Symbicort®

inhalationspulver 4,5+80 mikrog./dosis

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Symbicort® Mite Turbuhaler® 80/4,5 mikrogram/dosis inhalationspulver 

Budesonid/formoterolfumaratdihydrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Symbicort Mite Turbuhaler.
 3. Sådan skal du bruge Symbicort Mite Turbuhaler.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Symbicort Mite Turbuhaler er en pulverinhalator, der bliver aktiveret af indåndingen.
 • Symbicort Mite Turbuhaler indeholder 2 virksomme stoffer. Det ene er et binyrebarkhormon, der hæmmer slimdannelse og hævelse i luftvejene; det andet udvider bronkierne, afslapper musklerne i luftvejene og ophæver forsnævring i bronkierne. Luften kan lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret.
 • Du kan bruge Symbicort Mite Turbuhaler til behandling af astma, når det er hensigtsmæssigt at behandle med en kombination af binyrebarkhormon (budesonid) og langtidsvirkende anfaldsmedicin (formoterol).
 • Symbicort Mite Turbuhaler er ikke velegnet ved alvorlig astma.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Symbicort Mite Turbuhaler

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Symbicort Mite Turbuhaler

 • hvis du er overfølsom over for budesonid, formoterol eller lactosemonohydrat.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Symbicort Mite Turbuhaler hvis: 

 • hvis du har stærkt forhøjet blodtryk eller alvorlige hjertekarsygdomme, uregelmæssig puls, andre hjertesygdomme.
 • hvis du har for højt stofskifte.
 • hvis du har sukkersyge. Du bør få kontrolleret blodsukker regelmæssigt.
 • hvis du har en tumor i binyrenarven (fæokromocytom).
 • hvis du har eller har haft lungetuberkulose, har svampe- eller virusinfektioner i luftvejene.
 • hvis du har en svær astma, der kræver høje doser af SymbicortMite Turbuhaler. Indholdet af kalium i blodet skal kontrolleres regelmæssigt. Kalium i blodet kan blive for lavt, især hvis du samtidig tager vanddrivende medicin eller astmamedicin med theophyllin eller lignende stoffer,
 • hvis du tager tabletter eller bruger creme indeholdende binyrebarkhormon eller tidligere har taget eller brugt det, da der kan opstå synsforstyrrelser.

 

 • Det er vigtigt, at du husker at bruge Symbicort Mite Turbuhaler dagligt, også når du ikke har symptomer.
 • Hvis du skal afbryde behandlingen, skal du nedtrappe dosis gradvist. Tal med lægen.
 • Hvis behandlingen ikke længere virker, eller hvis dit forbrug af anfaldsmedicin stiger, er det muligt, at din astma er blevet forværret. Kontakt lægen, du skal måske have ændret din behandling.
 • Ved en pludselig og tiltagende forværring af din astma skal du kontakte lægen hurtigst muligt, da det kan være alvorligt.
 • Du skal altid have din medicin til akutte anfald på dig. Her kan du enten bruge Symbicort Mite Turbuhaler, hvis dette er aftalt med lægen, eller en separat hurtigvirkende bronkieudvidende medicin.
 • Symbicort Mite Turbuhalerer ikke beregnet til regelmæssig forebyggende behandling af symptomer f.eks. før motion. Til det bør du bruge en separat hurtigvirkende bronkieudvidende medicin.
 • Start ikke behandlingen med Symbicort Mite Turbuhaler i en periode, hvor din astma er i forværring.
 • Der kan i sjældne tilfælde optræde akut åndenød lige efter inhalationen. Kontakt lægen, det er måske nødvendigt at ændre behandlingen.
 • Hvis du oplever kortåndethed/Vejrtrækningsbesvær/Astmalignende anfald/Åndenød (paradoks bronkospasme) skal du straks stoppe behandlingen og kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Du skal fortælle lægen, hvis du tidligere har haft problemer ved behandling med binyrebarkhormon.
 • Skyl munden med vand og spyt ud efter hver inhalation for at mindske risikoen for at få svamp i munden.
 • Du må normalt ikke bruge Symbicort Mite Turbuhaler samtidig med visse midler mod svamp og visse midler mod virus. Hvis en samtidig behandling er nødvendig, skal du indtage de to slags medicin med så langt mellemrum som muligt. Tal med lægen.
 • Hvis du tager Symbicort Mite Turbuhaler i høje doser i længere tid, er det nødvendigt med kontrol hos lægen for at undgå alvorlige bivirkninger. Tal med lægen. (Se pkt. 4. under bivirkninger).
 • Hvis du i en periode er udsat for meget stress som f.eks. en alvorlig infektion eller skal have en planlagt operation, skal du kontakte din læge. Din læge vil vurdere om din dosis skal justeres eller suppleres med anden medicin.

