Noxafil®

konc. til infusionsvæske, opl. 18 mg/ml

MSD

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Noxafil® 300 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning  

posaconazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Noxafil
 3. Sådan skal du bruge Noxafil
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Noxafil indeholder et lægemiddelstof, der hedder posaconazol. Det hører til en gruppe af lægemidler, som kaldes ”svampemidler”. Det anvendes til at forebygge og behandle mange forskellige svampeinfektioner. 

 

Lægemidlet virker ved at dræbe eller stoppe væksten af nogle typer svampe, som kan forårsage infektioner. 

 

Noxafil kan anvendes hos voksne til behandling af følgende svampeinfektioner, når andre svampemidler ikke har virket, eller du var nødt til at stoppe med at tage dem: 

 • infektioner fremkaldt af svampe af Aspergillus-arten, hvis infektionen ikke er behandlet tilstrækkeligt med et af svampemidlerne amphotericin B eller itraconazol, eller hvis du var nødt til at stoppe behandlingen med disse midler.
 • infektioner fremkaldt af svampe af Fusarium-arten, hvis infektionen ikke er behandlet tilstrækkeligt med amphotericin B, eller hvis du var nødt til at stoppe behandlingen med dette middel.
 • infektioner fremkaldt af svampe, som medfører tilstande kaldet ”chromoblastomykose” og/eller ”mycetoma”, hvis infektionen ikke er behandlet tilstrækkeligt med itraconazol, eller hvis du var nødt til at stoppe behandlingen med dette middel.
 • infektioner fremkaldt af en svamp kaldet Coccidioides, hvis infektionen ikke er behandlet tilstrækkeligt med et eller flere af lægemidlerne amphotericin B, itraconazol og fluconazol, eller hvis du var nødt til at stoppe behandlingen med disse midler.

 

Noxafil kan også anvendes til at forebygge svampeinfektioner hos voksne, som har en høj risiko for at få en svampeinfektion, f.eks.: 

 • patienter, som har et svækket immunforsvar som følge af behandling med kemoterapi for “akut myeloid leukæmi” (AML) eller “myelodysplastisk syndrom” (MDS)
 • patienter, som får “højdosis-immunundertrykkende behandling” efter “stamcelletransplantation af hæmopoietiske (bloddannende) stamceller” (HSCT).

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Noxafil

Brug ikke Noxafil

 • hvis du er allergisk over for posaconazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).
 • hvis du tager: terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin, quinidin, et hvilket som helst lægemiddel, som indeholder “sekalealkaloider” (anvendes til behandling af migræne) såsom ergotamin eller dihydroergotamin, eller et “statin” (kolesterolsænkende lægemiddel) såsom simvastatin, atorvastatin eller lovastatin.

 

Du må ikke bruge Noxafil, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Noxafil. 

 

Læs “Brug af anden medicin sammen med Noxafil” nedenfor for information om andre lægemidler, som kan påvirke virkningen af Noxafil. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Noxafil, hvis du: 

 • har haft en allergisk reaktion over for et andet svampemiddel såsom ketoconazol, fluconazol, itraconazol eller voriconazol.
 • har eller nogensinde har haft problemer med leveren. Det kan være nødvendigt, at du får taget blodprøver, mens du bruger Noxafil.
 • har en unormal hjerterytme (ved ekg) i form af et såkaldt langt QTc-interval.
 • har en svaghed i hjertemusklen eller hjertesvigt.
 • har meget langsomme hjerteslag.
 • har hjerterytmeforstyrrelser.
 • har et problem med indholdet af kalium, magnesium eller calcium i dit blod.
 • tager vincristin, vinblastin og andre “vinkaalkaloider” (medicin til behandling af kræft).

 

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Noxafil, hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl). 

Børn

Noxafil må ikke anvendes til børn (17 år eller yngre). 

Brug af anden medicin sammen med Noxafil

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 

 

Brug ikke Noxafil, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:  

 • terfenadin (anvendes til behandling af allergier)
 • astemizol (anvendes til behandling af allergier)
 • cisaprid (anvendes til behandling af maveproblemer)
 • pimozid (anvendes til behandling af symptomer ved Tourettes syndrom og psykiske sygdomme)
 • halofantrin (anvendes til behandling af malaria)
 • quinidin (anvendes til behandling af unormal hjerterytme).

