Felodipin "Actavis"

depottabletter 5 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Felodipin Actavis 5 mg og 10 mg depottabletter 

Felodipin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Felodipin Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Felodipin Actavis
 3. Sådan skal du tage Felodipin Actavis
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysningerr

1. Virkning og anvendelse

Felodipin Actavis indeholder det aktive stof felodipin. Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes calciumblokkere. Det sænker blodtrykket ved at udvide de små blodkar. Det påvirker ikke hjertets funktion negativt. 

Felodipin Actavis anvendes i behandlingen af forhøjet blodtryk (hypertension) og af brystsmerter, der for eksempel opstår under motion eller stress (angina pectoris). 

 

Lægen kan have givet dig Felodipin Actavis til noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Felodipin Actavis

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Felodipin Actavis, hvis du:

 • er gravid. Du bør underrette din læge snarest muligt, hvis du bliver gravid, mens du indtager dette lægemiddel.
 • er allergisk over for felodipin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • har ubehandlet hjerteinsufficiens
 • får akut myokardieinfarkt (hjerteanfald)
 • har brystsmerter, der er opstået for nylig, eller angina pectoris, der varer mere end 15 minutter eller er mere alvorlig end normalt.
 • har en hjerteklap- eller hjertemuskelsygdom og ikke har talt med din læge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Ligesom andre blodtrykssænkende lægemidler kan Felodipin Actavis give stærkt nedsat blodtryk, som hos nogle patienter kan medføre, at hjertet får tilført for lidt blod. Symptomerne på stærkt nedsat blodtryk og utilstrækkelig blodtilførsel til selve hjertet omfatter ofte svimmelhed og brystsmerter. Hvis du oplever disse symptomer, skal du omgående søge akut lægehjælp. 

 

Kontakt din læge før du tager Felodipin Actavis, specielt hvis du har en leversygdom. 

 

Indtagelse af Felodipin Actavis kan få dit tandkød til at hæve. God mundhygiejne er med til at forebygge, at dit tandkød hæver (se punkt 4). 

Børn

Det frarådes at bruge Felodipin Actavis til børn 

Brug af andre lægemidler sammen med Felodipin Actavis

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nyligt har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. 

For eksempel: 

 • cimetidin (lægemiddel mod mavesår)
 • erythromycin (lægemiddel mod infektioner)
 • itraconazol (lægemiddel mod svampeinfektion)
 • ketoconazol (lægemiddel mod svampeinfektion)
 • HIV-proteasehæmmere såsom ritonavir
 • lægemidler mod HIV infektioner såsom efavirenz og nevirapin
 • phenytoin (lægemiddel mod epilepsi)
 • carbamazepin (lægemiddel mod epilepsi)
 • rifampicin (lægemiddel mod infektioner)
 • barbiturater (lægemiddel mod angst, søvnbesvær og epilepsi)
 • tacrolimus (lægemiddel anvendt til organtransplantationer)

 

Lægemiddler, der indeholder prikbladet perikon (Hypericum perforatum) (naturlægemiddel til forebyggelse af depression) kan mindske effekten af Felodipin Actavis og bør derfor undgås. 

Brug af Felodipin Actavis sammen med mad og drikke

Drik ikke grapefrugtsaft, hvis du behandles med Felodipin Actavis da saften kan øge Felodipin Actavis’ virkning og bivirkninger. 

Graviditet og amning

Graviditet
Du må ikke tage Felodipin Actavis, hvis du er gravid. 


Amning
Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller skal til at begynde at amme. Felodipin Actavis frarådes til kvinder, der ammer, og din læge vil eventuelt vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Felodipin Actavis påvirker i mindre grad eller i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Hvis du oplever hovedpine, kvalme, svimmelhed eller træthed, kan din reaktionsevne være forringet. Udvis særlig forsigtighed i starten af behandlingen. 

Felodipin Actavis indeholder lactose

Felodipin Actavis indeholder lactose, der er en sukkerart. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Felodipin Actavis

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. 

 

Felodipin Actavis skal tages om morgenen og sluges med vand. Tabletten må ikke deles, knuses eller tygges. Lægemidlet kan tages uden mad eller efter et let måltid uden højt indhold af fedt eller kulhydrat. 

 

Forhøjet blodtryk 

Behandlingen skal påbegyndes med 5 mg én gang dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan lægen øge din dosis eller tilføje et andet blodtrykssænkende lægemiddel. Den sædvanlige dosis til langtidsbehandling af denne sygdom er 5- 10 mg én gang dagligt. Til ældre patienter kan en startdosis på 2,5 mg overvejes. 