Børn og unge

Ved langtidsbehandling vil din læge følge dit barns vækst jævnligt. Lægen vil opveje fordele og ulemper ved behandlingen i forhold til den mulige risiko for væksthæmning. Lægen vil muligvis henvise dit barn til en børnespecialist. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Symbicort Mite Turbuhaler. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 


Doping: Der kræves en særlig dispensation, Therapeutic Use Exemption (TUE), ved behandling med Symbicort Mite Turbuhaler. TUE skal anmeldes til stævneledelsen før konkurrencer. 

Brug af anden medicin sammen med Symbicort Mite Turbuhaler

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Svampeinfektioner (fx. itraconazol, ketoconazol, voriconazol, posaconazol).
  • Bakterieinfektioner (clarithromycin, telithromycin).
  • HIV (ritonavir).
  • For højt blodtryk eller hjertesvigt (visse betablokkere, spørg lægen).
  • Grøn stær (visse øjendråber, spørg lægen).
  • Forstyrrelser i hjerterytmen (quinidin, disopyramid, procainamid).
  • Angst eller psykiske lidelser (phenothiazin lægemidler (f.eks. chlorpromazin eller prochlorperazin).
  • Xanthin lægemidler (f.eks. theophyllin og aminophyllin).
  • For højt blodtryk (diuretika, f.eks. furosemid).
  • Allergi (visse antihistaminer, f.eks. terfenadin).
  • Depression (MAO-hæmmere, nefazodon og tricykliske antidepressiv medicin).
  • Kolera eller anden bakteriesygdom i tarmkanalen (furazolidon).
  • er i behandling for en hjernetumor eller Hodgkins sygdom (kræftsygdom i lymferne)( procarbazin).
  • Sygdom der kræver behandling med binyrebarkhormoner (kortikosteroider).
  • Parkinsons sygdom (levodopa).
  • For højt stofskifte (levothyroxin).
  • Brystspænding ved amning (oxytocin). Du skal også fortælle, at du bruger Symbicort Mite Turbuhaler, hvis du skal have oxytocin til igangsættelse af fødslen.
  • Anden bronkieudvidende medicin, f.eks. salbutamol.

Husk at fortælle lægen, at du bruger Symbicort Mite Turbuhaler, hvis du skal i narkose. 


Hvis du er i behandling med digitalis, kan for lavt kalium i blodet øge risikoen for forstyrrelser i hjerterytmen.  

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Symbicort Mite Turbuhaler sammen alkohol

 • Hvis du drikker alkohol kan hjertets følsomhed blive større for det ene af de to virksomme stoffer i Symbicort Mite Turbuhaler (formoterol).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Symbicort Mite Turbuhaler efter aftale med lægen.

 

Amning:  

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Symbicort Mite Turbuhaler efter aftale med lægen.

 

Frugtbarhed: 

 • Der foreligger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Symbicort Mite Turbuhaler påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Symbicort Mite Turbuhaler indeholder lactosemonohydrat

Denne medicin indeholder lactosemonohydrat. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Symbicort Mite Turbuhaler. 

3. Sådan skal du bruge Symbicort Mite Turbuhaler

Brug altid Symbicort Mite Turbuhaler nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalet anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Symbicort Mite Turbuhaler vedligeholdelsesbehandling: 

Symbicort Mite Turbuhaler tages regelmæssigt som vedligeholdelsesbehandling med en separat hurtigvirkende bronkie-udvidende medicin til anfaldsbrug. Du skal altid have din medicin til akutte anfald på dig. 

 

Voksne (fra 18 år):  

1-2 inhalationer to gange dagligt. Nogle kan have brug for op til højst 4 inhalationer to gange dagligt. 

 

Unge (12-17 år):  

1-2 inhalationer to gange dagligt. 

 

Børn (fra 6 år):  

2 inhalationer to gange dagligt. 

 

Børn (under 6 år):  

Du må kun bruge Symbicort Mite Turbuhaler til børn efter lægens anvisning. 

 

Når astmaen er under kontrol med inhalation to gange dagligt, kan du i samråd med lægen måske justere dosis til kun 1 inhalation om dagen. 

 

Hvis dit behov for en separat hurtigvirkende bronkieudvidende medicin til anfaldsbrug stiger, skal du kontakte din læge for en evt. revurdering af behandlingen. 

 

Symbicort Mite Turbuhaler vedligeholdelses- og behovsbehandling: 

Symbicort Mite Turbuhaler tages regelmæssigt som vedligeholdelsesbehandling og yderligere efter behov ved symptomer. Du skal altid have din Symbicort Mite Turbuhaler på dig til anfaldsbrug. 