 

Noxafil kan øge mængden af disse lægemidler i blodet. Dette kan føre til meget alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen. 

 • enhver type medicin, som indeholder “sekalealkaloider” såsom ergotamin eller dihydroergotamin, der anvendes til behandling af migræne. Noxafil kan øge mængden af disse lægemidler i blodet. Dette kan føre til en alvorlig nedsættelse af blodgennemstrømningen til dine fingre eller tæer, og dette kan beskadige dem.
 • et “statin” såsom simvastatin, atorvastatin eller lovastatin, der anvendes til behandling af forhøjet kolesterol.

 

Du må ikke bruge Noxafil, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Noxafil. 

 

Anden medicin
Se de ovenfor nævnte typer medicin, som ikke må anvendes, mens du bruger Noxafil. I tillæg til den medicin, som er nævnt ovenfor, er der anden medicin, som indebærer en risiko for hjerterytmeproblemer, som kan være større, når de tages med posaconazol. Sørg for at fortælle din læge om alle de lægemidler, du tager (både receptpligtige og ikke-receptpligtige). 


Visse lægemidler kan muligvis øge risikoen for bivirkninger af Noxafil ved at øge mængden af Noxafil i blodet. 

 

Følgende lægemidler kan nedsætte virkningen af Noxafil ved at nedsætte mængden af Noxafil i blodet: 

 • rifabutin og rifampicin (anvendes til behandling af visse infektioner). Hvis du allerede tager rifabutin, skal du have taget en blodprøve, og du skal være opmærksom på mulige bivirkninger af rifabutin.
 • nogle lægemidler, der anvendes til at behandle eller forebygge krampeanfald, herunder phenytoin, carbamazepin, phenobarbital eller primidon.
 • efavirenz og fosamprenavir, der anvendes til behandling af hiv-infektion.

 

Noxafil kan muligvis øge risikoen for bivirkninger af nogle andre lægemidler ved at forhøje mængden af disse lægemidler i blodet. Disse er: 

 • vincristin, vinblastin og andre “vinkaalkaloider” (anvendes til behandling af kræft)
 • ciclosporin (anvendes under og efter transplantationskirurgi)
 • tacrolimus og sirolimus (anvendes under og efter transplantationskirurgi)
 • rifabutin (anvendes til behandling af visse infektioner)
 • lægemidler kaldet proteasehæmmere anvendt i hiv-behandling (inklusive lopinavir og atazanavir der gives sammen med ritonavir)
 • midazolam, triazolam, alprazolam og andre “benzodiazepiner” (anvendes som beroligende eller muskelafslappende midler)
 • diltiazem, verapamil, nifedipin, nisoldipin eller andre “calciumblokkere” (anvendes til behandling af højt blodtryk)
 • digoxin (anvendes til behandling af hjertesvigt)
 • glipizid eller andre “sulfonylurinstoffer” (anvendes til behandling af højt blodsukker).

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Noxafil, hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.
Brug ikke Noxafil under graviditet, medmindre det er foreskrevet af din læge. Hvis du er en kvinde, som kan blive gravid, skal du anvende sikker prævention, mens du bruger Noxafil. Kontakt straks din læge, hvis du bliver gravid, mens du bruger Noxafil. 

 

Undlad at amme, mens du bruger Noxafil. Dette skyldes, at små mængder kan udskilles i mælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig svimmel, søvnig eller få sløret syn, mens du bruger Noxafil, hvilket kan påvirke din evne til at køre bil, bruge værktøj eller betjene maskiner. Hvis dette sker, skal du undlade at køre bil, bruge værktøj eller betjene maskiner, og du skal kontakte din læge. 

Noxafil indeholder natrium

Den anbefalede maksimale daglige dosis af dette lægemiddel indeholder 924 mg natrium (findes i bordsalt). Dette svarer til 46% af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen.
Tal med apotekspersonalet eller din læge, hvis du skal have Noxafil 300 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning dagligt i længere tid, især hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lavt saltindhold. 

Noxafil indeholder cyclodextrin

Dette lægemiddel indeholder 6.680 mg cyclodextrin pr. hætteglas. 

