Symbicort®

inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Symbicort® Turbuhaler® 160/4,5 mikrogram/dosis inhalationspulver

Budesonid/formoterolfumaratdihydrat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Symbicort Turbuhaler.
 3. Sådan skal du bruge Symbicort Turbuhaler.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Symbicort Turbuhaler er en pulverinhalator, der bliver aktiveret af indåndingen.
 • Symbicort Turbuhaler indeholder 2 forskellige lægemidler:
  • Budesonid som er et binyrebarkhormon, der hæmmer slimdannelse og hævelse i luftvejene.
  • Formoterolfumaratdihydrat som er en langtidsvirkende bronkieudvidende medicin. Det virker ved at udvide bronkierne, afslappe musklerne i luftvejene og ophæve forsnævring i bronkierne. Luften kan derved lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret.
 • Symbicort Turbuhaler er beregnet til regelmæssig behandling af astma hos voksne og unge i alderen 12 år og derover når det er:
  • hensigtsmæssigt at behandle med en kombination af binyrebarkhormon (budesonid) og langtidsvirkende bronkodilatorer (formoterol).
  • hvis du ikke er velkontrolleret med binyrebark og en korttidsvirkende bronkodilator.
  • hvis du allerede er velkontrolleret med binyrebark og en langtidsvirkende bronkodilator.
 • Voksne på 18 år og derover kan også bruge Symbicort Turbuhaler til behandling af symptomer ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), med en ringere lungefunktion end forventet og med slimproduktion på trods af regelmæssig brug af lungeudvidende medicin.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Symbicort Turbuhaler

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Symbicort Turbuhaler

 • hvis du er overfølsom over for budesonid, formoterol eller lactosemonohydrat.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Symbicort Turbuhaler hvis: 

 • du har for højt stofskifte.
 • du har en godartet svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • du har sukkersyge. Du bør få kontrolleret blodsukker og blodtryk regelmæssigt.
 • du har for lavt kalium i blodet og ikke bliver behandlet for dette.
 • du har stærkt forhøjet blodtryk eller alvorlige hjertekarsygdomme, uregelmæssig puls, andre hjertesygdomme eller er i behandling med digitalis eller lignende.
 • du har eller har haft lungetuberkulose, har svampe- eller virusinfektioner i luftvejene.
 • du har en svær astma, der kræver høje doser af Symbicort Turbuhaler. Indholdet af kalium i blodet skal kontrolleres regelmæssigt. Kalium i blodet kan blive for lavt, især hvis du samtidig tager vanddrivende medicin eller astmamedicin med theophyllin eller lignende stoffer.
 • du tidligere har haft problemer ved behandling med binyrebarkhormon.
 • du tager binyrebarkhormoner som tabletter eller tidligere har taget det. Tal med lægen, hvis du ved skift fra binyrebarkhormoner i tabletter til binyrebarkhormoner til inhalation oplever symptomer såsom snue, eksem og muskel- og ledsmerter eller træthed, hovedpine, kvalme og opkastning.

 

Vær opmærksom på følgende: 

 • Hvis du skal afbryde behandlingen, skal du nedtrappe dosis gradvist. Tal med lægen. Du må ikke brat afbryde behandlingen med Symbicort Turbuhaler eller supplerende medicin, der indeholder binyrebarkhormoner. Hurtig nedtrapning af dosis kan give bivirkninger som omfatter appetitmangel, mavesmerter, vægttab, træthed, hovedpine, kvalme, opkastning, nedsat bevidsthedsniveau, epileptiske anfald, lavt blodtryk og lavt blodsukker.
 • Hvis behandlingen ikke længere virker, eller hvis dit forbrug af anfaldsmedicin stiger, er det muligt, at din astma er blevet forværret. Kontakt lægen, du skal måske have ændret din behandling.
 • Ved en pludselig og tiltagende forværring af din astma eller KOL skal du kontakte lægen hurtigst muligt, da det kan være alvorligt.
 • Du skal altid have din medicin til akutte anfald på dig. Her kan du enten bruge Symbicort Turbuhaler, hvis dette er aftalt med lægen, eller en separat hurtigvirkende bronkieudvidende medicin.
 • Det er vigtigt, at du husker at bruge Symbicort Turbuhaler dagligt, også når du ikke har symptomer.
 • Symbicort Turbuhaler er ikke beregnet til regelmæssig forebyggende behandling af symptomer f. eks. før motion. Til det bør du bruge en separat hurtigvirkende bronkieudvidende medicin.
 • Start ikke behandlingen med Symbicort Turbuhaler i en periode, hvor din astma er i forværring.
 • Der kan i sjældne tilfælde optræde akut åndenød lige efter inhalationen. Kontakt lægen, det er måske nødvendigt at ændre behandlingen.
 • Hvis du eller dit barn tager Symbicort Turbuhaler i høje doser i længere tid, kan der være risiko for bivirkninger. Tal med lægen, hvis du oplever: Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (Cushings syndrom). Væksthæmning hos børn og unge. Nedsat knogletæthed. Grå stær (uklart syn). Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Akut sindslidelse, hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depression eller truende, evt. voldelig adfærd. Lægen bør derudover løbende undersøge risikoen for knogleskørhed (osteoporose) hos voksne.
 • Skyl munden med vand og spyt ud efter hver inhalation for at mindske risikoen for at få svamp i munden.
 • Du må normalt ikke bruge Symbicort Turbuhaler samtidig med visse midler mod svamp og visse midler mod virus. Hvis en samtidig behandling er nødvendig, skal du indtage de to slags medicin med så langt mellemrum som muligt. Tal med lægen.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Symbicort Turbuhaler. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
 • Doping: Der kræves en særlig dispensation, Therapeutic Use Exemption (TUE), ved behandling med Symbicort Turbuhaler. TUE skal anmeldes til stævneledelsen før konkurrencer.

