Buprenorphin "2care4"

depotplastre 15 mikrogram/time

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Buprenorphin 2care4 15 mikrogram/time depotplastre 

Buprenorphin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Buprenorphin 2care4
 3. Sådan skal du bruge Buprenorphin 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Buprenorphin 2care4 depotplaster indeholder det aktive stof buprenorphin, som tilhører en gruppe af lægemidler kaldet stærke analgetika (smertestillende midler). 

 

Lægen har ordineret Buprenorphin 2care4 til dig til lindring af moderate, langvarige smerter, som kræver brug af et stærkt smertestillende middel.  

 

Buprenorphin 2care4 bør ikke anvendes til lindring af akutte smerter. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Buprenorphin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Buprenorphin 2care4:

 • hvis du er allergisk over for buprenorphin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Buprenorphin 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har vejrtrækningsproblemer.
 • hvis du er afhængig af stoffer.
 • hvis du tager en type medicin kendt som MAO-hæmmere (monoaminooxidasehæmmere) (for eksempel tranylcypromin, phenelzin, isocarboxazid, moclobemid og linezolid), eller hvis du har taget denne type medicin inden for de seneste to uger.
 • hvis du lider af myasthenia gravis (en tilstand, hvor musklerne bliver svage).
 • hvis du tidligere har lidt af abstinenssymptomer, såsom uro, angst, rysten eller svedtendens, efter at du er stoppet med at drikke alkohol.

Buprenorphin 2care4 må ikke anvendes til behandling af abstinenssymptomer. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Buprenorphin 2care4, hvis du 

 • har drukket store mængder alkohol for nylig.
 • lider af kramper eller krampeanfald.
 • har alvorlig hovedpine eller kvalme på grund af en kvæstelse i hovedet eller øget tryk i kraniet (for eksempel på grund af en hjernesygdom). Det skyldes, at plastrene kan forværre symptomerne eller skjule omfanget af en kvæstelse i hovedet.
 • føler dig svimmel eller er ved at besvime.
 • har alvorlige leverproblemer.
 • nogensinde har været afhængig af stoffer eller alkohol.
 • har feber, da det kan medføre, at du optager større mængder af det aktive stof i blodet end normalt.

Hvis du er blevet opereret for nylig, skal du fortælle det til lægen, før du bruger disse depotplastre. 


Dette lægemiddel kan forårsage positive resultater i forbindelse med dopingkontrol. Det kan være sundhedsskadeligt at anvende Buprenorphin 2care4 som dopingmiddel. 

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Buprenorphin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 • Buprenorphin 2care4 må ikke anvendes sammen med en type medicin kendt som MAO-hæmmere (monoaminooxidasehæmmere) (for eksempel tranylcypromin, phenelzin, isocarboxazid, moclobemid og linezolid), eller hvis du har taget denne type medicin inden for de seneste to uger.
 • Virkningen af Buprenorphin 2care4 kan blive nedsat, hvis du tager medicin som eksempelvis phenobarbital eller phenytoin (medicin, som normalt anvendes til behandling af krampeanfald eller kramper), carbamazepin (medicin, som normalt anvendes til behandling af krampeanfald eller kramper og visse former for smerter) eller rifampicin (medicin mod tuberkulose).
 • Buprenorphin 2care4 kan forårsage døsighed, kvalme eller besvimelse eller langsommere eller svagere vejrtrækning. Disse bivirkninger kan blive værre, hvis du samtidig tager anden medicin med de samme virkninger. Det drejer sig om visse midler til behandling af smerter, depression, angst, psykiske eller mentale forstyrrelser, sovemedicin, blodtrykssænkende medicin såsom clonidin, andre opioider (som kan findes i smertestillende midler eller visse hostemiksturer, f.eks. morphin, dextropropoxyphen, codein, dextromethorphan, noscapin), sløvende antihistaminer eller bedøvelsesmidler såsom halothan.
 • Samtidig brug af Buprenorphin 2care4 og beroligende lægemidler som benzodiazepiner eller beslægtede lægemidler øger risikoen for døsighed, åndedrætsbesvær (åndedrætsdepression), koma og kan være livstruende. På grund af dette bør samtidig brug kun overvejes, når andre behandlingsmuligheder ikke er mulige. Men hvis din læge ordinerer Buprenorphin 2care4 sammen med beroligende medicin, bør dosen og varigheden af samtidig behandling begrænses af din læge. Fortæl din læge om alle beroligende lægemidler, du tager, og følg din læges dosisanbefaling nøje. Det kan være nyttigt at informere venner eller familie om at være opmærksom på de ovennævnte tegn og symptomer. Kontakt lægen, hvis du får sådanne symptomer.

