Symbicort®

inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Symbicort® 160/4,5 mikrogram/dosis inhalationsspray, suspension 

Budesonid/formoterolfumaratdihydrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Symbicort.
 3. Sådan skal du bruge Symbicort.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Symbicort er en inhalator, som anvendes til behandling af symptomer på kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) hos voksne fra 18 år og derover. KOL er en langvarig sygdom i luftvejene i lungerne, som ofte skyldes rygning af cigaretter. Symbicort indeholder to forskellige lægemidler: budesonid og formoterolfumaratdihydrat.
 • Budesonid tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes “kortikosteroider". Det virker ved at formindske og forebygge hævelse og betændelse i lungerne.
 • Formoterolfumaratdihydrat tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes “langtidsvirkende beta2-adrenoceptoragonister" eller “bronkodilatorer". Det virker ved at få musklerne i luftvejene til at slappe af, så du kan trække vejret lettere.

 

Du må ikke bruge denne medicin som anfaldsmedicin. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Symbicort

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Symbicort

 • hvis du er allergisk over for budesonid, formoterol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Symbicort (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Symbicort, hvis: 

 • du har sukkersyge.
 • du har en lungeinfektion, har eller har haft lungetuberkulose eller har svampe- og virusinfektioner i luftvejene.
 • du har forhøjet blodtryk, eller hvis du nogensinde har haft hjerteproblemer (herunder uregelmæssigt hjerteslag, meget hurtig puls, forsnævring af blodårer eller hjertesvigt).
 • du har problemer med skjoldbruskkirtlen eller binyrerne.
 • du har lavt indhold af kalium i blodet.

 

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 

 

Vær opmærksom på følgende 

 • Doping: Der kræves en særlig dispensation, Therapeutic Use Exemption (TUE), ved behandling med Symbicort. TUE skal anmeldes til stævneledelsen før konkurrencer.
 • Hvis du eller dit barn tager Symbicort i høje doser i længere tid, kan der være risiko for bivirkninger. Tal med lægen, hvis du oplever: Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Rødt, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (Cushings syndrom). Væksthæmning hos børn og unge. Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud pga. knogleskørhed pga. nedsat knogletæthed. Grå stær (uklart syn). Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). psykiske eller adfærdsmæssige bivirkninger, herunder hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depression eller truende, evt. voldelig adfærd (særligt hos børn). Lægen bør derudover løbende undersøge risikoen for knogleskørhed (osteoporose) hos voksne.
 • Hvis du får akut øget hvæsende vejrtrækning og åndenød efter inhalation af Symbicort (paradoks bronkospasme), skal du stoppe behandlingen og søge læge hurtigst muligt, da du kan have brug for yderligere behandling.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Symbicort. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Symbicort Turbuhaler

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • Svampeinfektioner (itrakonazol, ketoconazol, voriconazol, posaconazol).
 • Bakterieinfektioner (clarithromycin, telithromycin, furazolidon).
 • HIV (ritonavir).
 • For højt blodtryk eller hjertesvigt (visse betablokkere, spørg lægen).
 • Grøn stær (visse øjendråber, spørg lægen).
 • Forstyrrelser i hjerterytmen (kinidin, disopyramid, procainamid).
 • Angst eller psykiske lidelser (visse typer medicin, spørg lægen).
 • Allergi (Antihistaminer f.eks. terfenadin).
 • Depression (MAO-hæmmere, nefazodon og tricyklisk antidepressiv medicin).
 • Parkinsons sygdom (levodopa).
 • For højt stofskifte (levothyroxin).
 • Brystspænding ved amning (oxytocin). Du skal også fortælle, at du bruger Symbicort Turbuhaler, hvis du skal have oxytocin til igangsættelse af fødslen.
 • Anden bronkieudvidende medicin, f.eks. salbutamol.
 • Akut svær astma (xanthinderivater, kortikosteroider).
 • Kræft (procarbazin).