Patienter med KOL har større risiko for at udvikle lungebetændelse, hvis de får Symbicort Turbuhaler.
Der er en større risiko for at få lungebetændelse, hvis du ryger, er ældre, er undervægtig eller har svær KOL. 

Brug af anden medicin sammen med Symbicort Turbuhaler

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Svampeinfektioner (itrakonazol, ketoconazol, voriconazol, posaconazol).
  • Bakterieinfektioner (clarithromycin, telithromycin, furazolidon).
  • HIV (ritonavir).
  • For højt blodtryk eller hjertesvigt (visse betablokkere, spørg lægen).
  • Grøn stær (visse øjendråber, spørg lægen).
  • Forstyrrelser i hjerterytmen (kinidin, disopyramid, procainamid).
  • Angst eller psykiske lidelser (visse typer medicin, spørg lægen).
  • Allergi (Antihistaminer f.eks. terfenadin).
  • Depression (MAO-hæmmere, nefazodon og tricyklisk antidepressiv medicin).
  • Parkinsons sygdom (levodopa).
  • For højt stofskifte (levothyroxin).
  • Brystspænding ved amning (oxytocin). Du skal også fortælle, at du bruger Symbicort Turbuhaler, hvis du skal have oxytocin til igangsættelse af fødslen.
  • Anden bronkieudvidende medicin, f.eks. salbutamol.
  • Akut svær astma (xanthinderivater, kortikosteroider).
  • Kræft (procarbazin).

Husk at fortælle lægen, at du bruger Symbicort Turbuhaler, hvis du skal i narkose. Hvis du er i behandling med digitalis, kan for lavt kalium i blodet øge risikoen for forstyrrelser i hjerterytmen. 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Brug af Symbicort Turbuhaler sammen med mad og drikke og alkohol

Hvis du drikker alkohol kan hjertets følsomhed blive større for det ene af de to virksomme stoffer i Symbicort Turbuhaler (formoterol). 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Symbicort Turbuhaler efter aftale med lægen.

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Symbicort Turbuhaler efter aftale med lægen.

Frugtbarhed: 

 • Der foreligger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet hos kvinder/mænd.

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Symbicort Turbuhaler påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Symbicort Turbuhaler indeholder lactosemonohydrat

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Symbicort Turbuhaler. 

3. Sådan skal du bruge Symbicort Turbuhaler

Brug altid Symbicort Turbuhaler nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteketspersonalet. 

 

Vedligeholdelsesbehandling: 

Symbicort Turbuhaler tages regelmæssigt som vedligeholdelsesbehandling med en separat hurtigvirkende bronkieudvidende medicin til anfaldsbrug. 

Du bør altid have din Symbicort i nærheden til anfaldsbrug. 

 

Astma: 

Voksne og unge (fra 18 år): 

1-2 inhalationer to gange dagligt. Nogle kan have brug for op til højst 4 inhalationer to gange dagligt. 

 

Brug til unge (12-17 år): 

1-2 inhalationer to gange dagligt. 

 

Brug til børn (fra 6-11 år): 

Brug lavere styrke (80/4,5 mikrogram/dosis). 

