Citalopram "Paranova"

filmovertrukne tabletter 10 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Citalopram Paranova 10 mg og 30 mg filmovertrukne tabletter  

citalopram 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Citalopram Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Paranova
 3. Sådan skal du tage Citalopram Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Citalopram Paranova tilhører en gruppe af antidepressive lægemidler, der kaldes selektive serotonin-genoptagelseshæmmere (SSRI’er). 

 

Citalopram Paranova bruges til behandling af: 

 • Depression (alvorlige depressive episoder).
 • Panikangst med eller uden agorafobi (f.eks. stor angst for at forlade hjemmet, gå i butikker eller angst for offentlige steder).

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Citalopram Paranova:

 • hvis du er allergisk over for citalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i Citalopram Paranova (angivet i punkt 6).
 • hvis du tager monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere):
  • F.eks. det antidepressive middel moclobemid.
  • Den non-selektive MAO-hæmmer, linezolid (et antibiotikum), medmindre lægen holder dig under nøje opsyn og kontrollerer dit blodtryk.
  • Den irreversible MAO-hæmmer selegilin (lægemiddel mod Parkinsons sygdom) kan godt bruges sammen med citalopram i doser, der ikke overstiger 10 mg selegilin om dagen (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Citalopram Paranova”).
  • Hvis du har taget irreversible MAO-hæmmere inden for de sidste to uger, eller hvis du har taget en reversibel MAO-hæmmer (RIMA) inden for det tidsrum, der er nævnt i indlægssedlen for den pågældende RIMA (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Citalopram Paranova”).
  • Hvis du holder op med at tage Citalopram Paranova og skal begynde at bruge MAO-hæmmere, skal du vente mindst syv dage (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Citalopram Paranova”).
 • hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på EKG; en undersøgelse til evaluering af hvordan hjertet fungerer).
 • hvis du tager medicin mod et hjerterytmeproblem eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen.

Se også afsnittet “Brug af anden medicin sammen med Citalopram Paranova” nedenfor. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Citalopram Paranova. 

 

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst  

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.
Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

 

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. 

 

Rastløshed/besvær med at sidde eller stå stille  

I de første uger af behandlingen kan man få symptomer såsom rastløshed. Det kan f.eks. betyde, at du ikke kan sidde eller stå stille (akatisi). Fortæl straks lægen, hvis du får sådanne symptomer. Det kan være hensigtsmæssigt at justere dosis. 

 

Øget angst  

Ved behandling af panikangst tager det som regel 2-4 uger, før der ses en bedring. I begyndelsen af behandlingen kan visse patienter opleve øget angst. Dette vil forsvinde ved fortsat behandling. Derfor er det meget vigtigt, at du følger lægens anvisning og ikke afbryder behandlingen eller ændrer dosis uden først at diskutere det med lægen. 

 

Mani (hyperaktiv adfærd eller tankegang)  

Kontakt lægen, hvis du går ind i en manisk periode, der er kendetegnet ved usædvanligt og hurtigt skiftende ideer, ubegrundet lykke og overdreven fysisk aktivitet. 

 

Afvænningssymptomer set ved ophør med selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI)  

Du kan opleve afvænningssymptomer, når du holder op med at tage Citalopram Paranova, især hvis det sker brat (se afsnittene ”Sådan skal du tage Citalopram Paranova" og "Bivirkninger"). Dette er almindeligt, når behandlingen afbrydes. Risikoen er størst, hvis man har taget Citalopram Paranova i lang tid eller i høje doser, eller hvis dosis nedsættes for hurtigt. De fleste mennesker oplever, at symptomerne er milde og forsvinder af sig selv inden for to uger. Dog kan de hos nogle patienter være mere alvorlige eller længerevarende (2-3 måneder eller mere). 


Kontakt lægen, hvis du får alvorlige afvænningssymptomer, når du holder op med at tage Citalopram Paranova. Lægen vil måske ordinere, at du tager tabletterne igen og derefter afbryder behandlingen mere gradvist. 

Børn og unge under 18 år

Antidepressiva bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Du skal også vide, at patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger som f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, ændret adfærd og vrede), når de tager denne type lægemidler. Trods dette kan din læge ordinere Citalopram Paranova til patienter under 18 år, fordi han/hun beslutter, at det er i deres bedste interesse.
Hvis din læge har ordineret Citalopram Paranova til en patient under 18 år, og du vil drøfte dette, skal du henvende dig til din læge. Du bør underrette din læge, hvis nogle af de ovennævnte symptomer opstår eller forværres, når patienter under 18 år tager Citalopram Paranova. Desuden er de langsigtede sikkerhedseffekter vedrørende vækst, modning og erkendelses- og adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe endnu ikke belyst. 