Husk at fortælle lægen, at du bruger Symbicort Turbuhaler, hvis du skal i narkose. Hvis du er i behandling med digitalis, kan for lavt kalium i blodet øge risikoen for forstyrrelser i hjerterytmen.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Brug af Symbicort Turbuhaler sammen med mad og drikke og alkohol

Hvis du drikker alkohol kan hjertets følsomhed blive større for det ene af de to virksomme stoffer i Symbicort Turbuhaler (formoterol). 

Brug af Symbicort sammen med mad og drikke og alkohol

Hvis du drikker alkohol kan hjertets følsomhed blive større for det ene af de to virksomme stoffer i Symbicort (formoterol). 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Symbicort efter aftale med lægen.

Amning: 

 • Hvis du ammer, skal du tale med lægen, inden du bruger Symbicort.

Frugtbarhed: 

 • Der foreligger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Symbicort påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene værktøj eller maskiner. 

3. Sådan skal du bruge Symbicort

Brug altid Symbicort nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.
Det er vigtigt, at du bruger Symbicort hver dag, selvom du måske ikke har KOL-symptomer hele tiden.
Du skal altid have din medicin til akutte anfald på dig. Her kan du enten bruge Symbicort, hvis dette er aftalt med lægen, eller en separat hurtigvirkende bronkie-udvidende medicin. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og unge (fra 18 år) 

2 inhalationer to gange dagligt. 

 

Brug til børn og unge: 

Symbicort anbefales ikke til børn og unge under 18 år. 

 

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion: 

Det kan måske være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Hvis du hidtil har taget steroidtabletter mod KOL kan lægen vælge at nedsætte det antal tabletter, som du skal tage, når du begynder på Symbicort. Hvis du har taget steroid i tabletform i længere tid, kan lægen foreslå løbende blodprøvekontrol. Når du begynder at tage færre steroidtabletter, vil du måske få generel utilpashed, også selvom dine luftvejssymptomer er i bedring. Du kan få symptomer såsom tilstoppet eller løbende næse, svækkelse eller led- eller muskelsmerter og udslæt (eksem).
Kontakt straks lægen, hvis et af disse symptomer bliver generende, eller hvis du får symptomer såsom hovedpine, træthed, kvalme eller opkastning, appetitmangel, mavesmerter, vægttab, nedsat bevidsthedsniveau, krampeanfald, lavt blodtryk og lavt blodsukker. Du skal måske have anden medicin, hvis du får symptomer på allergi eller gigt. Tal med lægen, hvis du er usikker på, om du bør fortsætte med at bruge Symbicort. 

 

Din læge vil måske overveje at give dig steroidtabletter ud over din sædvanlige behandling i perioder med stress (f.eks. hvis du har en luftvejsinfektion eller før en operation). 

Vigtig information vedrørende dine KOL-symptomer

Hvis du føler, at du får åndenød eller hvæsende vejrtrækning, når du bruger Symbicort, skal du fortsætte med at bruge Symbicort, men kontakte din læge hurtigst muligt, da du kan have brug for yderligere behandling. 

 

Kontakt straks lægen, hvis: 

 • Din vejrtrækning bliver forværret eller du ofte vågner op om natten stakåndet.
 • Dit bryst føles tungt om morgenen, eller hvis denne følelse varer længere end normalt.

 

Disse tegn kan betyde, at din KOL ikke er kontrolleret godt nok, og du kan have behov for en anden eller yderligere behandling med det samme. 

Information om din Symbicort

 • Før du begynder at bruge din Symbicort skal du pakke den ud af sin folieindpakning. Kassér papiret og tørremidlet, som er pakket med i indpakningen. Hvis tørremidlet er lækket fra sin emballage, må du ikke bruge inhalatoren.
 • Når du har taget inhalatoren ud af folieindpakningen, skal den bruges inden for 3 måneder. Skriv datoen for sidste brugsdato (3 måneder fra åbning af folieindpakningen) på inhalatorens etiket for at minde dig om, hvornår du skal stoppe med at bruge inhalatoren.
 • Inhalatorens dele er vist på billedet. Inhalatoren er allerede samlet, når du får den. Du må ikke skille den ad. Hvis beholderen går løs, skal du putte den tilbage i inhalatoren og fortsætte med at bruge inhalatoren.

