Acetylsalicylsyre "Teva"

tabletter 75 mg og 150 mg

Teva

Indledning (håndkøbspakning)

Indlægsseddel: Information til brugeren

Acetylsalicylsyre Teva 75 mg og 150 mg tabletter  

 

acetylsalicylsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Acetylsalicylsyre Teva
 3. Sådan skal du tage Acetylsalicylsyre Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Virkning og anvendelse

Acetylsalicylsyre Teva indeholder acetylsalicylsyre, som i lav dosis tilhører en gruppe medicin, der kaldes trombocytfunktionshæmmere. Trombocytter er små celler i blodet, der får blodet til at størkne. De spiller en rolle i blodpropper. Når der opstår en blodprop i en blodåre, stopper den blodgennemstrømningen og afskærer iltforsyningen. Når det sker i hjertet, kan det forårsage hjerteanfald eller angina. I hjernen kan en blodprop forårsage et slagtilfælde. 

 

Acetylsalicylsyre Teva tages for at nedsætte risikoen for, at der dannes blodpropper, og forebygger dermed desuden: 

 • hjerteanfald
 • slagtilfælde
 • hjerte-kar-problemer hos patienter, som lider af stabil eller ustabil angina (en form for brystsmerter).

Acetylsalicylsyre Teva bruges også til behandling af pludselig opstået hjerteanfald og til at forebygge, at der dannes blodpropper efter visse former for hjerteoperationer for at udvide eller fjerne blokeringer i blodårerne. 

 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Acetylsalicylsyre Teva

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Acetylsalicylsyre Teva

 • hvis du er allergisk over for acetylsalicylsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6)
 • hvis du er overfølsom over for andre salicylater eller nonsteroide antiinflammatoriske midler (NSAID). NSAID bruges ofte mod gigt og smerter
 • hvis du har haft astmaanfald eller hævelser i dele af kroppen, f.eks. ansigt, læber, hals eller tunge (angioødem) efter at have taget salicylater eller NSAID
 • hvis du har eller nogensinde før har haft mavesår eller sår i tyndtarmen eller andre former for blødninger såsom et slagtilfælde
 • hvis du har haft problemer med, at dit blod ikke størkner, som det skal
 • hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer
 • hvis du lider af gigt
 • hvis du er i de sidste 3 måneder af graviditeten. Du må ikke tage højere doser end 100 mg om dagen (se ”Graviditet og amning”)
 • hvis du tager medicin, der hedder methotrexat (f.eks. mod kræft eller leddegigt) i højere doser end 15 mg om ugen

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Acetylsalicylsyre Teva 

 • hvis du har problemer med nyrerne, leveren eller hjertet
 • hvis du har eller har haft problemer med maven eller tyndtarmen
 • hvis du har forhøjet blodtryk
 • har astma, høfeber, polypper i næsen eller andre kroniske luftvejssygdomme. Acetylsalicylsyre kan udløse astmaanfald
 • hvis du nogensinde har haft podagra
 • hvis du har kraftige menstruationer

 

Du skal omgående søge læge, hvis dine symptomer bliver værre, eller hvis du oplever alvorlige eller uventede bivirkninger, f.eks. unormale blødningssymptomer, alvorlige hudreaktioner eller andre tegn på alvorlig allergi (se ”Bivirkninger”). 


Fortæl det til lægen, hvis du skal have foretaget en operation (også en mindre som f.eks. tandudtrækning). Da acetylsalicylsyre er blodfortyndende, kan der være øget risiko for blødninger. 


Acetylsalicylsyre kan forårsage Reye’s syndrom hos børn. Reye’s syndrom er en meget sjælden sygdom, der påvirker hjerne og lever og kan være livstruende. Acetylsalicylsyre Teva bør derfor ikke gives til børn under 16 år uden lægens anvisning. 


Du skal passe på, at du ikke bliver dehydreret (du kan blive tørstig og blive tør i munden), da brugen af acetylsalicylsyre samtidig kan nedsætte nyrefunktionen. 


Denne medicin må ikke bruges mod smerter eller feber. 


Denne medicin må ikke anvendes til børn under 15 år med feber. 


Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge. 


Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller du er usikker), skal du tale med lægen eller apoteket. 

