Noxafil®

enterotabletter 100 mg

MSD

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Noxafil® 100 mg gastroresistente tabletter  

posaconazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Noxafil
 3. Sådan skal du tage Noxafil
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Noxafil indeholder et lægemiddelstof, der hedder posaconazol. Det hører til en gruppe af lægemidler, som kaldes ” svampemidler”. Det anvendes til at forebygge og behandle mange forskellige svampeinfektioner.  

 

Lægemidlet virker ved at dræbe eller stoppe væksten af nogle typer svampe, som kan forårsage infektioner. 

 

Noxafil kan anvendes hos voksne til behandling af følgende svampeinfektioner, når andre svampemidler ikke har virket, eller du var nødt til at stoppe med at tage dem: 

 • infektioner fremkaldt af svampe af Aspergillus-arten, hvis infektionen ikke er behandlet tilstrækkeligt med et af svampemidlerne amphotericin B eller itraconazol, eller hvis du var nødt til at stoppe behandlingen med disse midler.
 • infektioner fremkaldt af svampe af Fusarium-arten, hvis infektionen ikke er behandlet tilstrækkeligt med amphotericin B, eller hvis du var nødt til at stoppe behandlingen med dette middel.
 • infektioner fremkaldt af svampe, som medfører tilstande kaldet ”chromoblastomykose” og/eller ”mycetoma”, hvis infektionen ikke er behandlet tilstrækkeligt med itraconazol, eller hvis du var nødt til at stoppe behandlingen med dette middel.
 • infektioner fremkaldt af en svamp kaldet Coccidioides, hvis infektionen ikke er behandlet tilstrækkeligt med et eller flere af lægemidlerne amphotericin B, itraconazol og fluconazol, eller hvis du var nødt til at stoppe behandlingen med disse midler.

 

Dette lægemiddel kan også anvendes til at forebygge svampeinfektioner hos voksne, som har en høj risiko for at få en svampeinfektion, f.eks.:  

 • patienter, som har et svækket immunforsvar som følge af behandling med kemoterapi for “akut myeloid leukæmi” (AML) eller “myelodysplastisk syndrom” (MDS)
 • patienter, som får “højdosis-immunundertrykkende behandling” efter “stamcelletransplantation af hæmopoietiske (bloddannende) stamceller” (HSCT).

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Noxafil

Tag ikke Noxafil

 • hvis du er allergisk over for posaconazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).
 • hvis du tager: terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin, quinidin, et hvilket som helst lægemiddel, som indeholder “sekalealkaloider” (anvendes til behandling af migræne) såsom ergotamin eller dihydroergotamin, eller et “statin” (kolesterolsænkende lægemiddel) såsom simvastatin, atorvastatin eller lovastatin.

 

Du må ikke tage Noxafil, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet, før du tager Noxafil.  

 

Læs “Brug af anden medicin sammen med Noxafil” nedenfor for information om andre lægemidler, som kan påvirke virkningen af Noxafil. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Noxafil, hvis du: 

 • har haft en allergisk reaktion over for et andet svampemiddel såsom ketoconazol, fluconazol, itraconazol eller voriconazol.
 • har eller nogensinde har haft problemer med leveren. Det kan være nødvendigt, at du får taget blodprøver, mens du tager dette lægemiddel.
 • udvikler alvorlig diarré eller kaster op, da disse forhold kan begrænse virkningen af dette lægemiddel.
 • har en unormal hjerterytme (ved ekg) i form af et såkaldt langt QTc-interval.
 • har en svaghed i hjertemusklen eller hjertesvigt.
 • har meget langsomme hjerteslag.
 • har hjerterytmeforstyrrelser.
 • har et problem med indholdet af kalium, magnesium eller calcium i dit blod.
 • tager vincristin, vinblastin og andre vinkaalkaloider (medicin til behandling af kræft).

 

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Noxafil, hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl).  

 

Tal straks med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får alvorlig diarré eller kaster op, mens du tager Noxafil, da dette kan medføre, at det ikke virker ordentligt. Se punkt 4 for yderligere oplysninger. 

Børn

Noxafil må ikke anvendes til børn (17 år eller yngre). 

Brug af anden medicin sammen med Noxafil

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 

 

Tag ikke Noxafil, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:  

 • terfenadin (anvendes til behandling af allergier)
 • astemizol (anvendes til behandling af allergier)
 • cisaprid (anvendes til behandling af maveproblemer)
 • pimozid (anvendes til behandling af symptomer ved Tourettes syndrom og psykiske sygdomme)
 • halofantrin (anvendes til behandling af malaria)
 • quinidin (anvendes til behandling af unormal hjerterytme).