Opsøg din læge, hvis:

 • du udvikler feber, muskelstivhed eller rystelser og stærk uro. Det kan være, du lider af det såkaldte serotoninsyndrom. Skønt dette syndrom fore- kommer sjældent, kan det resultere i en tilstand, der kan være livstruende. Kontakt straks din læge. Behandlingen med Citalopram Paranova skal måske afbrydes.
 • du tager naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikon (Hypericum perforatum, se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Citalopram Paranova”).
 • du tager lægemidler, der indeholder stoffer som sumatriptan eller andre triptaner, tramadol, oxitriptan og tryptophan (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Citalopram Paranova”).
 • du er disponeret for unormal hjerterytme (forlænget QT-interval), eller hvis der er mistanke om, at du lider af medfødt langt QT-syndrom, eller hvis du har lavt indhold af kalium eller magnesium i blodet (hypokalæmi/hypomagnesæmi).
 • du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nyligt har haft et hjerteanfald.
 • du har en lav hvilepuls og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig alvorlig diarré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin).
 • du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed, når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.
 • du er i risikogruppen for nedsat indhold af natrium i blodet (hyponatriæmi), f.eks. pga. samtidig brug af andre lægemidler eller skrumpelever. Der er
  i sjældne tilfælde blevet indberettet hyponatræmi forbundet med et syndrom, der kaldes SIADH (utilstrækkelig udskillelse af antidiuretisk hormon) under behandling med Citalopram Paranova. Dette har især vist sig hos ældre patienter.
 • du har sukkersyge. Den dosis diabetesmedicin, du får, skal måske justeres.
 • du har epilepsi. Hvis der opstår kramper, skal behandlingen afbrydes. Kontakt din læge.
 • du har blødningslidelser, f.eks. blødninger fra underlivet eller i maven, eller hvis du tager medicin, der påvirker blodets evne til at størkne eller øger risikoen for blødning (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Citalopram Paranova”), da Citalopram Paranova kan øge risikoen for blødning.
 • du i starten af behandlingen oplever søvnproblemer eller uro. Din læge vil måske justere dosis.
 • du skal have elektrochokbehandling.
 • du har en såkaldt psykose med depressive episoder, da de psykotiske symptomer kan forstærkes.
 • du har eller har haft panikangst.
 • du har problemer med øjnene, f.eks. visse former for grøn stær.

 

Lægemidler som Citalopram Paranova (såkaldte SSRI/SNRI'er) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se punkt 4 "Bivirkninger"). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen. 

Brug af anden medicin sammen med Citalopram Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

TAG IKKE Citalopram Paranova, hvis du får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. phenothiazinderivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malariabehandling, især halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastin). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge.  

 

Visse lægemidler kan påvirke eller påvirkes af Citalopram Paranova. Nedenfor er nævnt nogle af disse lægemidler: 

 • Desipramin (mod depression). Indholdet af desipramin i blodet kan øges, derfor kan det være nødvendigt at nedsætte desipramin-dosis.
 • Metoprolol (mod bl.a. hjertelidelser), flecainid og propafenon (mod hjerterytmeforstyrrelser), andre lægemidler mod depression (clomipramin, nortriptylin) eller lægemidler til behandling af psykoser (risperidon, thioridazin, haloperidol). Indholdet af disse lægemidler i blodet kan stige.
 • Pimozid (et lægemiddel mod psykotiske tilstande). Citalopram og pimozid må ikke anvendes samtidig, da denne kombination påvirker hjertefunktionen.
 • Lægemidler, der sænker indholdet af kalium eller magnesium i blodet, da disse tilstande øger risikoen for livstruende hjerterytmeforstyrrelser (QT-forlængelse, torsades de pointes).
 • Lægemidler, der sænker krampetærsklen, såsom andre lægemidler mod depression (SSRI’er), medicin mod psykotiske tilstande (såsom butyrophenoner og thioxanthener), mefloquin, bupropion og tramadol (smertestillende).

