Glentek

filmovertrukne tabletter 50 mg

Glenmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Glentek 50 mg filmovertrukne tabletter  

riluzol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glentek
 3. Sådan skal du tage Glentek
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad er Glentek?

Det aktive indholdsstof i Glentek er riluzol, der virker på nervesystemet. 

Glentek anvendes til

Glentek anvendes til patienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS). 

 

ALS er en form for motor-neuronsygdom, hvor angreb på de nerveceller, der er ansvarlige for at sende instruktioner til musklerne, fører til muskelsvaghed, muskeltab og lammelse. 

 

Ødelæggelsen af nervecellerne i motor-neuronsygdomme kan skyldes for meget glutamat (et kemisk stof) i hjernen og rygmarven. Glentek forhindrer frigivelse af glutamat, og dette kan hjælpe med at forebygge, at nerveceller bliver ødelagt. 

 

Få mere information hos din læge om ALS, og hvorfor du får denne medicin. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glentek

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Glentek:

 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for riluzol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Glentek (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en leversygdom eller forhøjede niveauer af visse lever-enzymer (transaminaser) i blodet.
 • hvis du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Glentek: 

 • hvis du har nogen form for leverproblemer: Gulfarvning af huden eller det hvide i dine øjne (gulsot), kløe over det hele, har kvalme, opkastning
 • hvis dine nyrer ikke fungerer normalt
 • hvis du får feber: Dette kan være et tegn på et fald i antallet af hvide blodlegemer, som kan medføre forøget risiko for infektion.

Hvis du oplever noget af ovenstående, eller hvis du føler dig usikker, så fortæl det til din læge, som vil beslutte hvad der skal gøres.  

Børn og unge

Hvis du er under 18 år, anbefales det ikke, at du tager Glentek, da der ikke er nogen oplysninger tilgængelige for denne patientgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Glentek

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Du MÅ IKKE tage Glentek, hvis du er gravid eller ammer, eller har mistanke om, at du er gravid. 


Hvis du har mistanke om, at du er gravid, eller hvis du overvejer at amme, skal du spørge din læge til råds, før du tager Glentek. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan køre eller anvende værktøj og maskiner, medmindre du føler dig svimmel eller omtåget, når du anvender dette lægemiddel. 


Pakningen er forsynet med en rødadvarselstrekant. Det betyder, at Glentek kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Glentek

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Den anbefalede dosis er 1 tablet to gange om dagen. 

Du bør indtage medicinen oralt hver 12. time på samme tidspunkt af dagen hver dag (for eksempel om morgenen og om aftenen). 

Hvis du har taget for mange Glentek tabletter

Hvis du har taget for mange tabletter, skal du straks kontakte læge eller skadestue. 

Hvis du har glemt at tage Glentek

Hvis du har glemt at tage din tablet, skal du springe den dosis over og tage den næste tablet på det sædvanlige tidspunkt. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

VIGTIGT

Kontakt straks din læge 

 • hvis du får nogen form for feber (forhøjet temperatur), da Glentek kan medføre nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer. Din læge kan ønske tage blodprøver for at kontrollere antallet af hvide blodlegemer, som er vigtige for at kunne bekæmpe infektioner.
 • hvis du får nogen af følgende symptomer: Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot), kløe over hele kroppen, kvalme eller kaster op, da dette kan være tegn på leverbetændelse (hepatitis). Din læge kan udføre regelmæssige blodprøver, mens du får Glentek, for at sikre sig, at dette ikke sker.
 • hvis du får hoste eller besvær med at trække vejret, da dette kan være tegn på en lungesygdom (som hedder interstitiel lungesygdom).

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) af Glentek er:  

 • Træthed
 • Kvalme
 • Forøgede niveauer i blodet af nogle enzymer (transaminase).

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) af Glentek er:  

 • Svimmelhed
 • Søvnighed
 • Hovedpine
 • Følelsesløshed eller prikken i munden
 • Hurtigere hjerterytme
 • Mavesmerter
 • Opkastning
 • Diarré
 • Smerter

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) af Glentek er:  

 • Blodmangel
 • Allergiske reaktioner
 • Betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen: 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glentek indeholder:

Aktivt stof: riluzol. 

Hver filmovertrukken tablet indeholder 50 mg riluzol. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Tabletkerne: Calciumfosfat vandfrit, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat. 

Overtræk: Hypromellose, titandioxid (E171), Macrogol 400. 

Udseende og pakningsstørrelser

Glentek 50 mg filmovertrukne tabletter 

Tabletterne er hvide til råhvide, kapselformede, filmovertrukne med facetslebet kant, præget med ”381” på den ene side og ”G” på den anden side. 

 

Glentek 50 mg filmovertrukne tabletter fås i PVC/PVDC-aluminium blisterkort med 28, 56 eller 98 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføringstilladelsen:

Glenmark Arzneimittel GmbH  

Industriestr. 31, 82194 Gröbenzell,  

Tyskland 

Fremstiller:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.  

Fibichova 143,566 17 Vysoké Mýto,  

Tjekkiet 

Repræsentant:

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB  

Skeppsbron 5, vån 4, 211 20 Malmo, Sverige. 

Dette lægemiddel er godkendt i EØS's medlemslande under følgende navne:

Danmark, Tyskland, Sverige, Holland, Storbritanien: Glentek 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2020  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...