Brug af Buprenorphin 2care4 sammen med alkohol

Alkohol kan gøre nogle af bivirkningerne værre, og du kan blive utilpas, hvis du drikker alkohol, mens du bruger Buprenorphin 2care4. Hvis du drikker alkohol, mens du bruger Buprenorphin 2care4, kan det også påvirke din reaktionstid. 

Graviditet og amning

Du bør ikke bruge Buprenorphin 2care4, hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid.
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Buprenorphin 2care4 virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 


Buprenorphin 2care4 kan påvirke din reaktionsevne i en sådan grad, at du ikke reagerer hensigtsmæssigt eller hurtigt nok i tilfælde af uforudsete eller pludselige hændelser. Dette gælder især: 

 • i begyndelsen af behandlingen
 • hvis du også tager medicin mod angst eller søvnproblemer
 • hvis din dosis øges.

Hvis du er påvirket af sådanne virkninger (f.eks. svimmelhed, døsighed eller sløret syn), skal du undlade at føre motorkøretøj og betjene maskiner, når du bruger Buprenorphin 2care4 og i 24 timer, efter at plastret er fjernet. 

3. Sådan skal du bruge Buprenorphin 2care4

Brug altid Buprenorphin 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

 

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 

 

Ved opstart af behandling med Buprenorphin 2care4 opleves ofte kvalme og opkastning (se afsnit 4). Dette går oftest over efter den første uge af behandlingen. Det er en god ide at aftale en opfølgende kontrol med lægen 1-2 uger efter påbegyndt behandling for på denne måde at sikre, at du får den rigtige dosis, og for at håndtere eventuelle bivirkninger. 

 

I løbet af behandlingen kan lægen ændre det depotplaster, du bruger, til et mindre eller større plaster, hvis det er nødvendigt. Du må ikke klippe i plasteret, dele det eller anvende en højere dosis end anbefalet. Du bør ikke anvende mere end to depotplastre på samme tid, op til en maksimal total dosis på 40 mikrogram/time.  

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du føler, at virkningen af Buprenorphin 2care4 depotplastre er for svag eller for stærk. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Medmindre lægen har sagt noget andet, skal du påsætte ét Buprenorphin 2care4 depotplaster (som beskrevet nedenfor) og skifte det hvert 7. døgn, helst på samme tid af døgnet. Lægen vil eventuelt justere dosen efter 3-7 dage, indtil du opnår korrekt smertelindring. Hvis lægen har anbefalet, at du tager andre smertestillende midler i tillæg til depotplastrene, skal du følge lægens anvisninger nøje, ellers vil du ikke få den fulde virkning af behandlingen med Buprenorphin 2care4. Depotplastret bør bæres i 3 hele døgn, før dosis øges, da den maksimale virkning af en given dosis først kan vurderes efter den tid. 

 

Patienter med leversygdom 

Virkningen af Buprenorphin 2care4 og den tid, depotplastrene virker, kan påvirkes hos patienter med leversygdom, og din læge vil derfor holde dig under tættere kontrol. 

 

Brug til børn og unge 

Buprenorphin 2care4 depotplastre bør ikke anvendes til patienter under 18 år. 

 

Brugsanvisning 

Buprenorphin 2care4 skal bruges på huden. 

Buprenorphin 2care4 virker gennem huden. Efter påsætning passerer buprenorphin gennem huden ind i blodet. 