Brug af anden medicin sammen med Acetylsalicylsyre Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Effekten af behandlingen kan påvirkes, hvis acetylsalicylsyre tages samtidig med anden medicin såsom: 

 • blodfortyndede medicin/medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. warfarin, heparin, clopidogrel)
 • mod afstødning af organ efter transplantation (ciclosporin, tacrolimus)
 • mod forhøjet blodtryk (f.eks. diuretika og ACE-hæmmere)
 • til regulering af hjerterytmen (digoxin)
 • mod bipolar lidelse (lithium)
 • mod smerter og betændelse (f.eks. NSAID såsom ibuprofen eller steroider)
 • metamizol (et smertestillende og febernedsættende stof) kan mindske acetylsalicylsyres evne til at forhindre aggregation af blodplader (dvs. at blodcellerne klæber sammen og danner en blodprop), når det tages samtidigt. Derfor bør denne kombination anvendes med forsigtighed hos patienter, der tager en lav dosis acetylsalicylsyre for at beskytte hjertet.
 • mod podagra (f.eks. probenecid)
 • mod grøn stær (acetazolamid)
 • mod kræft eller leddegigt (methotrexat i doser lavere end 15 mg om ugen)
 • mod sukkersyge (f.eks. glibenclamid)
 • mod depression (selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI) såsom sertralin eller paroxetin)
 • som hormonbehandling, når binyrerne eller hypofysen er ødelagt eller fjernet, eller som behandling mod betændelse, herunder gigtsygdomme og betændelse i tarmene (kortikosteroider)
 • mod fordøjelsesbesvær (antacida).

Brug af Acetylsalicylsyre Teva sammen med alkohol

Indtagelse af alkohol kan øge risikoen for blødning i mavetarmkanalen og forlænge blødningstiden. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Acetylsalicylsyre bør ikke tages under graviditeten uden lægens anvisning.
Du bør ikke tage Acetylsalicylsyre Teva, hvis du er i graviditetens sidste 3 måneder, medmindre det er anvist af lægen, og i så fald bør den daglige dosis ikke overstige 100 mg (se ”Tag ikke Acetylsalicylsyre Teva”). Regelmæssige eller høje doser af dette lægemiddel sent i graviditeten kan medføre alvorlige komplikationer hos moderen eller barnet. 


Du bør ikke tage acetylsalicylsyre, hvis du ammer, uden lægens anvisning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Acetylsalicylsyre Teva påvirker ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. 

 

3. Sådan skal du tage Acetylsalicylsyre Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Voksne
Forebyggelse af hjerteanfald: 

 • Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt.

Forebyggelse af slagtilfælde: 

 • Den anbefalede dosis er 75-325 mg én gang dagligt.

Forebyggelse af hjerte-kar-problemer hos patienter, som lider af stabil eller ustabil angina (en form for brystsmerter): 

 • Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt.

Forebyggelse af blodpropper efter visse former for hjerteoperationer: 

 • Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt.

Pludselig opstået hjerteanfald: 

 • Den anbefalede dosis er 150-450 mg, der tages så hurtigt som muligt, efter symptomerne viser sig.


Ældre

Som for voksne. Generelt bør acetylsalicylsyre anvendes med forsigtighed hos ældre, fordi de har øget risiko for at få bivirkninger. Behandlingen bør vurderes regelmæssigt.

Brug til børn og unge
Acetylsalicylsyre bør ikke gives til børn og unge under 16 år uden lægens anvisning (se Advarsler og forsigtighedsregler). 

Indgivelsesmåde

Oral anvendelse. 

Hvis du har taget for mange Acetylsalicylsyre Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Acetylsalicylsyre Teva tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.
Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering kan omfatte ringen for ørerne, problemer med at høre, hovedpine, svimmelhed, forvirring, kvalme, opkast og mavesmerter. En stor overdosis kan give hurtigere vejrtrækning end normalt (hyperventilering), feber, overdreven sveden, rastløshed, kramper, hallucinationer, lavt blodsukker, koma og chok. 

Hvis du har glemt at tage Acetylsalicylsyre Teva

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du vente til det er tid til næste dosis og derefter fortsætte som normalt.
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt tablet.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hvis du oplever følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage Acetylsalicylsyre Teva og straks kontakte lægen:

 • Hvis du pludselig begynder at hive efter vejret, får hævelser i læber, ansigt eller på kroppen, besvimer eller får svært ved at synke (alvorlig allergisk reaktion).
 • Hvis huden bliver rødlig med blærer eller skaller af. Du kan samtidig få høj feber og ømme led.
  Det kan være symptomer på sygdommene erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndrom eller Lyells syndrom.
 • Unormale blødninger, såsom ophostning af blod, blod i opkast eller urin eller sort afføring.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Fordøjelsesbesvær
 • Øget tendens til blødning

 

Ikke-almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Nældefeber
 • Løbende næse
 • Åndedrætsbesvær.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer): 

 • Alvorlig blødning i maven eller tarmene, hjerneblødning, ændret antal blodlegemer
 • Kvalme og opkastning
 • Krampe i de nedre luftveje, astmaanfald
 • Betændelse i blodkarrene
 • Blå mærker med lilla pletter (blødninger under huden)
 • Alvorlige hudreaktioner som f.eks. udslæt også kaldet erythema multiforme og dennes livstruende former Stevens-Johnsons syndrom og Lyells syndrom
 • Overfølsomhedsreaktioner såsom hævelse i f.eks. læber, ansigt eller krop, eller chok
 • Unormale, kraftige eller langvarige menstruationer.