 

Noxafil kan øge mængden af disse lægemidler i blodet. Dette kan føre til meget alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen. 

 • enhver type medicin, som indeholder “sekalealkaloider” såsom ergotamin eller dihydroergotamin, der anvendes til behandling af migræne. Noxafil kan øge mængden af disse lægemidler i blodet. Dette kan føre til en alvorlig nedsættelse af blodgennemstrømningen til dine fingre eller tæer, og dette kan beskadige dem.
 • et “statin” såsom simvastatin, atorvastatin eller lovastatin, der anvendes til behandling af forhøjet kolesterol.

 

Du må ikke tage Noxafil, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet, før du tager dette lægemiddel.  

 

Anden medicin
Se de ovenfor nævnte typer medicin, som ikke må anvendes, mens du tager Noxafil. I tillæg til den medicin, som er nævnt ovenfor, er der anden medicin, som indebærer en risiko for hjerterytmeproblemer, som kan være større, når de tages med Noxafil. Sørg for at fortælle din læge om alle de lægemidler, du tager (både receptpligtige og ikke-receptpligtige). 

 

Visse lægemidler kan muligvis øge risikoen for bivirkninger af Noxafil ved at øge mængden af Noxafil i blodet. 

 

Følgende lægemidler kan nedsætte virkningen af Noxafil ved at nedsætte mængden af Noxafil i blodet: 

 • rifabutin og rifampicin (anvendes til behandling af visse infektioner). Hvis du allerede tager rifabutin, skal du have taget en blodprøve, og du skal være opmærksom på mulige bivirkninger af rifabutin.
 • nogle lægemidler, der anvendes til at behandle eller forebygge krampeanfald, herunder phenytoin, carbamazepin, phenobarbital eller primidon.
 • efavirenz og fosamprenavir, der anvendes til behandling af hiv-infektion.

 

Noxafil kan muligvis øge risikoen for bivirkninger af nogle andre lægemidler ved at forhøje mængden af disse lægemidler i blodet. Disse er: 

 • vincristin, vinblastin og andre “vinkaalkaloider” (anvendes til behandling af kræft)
 • ciclosporin (anvendes under og efter transplantationskirurgi)
 • tacrolimus og sirolimus (anvendes under og efter transplantationskirurgi)
 • rifabutin (anvendes til behandling af visse infektioner)
 • lægemidler kaldet proteasehæmmere anvendt i hiv-behandling (inklusive lopinavir og atazanavir der gives sammen med ritonavir)
 • midazolam, triazolam, alprazolam og andre “benzodiazepiner” (anvendes som beroligende eller muskelafslappende midler)
 • diltiazem, verapamil, nifedipin, nisoldipin eller andre “calciumblokkere” (anvendes til behandling af højt blodtryk)
 • digoxin (anvendes til behandling af hjertesvigt)
 • glipizid eller andre “sulfonylurinstoffer” (anvendes til behandling af højt blodsukker).

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Noxafil, hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl).  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.
Tag ikke Noxafil under graviditet, medmindre det er foreskrevet af din læge. Hvis du er en kvinde, som kan blive gravid, skal du anvende sikker prævention, mens du tager Noxafil. Kontakt straks din læge, hvis du bliver gravid, mens du tager Noxafil. 


Undlad at amme, mens du tager Noxafil. Dette skyldes, at små mængder kan udskilles i mælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig svimmel, søvnig eller få sløret syn, mens du tager Noxafil, hvilket kan påvirke din evne til at køre bil, bruge værktøj eller betjene maskiner. Hvis dette sker, skal du undlade at køre bil, bruge værktøj eller betjene maskiner, og du skal kontakte din læge. 

Noxafil indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Noxafil

Du må ikke skifte mellem Noxafil tabletter og Noxafil oral suspension uden først at tale med lægen eller apotekspersonalet, da dette kan medføre manglende virkning eller øge risikoen for bivirkninger. 

 

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Hvor meget skal du tage

Den almindelige dosis er 300 mg (tre 100 mg tabletter) to gange dagligt på den første dag, herefter 300 mg (tre 100 mg tabletter) en gang dagligt. 