 

Følgende lægemidler kan forstærke Citalopram Paranovas serotonerge virkning og kan forårsage flere bivirkninger: 

 • MAO-hæmmere (mod depression og Parkinsons sygdom) (f.eks. moclobemid og selegilin eller antibiotikummet linezolid). Med undtagelse af selegilin i doser, der ikke overskrider 10 mg dagligt, må du ikke bruge Citalopram Paranova sammen med MAO-hæmmere, da det kan medvirke til alvorlige eller endog dødelige reaktioner (serotoninsyndrom). Der skal være en pause imellem behandlingerne (se punkt 2: ”Tag ikke Citalopram Paranova”). Spørg din læge.
 • Oxitriptan og tryptophan (produkter der omdannes til serotonin).
 • Lithium (mod sindslidelser).
 • Sumatriptan og andre triptaner (mod migræne).
 • Tramadol (mod stærke smerter).
 • Prikbladet perikon (Hypericum perforatum).
 • Cimetidin (mavemedicin) og andre lægemidler mod mavesår, såsom omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, fluconazol (til behandling af svampeinfketioner), ticlopidin eller fluvoxamin (andet lægemiddel mod depression). I kombination med citalopram kan disse forårsage et øget indhold af citalopram i blodet.

 

Følgende lægemidler øger risikoen for blødninger: 

 • Warfarin og anden blodfortyndende medicin.
 • Acetylsalicylsyre og anden smertestillende medicin af typen NSAID’s (non-steroide antiinflammatoriske stoffer) (f.eks. ibuprofen).
 • Dipyridamol og ticlopidin (hjertemedicin).
 • Phenothiaziner og antipsykotika (mod sindslidelser).
 • Tricykliske antidepressiva (mod depression) (f.eks. imipramin).

Brug af Citalopram Paranova sammen med mad og drikke og alkohol

Mad påvirker ikke Citalopram Paranovas virkning. Samtidig indtagelse af alkohol frarådes. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Tag ikke Citalopram Paranova, hvis du er gravid eller planlægger at få et barn, medmindre du og din læge har diskuteret, hvilke risici og fordele der er ved behandlingen. 


Du må ikke pludseligt stoppe behandlingen med Citalopram Paranova under graviditeten.  

Tal med din læge, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe med behandlingen. 


Fortæl din jordemoder og/eller læge, at du tager Citalopram Paranova. Når medicin som Citalopram Paranova tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen.
Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. 


Hvis du tager Citalopram Paranova i de sidste tre måneder af graviditeten og frem til fødselstidspunktet, kan dit nyfødte barn få alvorlige bivirkninger eller abstinenser, såsom vejrtrækningsproblemer, blålig hud/læber, uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, temperatursvingninger, kramper, letargi (søvnlignende sløvhedstilstand), søvnbesvær, problemer med fødeindtagelse, opkastning, lavt blodsukkerniveau, stive eller slappe muskler, abnormt øgede reflekser, rysten, ekstrem nervøsitet eller nervøs rysten, irritabilitet, vedvarende gråd og døsighed. 


Hvis dit barn har nogle af disse symptomer, så kontakt straks din læge.  

 

Amning
Citalopram Paranova bliver udskilt i modermælken i små mængder. Der er en risiko for, at det kan påvirke dit barn. Hvis du tager Citalopram
Paranova, skal du kontakte din læge, før du begynder at amme. 


Frugtbarhed
Citalopram har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Citalopram påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Undlad at føre motorkøretøj og betjene maskiner, indtil du ved, hvordan du bliver påvirket af lægemidlet. Citalopram påvirker normalt ikke evnen til at udføre normale daglige aktiviteter. Hvis du føler dig svimmel eller søvnig, når du begynder at tage denne medicin, skal du dog være forsigtig, når du fører motorkøretøj, betjener maskiner eller udfører andre opgaver, som kræver din fulde opmærksomhed, indtil disse symptomer aftager. Hvis du er usikker, så rådfør dig med lægen om, hvorvidt du kan udføre ovennævnte aktiviteter. 

Citalopram Paranova indeholder lactose

Citalopram Paranova indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig at du ikke tåler vise sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Citalopram Paranova

Tag altid Citalopram Paranova nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Vær opmærksom på, at der kan gå 2-4 uger, før du mærker en bedring. Behandlingen bør fortsætte, indtil du har været uden symptomer i 4-6 måneder. Når behandlingen med Citalopram Paranova skal stoppe, skal dosis reduceres gradvist over en periode på 1-2 uger. 

 

Citalopram Paranova bør indtages 1 gang dagligt, enten om morgenen eller om aftenen.  

Drik et glas vand sammen med medicinen, der kan tages med eller uden mad. 

Vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge Citalopram Paranova til alle de anførte doseringer.  

Citalopram Paranova 30 mg kan deles i 2 lige store doser. 

Den anbefalede dosis er

VOKSNE: 

Depression: 

Den anbefalede dosis er 20 mg dagligt. Dette kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt. 