3. Sådan skal du bruge Noxafil

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis er 300 mg to gange dagligt på den første dag og herefter 300 mg en gang dagligt. 

 

Apotekspersonalet eller sygeplejersken fortynder Noxafil koncentrat til infusionsvæske, opløsning, så koncentratet får den korrekte koncentration. 

 

Det er altid sygeplejersken, der vil tilberede og give dig Noxafil koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 

 

Du får Noxafil: 

 • gennem en plastikslange, der er indsat i din blodåre (intravenøs infusion)
 • normalt over 90 minutter

 

Varigheden af behandlingen kan afhænge af, hvilken type infektion du har, eller af hvor længe dit immunsystem ikke har fungeret korrekt, og din læge kan tilpasse behandlingen personligt til dig. Du må ikke selv tilpasse din dosis eller ændre din behandling, før du har talt med din læge. 

Hvis du har glemt en Noxafil dosis

Da du får dette lægemiddel under tæt medicinsk opsyn, er det usandsynligt, at sygeplejersken glemmer at give dig en dosis. Du skal dog fortælle lægen eller apotekspersonalet, hvis du tror, at en dosis er blevet glemt. 

 

Når din læge har stoppet behandlingen med Noxafil, bør du ikke opleve nogen bivirkninger.  

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Fortæl straks lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får en eller flere af følgende alvorlige bivirkninger. Du kan have behov for akut behandling:  

 • kvalme eller opkastning (føler dig utilpas), diarré
 • tegn på leverproblemer. Dette kan være gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene, usædvanlig mørk urin eller lys afføring, føler dig utilpas uden grund, maveproblemer, appetitløshed eller usædvanlig træthed eller svaghed, en stigning i leverenzymer fremgår af dine blodprøver
 • allergisk reaktion

Andre bivirkninger

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du opdager en eller flere af følgende bivirkninger: 

 

Almindelige: følgende tilstande kan berøre op til 1 ud af 10 personer 

 • en ændring i saltniveauet i dit blod (fremgår af dine blodprøver) - tegn på dette kan være en følelse af forvirring eller svaghed
 • unormale hudreaktioner, f.eks. følelsesløshed, prikkende, kløende, krybende, stikkende eller brændende fornemmelse på huden
 • hævelse, rødme og ømhed langs den blodåre, hvor Noxafil blev givet
 • hovedpine
 • lavt kaliumniveau (fremgår af dine blodprøver)
 • lavt magnesiumniveau (fremgår af dine blodprøver)
 • højt blodtryk
 • appetitløshed, mavesmerter eller dårlig mave, luft i maven, mundtørhed, ændret smagsfornemmelse
 • halsbrand (svidende eller brændende fornemmelse bag brystbenet, som stråler op mod halsen)
 • neutropeni - lavt indhold af neutrofile granulocytter, en type hvide blodlegemer (fremgår af dine blodprøver) - dette kan gøre dig mere modtagelig for infektioner
 • feber
 • følelse af svaghed, svimmelhed, træthed eller søvnighed
 • udslæt
 • kløe
 • forstoppelse
 • endetarmsgener.

 