 

Varigheden af behandlingen kan afhænge af, hvilken type infektion du har, og din læge kan tilpasse behandlingen personligt til dig. Du må ikke selv tilpasse din dosis eller ændre din behandling, før du har talt med din læge. 

Indtagelse af dette lægemiddel

 • Slug tabletten hel med vand.
 • Du må ikke knuse, tygge, knække eller opløse tabletten.
 • Tabletter kan indtages med eller uden mad.

Hvis du har taget for meget Noxafil

Kontakt straks lægen eller tag på hospitalet, hvis du tror, at du har taget for meget Noxafil. 

Hvis du har glemt at tage Noxafil

 • Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du husker det.
 • Hvis det imidlertid næsten er tid for din næste dosis, så spring den glemte dosis over og vend tilbage til dit sædvanlige dosisskema.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Fortæl straks lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får en eller flere af følgende alvorlige bivirkninger. Du kan have behov for akut behandling: 

 • kvalme eller opkastning (føler dig utilpas), diarré
 • tegn på leverproblemer. Dette kan være gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene, usædvanlig mørk urin eller lys afføring, føler dig utilpas uden grund, maveproblemer, appetitløshed eller usædvanlig træthed eller svaghed, en stigning i leverenzymer fremgår af dine blodprøver
 • allergisk reaktion.

Andre bivirkninger

Fortæl lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du opdager en eller flere af følgende bivirkninger: 

 

Almindelige: følgende tilstande kan berøre op til 1 ud af 10 personer 

 • en ændring i saltniveauet i dit blod (fremgår af dine blodprøver) - tegn på dette kan være en følelse af forvirring eller svaghed
 • unormale hudreaktioner, f.eks. følelsesløshed, prikkende, kløende, krybende, stikkende eller brændende fornemmelse på huden
 • hovedpine
 • lavt kaliumniveau (fremgår af dine blodprøver)
 • lavt magnesiumniveau (fremgår af dine blodprøver)
 • højt blodtryk
 • appetitløshed, mavesmerter eller dårlig mave, luft i maven, mundtørhed, ændret smagsfornemmelse
 • halsbrand (svidende eller brændende fornemmelse bag brystbenet, som stråler op mod halsen)
 • neutropeni - lavt indhold af neutrofile granulocytter, en type hvide blodlegemer (fremgår af dine blodprøver) - dette kan gøre dig mere modtagelig for infektioner
 • feber
 • følelse af svaghed, svimmelhed, træthed eller søvnighed
 • udslæt
 • kløe
 • forstoppelse
 • endetarmsgener.

 

Ikke almindelige: følgende tilstande kan berøre op til 1 ud af 100 personer 

 • anæmi og et lavt hæmoglobinniveau (fremgår af dine blodprøver) - tegn på dette kan være hovedpine, træthed eller svimmelhed, åndenød eller bleghed
 • trombocytopeni - lavt niveau af blodplader (fremgår af dine blodprøver) - dette kan medføre blødning
 • leukopeni - lavt niveau af leukocytter, en type hvide blodlegemer (fremgår af dine blodprøver) - dette kan gøre dig mere modtagelig over for infektioner
 • eosinofili - højt niveau af eosinofile granulocytter, en type hvide blodlegemer - dette kan forekomme, hvis du har inflammation (en betændelseslignende reaktion)
 • betændelse i blodkarrene
 • hjerterytmeproblemer
 • krampeanfald
 • nerveskader (neuropati)
 • unormal hjerterytme - fremgår af et elektrokardiogram (ekg), hjertebanken (palpitationer), hurtig eller langsom puls, højt eller lavt blodtryk
 • lavt blodtryk
 • betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis) - dette kan give svære mavesmerter
 • iltforsyningen til milten er afbrudt (miltinfarkt) - dette kan give svære mavesmerter
 • alvorlige nyreproblemer - tegn på dette kan være øget eller nedsat urinmængde, som har en anden farve end normalt
 • højt indhold af kreatinin (fremgår af dine blodprøver)
 • hoste, hikke
 • næseblod
 • meget stærke brystsmerter ved indånding (pleurasmerter)
 • hævede lymfekirtler (lymfadenopati)
 • nedsat følefornemmelse især på huden
 • rysten
 • høje eller lave blodsukkerniveauer
 • sløret syn, lysfølsomhed
 • hårtab (alopeci)
 • mundsår
 • skælven, generel følelse af ubehag
 • smerter, ryg- eller nakkesmerter og smerter i arme eller ben
 • væskeophobning (ødemer)
 • menstruationsproblemer (unormal blødning fra skeden)
 • søvnproblemer (søvnmangel)
 • helt eller delvis ude af stand til at tale
 • hævelse i munden
 • unormale drømme eller søvnbesvær
 • koordinationsproblemer eller problemer med balancen
 • slimhindebetændelse
 • tilstoppet næse
 • svært ved at trække vejret
 • trykken for brystet
 • oppustethed
 • let til svær kvalme, opkastning, kramper og diarré, normalt forårsaget af et virus, mavesmerter
 • opstød
 • rastløshed.

