Novaluzid®

tyggetabletter 265 mg + 195 mg

Mylan Denmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Novaluzid, tyggetabletter  

aluminiumoxid/magnesiumoxid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Novaluzid
 3. Sådan skal du tage Novaluzid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Du kan anvende Novaluzid ved sure opstød, svien og brænden i maven pga. af for meget mavesyre og ved let grad af spiserørskatar. 

Novaluzid virker på smerter ved mavesår og sår på tolvfingertarmen, men ved disse lidelser bør du tale med lægen. 

 

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Novaluzid for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Novaluzid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Novaluzid

 • hvis du er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Novaluzid: 

 • hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du bruger Novaluzid.
  Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Hvis du har nedsat nyrefunktion, kan der være risiko for magnesiumforgiftning.
 • hvis du tager smertestillende lægemidler eller gigtmidler. Novaluzid kan maskere symptomer på mavesår, som følge af behandling med NSAID eller andre gigtmidler.
 • hvis du tager Novaluzid igennem længere tid, kan det medføre ændringer i kroppens calcium/fosfatbalance (kalkbalancen). Kontakt din læge, hvis du bruger Novaluzid i længere tid.
 • hvis du har arvelig fructoseintolerans.

Børn

Hos små børn kan anvendelsen af magnesiumoxid forårsage hypermagnesiæmi, navnlig hvis de lider af nyresvækkelse eller er dehydrerede. 


Koncentrationerne af mineraler og aluminium i blodet bør kontrolleres. Aluminiumforbindelser kan være farlige hos patienter i dialysebehandling. Spørg lægen hvis du er i tvivl. 


Du bør kun bruge Novaluzid mod mavesår efter aftale med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Novaluzid

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Visse lægemidler kan blive påvirket af magnesiumoxid, eller de kan have indflydelse på, hvor godt magnesiumoxid fungerer. Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du allerede bruger salicylater. 


Du må ikke tage Novaluzid sammen med enterotabletter, da Novaluzid kan hæmme virkningen af denne type medicin. Tal med lægen eller apotekspersonalet. 


Du må ikke tage Novaluzid sammen med følgende lægemidler: 

 • antibiotika
 • lægemiddel indeholdende estramustin mod kræft i blærehalskirtlen (prostata)
 • svampemiddel.

 

Der bør gå mindst 2 timer mellem indtagelse af Novaluzid og følgende lægemidler: 

 • D-vitamin
 • lægemiddel mod øget kalkindhold i blodet eller knogleskørhed
 • smertestillende middel kaldet diflunisal
 • hjertemedicin (digoxin, sotalol)
 • antabus
 • blodtryksnedsættende middel (fosinopril)
 • lægemiddel mod epilepsi eller smertestillende middel
 • lægemiddel mod tuberkulose
 • jern
 • antibiotika
 • lægemiddel, der nedsætter immunforsvaret
 • lægemiddel mod gigt (penicillamin)
 • lægemiddel mod mavesår (ranitidin)
 • lægemiddel med indflydelse på stofskiftet
 • lægemddel mod for højt kolesterol i blodet.

Der bør gå mindst 4 timer mellem indtagelse af Novaluzid og trovafloxacin (antibiotikum). 

Brug af Novaluzid sammen med mad og drikke

Frugtjuice og andre citratholdige drikke kan øge optagelsen af aluminium. Novaluzid kan nedsætte optagelsen af fosfat fra maden. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

Du kan tage Novaluzid under graviditet. 

 

Amning 

Du kan tage Novaluzid, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Novaluzid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Novaluzid indeholder sorbitol

Dette lægemiddel indeholder 754 mg sorbitol (E420) pr. tyggetablet.

Sorbitol er en kilde til fructose. Hvis din læge har fortalt dig at du (eller dit barn) har intolerance over for nogle sukkerarter eller hvis du er blevet diagnosticeret med arvelig fructoseintolerans (HFI), en sjælden genetisk lidelse, hvor en person ikke kan nedbryde fructose, skal du tale med din læge før du (eller dit barn) tager eller får dette lægemiddel. 

3. Sådan skal du tage Novaluzid

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonaletet. 

Dosering

Den sædvanlige dosis er  

Sure opstød, svien i maven og spiserørskatar 

Voksne: 1-2 tyggetabletter ved behov. 

 

Mavesår og sår på tolvfingertarmen 

Voksne: 3 tyggetabletter 1 og 3 timer efter hovedmåltiderne samt ved sovetid. 

 

Børn  

Du må kun bruge Novaluzid til børn under 15 år efter aftale med en læge. 

Brugsanvisning

Tyggetabletterne skal tygges grundigt. Det er ikke nødvendigt at drikke vand bagefter. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion  

Hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du bruger Novaluzid. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Novaluzid tyggetabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere Novaluzid, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering, som primært skyldes forhøjede mængder af magnesium i blodet er svækket vejrtrækning, kramper, muskelsammentrækninger, forvirring og koma, svimmelhed pga. lavt blodtryk, langsom og uregelmæssig puls. Andre symptomer kan være kvalme, opkastning og ansigtsrødmen. 

 

Aluminiumsforbindelser kan i høje doser give forstoppelse. Afgiftning kan ske med deferoxamin. 

 

Præparater indeholdende magnesium-, calciumsalte eller sorbitol kan i høje doser give luftdannelse og diarré. 

 

Ved brug af store doser Novaluzid kan patienter med nedsat nyrefunktion få symptomer, der ligner muskellammelse. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

Hos patienter med nedsat nyrefunktion kan der komme demens, kramper, forvirring og bevidstløshed. I tilfælde af alvorlige bivirkninger, ring 112 eller søg omgående læge. 

 

Meget sjælden bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

For højt indhold af magnesium i blodet. Ses efter langvarig anvendelse til patienter med nyresvækkelse (ses ved f.eks. sløvhed og døsighed). 

Forhøjet indhold af magnesium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskellammelse, åndedrætsstop, forstyrrelser i hjertets rytme og risiko for hjertestop. 

I tilfælde af alvorlige bivirkninger, ring 112 eller søg omgående læge. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

Forstoppelse eller diarré.  

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

Svær og alvorlig tilstoppelse af tarmen ved brug af meget høje doser. Hos patienter med nedsat nyrefunktion kan der forekomme ændring i personlighed og pludselige ufrivillige muskellammelser. 

 

Bivirkning, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

Mavesmerter. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Tag ikke Novaluzid efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningstørrelser og yderligere oplysninger

Novaluzid tyggetabletter indeholder:

 • Aktive stoffer: Aluminiumoxid 265 mg og magnesiumoxid 195 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Pebermynteessens, lemonessens, hypromellose, magnesiumstearat, sorbitol (E420) og talkum (E553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Novaluzid er en hvid, rund tyggetablet. Den er mærket A/nT og har delekærv på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser  

Blisterpakning: 30, 60 og 100 tyggetabletter. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan Denmark ApS 

Borupvang 1 

2750 Ballerup 

Fremstiller

Allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH 

Hildebrandstr. 10-12 

37081 Göttingen 

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...