 

Voksne og unge (fra 12 år):  

2 inhalationer dagligt, enten 1 inhalation morgen og aften eller 2 inhalationer morgen eller aften. 

 

Ved symptomer tages yderligere 1 inhalation efter behov. Hvis der stadig er symptomer efter få minutter, skal der tages yderligere 1 inhalation. Der bør ikke tages mere end 6 inhalationer på én gang. 

Der er normalt ikke behov for mere end i alt 8 inhalationer dagligt, dog kan op til 12 inhalationer dagligt anvendes i en begrænset periode. 

Hvis du tager mere end 8 inhalationer dagligt, skal du kontakte din læge for en evt. revurdering af behandlingen.  

 

Brug ikke mere end 12 inhalationer over 24 timer. 

 

Børn under 12 år:  

Symbicort Mite Turbuhaler som vedligeholdelses- og behovsbehandling anbefales ikke til børn og unge. 

 

Ældre:  

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion:  

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion:  

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Der er forskel på,hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Klargøring af din nye Symbicort Mite Turbuhaler inhalator

Før du bruger en ny Symbicort Mite Turbuhaler inhalator for første gang, skal du gøre den klar til brug på følgende måde: 

 • Skru beskyttelseshætten af. Det kan være, at du hører en raslende lyd.
 • Hold din Symbicort Mite Turbuhaler inhalator lodret med det røde bundstykke nedad.
 • Drej bundstykket én gang frem og tilbage (det er underordnet, om der drejes til højre eller venstre først). Du vil høre en klikkende lyd.
 • Gentag ovenstående, drej det røde bundstykke i begge retninger.
 • Din Symbicort Mite Turbuhaler inhalator er nu klar til brug.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang du tager en inhalation. 

 

Symbicort Mite Turbuhaler Orifarm A/S inhalationspulver 4,5+80 mikrog./dosis 

1.Skru beskyttelseshætten af. Det kan være, at du hører en raslende lyd.
2.Hold din Symbicort Mite Turbuhaler inhalator lodret med det røde bundstykke nedad. 

Symbicort Mite Turbuhaler Orifarm A/S inhalationspulver 4,5+80 mikrog./dosis 

3.Hold ikke om mundstykket, når du klargør din Symbicort Mite Turbuhaler inhalator. Drej bundstykket én gang frem og tilbage (det er underordnet, om der drejes til højre eller til venstre først). 

Du vil høre en klikkende lyd. Din Symbicort Mite Turbuhaler inhalator er nu klar til brug. Klargør kun din Symbicort Mite Turbuhaler inhalator, når du har brug for den. 

Symbicort Mite Turbuhaler Orifarm A/S inhalationspulver 4,5+80 mikrog./dosis 

4.Hold din Symbicort Mite Turbuhaler inhalator væk fra munden. Pust roligt ud (så længe det er behageligt). Pust ikke ud gennem din Symbicort Mite Turbuhaler inhalator.
5.Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne. Luk læberne. Tag så kraftig og dyb en indånding som muligt. Tyg eller bid ikke i mundstykket. 

6.Fjern din Symbicort Mite Turbuhaler inhalator fra munden. Ånd derefter langsomt ud. Den mængde medicin som inhaleres er meget lille. Det er derfor muligt, at du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker på, at du har inhaleret din dosis, og at medicinen nu er i dine lunger. 

7.Hvis du skal tage en inhalation mere, skal du gentage punkt 2 til 6. 

Symbicort Mite Turbuhaler Orifarm A/S inhalationspulver 4,5+80 mikrog./dosis 

8.Skru beskyttelseshætten på efter brug.
9.Skyl munden grundigt med vand efter de faste inhalationer morgen og/eller aften og spyt ud 

 

Forsøg ikke at fjerne eller vride mundstykket. Det er fastgjort til din Symbicort Mite Turbuhaler inhalator og må ikke tages af. Anvend ikke din Symbicort Mite Turbuhaler inhalator, hvis den er beskadiget, eller hvis mundstykket er faldet af. 


Som det gælder for alle inhalatorer, skal de pårørende sørge for, at børn, der får ordineret Symbicort Mite Turbuhaler, bruger den korrekte inhalationsteknik, som beskrevet ovenfor. 

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 1 gang ugentligt med en tør klud. Brug ikke vand eller andre væsker. 

