Medicinsk luft "Nippon Gases Scandinavia" 100%

medicinsk gas, komprimeret 100 %

Nippon Gases Scandinavia Holding

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Medicinsk luft Nippon Gases Scandinavia 100 %, medicinsk gas, komprimeret  

medicinsk luft 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk luft Nippon Gases Scandinavia
 3. Sådan skal du bruge Medicinsk luft Nippon Gases Scandinavia
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Medicinsk luft Nippon Gases Scandinavia indeholder luft, som anvendes til inhalation. 

 

Medicinsk luft Nippon Gases Scandinavia erstatter normal rumluft, når der er behov for partikelfri luft, f.eks.: 

 • Som en del af friskgasflowet ved respiratorbehandling og/eller i forbindelse med anæstesi
 • Som drivgas for inhalation af andre lægemidler (behandling med forstøver)
 • Som ren luft til behandling af patienter med risiko for infektioner som f.eks. ved organ-/celletransplantation eller omfattende brandsår

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk luft Nippon Gases Scandinavia

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Graviditet og amning

Medicinsk luft Nippon Gases Scandinavia kan bruges under graviditet.  

Medicinsk luft Nippon Gases Scandinavia kan bruges i amningsperioden. 

3. Sådan skal du bruge Medicinsk luft Nippon Gases Scandinavia

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Medicinsk luft Nippon Gases Scandinavia inhaleres. Sædvanligvis indånder du medicinsk luft gennem et næsekateter eller en ansigtsmaske. Du trækker vejret selv - ”spontan vejrtrækning” - eller får hjælp til dette af en respirator/ventilator. Medicinsk luft kan også benyttes i kombination med inhalation af lægemidler (nebulisatorbehandling). 

 

Medicinsk luft Nippon Gases Scandinavia kan blandes med medicinsk oxygen, hvis der er behov for en højere oxygenkoncentration. 

 

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Sikkerhedsforanstaltninger

 • Medicinsk luft Nippon Gases Scandinavia må kun bruges til medicinske formål.
 • Hvis etiketten med batchnummer mangler, eller plomben er brudt, må flasken ikke benyttes, men skal returneres leverandøren.
 • Flasken må kun kobles til standardudstyr, der er beregnet til medicinsk luft.
 • Rygning og åben ild er strengt forbudt i rum, hvor medicinsk luft bruges.
 • Hold flasken ren, tør og fri for olie og fedt.
 • Sluk for apparatet, hvis det ikke anvendes.
 • Sluk for apparatet ved brand.
 • Åbn trykregulatoren langsomt og forsigtigt.

4. Bivirkninger

Der er ingen kendte bivirkninger knyttet til brugen af Medicinsk luft Nippon Gases Scandinavia. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på gasflaskens etiket. 

 

Opbevares på et sted forbeholdt medicinske gasser (gælder ikke ved opbevaring i hjemmet). Skal håndteres forsigtigt. Gasflasken må ikke tabes eller udsættes for stød. 

Opbevares og transporteres med lukkede ventiler, samt beskyttelseshætte og krave, hvis disse forefindes. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Medicinsk luft Nippon Gases Scandinavia indeholder

 • Aktivt stof: 100 % medicinsk luft, komprimeret.
 • Øvrige indholdsstoffer: Medicinsk luft Nippon Gases Scandinavia indeholder ikke andre stoffer.

Udseende og pakningstørrelser

Medicinsk luft Nippon Gases Scandinavia er en farveløs gas uden lugt. 

 

Gasflaskens skulder er markeret med sort og hvid farve (luft). Gasflaskens krop er grå eller hvid (medicinsk gas). 

 

Gasflaskens størrelse (liter) 

2,5 

10 

20 

50 

12 x 50 

Indhold, gas (liter) 

500 

800 

1.000 

2.000 

4.000 

10.000 

120.000 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nippon Gases Scandinavia Holding AS 

P.O. Box 23 Haugenstua  

N-0915 Oslo 

Norge 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Medicinsk luft Nippon Gases Scandinavia  

Norge: Medisinsk luft Nippon Gases Scandinavia  

Sverige: Medicinsk luft Nippon Gases Scandinavia 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 14.05.2020
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...