Før påsætning af Buprenorphin 2care4 depotplaster

 • Vælg et område med ikke-irriteret, intakt hud på overarmen, ydersiden af armen, på den øverste del af brystet, på den øverste del af ryggen eller på siden af brystet (se illustrationerne nedenfor).
  Bed om hjælp, hvis du ikke kan sætte plastret på selv.

Buprenorphin "2care4" 2care4 ApS depotplastre 15 mikrogram/time 

 • Buprenorphin 2care4 depotplastre skal sættes på huden på et sted med lidt eller ingen behåring. Hvis du ikke kan finde et sted uden hår, skal hårene klippes af med en saks, ikke barberes.
 • Undgå hud, som er rød, irriteret eller har andre skavanker, såsom store ar.
 • Det hudområde, du vælger, skal være tørt og rent. Om nødvendigt kan det vaskes med koldt eller lunkent vand. Der må ikke anvendes sæbe, sprit, olie, lotion eller andre rensende midler. Hvis du har taget et varmt kar- eller brusebad, skal du vente, til huden er fuldstændig tør og kølig. Smør ikke lotion, creme eller salve på det valgte hudområde. Det kan medføre, at depotplastret ikke sidder ordentligt fast.

Påsætning af depotplastret

Trin 1: Hvert depotplaster er i en forseglet pose. Åbn posen umiddelbart inden brug ved at trække, hvor det er markeret. Tag depotplastret ud. Brug ikke depotplastret, hvis den forseglede pose er brudt. 

Buprenorphin "2care4" 2care4 ApS depotplastre 15 mikrogram/time
Trin 2: Den klæbende side af depotplastret er beklædt med en gennemsigtig folie. Træk forsigtigt halvdelen af folien af. Undgå at røre ved den klæbende del af depotplastret. 

Buprenorphin "2care4" 2care4 ApS depotplastre 15 mikrogram/time
Trin 3: Klæb depotplastret fast på det hudområde, som du har valgt, og fjern resten af folien. 

Buprenorphin "2care4" 2care4 ApS depotplastre 15 mikrogram/time
Trin 4: Tryk depotplastret fast på huden med håndfladen, mens du tæller langsomt til 30. Sørg for, at hele depotplastret er i kontakt med huden, specielt ved hjørnerne. 

Buprenorphin "2care4" 2care4 ApS depotplastre 15 mikrogram/time 

Når du har depotplastret på

Du skal have depotplastret på i syv dage. Hvis du har sat depotplastret rigtigt på, er der ringe sandsynlighed for, at det vil falde af. Hvis hjørnerne begynder at løsne sig, kan de tapes fast med en egnet hudtape. Du kan bade og svømme, mens du har plastret på. 


Depotplastret må ikke udsættes for ekstrem varme (f.eks. fra varmepuder, varmetæpper, varmelamper, sauna, varme karbade, opvarmede vandsenge, varmedunke osv.), da det kan resultere i, at du optager en større mængde af det aktive stof i blodet end normalt. Ekstern varme kan også medføre, at depotplastret ikke klæber ordentligt. Hvis du har feber, kan det ændre virkningen af Buprenorphin 2care4 (se ”Advarsler og forsigtighedsregler” ovenfor). 


I det usandsynlige tilfælde, at dit depotplaster falder af, før det skal skiftes, skal du ikke bruge det samme plaster igen. Sæt straks et nyt depotplaster på (se ”Skift af depotplaster” nedenfor). 

Skift af depotplaster

 • Tag det gamle depotplaster af.
 • Fold det på midten med klæbesiden indad.
 • Åbn en ny forseglet pose og tag depotplastret ud. Brug den tomme pose til at bortskaffe det brugte depotplaster. Bortskaf posen på forsvarlig vis.
 • Selv brugte plastre indeholder en mængde aktivt stof, som kan skade børn eller dyr, så sørg for, at brugte plastre altid er ude af syns- og rækkevidde for dem.
 • Sæt et nyt depotplaster på et andet passende hudområde (som beskrevet ovenfor). Du bør ikke sætte et nyt depotplaster på det samme sted i 3-4 uger.
 • Husk at skifte depotplastret på samme tid af døgnet. Det er vigtigt, at du noterer tidspunktet.