 

Sjældne: følgende tilstande kan berøre op til 1 ud af 1.000 personer 

 • lungebetændelse (pneumoni) - tegn på dette kan være åndenød og misfarvet slim
 • højt blodtryk i blodkarrene i lungerne (pulmonal hypertension). Dette kan medføre alvorlig skade på dine lunger og dit hjerte
 • blodproblemer såsom unormal størkning af blodet eller forlænget blødning
 • alvorlige allergiske reaktioner, inklusive udbredt blæredannende udslæt og afskallende hud
 • psykiske problemer såsom at høre stemmer eller at se ting, som ikke er der
 • besvimelse
 • problemer med at tænke eller tale, ufrivillige spjæt af især hænderne
 • slagtilfælde - tegn på dette kan være smerter, svaghed, følelsesløshed eller prikkende fornemmelse i hænder og fødder
 • en blind eller mørk plet i synsfeltet
 • hjertesvigt eller hjerteanfald, som kan medføre hjertestop og død og hjerterytmeproblemer med pludselig død
 • blodpropper i benene (dyb venetrombose) - tegn på dette kan være intens smerte eller hævelse i benene
 • blodpropper i lungerne (lungeemboli) - tegn på dette kan være åndenød eller smerter ved vejrtrækning
 • blødning i maven eller tarmen - tegn på dette kan omfatte opkastning af blod eller blod i afføringen
 • tarmblokering (mekanisk ileus) især en del af tyndtarmen, som kaldes ”ileum”. Blokeringen forhindrer indholdet af tarmen i at passere til den nedre del af tarmen, hvilket ofte resulterer i oppustet mave, opkastning, svær forstoppelse, manglende appetit og kramper
 • “hæmolytisk uræmisk syndrom”, når de røde blodlegemer nedbrydes (hæmolyse), hvilket kan forekomme med eller uden nyresvigt
 • “pancytopeni” et lavt niveau af alle blodlegemer (røde og hvide blodlegemer samt blodplader) fremgår af dine blodprøver
 • store blålige misfarvninger af huden (trombotisk trombocytopenisk purpura)
 • hævelser i ansigt eller af tunge
 • depression
 • dobbeltsyn
 • brystsmerter
 • nedsat funktion af binyren - dette kan medføre svaghed, træthed, appetitløshed, misfarvning af huden
 • nedsat funktion af hypofysen - dette kan medføre lave niveauer af nogle hormoner i blodet, som påvirker funktionen af mandlige og kvindelige kønsorganer
 • høreproblemer.

 

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data 

 • pseudoaldosteronisme som medfører højt blodtryk med et lavt indhold af kalium i blodet (ses i blodprøve)
 • nogle patienter har også oplevet at føle sig forvirrede efter brug af Noxafil.

 

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du oplever et eller flere af ovennævnte bivirkninger. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Noxafil indeholder:

Aktivt stof: posaconazol. Hver tablet indeholder 100 mg posaconazol. 

 

Øvrige indholdsstoffer: hypromelloseacetatsuccinat; mikrokrystallinsk cellulose; hydroxypropylcellulose (E463); silica, kolloid vandfri; croscarmellosenatrium; magnesiumstearat, polyvinylalkohol, macrogol 3350, titandioxid (E171), talcum, gul jernoxid (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Noxafil gastroresistente tabletter er gule og kapselformede og mærket med “100" på den ene side. De er pakket i et blisterkort i kartoner med 24 (2x12) eller 96 (8x12) tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39  

2031 BN Haarlem  

Holland 

Fremstiller

SP Labo N.V. 

Industriepark 30 

B-2220 Heist-op-den-Berg  

Belgien 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

MSD Danmark ApS  

Tlf: + 45 44 82 4000 

dkmail@merck.com 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...