Locoid®

creme 0,1%

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

LOCOID® 0,1 % creme 

Hydrocortisonbutyrat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægs- sedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid.
 3. Sådan skal du bruge Locoid.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Locoid indeholder hydrocortisonbutyrat. Hydrocortisonbutyrat er et binyrebarkhormon (steroid), som hæmmer irriation i huden.
 • Du kan bruge Locoid til behandling af eksem, irriteret hud og ved psoriasis.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin- gerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Locoid

 • hvis du er allergisk over for hydrocortisonbutyrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Locoid (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en hudinfektion, som er forårsaget af bakterier, virus, svampe, gærsvampe eller parasitter. I så fald skal betændelses- eller svampeinfektionen behandles samtidigt.
 • hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme, især på hage, næse, kinder og pande (rosacea).
 • hvis du har irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Locoid hvis din hudsygdom forværres under behandling med Locoid, skal du kontakte lægen. Behandlingen skal måske ophøre.  

 • du må ikke bruge Locoid i længere tid, end lægen har fortalt dig. Hvis behandlingen varer mere end 4-6 uger, skal du regelmæssigt til kontrol hos lægen.
 • hvis du har brugt Locoid i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få din hudsygdom til at blusse op igen. Tal med lægen.
 • du må kun bruge Locoid i ansigtet, hvis lægen har fortalt dig det. Pas på, at Locoid ikke kommer i øjnene.
 • applikation på øjenlågene og øjenomgivelserne skal ske med for- sigtighed, og pga. risikoen for udvikling af grøn stær (glaukom) og grå stær (katarakt), skal det undgåes, at cremen kommer i øjnene.
 • du bør ikke dække det behandlede område med et plaster, plastik eller på anden måde pakke det ind, da det øger risikoen for bivirk- ninger. Tal evt. med lægen.
 • længere tids behandling af børn bør undgås, da børn kan være mere følsomme overfor Locoid end voksne.
 • ved længere tids brug kan der opstå træthed, svækket modstands- kraft pga. nedsat funktion af binyrebarken (suppresion af binyre- barken). Kontakt lægen.
 • sig det til lægen hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstry- relser.

Brug af anden medicin sammen med Locoid

Ingen kendte problemer. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper- sonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

Hvis du er gravid, bør du kun bruge Locoid efter aftale med lægen.  

 

Amning:  

 • Du kan bruge Locoid, selvom du ammer.
 • Du skal vaske cremen af, inden du ammer dit barn, hvis du bruger cremen på brystet eller brystvorten.

Frugtbarhed:  

Det er ikke undersøgt om Locoid påvirker frugtbarheden.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sik- kert i trafikken. 

Locoid indeholder cetostearylalkohol, propylparahydroxy- benzoat og butylparahydroxybenzoat

 • Denne medicin indeholder cetostearylalkohol som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
 • Denne medicin indeholder propylparahydroxybenzoat og butylpa- rahydroxybenzoat, som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. Sådan skal du bruge Locoid

Brug altid Locoid nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Smør Locoid på de angrebne steder i et tyndt lag 1-2 gange dagligt. 

 

Vask hænderne omhyggeligt efter påsmøringen, medmindre det er hænderne, som du behandler. 

 

Pas på, at cremen ikke kommer i øjnene. 

Brug ikke cremen i længere tid, end lægen har fortalt dig. 

 

Brug til børn og unge:  

Længere tids behandling af børn bør undgås, da børn kan være mere følsomme overfor Locoid end voksne. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har brugt for meget Locoid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Locoid, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Intensiv brug under dækkende plaster kan medføre nedsat funktion af binyrebarken med symptomer som træthed og svækket mod- standskraft. 

Hvis du har glemt at bruge Locoid

Smør Locoid på det hudområde, der skal behandles, så snart du kom- mer i tanke om det. Du må ikke bruge dobbelt mængde, hvis du har glemt en påsmøring. 

Hvis du holder op med at bruge Locoid

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Du må kun holde op med behandlingen efter aftale med lægen. Din hudsygdom kan blusse op igen eller forværres, hvis du stopper behandlingen pludseligt, især hvis du har brugt Locoid i lang tid. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyre- barken. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Strækmærker.
 • Rødmen af huden.
 • Uren hud/akne (bumser).
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Eksem eller irritation af huden / udslæt.
 • Allergisk kontakteksem.
 • Pigmentforandringer.
 • Skægvæskt.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Ny betændelse kan opstå på det behandlede område.
 • Hudsygdommen kommer igen eller blusser op, når du stopper behandlingen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhed / Øget følsomhed.

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Hudinfektioner.
 • Smerter på påføringsstedet.
 • Kløe.
 • Sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote- ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Locoid utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Locoid efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Opbevar ikke Locoid ved temperaturer over 25 °C. 

 • Opbevar ikke Locoid i køleskabet. 

 • Frys ikke Locoid og udsæt det ikke for frost. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen- syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Locoid, 0,1 %, creme indeholder:

Aktivt stof:  

Hydrocortisonbutyrat 1 mg/g. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Cetostearylalkohol, macrogolcetostearylether, tynd paraffinolie, hvid blød paraffin, propylparahydroxybenzoat (E 216), butylparahydroxy- benzoat (E 218), vandfri natriumcitrat, vandfri citronsyre og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende: 

Locoid creme er en hvid creme. 

 

Pakningsstørrelser: 

Locoid fås i: 

Locoid 0,1 % creme i tube, i pakninger med 30 g, 3x30 g og 100 g. 

 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2020
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...