Eylea

injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg/ml

Bayer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Eylea 40 mg/ml injektionsvæske, opløsning, i en fyldt injektionssprøjte  

aflibercept 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at få Eylea
 3. Sådan vil du få Eylea
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Eylea er en opløsning, der indsprøjtes i øjet for at behandle øjensygdomme hos voksne, som kaldes  

 • neovaskulær (våd) aldersrelateret makulær degeneration hos voksne (våd AMD),
 • nedsat syn på grund af makulaødem sekundært til retinal veneokklusion (grenveneokklusion (BRVO) eller centralveneokklusion (CRVO)),
 • nedsat syn på grund af diabetisk makulaødem (DME),
 • nedsat syn på grund af myopisk koroidal neovaskularisering (myopisk CNV).

 

Aflibercept, det aktive stof i Eylea, blokerer for aktiviteten af en gruppe faktorer, der kaldes vaskulær endotelial vækstfaktor A (VEGF-A) og placenta-vækstfaktor (PIGF). 


Hos patienter med våd AMD og myopisk CNV er disse vækstfaktorer involveret i den unormale dannelse af nye blodkar i øjet, hvis der er overskud af dem. Disse nye blodkar kan medføre, at der lækkes bestanddele fra blodet ind i øjet, og dette kan evt. beskadige det væv i øjet, der gør dig i stand til at se. 


Hos patienter med CRVO sker der en blokering i det største blodkar, som transporterer blod væk fra nethinden. VEGF-niveauerne stiger som en reaktion på dette og forårsager udsivning af væske i nethinden, hvilket medfører hævelse af makula (den del af nethinden, der er ansvarlig for, at vi kan opfatte fine detaljer). Dette kaldes et makulaødem. Når makula er hævet på grund af væske, bliver det centrale syn sløret. 


Hos patienter med BRVO er en eller flere grene af det store blodkar, der transporterer blod væk fra nethinden, blokeret. VEGF-niveauerne stiger som en reaktion på dette og forårsager en udsivning af væske i nethinden, hvilket fører til makulaødem. 


Diabetisk makulaødem er en hævelse af nethinden, der forekommer hos patienter med sukkersyge på grund af, at blodkarrene i den gule plet (makula) lækker væske. Makula er den del af nethinden, der er ansvarlig for det skarpe syn. Når makula hæver på grund af væske, bliver det centrale syn sløret. 


Eylea har vist sig at stoppe væksten af nye unormale blodkar i øjet, der ofte lækker væske eller bløder. Eylea kan hjælpe med at stabilisere og i mange tilfælde forbedre det synstab, der er relateret til våd AMD, CRVO, BRVO, DME og myopisk CNV. 

2. Det skal du vide, før du begynder at få Eylea

Du vil ikke få Eylea

 • hvis du er allergisk over for aflibercept eller et af de øvrige indholdsstoffer i Eylea (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en aktiv eller formodet infektion i eller rundt om øjet (okulær eller periokulær infektion).
 • hvis du har en alvorlig øjenbetændelse (indikeret ved smerter eller rødmen).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du får Eylea: 

 • Hvis du har grøn stær.
 • Hvis du tidligere har set blinkende lys eller ”flyvende fluer”, og hvis de "flyvende fluer" pludselig øger i antal eller bliver større.
 • Hvis du er blevet opereret, eller der planlægges operation i dit øje i de sidste eller næste fire uger.
 • Hvis du har en alvorlig form for CRVO eller BRVO (iskæmisk CRVO eller BRVO), anbefales behandling med Eylea ikke.

 

Desuden er det vigtigt for dig at vide, at: 

 • Eyleas sikkerhed og virkning ved administration i begge øjne samtidigt ikke er blevet undersøgt, og kan, hvis det anvendes på denne måde, øge risikoen for bivirkninger.
 • Injektioner med Eylea kan medføre et øget tryk i øjet (intraokulært tryk) hos nogle patienter inden for 60 minutter efter injektionen. Dette vil blive kontrolleret efter hver injektion.
 • Hvis du får betændelse eller inflammation (betændelseslignende tilstand) inden i øjet (endoftalmitis), eller du får andre komplikationer, kan du få øjensmerter, øget ubehag, forværring af øjenrødme, sløret eller nedsat syn og øget lysfølsomhed. Det er vigtigt, at få alle symptomer diagnosticeret og behandlet hurtigst muligt.
 • Din øjenlæge vil undersøge, om du har andre risikofaktorer, der kan øge risikoen for rifter i eller løsning af et af lagene bagest i øjet (løsning af eller rift i nethinden eller nethinde-pigment- epitelet). I disse tilfælde skal Eylea gives med forsigtighed.
 • Eylea bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko for det ufødte barn
 • Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter den sidste injektion af Eylea.