 

Bivirkninger med ukendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data): 

 • Ringen for ørerne (tinnitus) eller nedsat hørelse
 • Hovedpine
 • Voldsom svimmelhed (vertigo)
 • Mavesår eller sår i tyndtarmen og perforering
 • Forlænget blødningstid
 • Nedsat nyrefunktion
 • Salt- eller væskeophobning som kan medføre hævelse af hænder, fødder, ben, mave, bryst eller ansigt.
 • Nedsat leverfunktion
 • Forhøjet indhold af urinsyre i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen, eller tabletbeholderen/blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Acetylsalicylsyre Teva indeholder:

Aktivt stof: 

Acetylsalicylsyre. 1 tablet indeholder 75 eller 150 mg acetylsalicylsyre.  

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, kolloid vandfri silica, stearinsyre. 

Udseende og pakningsstørrelser

Acetylsalicylsyre Teva 75 mg tabletter er ovale, hvide, bikonvekse tabletter, 9,0 x 5,0 mm. 

 

Acetylsalicylsyre Teva 150 mg tabletter er ovale, hvide, bikonvekse tabletter, 11,5 x 6,5 mm med et delekærv på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Pakningsstørrelser: 

75 mg tabletter: 

Blisterpakninger: 28, 50, 500 eller 1000 tabletter. 

Tabletbeholdere: 100, 105, 500 eller 1000 tabletter. 

 

150 mg tabletter: 

Tabletbeholdere: 100 eller 500 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.  

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem  

Holland 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg 

Tlf.: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller:

Balkanpharma Dupnitsa AD  

3, Samokovsko Shosse Str.  

2600 Dupnitsa 

Bulgarien 

Indledning (receptpakning)

Indlægsseddel: Information til brugeren

Acetylsalicylsyre Teva 75 mg og 150 mg tabletter  

 

acetylsalicylsyre  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Acetylsalicylsyre Teva
 3. Sådan skal du tage Acetylsalicylsyre Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Acetylsalicylsyre Teva indeholder acetylsalicylsyre, som i lav dosis tilhører en gruppe medicin, der kaldes trombocytfunktionshæmmere. Trombocytter er små celler i blodet, der får blodet til at størkne. De spiller en rolle i blodpropper. Når der opstår en blodprop i en blodåre, stopper den blodgennemstrømningen og afskærer iltforsyningen. Når det sker i hjertet, kan det forårsage hjerteanfald eller angina. I hjernen kan en blodprop forårsage et slagtilfælde. 

 

Acetylsalicylsyre Teva tages for at nedsætte risikoen for, at der dannes blodpropper, og forebygger dermed desuden: 

 • hjerteanfald
 • slagtilfælde
 • hjerte-kar-problemer hos patienter, som lider af stabil eller ustabil angina (en form for brystsmerter).

Acetylsalicylsyre Teva bruges også til behandling af pludselig opstået hjerteanfald og til at forebygge, at der dannes blodpropper efter visse former for hjerteoperationer for at udvide eller fjerne blokeringer i blodårerne. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Acetylsalicylsyre Teva

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Acetylsalicylsyre Teva

 • hvis du er allergisk over for acetylsalicylsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6)
 • hvis du er overfølsom over for andre salicylater eller nonsteroide antiinflammatoriske midler (NSAID). NSAID bruges ofte mod gigt og smerter
 • hvis du har haft astmaanfald eller hævelser i dele af kroppen, f.eks. ansigt, læber, hals eller tunge (angioødem) efter at have taget salicylater eller NSAID
 • hvis du har eller nogensinde før har haft mavesår eller sår i tyndtarmen eller andre former for blødninger såsom et slagtilfælde
 • hvis du har haft problemer med, at dit blod ikke størkner, som det skal
 • hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer
 • hvis du lider af gigt
 • hvis du er i de sidste 3 måneder af graviditeten. Du må ikke tage højere doser end 100 mg om dagen (se "Graviditet og amning")
 • hvis du tager medicin, der hedder methotrexat (f.eks. mod kræft eller leddegigt) i højere doser end 15 mg om ugen