Ikke almindelige: følgende tilstande kan berøre op til 1 ud af 100 personer 

 • anæmi og et lavt hæmoglobinniveau (fremgår af dine blodprøver) - tegn på dette kan være hovedpine, træthed eller svimmelhed, åndenød eller bleghed
 • trombocytopeni - lavt niveau af blodplader (fremgår af dine blodprøver) - dette kan medføre blødning
 • leukopeni - lavt niveau af leukocytter, en type hvide blodlegemer (fremgår af dine blodprøver) - dette kan gøre dig mere modtagelig over for infektioner
 • eosinofili - højt niveau af eosinofile granulocytter, en type hvide blodlegemer - dette kan forekomme, hvis du har inflammation (en betændelseslignende reaktion)
 • betændelse i blodkarrene
 • hjerterytmeproblemer
 • krampeanfald
 • nerveskader (neuropati)
 • unormal hjerterytme - fremgår af et elektrokardiogram (ekg), hjertebanken (palpitationer), hurtig eller langsom puls, højt eller lavt blodtryk
 • lavt blodtryk
 • betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis) - dette kan give svære mavesmerter
 • iltforsyningen til milten er afbrudt (miltinfarkt) - dette kan give svære mavesmerter
 • alvorlige nyreproblemer - tegn på dette kan være øget eller nedsat urinmængde, som har en anden farve end normalt
 • højt indhold af kreatinin (fremgår af dine blodprøver)
 • hoste, hikke
 • næseblod
 • meget stærke brystsmerter ved indånding (pleurasmerter)
 • hævede lymfekirtler (lymfadenopati)
 • nedsat følefornemmelse især på huden
 • rysten
 • høje eller lave blodsukkerniveauer
 • sløret syn, lysfølsomhed
 • hårtab (alopeci)
 • mundsår
 • skælven, generel følelse af ubehag
 • smerter, ryg- eller nakkesmerter, smerter i arme eller ben
 • væskeophobning (ødemer)
 • menstruationsproblemer (unormal blødning fra skeden)
 • søvnproblemer (søvnmangel)
 • helt eller delvist ude af stand til at tale
 • hævelser i munden
 • unormale drømme eller søvnbesvær
 • koordinationsproblemer eller problemer med balancen
 • slimhindebetændelse
 • tilstoppet næse
 • svært ved at trække vejret
 • trykken for brystet
 • oppustethed
 • let til svær kvalme, opkastning, kramper og diarré, normalt forårsaget af et virus, mavesmerter
 • opstød
 • rastløshed
 • betændelse eller smerter ved injektionsstedet.

 

Sjældne: følgende tilstande kan berøre op til 1 ud af 1.000 personer 

 • lungebetændelse (pneumoni) - tegn på dette kan være åndenød og misfarvet slim
 • højt blodtryk i blodkarrene i lungerne (pulmonal hypertension). Dette kan medføre alvorlig skade på dine lunger og dit hjerte
 • blodproblemer såsom unormal størkning af blodet eller forlænget blødning
 • alvorlige allergiske reaktioner, inklusive udbredt blæredannende udslæt og afskallende hud
 • psykiske problemer såsom at høre stemmer eller at se ting, som ikke er der
 • besvimelse
 • problemer med at tænke eller tale, ufrivillige spjæt af især hænderne
 • slagtilfælde - tegn på dette kan være smerter, svaghed, følelsesløshed eller prikkende fornemmelse i hænder og fødder
 • en blind eller mørk plet i synsfeltet
 • hjertesvigt eller hjerteanfald, som kan medføre hjertestop og død og hjerterytmeproblemer med pludselig død
 • blodpropper i benene (dyb venetrombose) - tegn på dette kan være intens smerte eller hævelse i benene
 • blodpropper i lungerne (lungeemboli) - tegn på dette kan være åndenød eller smerter ved vejrtrækning
 • blødning i maven eller tarmen - tegn på dette kan omfatte opkastning af blod eller blod i afføringen
 • tarmblokering (mekanisk ileus) især i en del af tyndtarmen, som kaldes ”ileum”. Blokeringen forhindrer indholdet af tarmen i at passere til den nedre del af tarmen, hvilket ofte resulterer i oppustet mave, opkastning, svær forstoppelse, manglende appetit og kramper
 • “hæmolytisk uræmisk syndrom”, når de røde blodlegemer nedbrydes (hæmolyse), hvilket kan forekomme med eller uden nyresvigt
 • “pancytopeni” et lavt niveau af alle blodlegemer (røde og hvide blodlegemer samt blodplader) fremgår af dine blodprøver
 • store blålige misfarvninger af huden (trombotisk trombocytopenisk purpura)
 • hævelser i ansigt eller af tunge
 • depression
 • dobbeltsyn
 • brystsmerter
 • nedsat funktion af binyren - dette kan medføre svaghed, træthed, appetitløshed, misfarvning af huden
 • nedsat funktion af hypofysen - dette kan medføre lave niveauer af nogle hormoner i blodet, som påvirker funktionen af mandlige og kvindelige kønsorganer
 • høreproblemer.

 

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data 

 • pseudoaldosteronisme som medfører højt blodtryk med et lavt indhold af kalium i blodet (ses i blodprøve)
 • nogle patienter har også oplevet at føle sig forvirrede efter brug af Noxafil.