 

Brug af VEGF-hæmmere, stoffer, der ligner det stof, der findes i Eylea, i kroppen (systemisk brug), er muligvis forbundet med risiko for blodpropper (arterielle tromboemboliske bivirkninger), hvilket kan føre til hjerteanfald eller slagtilfælde. Der er en teoretisk risiko for sådanne hændelser, efter at Eylea er blevet indsprøjtet i øjet. Der er begrænsede data for sikkerhed ved behandling af patienter med CRVO, BRVO, DME og myopisk CNV med tidligere slagtilfælde eller mini-slagtilfælde (transitorisk iskæmisk anfald) eller hjerteanfald inden for de sidste 6 måneder. Hvis noget af dette gælder for dig, vil du med stor forsigtighed blive behandlet med Eylea. 


Der er kun begrænset erfaring ved behandling af 

 • patienter med DME, der skyldes type I-sukkersyge.
 • sukkersygepatienter med meget højt gennemsnitligt blodsukker (HbA1c over 12 %).
 • sukkersygepatienter med en øjensygdom forårsaget af sukkersyge, der kaldes proliferativ diabetisk retinopati.

 

Der er ingen erfaring ved behandling af 

 • patienter med akutte infektioner.
 • patienter med andre øjensygdomme, såsom løsning af nethinden eller et hul i makula.
 • sukkersygepatienter med ukontrolleret højt blodtryk.
 • ikke-asiatiske patienter med myopisk CNV.
 • patienter, der tidligere er blevet behandlet for myopisk CNV.
 • patienter med skader uden for den centrale del af makula (ekstrafoveale læsioner) for myopisk CNV.

 

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig, kan øjenlægen overveje behandling med Eylea på trods af den manglende erfaring. 

Børn og unge

Anvendelsen af Eylea til børn eller unge under 18 år er ikke blevet undersøgt, da våd AMD, CRVO, BRVO, DME og myopisk CNV hovedsageligt forekommer hos voksne. Dets brug er derfor ikke relevant til denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Eylea

Fortæl altid øjenlægen, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 

Graviditet og amning

 • Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 3 måneder efter den sidste injektion af Eylea.
 • Der er ingen erfaring med at bruge Eylea til gravide kvinder. Eylea bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko for det ufødte barn. Hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du diskutere dette med din øjenlæge inden behandlingen med Eylea.
 • Eylea bør ikke anvendes under amning, da det er ukendt, om Eylea udskilles i human mælk.
  Spørg din øjenlæge til råds, før du starter behandling med Eylea.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Efter din injektion med Eylea kan du opleve nogle midlertidige synsforstyrrelser. Du må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, så længe disse synsforstyrrelser varer ved. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Eylea‌

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan vil du få Eylea

En øjenlæge med erfaring i at give øjeninjektioner vil indsprøjte Eylea i dit øje under aseptiske (rene og sterile) forhold. 

 

Den anbefalede dosis er 2 mg aflibercept (50 mikroliter).  

Eylea gives som en injektion i øjet (intravitreal injektion). 


Før injektionen vil din øjenlæge anvende et desinficerende øjenbad, så dit øje bliver renset grundigt, for at forebygge en infektion. Din øjenlæge vil også give dig et lokalbedøvende middel for at reducere eller forhindre smerter, som du kan opleve under injektionen. 


Våd AMD 


Patienter med våd AMD vil blive behandlet med én injektion om måneden i tre på hinanden følgende måneder, efterfulgt af én injektion efter yderligere to måneder. 


Din øjenlæge vil beslutte om behandlingsintervallet mellem injektionerne skal forblive på to måneder eller gradvist forlænges med 2- eller 4-ugers tillægsperioder, hvis din tilstand er stabil. Hvis din tilstand forværres, kan intervallet mellem injektionerne forkortes, men ikke til kortere end hver anden måned i det første år af behandlingen. 


Medmindre der opstår problemer, eller du får anden besked af din øjenlæge, er det ikke nødvendigt, at du bliver undersøgt af øjenlægen mellem injektionerne. 


