Trusopt®

øjendråber, endosis 20 mg/ml

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Trusopt-S Ukonserveret  

20 mg/ml øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder  

dorzolamid 

 

Trusopt-S Ukonserveret svarer til lægemidlet Trusopt® Ukonserveret. Trusopt® er et registreret varemærke, der tilhører Santen Pharmaceuticals CO., Ltd. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Trusopt-S Ukonserveret til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.  

Oversigt over indlægssedlen:

  1. Virkning og anvendelse
  2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Trusopt-S Ukonserveret
  3. Sådan skal du bruge Trusopt-S Ukonserveret
  4. Bivirkninger
  5. Opbevaring
  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Trusopt-S Ukonserveret indeholder dorzolamid, der tilhører en lægemiddelgruppe kaldet ”carboanhydrasehæmmere”. 

 

Dette lægemiddel anvendes til at sænke forhøjet tryk i øjet og til behandling af grøn stær (glaukom). Dette lægemiddel kan anvendes alene eller sammen med anden medicin, som er beregnet til at mindske trykket i øjet (såkaldte beta-blokkere). 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Trustop-S Ukonserveret

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Trusopt-S Ukonserveret:

 • hvis du er allergisk over for dorzolamid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Trusopt-S Ukonserveret (angivet i punkt 6).
 • hvis du har alvorlig nyresygdom, nyreproblemer, eller du tidligere har haft nyresten.

Hvis du ikke er sikker på, om du må bruge Trusopt-S Ukonserveret, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Trusopt-S Ukonserveret. 


Fortæl lægen om alle helbredsproblemer du har nu eller har haft tidligere, inklusive øjenproblemer, øjenoperationer samt eventuelle allergier over for medicin. 


Hvis du udvikler nogen form for øjenirritation eller andre nye øjenproblemer, såsom røde øjne eller hævede øjenlåg, skal du straks kontakte lægen eller apotekspersonalet. 


Hvis du mistænker, at Trusopt-S Ukonserveret forårsager en allergisk reaktion (f.eks. hududslæt, alvorlig hudreaktion eller kløe), skal du stoppe med at bruge dette lægemiddel og straks kontakte lægen. 


Hvis du anvender kontaktlinser, skal du kontakte lægen, før du begynder at bruge Trusopt-S Ukonserveret. 

Børn

Trusopt (konserveret formulering) er undersøgt hos spædbørn og børn under 6 år, som havde forhøjet tryk i øjet/øjnene, eller som har fået diagnosen grøn stær (glaukom). Kontakt din læge for yderligere information. 

Ældre

I undersøgelser med Trusopt (konserveret formulering) hos ældre var effekten af dette lægemiddel den samme hos både ældre og yngre patienter. 

 

Nedsat leverfunktion  

Fortæl din læge om alle leverproblemer, du har nu eller har haft tidligere. 

Brug af anden medicin sammen med Trusopt-S Ukonserveret

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin (inklusive øjendråber). Dette er især vigtigt, hvis du anvender en anden carboanhydrasehæmmer såsom acetazolamid eller et sulfapræparat. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du bør ikke bruge Trusopt-S Ukonserveret, hvis du er gravid. Fortæl din læge, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid. 

 

Amning  

Du bør ikke bruge Trusopt-S Ukonserveret, mens du ammer. Fortæl din læge, hvis du ammer eller planlægger at amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke udført undersøgelser af indvirkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Der er bivirkninger forbundet med Trusopt-S Ukonserveret, såsom sløret syn og svimmelhed, der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. Undlad at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, indtil du føler dig tilpas eller dit syn er klart igen. 

3. Sådan skal du bruge Trustopt-S Ukonserveret

Brug altid Trusopt-S Ukonserveret nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Din læge vil fastsætte passende dosis og varighed af behandlingen. 

Den anbefalede dosis er{

Når dette lægemiddel anvendes alene er den anbefalede dosis 1 dråbe i de(t) angrebne øje (øjne) morgen, middag og aften. 

 

Hvis lægen har anbefalet, at du skal bruge dette lægemiddel sammen med beta-blokker øjendråber for at sænke trykket i øjet, er den anbefalede dosis 1 dråbe Trusopt-S Ukonserveret i de(t) angrebne øje (øjne) om morgenen og om aftenen. 

 

Hvis du bruger Trusopt-S Ukonserveret sammen med andre øjendråber, bør der gå mindst 10 minutter imellem drypning med de forskellige øjendråber. 

 

Du må ikke ændre dosis uden at rådføre dig med lægen. 

 

Pas på, at spidsen af øjendråbepipetten ikke kommer til at røre øjet eller øjenomgivelserne. Spidsen kan blive forurenet af almindelige bakterier, som kan forårsage øjeninfektioner og føre til alvorlige skader på øjet og efterfølgende tab af synet. For at forhindre forurening af spidsen skal du vaske dine hænder før brug af medicinen og undgå, at øjendråbepipetten kommer i berøring med øjet eller øjenomgivelserne. 

Brugsvejledning

Der er vedlagt stickers til påsætning på enkeltdosisbeholderen efter åbning af folieposen. Stickerne skal påsættes for enden af enkelt- dosisbeholderen over udenlandsk EXP og batchnummer. 

 

Opløsningen fra en enkeltdosisbeholder Trusopt-S Ukonserveret skal anvendes umiddelbart efter åbning til drypning af de(t) angrebne øje (øjne). 