Behandlingsvarighed  

Lægen vil fortælle dig, hvor længe du bør behandles med Buprenorphin 2care4. Stop ikke med behandlingen uden at spørge lægen til råds, da dine smerter
kan vende tilbage, og du kan blive utilpas (se også ”Hvis du holder op med at bruge Buprenorphin 2care4” nedenfor). 

Hvis du har brugt for mange Buprenorphin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Buprernorphin 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Fjern alle depotplastre, så snart du opdager, at du har brugt for mange plastre, og kontakt straks lægen eller hospitalet. Personer, der har taget en overdosis, kan blive meget søvnige og dårlige. De kan også få vejrtrækningsproblemer eller miste bevidstheden og have brug for akut behandling på hospitalet. Når du søger læge, skal du tage denne indlægsseddel og de resterende depotplastre med, så du kan vise dem til lægen. 

Hvis du har glemt at bruge Buprenorphin 2care4

Sæt et nyt depotplaster på, så snart du kommer i tanker om det. Notér også datoen, da din sædvanlige dag for skift af depotplaster kan være en anden nu. Hvis det er meget længe siden, at du skulle have skiftet dit depotplaster, kan dine smerter vende tilbage. I så tilfælde skal du kontakte lægen. 


Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Buprenorphin 2care4

Hvis du holder op med at bruge Buprenorphin 2care4 for tidligt, eller hvis du afbryder behandlingen, kan dine smerter vende tilbage. Rådfør dig med lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen. Lægen vil fortælle dig, hvad der kan gøres, og om du kan behandles med anden medicin. 


Nogle personer kan få bivirkninger, når de stopper med at bruge stærke smertestillende midler efter lang tids brug. Risikoen for at få bivirkninger efter ophør af behandling med Buprenorphin 2care4 er meget lille. Fortæl det dog til lægen, hvis du føler dig urolig, angst eller nervøs, hvis du ryster, hvis du er overaktiv, eller hvis har søvnproblemer eller fordøjelsesproblemer. 


Den smertelindrende virkning af Buprenorphin 2care4 varer i nogen tid efter fjernelse af depotplastret. Du bør ikke starte med et andet opioidanalgetikum (stærkt smertestillende middel) inden for 24 timer efter fjernelse af depotplastret. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De alvorlige bivirkninger, som kan sættes i forbindelse med Buprenorphin 2care4, svarer til dem, der ses ved andre stærke smertestillende midler, og omfatter vejrtrækningsbesvær og lavt blodtryk. 

 

Dette lægemiddel kan forårsage allergiske reaktioner, men alvorlige allergiske reaktioner er sjældne. Fjern depotplastret og kontakt straks lægen, hvis du pludseligt får pibende eller hvæsende vejrtrækning, vejrtrækningsproblemer, hævelse af øjenlåg, ansigt eller læber, udslæt eller kløe, især hvis det dækker hele kroppen. 

 

Der er en risiko for, at du kan blive afhængig eller forfalden til Buprenorphin 2care4. 

 

Der er indberettet følgende andre bivirkninger hos patienter i behandling med Buprenorphin 2care4: 

 

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede  

 • hovedpine, svimmelhed, døsighed
 • forstoppelse, kvalme eller opkastning
 • kløende hud, rødme i huden
 • udslæt, kløe, rødme, betændelse eller hævelse i huden på påsætningsstedet

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede  

 • manglende appetit
 • forvirring, depression, angst, søvnproblemer, nervøsitet, rysten (tremor)
 • åndenød
 • mavesmerter eller mavebesvær, diarré, fordøjelsesbesvær, mundtørhed
 • svedtendens, udslæt, hududbrud
 • træthed, usædvanlig svaghed, muskelsvaghed, ødemer (f.eks. hævelse af hænder, ankler eller fødder)

