Medicinsk oxygen "Nippon Gases Scandinavia" 100 %

medicinsk gas, komprimeret 100 %

Nippon Gases Scandinavia Holding

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia 100 %, medicinsk gas, komprimeret  

oxygen 100 % (O2

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen.

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia
 3. Sådan skal du bruge Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia indeholder oxygen til inhalation. Det er farveløst og uden lugt og smag og forhandles i gasflasker koblet til en trykregulator til at reducere trykket af gassen. Gasflasken indeholder rent oxygen (komprimeret gas). 

 

Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia øger oxygenkoncentrationen i blodet (øget oxygenmætning). Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia sørger for transport af mere oxygen til alle vævene i kroppen. 

 

Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia anvendes: 

 • ved behandling eller forebyggelse af akut eller kronisk oxygenmangel.
 • som drivgas ved inhalation af andre lægemidler (nebulisatorbehandling).
 • som en del af friskgasflowet ved anæstesi, som smertedæmpende lægemiddel eller ved intensiv behandling.
 • i trykkammer for at nedsætte risikoen for skader ved dykkersyge, gas- eller luftbobler i kredsløbet og alvorlig kulilteforgiftning samt ved gangræn.
 • ved behandling af et akut anfald af klyngehovedpine.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia

Lægen kan have foreskrevet anden andvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Hvis lægen har ordineret Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia til dig personligt, skal lægen altid informeres hvis: 

 • du har en kronisk lungesygdom f. eks. astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Hvis du får andre lægemidler med mulige bivirkninger i lungerne, f.eks. bleomycin (ved cancerbehandling), kan oxygenbehandling forværre bivirkningerne af disse lægemidler. 

Graviditet og amning

Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia kan bruges under graviditet.  

Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia kan bruges i amningsperioden. 

3. Sådan skal du bruge Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. Du bør ikke ændre dosis uden først at have talt med din læge. 

 

Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia tilføres ved inhalation. Normal dosis for behandling eller forebyggelse af akut oxygenmangel hos voksne er 3-4 liter per minut, når der anvendes næsekateter, og 5-15 liter per minut med maske. Spørg din læge, hvilken dosis der skal bruges til andre tilstande. 

 

Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia bliver normalt administreret via en et næsekateter eller en ansigtsmaske. Du trækker vejret selv - ”spontan vejrtrækning” - eller får hjælp til dette af en respirator/ventilator. 

 

Læs brugsanvisningen/patientinformationen grundigt for det udstyr, du bruger til oxygenbehandlingen! 

Hvis du har taget for meget Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Medicinsk oxygen, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

I særlige tilfælde kan for meget medicinsk oxygen påvirke vejrtrækningen og i specielle situationer føre til kuldioxidnarkose/bevidstløshed. 

Anvendelse over en længere periode med overskud af oxygen kan forårsage smerte, tør hoste og åndedrætsbesvær. Hvis dette opstår, skal du altid kontakte lægen eller sygehuset. 

Sikkerhedsforanstaltninger

 • Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia må kun bruges til medicinske formål.
 • Hvis etiketten med batchnummer mangler, eller plomben er brudt, må flasken ikke benyttes, men skal returneres til leverandøren.
 • Flasken må kun kobles til standardudstyr, der er beregnet til medicinsk oxygen.
 • Flasker med Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia må kun bruges i godt ventilerede rum.
 • Beholderen må ikke udsættes for stærk varme.
 • Rygning og åben ild er strengt forbudt i rum, hvor der udføres oxygenbehandling, fordi dette vil kunne forårsage brand.
 • Brug ikke brødrister, hårtørrer eller lignende elektriske apparater, mens der anvendes Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia.
 • Læg ikke oxygenmaske eller næsekateter direkte på tekstiler under oxygenbehandlingen, da dette kan være brandfarligt. Hvis dette skulle ske, skal tekstilet rystes og luftes grundigt.
 • Sluk udstyret, hvis det ikke anvendes.
 • Sluk udstyret ved brand.
 • Beholderne skal bringes i sikkerhed ved risiko for brand.
 • Anvend aldrig olie eller fedt, selvom flaskeventilen er stram. Dette kan føre til spontan antændelse med Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia under højt tryk.
 • Vis forsigtighed. Beholderen bør ikke få stød eller tabes.
 • Hold beholderen tør og ren.
 • Opbevares og transporteres med lukket ventil, samt beskyttelseshætte og krave, hvis disse forefindes.

4. Bivirkninger

Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkninger ved behandling udenfor sygehus 

Medicinsk oxygenbehandling med næsekateter kan føre til tørre slimhinder i næse og mund, fordi gassen er tør. 

Læs også afsnittet ”Hvis du har taget for meget Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia”. 

 

Bivirkninger ved behandling på sygehus 

Bivirkninger ses som oftest ved høje koncentrationer (mere end 70 %) og efter brug over længere tid (mindst 6-12 timer). 

 • Sammenbrud af lungeblærerne (alveolær kollaps)
 • Smerte ved vejrtrækning, tør hoste, akut lungesvigt (akut respiratorisk distress syndrom, ADRS)

 

Følgende bivirkninger kan ske meget sjældent 

 • Blodmangel (anæmi), virkninger på lunger, hjertet, nyrerne og leveren

 

Bivirkninger hos nyfødte 

 • Skader på nethinden (retina), som kan medføre nedsat syn, er blevet betragtet som en følge af terapi med oxygen ved koncentrationer over 40 %.

 

Bivirkninger ved behandling i trykkamre for hyperbar behandling (hyperbar oxygenbehandling) 

 • Sprængning af trommehinden, bihulesmerter, forbigående muskelsmerter og virkninger på centralnervesystemet fra kvalme, svimmelhed, angst, forvirring og muskelkontraktioner til bevidstløshed og epileptiske anfald. Virkningerne på centralnervesystemet kan komme som følge af hyperbar behandling med mere end 2 atmosfærer i mere end et par timer. Ved højere tryk kan symptomerne opstå tidligere.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn 

Opbevares under 45 °C. 

Opbevar flasken på et godt ventileret sted, hvor den ikke udsættes for stærk varme  

Hold flasken tør og ren 

Må ikke tabes eller udsættes for stød 

Må ikke opbevares nær ved brændbare stoffer. 

 

Brug ikke Medicinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia efter den udløbsdato, der står på gasflaskens etiket. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia indeholder:

 • Aktivt stof: 100 % oxygen, komprimeret (kemisk formel: O2)
 • Medicinsk oxygen indeholder ikke andre stoffer.

Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavias udseende og pakningsstørrelser

Gasflaskens størrelse (liter) 

1,1 

2,5 

10 

20 

50 

12 x 50 

Indhold, gas 

(liter) 

200 

220 

400 

500 

800 

1.000 

2.000 

4.000 

10.000 

120.000 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nippon Gases Scandinavia Holding AS 

P.O. Box 23, Haugenstua  

N-0915 Oslo 

Norge 

Fremstillere

Nippon Gases Norge AS 

P.O. Box 23, Haugenstua  

N-0915 Oslo 

Norge 

 

Nippon Gases Danmark A/S  

Røde Banke 120 

DK-7000 Fredericia 

Danmark 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om Medicinsk oxygen Nippon Gases Scandinavia på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.dkma.dk. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...