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Acetylsalicylsyre Teva 

 • hvis du har problemer med nyrerne, leveren eller hjertet
 • hvis du har eller har haft problemer med maven eller tyndtarmen
 • hvis du har forhøjet blodtryk
 • har astma, høfeber, polypper i næsen eller andre kroniske luftvejssygdomme. Acetylsalicylsyre kan udløse astmaanfald
 • hvis du nogensinde har haft podagra
 • hvis du har kraftige menstruationer

 

Du skal omgående søge læge, hvis dine symptomer bliver værre, eller hvis du oplever alvorlige eller uventede bivirkninger, f.eks. unormale blødningssymptomer, alvorlige hudreaktioner eller andre tegn på alvorlig allergi (se "Bivirkninger"). 


Fortæl det til lægen, hvis du skal have foretaget en operation (også en mindre som f.eks. tandudtrækning). Da acetylsalicylsyre er blodfortyndende, kan der være øget risiko for blødninger. 


Acetylsalicylsyre kan forårsage Reye’s syndrom hos børn. Reye’s syndrom er en meget sjælden sygdom, der påvirker hjerne og lever og kan være livstruende. Acetylsalicylsyre Teva bør derfor ikke gives til børn under 16 år uden lægens anvisning. 


Du skal passe på, at du ikke bliver dehydreret (du kan blive tørstig og blive tør i munden), da brugen af acetylsalicylsyre samtidig kan nedsætte nyrefunktionen. 


Denne medicin må ikke bruges mod smerter eller feber. 


Denne medicin må ikke anvendes til børn under 15 år med feber. 


Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge. 


Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller du er usikker), skal du tale med lægen eller apoteket. 

Brug af anden medicin sammen med Acetylsalicylsyre Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Effekten af behandlingen kan påvirkes, hvis acetylsalicylsyre tages samtidig med anden medicin såsom: 

 • blodfortyndede medicin/medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. warfarin, heparin, clopidogrel)
 • mod afstødning af organ efter transplantation (ciclosporin, tacrolimus)
 • mod forhøjet blodtryk (f.eks. diuretika og ACE-hæmmere)
 • til regulering af hjerterytmen (digoxin)
 • mod bipolar lidelse (lithium)
 • mod smerter og betændelse (f.eks. NSAID såsom ibuprofen eller steroider)
 • metamizol (et smertestillende og febernedsættende stof) kan mindske acetylsalicylsyres evne til at forhindre aggregation af blodplader (dvs. at blodcellerne klæber sammen og danner en blodprop), når det tages samtidigt. Derfor bør denne kombination anvendes med forsigtighed hos patienter, der tager en lav dosis acetylsalicylsyre for at beskytte hjertet.
 • mod podagra (f.eks. probenecid)
 • mod grøn stær (acetazolamid)
 • mod kræft eller leddegigt (methotrexat i doser lavere end 15 mg om ugen)
 • mod sukkersyge (f.eks. glibenclamid)
 • mod depression (selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI) såsom sertralin eller paroxetin)
 • som hormonbehandling, når binyrerne eller hypofysen er ødelagt eller fjernet, eller som behandling mod betændelse, herunder gigtsygdomme og betændelse i tarmene (kortikosteroider)
 • mod fordøjelsesbesvær (antacida).

Brug af Acetylsalicylsyre Teva sammen med alkohol

Indtagelse af alkohol kan øge risikoen for blødning i mavetarmkanalen og forlænge blødningstiden. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Acetylsalicylsyre bør ikke tages under graviditeten uden lægens anvisning.
Du bør ikke tage Acetylsalicylsyre Teva, hvis du er i graviditetens sidste 3 måneder, medmindre det er anvist af lægen, og i så fald bør den daglige dosis ikke overstige 100 mg (se "Tag ikke Acetylsalicylsyre Teva"). Regelmæssige eller høje doser af dette lægemiddel sent i graviditeten kan medføre alvorlige komplikationer hos moderen eller barnet. 

 

Du bør ikke tage acetylsalicylsyre, hvis du ammer, uden lægens anvisning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Acetylsalicylsyre Teva påvirker ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Acetylsalicylsyre Teva

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Voksne 

Forebyggelse af hjerteanfald:  

 • Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt.

Forebyggelse af slagtilfælde: 

 • Den anbefalede dosis er 75-325 mg én gang dagligt.

Forebyggelse af hjerte-kar-problemer hos patienter, som lider af stabil eller ustabil angina (en form for brystsmerter): 

 • Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt.