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

 • humørsvingninger, rastløshed, uro, ekstrem lykkefølelse, hallucinationer, mareridt, nedsat seksualdrift, aggression, søvnforstyrrelser
 • smagsforstyrrelser, talebesvær, nedsat følsomhed over for smerte eller berøring, prikken eller følelsesløshed
 • hukommelsestab, migræne, besvimelse, problemer med koncentration eller koordination, sløvhed
 • tørre øjne, sløret syn
 • ringen eller susen for ørerne
 • svimmelhed eller rundtossethed
 • højt eller lavt blodtryk, smerter i brystet, hurtig puls, hjertebanken, blussen, shock/kredsløbskollaps
 • hoste, hikke, hiven efter vejret
 • luft i tarmene
 • vægttab
 • tør hud, nældefeber, kontakteksem, varmefornemmelse i huden
 • nedsat seksualdrift
 • muskelsammentrækninger og -smerter
 • besvær med at komme i gang med vandladningen, vandladningsbesvær, ufrivillig vandladning
 • feber
 • en stigning i antallet af hændelige tilskadekomster (f.eks. fald)
 • abstinenssymptomer, såsom uro, angst, svedtendens eller rysten, ved ophør af behandlingen med Buprenorphin 2care4
 • lokale allergiske reaktioner med tydelige tegn på hævelse (i så tilfælde bør behandlingen stoppes)

Fortæl lægen, at du bruger Buprenorphin 2care4, hvis du skal have taget blodprøver. Dette er vigtigt, da Buprenorphin 2care4 kan påvirke din leverfunktion og dermed resultaterne af visse blodprøver. 

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede  

 • angina (smerter i brystet i forbindelse med hjertesygdom)
 • mentale lidelser
 • besvær med balancen
 • hævelse af øjenlåg eller ansigt, små pupiller
 • åndedrætsbesvær, forværring af astma, hyperventilation
 • en følelse af svaghed, specielt når man rejser sig
 • talebesvær
 • synkebesvær, tarmslyng
 • hævelse og irritation i næsen
 • rejsningsproblemer, seksuel dysfunktion
 • influenzalignende sygdom
 • væskemangel

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede  

 • muskeltrækninger
 • ørepine
 • blærer
 • afhængighed af lægemidlet

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)  

 • kramper eller krampeanfald
 • betændelse i tarmvæggen. Symptomer kan være feber, opkastning og mavesmerter eller ubehag
 • koliklignende mavesmerter eller ubehag
 • følelse af at være fremmed over for sig selv
 • abstinenssymptomer hos nyfødte, hvis mødre har fået Buprenorphin 2care4 i graviditeten; disse symptomer kan omfatte skinger gråd, irritabilitet og rastløshed, rysten (tremor), spisevanskeligheder, svedtendens og manglende vægtøgning.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

Brug ikke depotplastret, hvis den forseglede pose er brudt. 

 

Brugte depotplastre skal foldes på midten med klæbesiden indad og bortskaffes på forsvarlig vis. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Buprenorphin 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: buprenorphin. 1 depotplaster på 18,75 cm2 indeholder 15 mg buprenorphin og afgiver 15 mikrogram buprenorphin pr. time.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Dæklag (skal fjernes inden påsætning af plastret): silikoniseret PET-folie
  Klæbende matrix (med buprenorphin): levulinsyre, oleyloleat, povidon K90,poly[acrylsyre-co-butylacrylat-co-(2-ethylhexyl)acrylat-co-vinylacetat] (5:15:75:5)
  Adskillende folie (mellem de klæbende matricer med og uden buprenorphin): PET-folie Klæbende matrix (uden buprenorphin): akrylatlim
  Bagside (med print): polyuretan folie, trykfarve

Udseende og pakningsstørrelser

Buprenorphin 2care4 er et beige, rektangulært depotplaster med afrundede hjørner, mærket med følgende tryk: Buprenorphinum 15 μg/h 

 

Hvert depotplaster er individuelt indpakket i en børnesikret forseglet pose. 

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14  

6710 Esbjerg V 

 

Buprenorphin 2care4 svarer til Buprenorphine Sandoz. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...