Locoid®

kutanopløsning 0,1%

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Locoid® 1 mg/ml kutanopløsning  

hydrocortisonbutyrat 

 

Locoid® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Locoid til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid
 3. Sådan skal du bruge Locoid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Locoid indeholder hydrocortisonbutyrat. 

Hydrocortisonbutyrat er et binyrebarkhormon (steroid), som hæmmer irritation i huden.  

Du kan bruge Locoid ved eksem, ved irriteret hud og ved psoriasis. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Locoid:

 • hvis du er allergisk over for hydrocortisonbutyrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Locoid (angivet i punkt 6).
 • hvis din hudsygdom er betændt med bakterier eller svampe. I så fald skal du også have medicin mod betændelsen.

Brug ikke Locoid mod:

 • infektion på hudoverfladen med bakterier, virus, svampe, gærsvampe eller parasitter.
 • rosacea, der er en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og udvidede blodkar.
 • irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Locoid. 

 

Særlige forholdsregler  

 • Tal med lægen, hvis Locoid kutanopløsningen ikke hjælper i løbet af kort tid. Din hudsygdom kan være betændt med bakterier eller svampe.
 • Du må ikke bruge Locoid kutanopløsningen i længere tid, end lægen har fortalt dig.
 • Tal med lægen, hvis du har brugt Locoid kutanopløsningen i lang tid. Du må ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få din hudsygdom til at blusse op igen.
 • Du må kun bruge Locoid kutanopløsningen i ansigtet, hvis lægen har fortalt dig det. Pas på, at Locoid kutanopløsningen ikke kommer i øjnene.
 • Du bør ikke bruge Locoid kutanopløsningen på øjenlågene eller på huden omkring øjnene.
 • Risikoen for bivirkninger stiger, hvis store hudområder behandles, samt ved behandlig under armene, i albuerne, under brysterne og i lysken. Denne risiko stiger yderligere, hvis det behandlede område tildækkes med plaster, plastik eller på anden måde pakkes ind. Behandling over længere tid eller hyppig behandling kan også øge risikoen for bivirkninger. Tal evt. med lægen.
 • Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Locoid. Fortæl lægen, at du bliver behandlet med Locoid, hvis du får en svær betændelse, kommer alvorligt til skade eller skal opereres.
 • Hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser under behandlingen med Locoid, skal du kontakte din læge.

Brug til børn

Hos børn (2-11 år), spædbørn og småbørn (3-23 måneder) bør store mængder kutanopløsning, tildækning af det behandlede område (f.eks. med ble), samt langtidsbehandling undgås. Behandling bør begrænses til det mindst mulige hudområde, der er nødvendigt for at opnå virkning. 


Hos spædbørn og småbørn (3-23 måneder) bør behandlingsvarigheden desuden ikke overstige 7 dage. 

Brug til ældre

Der er ingen særlige forholdsregler eller nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter. 

Brug af anden medicin sammen med Locoid

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 


Der er ikke kendskab til problemer med brug af Locoid sammen med andre lægemidler. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må kun bruge Locoid efter lægens anvisning. 

 

Amning  

Du kan amme, selv om du bruger Locoid.
Du skal vaske kutanopløsningen af, inden du ammer dit barn, hvis du bruger kutanopløsningen på brystet eller brystvorten. 

 

Fertilitet  

Det forventes ikke, at anvendelsen af Locoid påvirker fertiliteten. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Locoid

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne:  

 • Brug Locoid på de angrebne steder i et tyndt lag 1-2 gange daglig.
 • Vask hænderne omhyggeligt efter brug, medmindre det er hænderne, som du behandler.
 • Pas på, at kutanopløsningen ikke kommer i øjnene.
 • Brug ikke kutanopløsningen i længere tid, end lægen har fortalt dig.

 

Børn:  

Du skal følge lægens anvisning. 


Du må kun ændre dosis eller holde op med  

behandlingen efter aftale med lægen. 

Hvis du har brugt for meget Locoid

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Locoid, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. Det sker normalt kun, hvis du har brugt Locoid på store områder igennem lang tid. 

Hvis du har glemt at bruge Locoid

Brug Locoid, så snart du kommer i tanke om det. 

Hvis du holder op med at bruge Locoid

Du må kun holde op med behandlingen efter aftale med lægen. Din hudsygdom kan blusse op igen eller forværres, hvis du stopper behandlingen pludseligt, især hvis du har brugt Locoid i lang tid. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Du må kun bruge Locoid i hudfolder, på store hudarealer eller dække den behandlede hud med en tæt forbinding efter aftale med din læge, da det øger risikoen for bivirkninger. Det gælder også ved hyppig behandling eller behandling gennem lang tid. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Tynd hud, der let går i stykker. Tal med lægen.
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Strækmærker.
 • Rødmen af huden.
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Uren hud/akne (bumser).
 • Pigmentforandringer.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvæskst/ tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Ny infektion kan opstå på det behandlede område.
 • Allergisk kontakteksem.
 • Eksem eller irritation af huden/udslæt.
 • Hudsygdommen kommer igen eller blusser op, når du stopper behandlingen.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Overfølsomhedsreaktioner.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Sløret syn.
 • Kløe.
 • Smerter på påføringsstedet.
 • Betændelse i huden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Locoid utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Brug ikke Locoid, efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Locoid indeholder:

 • Aktivt stof: Hydrocortisonbutyrat 1 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Glycerol, povidon K90, vandfri citronsyre, vandfri natriumcitrat, isopropylalkohol og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Locoid kutanopløsning er en klar, farveløs opløsning. 

 

Locoid findes i pakningsstørrelserne 30 ml, 100 ml og 250 ml. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...