Da steriliteten ikke kan bevares, efter enkeltdosisbeholderen er åbnet, skal der åbnes en ny enkeltdosisbeholder før hver drypning og skal kasseres umiddelbart efter drypning. Hver enkeltdosisbeholder indeholder nok opløsning til begge øjne. 

 

 1. Åben folieposen som indeholder enkeltdosisbeholdere. Påsæt de vedlagte stickers.
 2. Vask først hænderne og bræk en enkeltdosisbeholder fra strippen og åben den ved at vride toppen af enkeltdosisbeholderen som vist.
  Trusopt-S Ukonserveret Paranova Danmark A/S øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 20 mg/ml
 3. Bøj hovedet bagover og træk let ned i det nederste øjenlåg for at danne en lomme mellem øjenlåget og øjet som vist.
  Trusopt-S Ukonserveret Paranova Danmark A/S øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 20 mg/ml
 4. Dryp én dråbe i det (de) angrebne øje (øjne) som anvist af lægen.
 5. Efter drypning kasseres den brugte enkelt-dosisbeholder, selvom der er mere opløsning tilbage, for at undgå forurening af den ukonserverede opløsning.
 6. Opbevar de resterende enkeltdosisbeholdere i folieposen; de resterende enkeltdosisbeholdere skal anvendes inden 15 dage efter åbning af folieposen. Hvis der er ubrugte enkeltdosisbeholdere tilbage 15 dage efter folieposen er åbnet, bør disse enkeltdosisbeholdere kasseres sikkert, og en ny foliepose åbnes. Det er vigtigt, at du fortsætter med at bruge øjendråberne, som din læge har foreskrevet.

Hvis du har brugt for meget Trusopt-S Ukonserveret

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket omgående, hvis du har brugt for mange øjendråber eller sluger noget at medicinen. 

Hvis du har glemt at bruge Trusopt-S Ukonserveret

Det er vigtigt at bruge medicinen, som lægen har foreskrevet. Hvis du har glemt at bruge en dosis, tages den hurtigst muligt. Hvis det er lige ved at være tid til den næste drypning, springes den glemte dosis over, og der dryppes til sædvanlig tid næste gang. 

 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Trusopt-S Ukonserveret

Hvis du ønsker at afbryde behandlingen, skal 

du kontakte din læge først. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du får allergisk reaktion inklusive nældefeber, hævelse i ansigtet, læber, tunge og/eller hals, som forårsager vejrtrækningsproblemer eller synkebesvær, bør du straks stoppe med at bruge medicinen og søge lægehjælp. 

 

Følgende bivirkninger er rapporteret for Trusopt-S Ukonserveret, enten i kliniske undersøgelser eller efter markedsføring: 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Brænden og svien i øjnene.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Hornhindebetændelse med følge af dårligt syn og sløret syn (keratitis).
 • Bindehindebetændelse (conjunctivitis).
 • Øjenlågsbetændelse/irritation.
 • Sløret syn.
 • Hovedpine.
 • Kvalme.
 • Bitter smag.
 • Træthed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Betændelsestilstand i regnbuehinden.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Prikkende og/eller snurrende fornemmelse i hænder og fødder.
 • Forbigående nærsynethed, som forsvinder, når behandlingen ophører.
 • Tåreflåd (efter øjenoperationer).
 • Øjensmerter.
 • Skorpedannelse på øjenlåget.
 • Sænket spænding i øjet.
 • Hævelse af hornhinden (med symptomer af synsforstyrrelser).
 • Irritation og rødme i øjnene.
 • Nyresten.
 • Svimmelhed.
 • Næseblod.
 • Halsirritation.
 • Mundtørhed.
 • Kontakteksem.
 • Alvorlige hudreaktioner.
 • Allergiske reaktioner med udslæt.
 • Nældefeber.
 • Kløe.
 • I sjældne tilfælde hævelser af læber, øjne og mund.
 • Kortåndethed og mere sjældent hvæsende vejrtrækning.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Åndenød/åndedrætsbesvær.
 • Følelse af fremmedlegeme i øjet.
 • Hjertebanken (palpitationer)"

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Trusopt-S Ukonserveret utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 30 °C.
 • Må ikke fryses.
 • Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.
 • Efter første åbning af folieposen: Trusopt-S Ukonserveret bør ikke anvendes længere end 15 dage. Kassér eventuelle ubrugte enkeltdosisbeholdere efter denne periode.
 • Kassér den åbne enkeltdosisbeholder straks efter brug, selvom der er opløsning tilbage.
 • Brug ikke Trusopt-S Ukonserveret efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Trusopt-S Ukonserveret indeholder:

 • Aktivt stof: Dorzolamidhydrochlorid 22,26 mg/ml svarende til 20 mg/ml dorzolamid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Hydroxyethylcellulose, mannitol (E421), natriumcitrat (E331), natriumhydroxid (E524) til pH-justering og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser:

Trusopt-S Ukonserveret er en klar, farveløs til næsten farveløs, let viskøs opløsning i lavdensitets polyethylen enkeltdosisbeholdere, der hver indeholder 0,2 ml opløsning i en aluminium foliepose. 

 

Trusopt-S Ukonserveret øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder findes i pakningsstørrelsen 60 x 0,2 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S, Marielundvej 46D, 2730 Herlev  

 

Frigivet af: Paranova Pack B.V., Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...