeltdosis som kompensation for en glemt dosis. Søg læge eller kontakt apotekspersonalet, hvis du er i tvivl. 

Hvis du holder op med at tage Carbomix

Kontakt straks lægen, hvis dine symptomer bliver værre efter behandlingen med Carbomix.  

Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De fleste bivirkninger i forbindelse med Carbomix er relateret til mavetarmsystemet. 

Bivirkningerne kan dog også skyldes selve forgiftningen. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data): 

 • Som følge af gentagende høje doser af aktivt kul kan der opstå forstoppelse af tyndtarmen, som har krævet operation.
 • Hård afføring med hul på tyktarmen til følge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data): 

 • Opkastning.
 • Forstoppelse.
 • Mavesmerter.
 • Diarré.
 • Kvalme.
 • Pludselig afføringstrang.
 • Anal irritation.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Carbomix utilgængeligt for børn.
 • Opbevares ved temperaturer under 25 °C.
 • Inden opblanding skal Carbomix opbevares tørt.
 • Efter opblanding skal Carbomix opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).
 • Efter opblanding skal Carbomix anvendes inden for 1 dag.
 • Brug ikke Carbomix efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Carbomix indeholder:

 • Aktivt stof: Aktivt kul 50 g (efter opløsning i vand indeholder Carbomix 12,5 g aktivt kul pr. 100 ml homogen opløsning).
 • Øvrige indholdsstoffer: Citronsyremonohydrat, glycerol og acaciegummi.

Udseende og pakningsstørrelser:

Plastflaske med skruelåg. 

 

Carbomix findes i pakningsstørrelsen 10 x 50 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blevs senest ændret 07/2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...