Lactulose "Orifarm"

oral opløsning 667 mg/ml

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lactulose Orifarm, oral opløsning, 667 mg/ml  

lactulose 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lactulose Orifarm
 3. Sådan skal du tage Lactulose Orifarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lactulose Orifarm er en oral opløsning. Væsken skal være klar, lidt tyktflydende og farveløs til svagt brunliggul.  

 

Lactulose Orifarm binder vand i tarmen og blødgør afføringen. Du kan bruge Lactulose Orifarm mod kronisk forstoppelse eller til at forebygge og behandle hjernesvækkelse ved leversvigt. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lactulose Orifarm

Tag ikke Lactulose Orifarm hvis:

 • du er allergisk over for lactulose eller et af de øvrige indholdsstoffer. (angivet i punkt 6).
 • du har blindtarmsbetændelse
 • din tarm er blokeret (ved svulst eller betændelse)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Lactulose Orifarm.
Hvis du har sukkersyge og tager mere end 100-150 ml Lactulose Orifarm dagligt, skal du måske have mere insulin. Tal med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Lactulose Orifarm

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det fornylig. 

 

Tal med lægen, hvis du tager vanddrivende midler, digoxin (hjertemedicin), binyrebarkhormoner (hydrocortison, prednison m.v.) eller svampemidlet amphotericin B. 

Brug af Lactulose Orifarm sammen med mad og drikke

Du kan tage Lactulose Orifarm uafhængigt af måltiderne. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skaldu spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Du kan tage Lactulose Orifarm under graviditet. 

 

Amning
Du kan amme, selv om du tager Lactulose Orifarm. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lactulose Orifarm påvirker ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. 

Lactulose Orifarm indeholder lactulose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Lactulose Orifarm

Dosering:

Tag altid Lactulose Orifarm nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis er: 

 

Voksne og børn over 14 år: 

 

Mod forstoppelse: 

Du begynder med at tage 15-30 ml dagligt. 

 

Når Lactulose Orifarm virker, kan du nøjes med den halve dosis. Hvis Lactulose Orifarm ikke virker efter 3 dage, kan du fordoble dosis. Tal med din læge, hvis det ikke hjælper. 

 

Dosis justeres til halvfast afføring opnås. 

 

Til behandling af hjernesvækkelse ved leversvigt: 

Akut behandling: Du begynder med at tage 50 ml hver 2. time, til du har haft 2 afføringer. Derefter tilpasser du dosis, så du har 2-3 bløde afføringer dagligt. Det svarer normalt til, at du skal tage 30-50 ml 3 gange dagligt. 

 

Kronisk behandling af hjernesvækkelse ved leversvigt: 

Du begynder med at tage 30-45 ml 3-4 gange dagligt. Derefter tilpasser du dosis, så du har 2- 3 bløde afføringer dagligt. 

 

Brug til børn 

 

Mod forstoppelse: 

Børn under 5 måneder: 3-6 ml dagligt fordelt på 2 doser.  

Børn 5-12 måneder: 10 ml dagligt fordelt på 1-2 doser.  

Børn 1-14 år: 5-15 ml dagligt fordelt på 1-2 doser. 

 

Barnet skal have Lactulose Orifarm, indtil afføringen er blevet normal. Det sker normalt i løbet af 7-10 dage. Derefter skal barnet have mindre og mindre doser de følgende uger og behandlingen stoppes. 

 

Du må ikke bruge Lactulose Orifarm til børn under 2 år uden lægens anvisning. 

Hvis du har taget for meget Lactulose Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lactulose Orifarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med. 

 

Hvis du har taget for meget Lactulose Orifarm, kan du få diarré og dermed miste vand og salte. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter): 

Lette mavesmerter, oppustet mave og afgang af luft fra tarmen. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):  

Kvalme, opkastning og diarré ved høje doser. 

 

Sjældne (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):  

For højt natrium i blodet, hvilket kan gøre dig tørstig. 

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Lactulose Orifarm over 25 °C. 

 

Brug ikke Lactulose Orifarm efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevaringstid efter åbning er 1 år. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Lactulose Orifarm indeholder:

 • Aktivt stof: Lactulose
 • Øvrige indholdsstoffer: vand, renset.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: 

Klar, viskøs, farveløs til svagt brunlig gul væske. 

 

Pakningsstørrelser: 

100 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml, 1000 ml. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Orifarm Generics A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S  

Danmark  

info@orifarm.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 04/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...