 

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du oplever et eller flere af ovennævnte bivirkninger. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevares i køleskab (2-8 ºC).
 • Når lægemidlet er tilberedt, skal det anvendes med det samme. Hvis det ikke anvendes med det samme, kan opløsningen opbevares i op til 24 timer ved 2-8 °C (i køleskab). Dette lægemiddel er udelukkende til engangsbrug. Eventuelt ubrugt opløsning skal kasseres.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Noxafil indeholder:

Aktivt stof: posaconazol. Hvert hætteglas indeholder 300 mg posaconazol. 

 

Øvrige indholdsstoffer: Sulfobutylether beta cyclodextrinnatrium (SBECD), dinatriumedetat, saltsyre (koncentreret), natriumhydroxid, vand til injektionsvæsker. 

Udseende og pakningsstørrelser

Noxafil koncentrat til infusionsvæske, opløsning er en klar, farveløs til gul væske. Farvevariationer inden for denne skala påvirker ikke produktets kvalitet. 

 

Dette lægemiddel fås i et hætteglas til engangsbrug lukket med en bromobutyl-gummiprop og en aluminiumshætte. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39 

2031 BN Haarlem 

Holland 

Fremstiller

SP Labo N.V. 

Industriepark 30 

B-2220 Heist-op-den-Berg  

Belgien 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

MSD Danmark ApS  

Tlf: + 45 44 82 4000 

dkmail@merck.com 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:  

 

Instruktioner vedrørende administration af Noxafil koncentrat til infusionsvæske, opløsning 

 • Lad det afkølede hætteglas med Noxafil opnå stuetemperatur.
 • Overfør aseptisk 16,7 ml posaconazol til en intravenøs pose (eller flaske) indeholdende en kompatibel infusionsvæske (se nedenfor for en liste over infusionsvæsker) i et volumen, der ligger i intervallet 150 ml til 283 ml, afhængigt af den slutkoncentration, der skal opnås (mindst 1 mg/ml og ikke højere end 2 mg/ml).
 • Administrer Noxafil via en infusionsslange med et centralt venekateter (CVK) eller et perifert anlagt centralt venekateter (PICC-line) som en langsom intravenøs infusion over ca. 90 minutter. Noxafil koncentrat til infusionsvæske, opløsning må ikke administreres som bolus.
 • Hvis der ikke er lagt et centralt venekateter, kan der administreres en enkelt infusion gennem et perifert venekateter med et volumen til at opnå en fortynding på cirka 2 mg/ml. Ved administration via et perifert venekateter skal infusionen administreres over ca. 30 minutter.
  Bemærk: I kliniske studier resulterede flere perifere infusioner indgivet gennem den samme vene i reaktioner på infusionsstedet (se pkt. 4.8).
 • Noxafil er til engangsbrug.

 

Følgende lægemidler må indgives samtidig gennem den samme intravenøse slange (eller kanyle) som Noxafil koncentrat til infusionsvæske, opløsning: 

 

Amikacinsulfat 

Caspofungin 

Ciprofloxacin 

Daptomycin 

Dobutaminhydrochlorid 

Famotidin 

Filgrastim 

Gentamicinsulfat 

Hydromorfonhydrochlorid 

Levofloxacin 

Lorazepam 

Meropenem 

Micafungin 

Morfinsulfat 

Norepinephrinbitartrat 

Kaliumchlorid 

Vancomycinhydrochlorid 

 

Alle produkter, som ikke er anført i tabellen ovenfor, må ikke administreres sammen med Noxafil gennem den samme intravenøse slange (eller kanyle). 


Noxafil koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal inspiceres visuelt for partikler før administration. Noxafil-opløsningens farve kan variere fra farveløs til lysegul. Farvevariationer inden for denne skala påvirker ikke produktets kvalitet. 

 

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. 

 

Noxafil må ikke fortyndes med: 

 

Ringer-lactat-infusionsvæske 

5 % glucose med Ringer-lactat-infusionsvæske 

4,2 % natriumhydrogencarbonat 

 

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført nedenfor: 

 

5 % glucose i vand  

0,9 % natriumchlorid  

0,45 % natriumchlorid 

5 % glucose og 0,45 % natriumchlorid  

5 % glucose og 0,9 % natriumchlorid  

5 % glucose og 20 mEq KCl 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...