Symbicort Orifarm A/S inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis 

Klargøring af din Symbicort

Du skal gøre din inhalator klar til brug i følgende situationer: 

 • Hvis du bruger din nye Symbicort for første gang.
 • Hvis du ikke har brugt den i mere end 7 dage.
 • Hvis du har tabt den.

 

Følg disse instruktioner for at gøre din inhalator klar til brug: 

 1. Ryst inhalatoren godt i mindst 5 sekunder for at blande aerosolbeholderens indhold.
 2. Tag mundstykkets hætte af ved at trykke let på bulerne på siden. Remmen på mundstykkets hætte vil forblive fastgjort til inhalatoren.
 3. Hold inhalatoren lodret. Tryk derefter på tælleren (øverst på inhalatoren), så der frigives et pust ud i luften. Du kan bruge den ene hånd eller begge hænder som vist på billederne.
  Symbicort Orifarm A/S inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis
 4. Tag fingeren/fingrene væk fra tælleren igen.
 5. Vent 10 sekunder, ryst godt og gentag derefter trin 3 og
 6. Din inhalator er nu klar til brug.

Sådan tages en inhalation

Hver gang du skal tage en inhalation, skal du følge disse instruktioner: 

 1. Ryst inhalatoren godt i mindst 5 sekunder for at blande aerosolbeholderens indhold.
 2. Tag mundstykkets låg af ved at trykke let på bulerne på siden. Undersøg, at mundstykket ikke er blokeret.
 3. Hold inhalatoren lodret (ved brug af den ene hånd eller begge hænder). Ånd stille og roligt ud.
 4. Sæt forsigtigt mundstykket ind mellem dine tænder. Luk læberne.
 5. Start med at trække vejret langsomt og dybt ind gennem munden. Tryk hårdt på tælleren (øverst på inhalatoren) for at frigive et pust. Fortsæt med at trække vejret indad et kort stykke tid efter at have trykket på tælleren. Du kan sikre, at medicinen når dine lunger, hvis du trækker vejret ind samtidig med, at du trykker på tælleren.
  Symbicort Orifarm A/S inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis
 6. Hold vejret i 10 sekunder eller så længe, det føles behageligt.
 7. Før du puster ud skal du slippe med fingeren fra tælleren og tage inhalatoren ud af munden. Hold inhalatoren lodret.
 8. Pust derefter langsomt ud. For at tage endnu en inhalation skal du ryste inhalatoren godt i mindst 5 sekunder og gentage trin 3 til 7.
 9. Sæt mundstykkets låg på igen.
 10. Skyl munden med vand efter dine daglige doser morgen og aften og spyt vandet ud.

Brug af spacerenhed

Din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet kan foreslå, at du bruger en spacerenhed (f.eks. AeroChamber Plus Flow Vu eller AeroChamber Plus). Følg brugsanvisningen, der følger med spacerenheden. 

Rengøring af din Symbicort

 • Tør indersiden og ydersiden af mundstykket af med en tør klud mindst en gang om ugen.
 • Du må ikke bruge vand eller andre væsker, og du må ikke tage beholderen ud af inhalatoren.

Hvordan ved jeg, hvornår min Symbicort skal udskiftes?

 • Tælleren øverst på inhalatoren fortæller dig, hvor mange pust (tryk), der er tilbage i din Symbicort. Den starter ved 120 pust, når den er fuld.
 • Hver gang du tager en inhalation eller afgiver et pust ud i luften, går pilen nedad mod nul (‘0’).
 • Når pilen går ind i det gule område, betyder det, at der er omkring 20 pust tilbage.
  Symbicort Orifarm A/S inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis

 

Når pilen når ‘0’ skal du stoppe med at bruge din Symbicort. Din inhalator føles måske ikke tom, og det kan føles som om, den stadig virker. Men du vil ikke få den korrekte mængde medicin, hvis du bliver ved med at bruge den. 

Hvis du har brugt for meget Symbicort

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Symbicort, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Symptomer: 

 • Rysten, hovedpine, hjertebanken, uregelmæssig puls (arytmi), hurtig puls (takykardi), alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (QT-forlængelse) , hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose), svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet, kvalme og opkastning.
 • Ved kronisk overdosering er der risiko for påvirkning af binyrebarken med symptomerne rødt, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (hyperkorticisme) samt træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken.