Makulaødem sekundært til RVO (grenveneokklusion eller centralveneokklusion) 


Din øjenlæge vil fastlægge en behandlingsplan, der passer til dig. Din behandling starter med en række månedlige Eylea-injektioner. 


Afstanden mellem to injektioner bør ikke være kortere end én måned. 


Øjenlægen kan beslutte at stoppe behandlingen med Eylea, hvis du ikke har nogen gavn af fortsat behandling. 


Behandlingen vil fortsætte med en injektion én gang om måneden, indtil din tilstand er stabil. Det kan være nødvendigt at give 3 eller flere injektioner. 


Øjenlægen overvåger, hvordan du reagerer på behandlingen. For at bevare en stabil tilstand kan øjenlægen fortsætte behandlingen ved gradvist at øge tiden mellem injektionerne. Hvis din tilstand begynder at bliver forværret, når intervallet mellem behandlingerne øges, vil øjenlægen afkorte intervallet derefter. 


Afhængigt af hvordan du reagerer på behandlingen, fastlægger din øjenlæge en plan for efterfølgende undersøgelser og behandlinger. 


Diabetisk makulaødem (DME) 


Patienter med DME vil blive behandlet med én injektion om måneden i de første fem på hinanden følgende måneder, efterfulgt af én injektion hver anden måned. 


Medmindre du oplever problemer eller får anden rådgivning fra øjenlægen, er det ikke nødvendigt at konsultere øjenlægen mellem injektionerne. 


Efter de første 12 måneders behandling med Eylea kan behandlingsintervallet forlænges baseret på øjenlægens undersøgelse. Din øjenlæge vil bestemme forløbet af de opfølgende undersøgelser. 


Øjenlægen kan vælge at stoppe med behandlingen med Eylea, hvis det viser sig, at du ikke har gavn af fortsat behandling. 


Myopisk CNV 


Patienter med myopisk CNV vil blive behandlet med en enkelt injektion. Du vil kun få flere injektioner, hvis de undersøgelser, din øjenlæge foretager, viser, at din sygdom ikke er blevet bedre. 


Intervallet mellem to injektioner bør ikke være kortere end én måned. 


Hvis din sygdom forsvinder og igen vender tilbage, kan din øjenlæge genstarte behandlingen.

Din øjenlæge vil fastlægge en plan for opfølgende undersøgelser.‌ 

Hvis en dosis af Eylea springes over

Aftal et nyt besøg for undersøgelse og injektion. 

Hvis du holder op med Eylea-behandlingen

Kontakt øjenlægen, før du holder op med behandlingen. 


Spørg øjenlægen, hvis der er noget, du er i tvivl om, om anvendelsen af dette lægemiddel. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Der kan muligvis forekomme allergiske reaktioner (overfølsomhed). Disse kan være alvorlige og kræve, at du kontakter lægen øjeblikkeligt. 

 

I forbindelse med injektion af Eylea kan der på grund af injektionsproceduren optræde nogle bivirkninger, der påvirker øjnene. Nogle af disse kan være alvorlige, herunder blindhed, en alvorlig infektion eller betændelse i øjet (endoftalmitis), løsning af nethinden eller rift eller blødning i nethinden (det lysfølsomme lag bag i øjet (nethindeløsning eller rift i nethinden)), uklarhed i linsen (katarakt), blødning i øjet (blødning i glaslegemet), løsning af den geléagtige substans i øjet fra nethinden (glaslegemeløsning) og stigning i trykket i øjet, se punkt 2. Disse alvorlige bivirkninger, der påvirker øjnene, forekom ved færre end 1 ud af 1.900 injektioner i kliniske studier. 

 

Hvis du oplever pludseligt nedsat syn eller øget smerte og rødme i øjet efter din injektion, skal du kontakte lægen øjeblikkeligt. 