Hvornår tages en ny Symbicort Mite Turbuhaler inhalator i brug

 • Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser (inhalationer) der er tilbage i din Symbicort Mite Turbuhaler inhalator. Når den er fuld, starter den på enten 60 eller 120 doser.
 • Dosisindikatoren er inddelt i intervaller á 10 doser. Den viser derfor ikke hver enkelt dosis.
 • Når du første gang ser et rødt mærke i toppen af dosisindikatorens område, er der ca. 20 doser tilbage. For de sidste 10 doser er baggrunden i dosisindikatorens vindue rød. Når mærket ”0”, på den røde baggrund, har nået midten af dosisindikatorens område, skal du tage en ny Turbuhaler i brug.

 

OBS: 

 • Bundstykket vil stadig kunne drejes og sige klik, selvom din Symbicort Mite Turbuhaler inhalator er tom.
 • Den lyd der kan høres, når du ryster din Symbicort Mite Turbuhaler inhalator, stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren. Derfor fortæller lyden ikke noget om, hvor meget medicin, der er tilbage i din Symbicort Mite Turbuhaler inhalator.
 • Hvis du ved en fejl drejer på bundstykket mere end én gang frem og tilbage, før du tager din dosis, vil du stadig kun få én dosis. Dog vil dosisindikatoren registrere alle de klargjorte doser.

Hvis du har brugt for meget Symbicort Mite Turbuhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Symbicort Mite Turbuhaler, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer:  

 • Rysten, hovedpine, hjertebanken, hurtig puls, hjerteproblemer, forstyrrelser i hjerterytmen, øget sukkerindhold i blodet, nedsat kaliumindhold i blodet, kvalme og opkastning.
 • Ved kronisk overdosering er der risiko for påvirkning af binyrebarken.

Hvis du har glemt at bruge Symbicort Mite Turbuhaler

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Symbicort Mite Turbuhaler

Hvis du skal afbryde behandlingen, skal du nedtrappe dosis gradvist og ikke stoppe pludseligt. Tal med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Hurtig, meget uregelmæssig puls (atrieflimren). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød (bronchospasmer). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Rødt, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (Cushings sygdom). Kontakt lægen.
 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken (binyrebarksupression). Kontakt lægen.
 • Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud pga. knogleskørhed (nedsat knogleminieraltæthed). Kontakt lægen.
 • Grå stær (uklart syn)(katarakt). Kontakt lægen.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (angina pectoris). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (QT-forlængelse). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Svamp i mund og svælg, let irritation i halsen, hoste og hæshed.
 • Hovedpine.
 • Rysten (tremor).
 • Hjertebanken (palpitationer).

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Truende, evt. voldelig adfærd (aggression). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Større tankevirksomhed, rastløs uro, rastløshed, hurtige bevægelser (psykomotorisk hyperaktivitet). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Angst.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Svimmelhed.
 • Hurtig puls (takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kvalme.
 • Blå mærker.
 • Muskelkramper.
 • Synsforstyrrelser ved samtidig brug af tabletter og cremer indholdende binyrebarkhormon.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Nældefeber (urticaria).
 • Udslæt(nældefeber) og hævelser (angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Kløe.
 • Eksem eller irritation af huden/udslæt.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet (hypokaliæmi). For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Ekstra hjerteslag (ekstra systoler).
 • Udslæt/hududslæt (eksantem)

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Nedsat vækst.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose)(hyperglykæmi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Adfærdsændringer (mest hos børn).
 • Smagsforstyrrelser.
 • Variation i blodtrykket.

 

Der kan opstå en øget modtagelighed overfor infektioner og nedsat evne til at håndtere stress, sandsynligvis afhængig af dosering, behandlingsvarighed og patientens følsomhed. 


Symbicort Mite Turbuhaler kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Symbicort Mite Turbuhaler utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Symbicort Mite Turbuhaler efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Symbicort Mite Turbuhaler ved almindelig temperatur.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Symbicort Mite Turbuhaler indeholder:

Aktive stof:  

Budesonid 80 mikrogram/dosis og formoterolfumaratdihydrat 4,5 mikrogram/dosis. 

Øvrige indholdsstoffer:  

Lactosemonohydrat 810 mikrogram pr. afgivet dosis. 

 

Symbicort Mite Turbuhaler 80/4,5 mikrogram/dosis kan være mærket med Symbicort 100/6 mikrogram/dosis under beskyttelseshætten. Dette er en anden måde at skrive styrken på. Styrken 80/4,5 mikrogram/dosis (den inhalerede dosis) afgiver samme mænge budesonid og formoterol som styrken 100/6 mikrogram/dosis (den afmålte dosis). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Symbicort Mite Turbuhaler er en inhalator der indeholder hvid inhalationspulver. 

 

Symbicort Mite Turbuhaler fås i: 

Symbicort Mite Turbuhaler 80/4,5 mikrogram/dosis i pakninger med 120 doser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 09/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...