AIRAPY

medicinsk gas, komprimeret 100 %

Linde Gas

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Airapy 100%, medicinsk gas, komprimeret 

Medicinsk luft 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, daden indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet Dem. 

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis De får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.

Oversigt over indlægssedlen:

  1. Virkning og anvendelse
  2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Airapy
  3. Sådan skal De bruge Airapy
  4. Bivirkninger
  5. Opbevaring
  6. Pakningsstørelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Airapy indeholder luft, der anvendes til inhalation. 

 

Airapy erstatter normal luft, når der er behov for partikelfri luft, f.eks.: 

 • Som en del af friskgasflowet ved respiratorbehandling og/eller i forbindelse med narkose.
 • Som drivgas til inhalation af andre medicinske produkter (nebulisatorbehandling)
 • Som ren luft til behandling af patienter, der er modtagelige over for infektioner, f.eks. ved organ-/celletransplantation eller ved omfattende brandsår.

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Airapy

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Graviditet og amning

Airapy kan anvendes under graviditet.  

Airapy kan anvendes under amning. 

3. Sådan skal De bruge Airapy

Brug altid Airapy nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sundhetspersonalets anvisning. Er De/ i tvivl så spørg lægen eller apoteketspersonalets eller sundhetspersonalets anvisning. 

Airapy kan anvendes af børn, voksne og ældre. 

 

Airapy anvendes ved inhalation. Airapy indåndes normalt via næsekateter eller ansigtsmaske. Enten indånder De selv (spontant), eller De får hjælp til indåndingen af en respirator/ventilator. Airapy kan også anvendes i forbindelse med inhalation af lægemidler (nebulisering). 

 

Airapy kan blandes med medicinsk oxygen (ilt), hvis der er behov for en højere oxygenkoncentration.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

 

Sikkerhedsoplysninger  

 • Airapy er kun beregnet til medicinsk brug.
 • Tilslut kun cylinderen til en forbindelse, der er beregnet til medicinsk luft.
 • Rygning og brug af åben ild må ikke forekomme i rum, hvor der anvendes medicinsk luft.
 • Hold cylinderen ren og tør samt fri for olie og fedt.
 • Sluk for apparatet, når det ikke er i brug.
 • Sluk for apparatet i tilfælde af brand
 • Trykregulatoren skal åbnes langsomt og forsigtigt.

4. Bivirkninger

Brugen af Airapy giver ingen bivirkninger.  

Indretning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem (se detaljer nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

5. Opbevaring

Opbevar Airapy utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Airapy efter den udløbsdato, der står på etiketten på beholderen. EXP på etiketten betyder udløbsdato. 

Opbevares på et sted forbeholdt medicinske gasser (gælder ikke i hjemmet). Skal håndteres forsigtigt. Må ikke tabes eller udsættes for stød. 

Skal opbevares og transporteres med ventilen lukket, og når den er i brug, skal beskyttelseshætten/låget være påsat. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Airapy indeholder

 • Det aktive stof er medicinsk luft 100%
 • Der er ikke andre indholdsstoffer i Airapy

Udseende og pakningsstørrelse

Lægemiddelform: medicinsk gas, komprimeret  

 

Airapy er en farveløs gas uden lugt 

Gascylinderens skulder er malet sort og hvid (luft). Gascylinderens krop er hvid (medicinsk gas). 

I Finland kan gasflaskens krop også være turkis. 

 

Gascylindere/batterier fyldt til 200 bar leverer cirka X liter gas ved atmosfærisk tryk og 15° C i henhold til tabellen nedenfor: 

Cylinderstørrelse i liter 

2,5 

10 

20 

50 

Liter gas 

390 

490 

580 

780 

980 

1.960 

3.920 

9.800 

 

Pakkestørrelse i liter 

12 x 50 

Liter gas 

118.000 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Linde Gas  

BOX 30193 

10425 Stockholm  

Sverige 

Fremstillere

Linde Gas AB 

Baltzar von Platens gata 4-6  

74947 Enköping 

Sweden 

 

AGA Gas AB 

Rotevägen 2 

SE-192 78 Sollentuna (Rotebro site)  

Sweden 

 

ISAGA ehf - Linde Healthcare  

Breidhöfda 11 

IS-110 Reykjavik  

Iceland 

 

Linde GmbH 

Dr.-Carl-von-Linde-Str. 6-14 

82049 Pullach  

Germany 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Denmark- Airapy  

Estonia- AIRAPY  

Finland- Airapy 

Germany- Aer medicinalis Linde  

Iceland- Airapy 

Latvia- AIRAPY  

Norway- Airapy  

Sweden- Airapy 

 

De kan finde yderligere oplysninger om Airapy på www.produktresume.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret den 2020-07-13  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...