Liste over bivirkninger

Følgende er en liste over de bivirkninger, der er indberettet som værende muligvis relaterede til injektionsproceduren eller medicinen. Bliv ikke bekymret; det er ikke sikkert, at du får nogen af disse bivirkninger. Tal altid med din læge, hvis du har mistanke om eventuelle bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • forringet syn
 • blødning bagerst i øjet (retinalblødning)
 • blodskudt øje på grund af blødning fra de små blodkar i øjets ydre lag (konjunktivalblødning)
 • øjensmerter

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):  

 • løsning af eller rift i et af lagene bag i øjet, hvilket giver lysglimt, der bevæger sig som flyvende fluer og nogen gange udvikler sig til synstab (løsning af eller rift* i nethinden eller nethinde- pigment-epitelet)
 • nedbrydning af nethinden (medfører synsforstyrrelser)
 • blødning i øjet (blødning i glaslegemet)
 • visse former for uklarhed af linsen (katarakt)
 • beskadigelse af øjenæblets yderste lag (hornhinden)
 • stigning af trykket inden i øjet
 • små pletter i synsfeltet (”flyvende fluer”)
 • løsning af den geléagtige substans inde i øjet fra nethinden (glaslegemeløsning, hvilket medfører lysglimt/og eller flyvende fluer)
 • en følelse af at have noget i øjet
 • øget tåredannelse
 • hævelse af øjenlåget
 • blødning på injektionsstedet
 • rødt øje

*Rift i nethinde-pigment-epitelet vides at være forbundet med våd AMD; kun observeret hos patienter med våd AMD. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):  

 • allergiske reaktioner (overfølsomhed)**
 • alvorlig inflammation (betændelseslignende reaktion) eller betændelse inden i øjet (endoftalmitis)
 • betændelse i regnbuehinden eller andre dele af øjet (iritis, uveitis, iridocyklitis, lysglimt i forreste kammer)
 • unormal fornemmelse i øjet
 • irritation af øjenlåget
 • hævelse af øjeæblets yderste lag (hornhinden)

**Der blev set allergiske reaktioner såsom udslæt, kløe (pruritus), nældefeber (urticaria) og få tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner). 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):  

 • blindhed
 • uklarhed i linsen på grund af en skade (traumatisk katarakt)
 • inflammation (betændelseslignende reaktion) i den geléagtige substans inden i øjet
 • pus i øjet

 

I kliniske studier var der en øget forekomst af blødning fra de små blodkar i de ydre lag af øjet (konjunktival blødning) hos patienter med våd AMD, der fik blodfortyndende medicin. Den øgede forekomst var sammenlignelig mellem patienter behandlet med ranibizuman og Eylea. 

 

Brug af VEGF-hæmmere, stoffer, der ligner det stof, der findes i Eylea, i kroppen (systemisk brug) er muligvis forbundet med risiko for blodpropper, der blokerer blodkar (arterielle trombotiske bivirkninger), hvilket kan medføre hjerteslag eller slagtilfælde. Der er en teoretisk risiko for sådanne hændelser efter injektion af Eylea i øjet. 

 

Som med alle proteiner, der anvendes i behandlingsøjemed, er der en mulighed for en immunreaktion (dannelse af antistoffer) ved anvendelse af Eylea. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.
 • Den uåbnede blister kan opbevares uden for køleskab ved temperaturer under 25 °C i op til 24 timer.
 • Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Eylea indeholder:

 • Aktivt stof: aflibercept. En fyldt injektionssprøjte indeholder 90 mikroliter svarende til 3,6 mg aflibercept. En fyldt injektionssprøjte giver en dosis på 2 mg aflibercept i 50 mikroliter.
 • Øvrige indholdsstoffer: polysorbat 20 (E 432), natiumdihydrogenphosphatmonohydrat (til justering af pH), dinatriumhydrogenphosphatheptahydrat (til justering af pH), natriumchlorid, saccharose, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Eylea er en injektionsvæske, opløsning (injektion) i en fyldt injektionssprøjte (3,6 mg/90 mikroliter).  

Opløsningen er farveløs til let gul. 

Pakningsstørrelse 1 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer AG 

51368 Leverkusen  

Tyskland 

Fremstiller

Bayer AG  

Müllerstraße 178 

13353 Berlin  

Tyskland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien 

Bayer SA-NV 

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11 

Lietuva 

UAB Bayer 

Tel: +370-5-233 68 68 

България 

Байер България ЕООД  

Тел: +359-(0)2-424 72 80 

Luxembourg/Luxemburg 

Bayer SA-NV 

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11 

Česká republika 

Bayer s.r.o. 

Tel: +420-266 101 111 

Magyarország 

Bayer Hungária KFT  

Tel: +36-1-487 4100 

Danmark 

Bayer A/S 

Tlf: +45-45 235 000 

Malta 

Alfred Gera and Sons Ltd.  

Tel: +356-21 44 62 05 

Deutschland 

Bayer Vital GmbH 

Tel: +49-(0)214-30 513 48 

Nederland 

Bayer B.V. 