 

Stabil angina pectoris 

Behandlingen skal påbegyndes med 5 mg én gang dagligt. Hvis det er nødvendig, kan lægen øge din dosis til 10 mg én gang dagligt. 

 

Hvis du har leverproblemer 

Mængden af felodipin i dit blod kan være forhøjet. Din læge vil eventuelt sænke din dosis. 

 

Ældre 

Din læge vil eventuelt påbegynde behandlingen med den laveste tilgængelige dosis. 

Hvis du har taget for mange Felodipin Actavis

Hvis du tager flere end det anbefalede antal doser Felodipin Actavis, kan du få meget lavt blodtryk og nogle gange hjertebanken, høj, eller i sjældne tilfælde langsom, hjerterytme. Derfor er det meget vigtigt, at du tager det antal doser, som lægen har anvist. Hvis du får symptomer som for eksempel en følelse af, at du er ved at besvime, ørhed eller svimmelhed, skal du straks kontakte din læge. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Felodipin Actavis, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler Dem/dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Felodipin Actavis

Hvis du glemmer en tablet, skal du helt udelade den dosis. Tag din næste dosis på det rigtige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Felodipin Actavis

Hvis du holder op med at tage Felodipin Actavis, kan din sygdom vende tilbage. Du skal rådføre dig med din læge, før du holder op med at tage Felodipin Actavis. Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal tage din medicin. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger, skal du holde op med at tage Felodipin Actavis og straks fortælle det til din læge: 

 • Overfølsomhed og allergiske reaktioner: Tegnene kan være hævede områder på huden (strimer) eller hævelse i ansigtet, læberne, munden, tungen eller halsen.

 

Følgende bivirkninger er blevet observeret. Hovedparten af disse reaktioner optræder ved starten af behandlingen eller efter øgning af dosis. Sådanne reaktioner et typisk kortvarige og deres intensitet aftager med tiden. Kontakt din læge, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, og de varer ved. 


Hos patienter med betændelse i munden (tandkødsbetændelse/parodontose) er der set mild hævelse af tandkødet. Denne hævelse kan undgås eller afhjælpes med omhyggelig mundhygiejne. 


Meget almindelig: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer 

 • Hævede ankler

 

Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer 

 • Hovedpine
 • Rødme

 

Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer 

 • Abnormt hurtig hjertefrekvens
 • Hjertebanken
 • For lavt blodtryk (hypotension)
 • Kvalme
 • Mavesmerter
 • Brændende/stikkende fornemmelse/følelsesløshed
 • Udslæt eller kløe
 • Træthed
 • Svimmelhed

 

Sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer 

 • Besvimelse
 • Opkastning
 • Nældefeber
 • Ledsmerter
 • Muskelsmerter
 • Impotens/seksuel dysfunktion

 

Meget sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer 

 • Gingivitis (tandkødsbetændelse)
 • Stigning i leverenzymer
 • Reaktioner i huden som følge af øget følsomhed over for lys
 • Betændelse i de små blodkar i huden
 • Hyppig vandladningstrang
 • Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. feber eller hævede læber og hævet tunge

 

Der kan opstå andre bivirkninger. Kontakt straks lægen, hvis du får generende bivirkninger, mens du tager Felodipin Actavis. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.
Opbevar ikke Felodipin Actavis over 25 °C. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen, efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Felodipin Actavis depottabletter 5 mg og 10 mg indeholder

 • Det virksomme indholdsstof er felodipin. En depottablet indeholder 5 mg eller 10 mg felodipin.
 • De øvrige indholdsstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, lactosemonohydrat, povidon K25, propylenglycol, propylgallat (Ph. Eur), magnesiumstearat (Ph. Eur.), kolloid vandfri silica, talcum, rød jernoxid (E172), gul jernoxid (E172), titandioxid (E171).

Udseende

Felodipin Actavis 5 mg er en lyserød, rund, bikonveks, filmovertrukket depottablet mærket 5 på den ene side. 

Felodipin Actavis 10 mg er en rødbrun, rund, bikonveks, filmovertrukket depottablet mærket 10 på den ene side. 

Pakningsstørrelser

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 250, 500 og 1000 depottabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island. 

Fremstiller

ACCORD-UK LIMITED, Whiddon Valley, Barnstaple, Devon EX32 8NS, England.

 

Eller 

 

Balkanpharma Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600,Bulgarien 

Repræsentant i Danmark

SanoSwiss UAB, Aukstaiciu str. 26A, LT-44169 Kaunas, Litauen, +370 700 01320, info@sanoswiss.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne

Danmark, Finland, Sverige: Felodipin Actavis 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret i august 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...