 

Brug til børn under 6 år: 

Bør ikke anvendes til børn under 6 år. 

 

Når astmaen er under kontrol med inhalation to gange dagligt, kan du i samråd med lægen måske justere dosis til kun 1 inhalation om dagen. 

 

Hvis dit behov for en separat hurtigvirkende bronkieudvidende medicin til anfaldsbrug stiger, skal du kontakte din læge for en evt. revurdering af behandlingen. 

 

Vedligeholdelses- og behovsbehandling: 

Symbicort Turbuhaler tages regelmæssigt som vedligeholdelsesbehandling og yderligere efter behov ved symptomer. Du bør altid have din Symbicort i nærheden til anfaldsbrug. 

 

Voksne og unge (fra 12 år): 

2 inhalationer dagligt, enten 1 inhalation morgen og aften eller 2 inhalationer morgen eller aften. For nogle vil en dosis på 2 inhalationer 2 gange dagligt være tilpas. 

 

Ved symptomer tages yderligere 1 inhalation efter behov. Hvis der stadig er symptomer efter få minutter, skal der tages yderligere 1 inhalation. Der bør ikke tages mere end 6 inhalationer på én gang. 

Der er normalt ikke behov for mere end i alt 8 inhalationer dagligt, dog kan op til 12 inhalationer dagligt anvendes i en begrænset periode. Hvis du tager mere end 8 inhalationer dagligt, skal du kontakte din læge for en evt. revurdering af behandlingen. 

 

Brug til børn under 12 år: 

Symbicort Turbuhaler som vedligeholdelses- og behovsbehandling anbefales ikke til børn. 

 

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL): 

Voksne: 

2 inhalationer to gange dagligt. 

 

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion: 

Det kan måske være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

Klargøring af din nye Symbicort Turbuhaler

Før du bruger en ny Symbicort Turbuhaler inhalator for første gang, skal du gøre den klar til brug på følgende måde: 

 • Skru beskyttelseshætten af. Det kan være, at du hører en raslende lyd.
 • Hold din Symbicort Turbuhaler inhalator lodret med det røde bundstykke nedad.
 • Drej bundstykket én gang frem og tilbage (det er underordnet, om der drejes til højre eller venstre først). Du vil høre en klikkende lyd.
 • Gentag ovenstående, drej det røde bundstykke i begge retninger.
 • Din Symbicort Turbuhaler inhalator er nu klar til brug.

Brugsanvisning

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang du tager en inhalation 

 1. Skru beskyttelseshætten af. Det kan være, at du hører en raslende lyd.

 2. Hold din Symbicort Turbuhaler inhalator lodret med det røde bundstykke nedad
  Symbicort Turbuhaler Orifarm A/S inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis

  Symbicort Turbuhaler Orifarm A/S inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis
 3. Hold ikke om mundstykket, når du klargør din Symbicort Turbuhaler inhalator. Drej bundstykket én gang frem og tilbage (det er underordnet, om der drejes til højre eller til venstre først).
  Du vil høre en klikkende lyd. Din Symbicort Turbuhaler inhalator er nu klar til brug.
  Klargør kun din Symbicort Turbuhaler inhalator, når du har brug for den.

  Symbicort Turbuhaler Orifarm A/S inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis
 4. Hold din Symbicort Turbuhaler inhalator væk fra munden. Pust roligt ud (så længe det er behageligt). Pust ikke ud gennem din Symbicort Turbuhaler inhalator.

 5. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne. Luk læberne. Tag så kraftig og dyb en indånding som muligt. Tyg eller bid ikke i mundstykket.

 6. Fjern din Symbicort Turbuhaler inhalator fra munden. Ånd derefter langsomt ud. Den mængde medicin som inhaleres er meget lille. Det er derfor muligt, at du ikke kan smage det efter inhalation.
  Hvis du har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker på, at du har inhaleret din dosis, og at medicinen nu er i dine lunger.

 7. Hvis du skal tage en inhalation mere, skal du gentage punkt 2 til 6.
  Symbicort Turbuhaler Orifarm A/S inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis
 8. Skru beskyttelseshætten på efter brug.

 9. Skyl munden grundigt med vand efter de faste inhalationer morgen og/eller aften og spyt ud.

Forsøg ikke at fjerne eller vride mundstykket. Det er fastgjort til din Symbicort Turbuhaler inhalator og må ikke tages af. Anvend ikke din Symbicort Turbuhaler inhalator, hvis den er beskadiget, eller hvis mundstykket er faldet af.