Tel: +31-(0)297-28 06 66 

Eesti 

Bayer OÜ 

Tel: +372-655 85 65 

Norge 

Bayer AS 

Tlf: +47-23 13 05 00 

Ελλάδα 

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 

Τηλ: +30-210-618 75 00 

Österreich 

Bayer Austria Ges. m. b. H.  

Tel: +43-(0)1-711 460 

España 

Bayer Hispania S.L.  

Tel: +34-93-495 65 00 

Polska 

Bayer Sp. z o.o. 

Tel: +48-22-572 35 00 

France 

Bayer HealthCare 

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54 

Portugal 

Bayer Portugal Lda.  

Tel: +351-21-416 42 00 

Hrvatska 

Bayer d.o.o. 

Tel: + 385-(0)1-6599 900 

România 

SC Bayer SRL 

Tel: +40-(0)21-528 59 00 

Ireland 

Bayer Limited 

Tel: +353-(0)1-216 3300 

Slovenija 

Bayer d. o. o. 

Tel: +386-(0)1-58 14 400 

Ísland 

Icepharma hf. 

Sími: +354-540 80 00 

Slovenská republika 

Bayer, spol. s r.o. 

Tel: +421-(0)2-59 21 31 11 

Italia 

Bayer S.p.A. 

Tel: +39-02-3978 1 

Suomi/Finland 

Bayer Oy 

Puh/Tel: +358-(0)20-78521 

Κύπρος 

NOVAGEM Limited 

Τηλ: +357-22-48 38 58 

Sverige 

Bayer AB 

Tel: +46-(0)8-580 223 00 

Latvija 

SIA Bayer 

Tel: +371-67 84 55 63 

United Kingdom 

Bayer plc 

Tel: +44-(0) 118 206 3000 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Den fyldte injektionssprøjte må kun anvendes til behandling af et enkelt øje

Det sterile fyldte blisterkort må ikke åbnes uden for det rene rum, hvor administrationen finder sted. 

 

Før injektion skal injektionsvæsken inspiceres visuelt for fremmedlegemer, misfarvning eller enhver forandring i det fysiske udseende. Produktet bortskaffes, hvis en af disse observeres. 

 

Den uåbnede blister kan opbevares uden for køleskab ved temperaturer under 25 °C i op til 24 timer. Efter at blisteren er åbnet, fortsættes proceduren under aseptiske betingelser. 

Der skal bruges en 30 G x ½”-kanyle til intravitreal injektion. 

Brugsanvisning til fyldt injektionssprøjte:

1. Når du er klar til at administrere Eylea, åbner du æsken, og fjerner den steriliserede blister. Blisteren åbnes forsigtigt, så indholdet forbliver sterilt. Opbevar injektionssprøjten på den sterile bakke, indtil du er klar til at samle den. 


2. Injektionssprøjten fjernes fra den steriliserede blister ved at bruge en aseptisk teknik. 


3. Hold injektionssprøjten i én hånd for at fjerne låget på injektionssprøjten, mens den anden hånd bruges til at gribe fat i låget på injektionssprøjten med tommel- og pegefinger. Bemærk: Du skal dreje låget på injektionssprøjten af (må ikke brækkes). 

 

Eylea Bayer AG injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 40 mg/ml 


4. For at bibeholde produktets sterilitet, må stemplet ikke trækkes tilbage. 


5. Med en aseptisk teknik drejes kanylen godt fast på spidsen af Luer-lock-injektionssprøjten. 

 

Eylea Bayer AG injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 40 mg/ml 

 

6. Kontroller, om det er bobler i injektionssprøjten, ved at holde injektionssprøjten med kanylen pegende opad. Hvis der er bobler, banker du let på injektionssprøjten med fingeren, indtil boblerne stiger opad. 

 

Eylea Bayer AG injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 40 mg/ml 


7. Fjern alle bobler og sprøjt overskydende lægemiddel ud ved langsomt at trykke stemplet ned, så den cylindriske base på stemplet med afrundet top er på linje med den sorte doseringslinje på injektionssprøjten (svarer til 50 mikroliter). 

 

Eylea Bayer AG injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 40 mg/ml 

 

8. Den fyldte injektionssprøjte er kun til engangsbrug. Ekstraktion af flere doser fra én fyldt injektionssprøjte kan øge risikoen for kontaminering og efterfølgende infektion. 


Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...