Forebyggelse af blodpropper efter visse former for hjerteoperationer: 

 • Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt.

Pludselig opstået hjerteanfald: 

 • Den anbefalede dosis er 150-450 mg, der tages så hurtigt som muligt, efter symptomerne viser sig.

 

Ældre
Som for voksne. Generelt bør acetylsalicylsyre anvendes med forsigtighed hos ældre, fordi de har øget risiko for at få bivirkninger. Behandlingen bør vurderes regelmæssigt.

Brug til børn og unge

Acetylsalicylsyre bør ikke gives til børn og unge under 16 år uden lægens anvisning (se Advarsler og forsigtighedsregler). 

Indgivelsesmåde

Oral anvendelse. 

Hvis du har taget for mange Acetylsalicylsyre Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Acetylsalicylsyre Teva tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.
Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering kan omfatte ringen for ørerne, problemer med at høre, hovedpine, svimmelhed, forvirring, kvalme, opkast og mavesmerter. En stor overdosis kan give hurtigere vejrtrækning end normalt (hyperventilering), feber, overdreven sveden, rastløshed, kramper, hallucinationer, lavt blodsukker, koma og chok. 

Hvis du har glemt at tage Acetylsalicylsyre Teva

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du vente til det er tid til næste dosis og derefter fortsætte som normalt.
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt tablet. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hvis du oplever følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage Acetylsalicylsyre Teva og straks kontakte lægen:

 • Hvis du pludselig begynder at hive efter vejret, får hævelser i læber, ansigt eller på kroppen, besvimer eller får svært ved at synke (alvorlig allergisk reaktion).
 • Hvis huden bliver rødlig med blærer eller skaller af. Du kan samtidig få høj feber og ømme led.
  Det kan være symptomer på sygdommene erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndrom eller Lyells syndrom.
 • Unormale blødninger, såsom ophostning af blod, blod i opkast eller urin eller sort afføring.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Fordøjelsesbesvær
 • Øget tendens til blødning

 

Ikke-almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Nældefeber
 • Løbende næse
 • Åndedrætsbesvær.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer): 

 • Alvorlig blødning i maven eller tarmene, hjerneblødning, ændret antal blodlegemer
 • Kvalme og opkastning
 • Krampe i de nedre luftveje, astmaanfald
 • Betændelse i blodkarrene
 • Blå mærker med lilla pletter (blødninger under huden)
 • Alvorlige hudreaktioner som f.eks. udslæt også kaldet erythema multiforme og dennes livstruende former Stevens-Johnsons syndrom og Lyells syndrom
 • Overfølsomhedsreaktioner såsom hævelse i f.eks. læber, ansigt eller krop, eller chok
 • Unormale, kraftige eller langvarige menstruationer.

 

Bivirkninger med ukendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data): 

 • Ringen for ørerne (tinnitus) eller nedsat hørelse
 • Hovedpine
 • Voldsom svimmelhed (vertigo)
 • Mavesår eller sår i tyndtarmen og perforering
 • Forlænget blødningstid
 • Nedsat nyrefunktion
 • Salt- eller væskeophobning som kan medføre hævelse af hænder, fødder, ben, mave, bryst eller ansigt.
 • Nedsat leverfunktion
 • Forhøjet indhold af urinsyre i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen, eller tabletbeholderen/blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Acetylsalicylsyre Teva indeholder:

Aktivt stof:  

Acetylsalicylsyre. 1 tablet indeholder 75 eller 150 mg acetylsalicylsyre.
Øvrige indholdsstoffer:  

Mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, kolloid vandfri silica, stearinsyre. 

Udseende og pakningsstørrelser

Acetylsalicylsyre Teva 75 mg tabletter er ovale, hvide, bikonvekse tabletter, 9,0 x 5,0 mm. 

 

Acetylsalicylsyre Teva 150 mg tabletter er ovale, hvide, bikonvekse tabletter, 11,5 x 6,5 mm med et delekærv på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 


Pakningsstørrelser:  

75 mg tabletter:  

Blisterpakninger: 28, 50, 500 eller 1000 tabletter.
Tabletbeholdere: 100, 105, 500 eller 1000 tabletter. 


150 mg tabletter:  

Tabletbeholdere: 100 eller 500 tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.
Swensweg 5  

2031 GA Haarlem  

Holland  

Repræsentant:

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg  

Tlf.: 44 98 55 11  

E-mail: info@tevapharm.dk  

Fremstiller:

Balkanpharma Dupnitsa AD  

3, Samokovsko Shosse Str.
2600 Dupnitsa  

Bulgarien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2020  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...