 

Panikangst: 

Startdosis er 10 mg dagligt i den første uge, inden dosis øges til 20 mg dagligt. Dosis kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt.  

Det kan tage op til 3 måneder at opnå fuld effekt af behandlingen. 

 

ÆLDRE (OVER 65 ÅR): 

Depression og panikangst: 

Startdosis bør reduceres til halvdelen af den anbefalede dosis, dvs. 10-20 mg dagligt. Ældre patienter bør normalt ikke få mere end 20 mg dagligt. 

 

BRUG TIL BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR: 

Citalopram Paranova bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”). 

 

NEDSAT LEVERFUNKTION: 

Den sædvanlige startdosis er 10 mg én gang dagligt. Patienter med leverproblemer bør ikke få mere end 20 mg dagligt. 

 

NEDSAT NYREFUNKTION: 

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Citalopram Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Citalopram Paranova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Nogle af de symptomer, der opstår i forbindelse med overdosering, kan være livstruende. 

 

Afhængigt af den indtagne dosis viser overdosering af citalopram sig ved gener såsom uregelmæssigt hjerteslag, krampeanfald, ændringer i hjerterytmen (hurtigere eller langsommere hjerteslag), kvalme, opkastning, øget svedtendens, døsighed, bevidsthedstab, rysten, ændringer i blodtrykket (som kan stige eller falde), serotoninsyndrom (se punkt 4), uro, svimmelhed, pupilforstørrelse, blålig hud, hurtigt åndedræt, hjertestop, koma. 

Hvis du har glemt at tage Citalopram Paranova

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Citalopram Paranova

Pludselig afbrydelse bør undgås. Når du stopper behandlingen med Citalopram Paranova, skal dosis gradvist nedsættes over et par uger for at mindske risikoen for afvænningssymptomer. 

Hvis du får uacceptable symptomer efter en nedsættelse af dosis eller efter afbrydelse af behandlingen, kan din læge vælge at gå tilbage til den tidligere dosis. Herefter kan din læge fortsætte nedtrapningen mere gradvist. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkningerne forsvinder normalt efter nogle få ugers behandling. Adskillige af de bivirkninger, som er nævnt nedenfor, kan også være symptomer på din sygdom og vil eventuelt forsvinde, når du begynder at få det bedre. 

 

Hvis du oplever én eller flere af nedenstående bivirkninger, skal du holde op med at tage Citalopram Paranova og straks kontakte din læge eller tage til det nærmeste hospital.  

   

  Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):  

  • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls.

   

  Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):  

  • Svær hudkløe (med hævede knuder).

   

  Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede): 

  • Kvalme, muskelsvaghed, forvirring, træthed og muskeltrækninger på grund af for lavt indhold af natrium i blodet. Hos nogle kan dette udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
  • Leverbetændelse, gulsot.
  • Krampeanfald, som du har lidt af tidligere, bliver hyppigere.

   

  Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede):  

  • Pludselig overfølsomhedsreaktion (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, svimmelhed og besvimelse (anafylaktisk reaktion).
  • Hududslæt (nældefeber) og hævelser. Tilfælde af hævelse, der berører ansigt, læber og tunge, kan være livstruende (angioødem).

   

  Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

  • Selvmordstanker og selvmordsadfærd.
   Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med citalopram eller kort efter behandlingsophør (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”). Kontakt lægen eller skadestuen.
  • Høj feber, skælven og pludselige muskeltrækninger, forvirring, sygelig opstemthed og uro.
  • Nedsat antal blodplader med øget risiko for blødning og blå mærker til følge.
  • Usædvanlige blødninger, herunder blødning i mave og tarm (blodigt opkast og/eller sort afføring på grund af blødning i mave og tarm) og blødning fra livmoderen.
  • Hurtigt, uregelmæssigt hjerteslag, besvimelse som kan være symptom på en livstruende tilstand, der kaldes torsade de pointes.
  • Du begynder at få krampeanfald for første gang.

  Der er også rapporteret om følgende bivirkninger:

  Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

  • Hjertebanken, rysten, øget svedtendens.
  • Letargi (søvnlignende sløvhedstilstand), søvnighed, svaghed og skrøbelighed.
  • Søvnbesvær.
  • Rastløs uro, nervøsitet.
  • Svimmelhed.
  • Sløret syn (besvær med at læse små skriftstørrelser).
  • Mundtørhed, hvilket kan øge risikoen for karies - Du skal derfor børste dine tænder oftere end sædvanligt, mens du tager Citalopram Paranova.
  • Kvalme, forstoppelse.
  • Hovedpine.