Hvis du har glemt at bruge Symbicort

 • Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den så snart, du husker det.
 • Hvis det næsten er tid til din næste dosis, skal du dog springe den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Symbicort

Du skal tale med lægen eller apotekspersonalet, inden du stopper med at bruge Symbicort. Hvis du stopper med at bruge Symbicort kan dine tegn og symptomer på KOL forværres.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Lungebetændelse hos KOL-patienter. Kontakt lægen, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, mens du tager Symbicort Turbuhaler. Det kan være tegn på lungebetændelse.
  • feber eller kulderystelser.
  • øget slimproduktion, ændring i slimens farve.
  • tiltagende hoste eller vejrtrækningsproblemer.


Sjældne bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylatisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hurtig puls evt. med meget uregelmæssig hjerterytme. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Rødt, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.
 • Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud pga. knogleskørhed. Kontakt lægen.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (angina pectoris). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Rysten.
 • Hjertebanken.
 • Svamp i mund og svælg.
 • Let irritation i halsen, hoste og hæshed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Uro og rastløshed.
 • Angst.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Svimmelhed.
 • Muskelkramper.
 • Kvalme Blå mærker.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Sløret syn. Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Kløe, betændelse i huden.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Adfærdsændringer (mest hos børn).
 • Smagsforstyrrelser.
 • Nedsat vækst.
 • Blodtryksforandringer.
 • Nedsat knogletæthed.

 

Behandling med Symbicort Turbuhaler over længere perioder, kan føre til øget modtagelighed over for infektioner og nedsat evne til at håndtere stress.

Symbicort Turbuhaler kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Symbicort utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Symbicort efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Som det gælder for de fleste lægemidler til inhalation i beholdere under tryk, kan virkningen af dette lægemiddel være nedsat, når beholderen er kold. Denne medicin skal opbevares ved stuetemperatur inden anvendelse. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. Beskyttes mod frost og direkte sollys.
 • Når du har taget inhalatoren ud af folieindpakningen skal den anvendes inden for 3 måneder. Skriv datoen for sidste brugsdato (3 måneder fra åbning af folieindpakningen) på inhalatorens etiket for at minde dig om, hvornår du skal stoppe med at bruge inhalatoren.
 • Sæt altid mundstykkets låg godt på og klik det på plads efter brug af inhalatoren.
 • Beholderen indeholder en væske under tryk. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C.
 • Beholderen må ikke perforeres. Beholderen må ikke ødelægges, punkteres eller brændes, heller ikke når den føles tom.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Symbicort indeholder:

Aktivt stof: 

Budesonid og formoterolfumaratdihydrat. Hver dosis (tryk) indeholder 160 mikrogram budesonid og 4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. 

Øvrige indholdsstoffer : 

Apafluran (HFA 227), povidon og macrogol 1000. Dette er en CFC-fri inhalator. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Symbicort er en inhalator, der indeholder din medicin. Beholderen under tryk med den påsatte dosisindikator indeholder en hvid suspension til inhalation. Beholderen har en rød aktivator af plastik med et hvidt plastikmundstykke og en integreret grå støvhætte af plastik. Hver inhalator indeholder 120 pust (tryk) efter den er gjort klar til brug. Hver inhalator er pakket individuelt ind i en folieindpakning, der indeholder et tørremiddel. 

 

Symbicort inhalationsspray, suspension 160/4,5 mikrog/dosis kan være mærket med Symbicort 200/6 mikrog/dosis på beholderen i inhalatoren. Dette er en anden måde at skrive styrken på. Styrken 160/4,5 mikrog/dosis (den inhalerede dosis) afgiver samme mændge budesonid og formoterol som styrken 200/6 mikrog/dosis (den afmålte dosis). 

 

Symbicort fås i: 

Symbicort, 160 mikrogram/4,5 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, suspension (Budesonid/Formoterolfumaratdihydrat) fås i pakker med en inhalator. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com
Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 09/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...