Som det gælder for alle inhalatorer, skal de pårørende sørge for, at børn, der får ordineret Symbicort Turbuhaler, bruger den korrekte inhalationsteknik, som beskrevet ovenfor. 

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 1 gang ugentligt med en tør klud. Brug ikke vand eller andre væsker. 

 

Hvornår tages en ny inhalator i brug 

 • Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser (inhalationer) der er tilbage i din Symbicort Turbuhaler inhalator. Når den er fuld, starter den på enten 60 eller 120 doser.
  Symbicort Turbuhaler Orifarm A/S inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis
 • Dosisindikatoren er inddelt i intervaller á 10 doser. Den viser derfor ikke hver enkelt dosis.
 • Når du første gang ser et rødt mærke i toppen af dosisindikatorens område, er der ca. 20 doser tilbage. For de sidste 10 doser er baggrunden i dosisindikatorens vindue rød. Når mærket ”0”, på den røde baggrund, har nået midten af dosisindikatorens område, skal du tage en ny Turbuhaler i brug.

OBS: 

 • Bundstykket vil stadig kunne drejes og sige klik, selvom din Symbicort Turbuhaler inhalator er tom.
 • Den lyd der kan høres, når du ryster din Symbicort Turbuhaler inhalator, stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren. Derfor fortæller lyden ikke noget om, hvor meget medicin, der er tilbage i din Symbicort Turbuhaler inhalator.
 • Hvis du ved en fejl drejer på bundstykket mere end én gang frem og tilbage, før du tager din dosis, vil du stadig kun få én dosis. Dog vil dosisindikatoren registrere alle de klargjorte doser.

Hvis du har brugt for meget Symbicort Turbuhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Symbicort Turbuhaler, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Symptomer: 

 • Rysten, hovedpine, hjertebanken, hurtig puls, hjerteproblemer, forstyrrelser i hjerterytmen, øget sukkerindhold i blodet, nedsat kaliumindhold i blodet, kvalme og opkastning.
 • Ved kronisk overdosering er der risiko for påvirkning af binyrebarken.

Hvis du har glemt at bruge Symbicort Turbuhaler

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Symbicort Turbuhaler

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.
Hvis du skal afbryde behandlingen, skal du nedtrappe dosis gradvist og ikke stoppe pludseligt. Tal med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Lungebetændelse hos KOL-patienter. Kontakt lægen, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, mens du tager Symbicort Turbuhaler.
  Det kan være tegn på lungebetændelse.
  • feber eller kulderystelser.
  • øget slimproduktion, ændring i slimens farve.
  • tiltagende hoste eller vejrtrækningsproblemer.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylatisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hurtig puls evt. med meget uregelmæssig hjerterytme. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Rødt, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.
 • Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud pga. knogleskørhed. Kontakt lægen.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (angina pectoris). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Rysten.
 • Hjertebanken.
 • Svamp i mund og svælg.
 • Let irritation i halsen, hoste og hæshed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Uro og rastløshed.
 • Angst.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Svimmelhed.
 • Muskelkramper.
 • Kvalme
 • Blå mærker.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Sløret syn. Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Kløe, betændelse i huden.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Adfærdsændringer (mest hos børn).
 • Smagsforstyrrelser.
 • Nedsat vækst.
 • Blodtryksforandringer.
 • Nedsat knogletæthed.

Behandling med Symbicort Turbuhaler over længere perioder, kan føre til øget modtagelighed over for infektioner og nedsat evne til at håndtere stress. 

Symbicort Turbuhaler kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Symbicort Turbuhaler utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Symbicort Turbuhaler efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Symbicort Turbuhaler indeholder:

Aktivt stof: Budesonid 160 mikrogram/dosis og formoterolfumaratdihydrat 4,5 mikrogram/dosis.  

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat. 

 

Symbicort Turbuhaler 160/4,5 mikrog/dosis kan være mærket med Symbicort 200/6 mikrog/dosis under beskyttelseshætten. Dette er en anden måde at skrive styrken på. Styrken 160/4,5 mikrog/dosis (den inhalerede dosis) afgiver samme mændge budesonid og formoterol som styrken 200/6 mikrog/dosis (den afmålte dosis). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Symbicort Turbuhaler er en flerdosis pulverinhalator, indeholdende hvidt pulver. Inhalatoren er hvid med en rød drejeanordning. 

 

Symbicort Turbuhaler fås i: 

Symbicort Turbuhaler 160/4,5 mikrogram/dosis i pakninger med 120 doser og 3x120 doser.  

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com
Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 09/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...