   

  Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):  

  • Nedsat appetit, vægttab, øget appetit, smagsforstyrrelser.
  • Diarré, opkastning, gener fra mave og tarm (herunder tilbageløb af mavesyre og halsbrand), mavesmerter, oppustet mave, øget spytafsondring.
  • Forhøjet blodtryk. Kontakt lægen. Forhøjet blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk er alvorligt.
  • Svimmelhed og mulig besvimelse (muligvis kun når du rejser dig op) på grund af lavt blodtryk.
  • Lavt blodtryk.
  • Feber.
  • Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.
  • Træthed, søvnbesvær, unormale drømme.
  • Migræne, ringen for ørerne (tinnitus).
  • Synsforstyrrelser.
  • Løbende næse, bihulebetændelse, gaben.
  • Vandladningsbesvær.
  • Kløe, udslæt.
  • Muskelsmerter, ledsmerter.
  • Ejakulationsproblemer, impotens (erektil dysfunktion).
  • Menstruationssmerter, orgasmeproblemer.
  • Nedsat libido.
  • Angst, forvirring, ligegyldighed.
  • Nedsat koncentration, opmærksomhedsforstyrrelser, usædvanlige drømme, hukommelsestab.
  • Abnorm stor vandladning (polyuri).

   

  Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):  

  • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt lægen eller skadestuen.
  • Besvimelse.
  • Krampeanfald.
  • Bevægelsesforstyrrelser og ufrivillige bevægelser.
  • Forstørrede pupiller.
  • Hoste.
  • Vandladningsbesvær, eventuelt manglende evne til vandladning. Dette kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
  • Ødem (væskeophobning).
  • Hårtab.
  • Nældefeber, kløende udslæt, udslæt, øget følsomhed af huden over for lys (lysoverfølsomhed).
  • Usædvanligt kraftige menstruationsblødninger.
  • Aggression (truende, eventuelt voldelig adfærd), følelse af uvirkelighed eller af fremmedgørelse over for egen person.
  • Sygelig opstemthed (mani).
  • Opstemthed (eufori).
  • Øget libido.
  • Manglende appetit.
  • Utilpashed.
  • Vægtøgning.
  • Langsomt hjerteslag.

   

  Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):  

  • Ufrivillige bevægelser.
  • Blødning.
  • Manglende evne til at sidde stille. Uro i benene.

   

  Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

  • Udskillelse af brystmælk.

   

  Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

  • Svaghed, nedsat muskelkraft, skælven og unormal hjerterytme på grund af lave niveauer af natrium i blodet (hypokaliæmi). Hos nogle kan dette udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
  • Næseblod.
  • Blodudtrædninger under huden.
  • Uregelmæssige, kraftige menstruationsblødninger.
  • Vedvarende, smertefuld penisrejsning. Kontakt lægen eller skadestuen så hurtigt som muligt.
  • Panikanfald.
  • Tænderskæren.
  • En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.

   

  Derudover kan Citalopram Paranova forårsage bivirkninger, som du normalt ikke vil bemærke. Det drejer sig om ændringer i visse analyseresultater, såsom levertal. Dette normaliseres, når behandlingen stoppes. 

  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
  Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


  Lægemiddelstyrelsen  

  Axel Heides Gade 1  

  DK-2300 København S
  Websted: www.meldenbivirkning.dk 


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

  5. Opbevaring

  • Opbevar Citalopram Paranova utilgængeligt for børn.
  • Brug ikke Citalopram Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
  • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  Citalopram Paranova indeholder:

  • Aktivt stof: Citalopram (som citalopramhydrobromid) henholdsvis 10 mg og 30 mg.
  • Øvrige indholdsstoffer:
   Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, glycerol 85 %, magnesiumstearat, majsstivelse, lactosemonohydrat, copovidon og natriumstivelsesglycolat (type A). Filmovertræk: Macrogol 6000, hypromellose, talcum og titandioxid (E171).

  Udseende og pakningsstørrelser:

  Citalopram 10 mg: 

  Hvide, runde filmovertrukne tabletter uden delekærv. 

  Citalopram 30 mg: 

  Hvide, aflange filmovertrukne bikonvekse tabletter med delekærv på den ene side og mærket C30. 

   

  Citalopram 10 mg og 30 mg fås i pakningsstørrelse med 100 tabletter.  

   

  Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

  Indehaver af markedsføringstilladelsen

  Indehaver af markedsføringstilladelsen:

  Paranova Danmark A/S  

  Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

  Frigivet af:

  Paranova Pack B.V. 

  Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

  Holland 

  Revisionsdato

  Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2019.
   
   
   
   
  Gå til toppen af siden...