Genotropin®

pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5 mg og 12 mg

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel til Genotropin 5 mg og 12 mg i fyldt pen (GoQuick) 

Indledning (5 mg)

Indlægsseddel: Information til brugeren‌

Genotropin 5 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning  

somatropin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Genotropin
 3. Sådan skal du tage Genotropin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Genotropin er et rekombinant humant væksthormon, der også kaldes somatropin. Det har samme struktur som naturligt humant væksthormon, som er nødvendigt for at knogler og muskler kan vokse. Det hjælper også til så dit fedtvæv og din muskelmasse udvikler sig i det rette forhold. At det er rekombinant betyder, at det ikke er fremstillet af væv fra mennesker eller dyr. 

 

Hos børn anvendes Genotropin til at behandle følgende vækstforstyrrelser: 

 • Hvis du ikke vokser ordentligt på grund af manglende væksthormon.
 • Hvis du har Turners syndrom. Turners syndrom er en kromosomfejl hos piger, som kan påvirke væksten.
  Lægen vil have fortalt det til dig, hvis du har dette syndrom.
 • Hvis du har kronisk nedsat nyrefunktion. I takt med at nyrerne mister evnen til at fungere normalt, kan det påvirke væksten.
 • Hvis du har Prader-Willis syndrom (en kromosomfejl). Væksthormon vil hjælpe dig med at blive højere, hvis du stadig vokser, og det vil også forbedre din kropssammensætning. Det vil reducere overskydende fedtvæv og den reducerede muskelmasse vil blive forbedret.
 • Hvis du var lille ved fødslen eller havde for lav fødselsvægt. Væksthormon kan hjælpe dig med at blive højere, hvis du ikke er kommet op på normal højde ved 4-årsalderen, eller senere.

 

Hos voksne anvendes Genotropin til behandling af udtalt væksthormonmangel, der kan begynde i løbet af voksenlivet eller som er begyndt i barndommen. 

 

Hvis du har taget Genotropin for væksthormonmangel i løbet af barndommen, vil man typisk teste din væksthormonstatus efter endt vækst. Hvis der påvises udtalt væksthormonmangel, vil lægen anbefale, at din behandling med Genotropin fortsættes.
 

Du bør kun få Genotropin af en læge, der har erfaring med væksthormonbehandling, og som har bekræftet din diagnose. 


Lægen kan give dig Genotropin for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Genotropin

Tag ikke Genotropin, og fortæl det til lægen, hvis du

 • er allergisk over for somatropin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • har en aktiv tumor (kræft). I så fald skal du ikke behandles med Genotropin. Før du bliver sat i behandling med Genotropin, skal tumorer være inaktive, og du skal have gennemført din antitumorbehandling.
 • er alvorligt syg (f.eks. på grund af komplikationer efter åben hjerte- eller mave-/tarmoperation, akutte vejrtrækningsproblemer, kvæstelser som følge af ulykke eller lignende situationer). Hvis du skal eller lige har været igennem en større operation, eller hvis du skal på hospitalet af anden årsag, skal du fortælle det til lægen, at du tager væksthormon.
 • får Genotropin for at blive højere, men allerede er holdt op med at vokse (man siger, at epifyserne er lukkede).

Vær ekstra forsigtig med at tage Genotropin og fortæl det til lægen, hvis noget af følgende passer på dig

 • hvis du har risiko for at udvikle diabetes. Lægen vil måle dit blodsukker under behandlingen med Genotropin.
 • hvis du har diabetes. Du bør måle dit blodsukker regelmæssigt under behandlingen med Genotropin, og drøfte resultaterne med din læge, da det kan være, at dosis af din diabetesmedicin skal justeres.
 • efter start med Genotropin-behandling kan nogle patienter få brug for at komme i erstatningsterapi med skjoldbruskkirtelhormon (thyroideahormon).
 • hvis du er i behandling med skjoldbruskkirtelhormon, skal du muligvis have justeret din dosis af skjoldbruskkirtelhormon.
 • hvis du tager værksthormon for at øge væksten og du halter, eller hvis du under behandling med væksthormon begynder at halte på grund af smerter i hoften. Tal med lægen.
 • hvis du udvikler øget tryk i kraniet (med symptomer som kraftig hovedpine, synsforstyrrelser eller opkastning). Tal med lægen.
 • hvis din læge konstaterer, at du har fået muskelbetændelse nær indstiksstedet på grund af konserveringsmidlet metacresol, skal du tage et Genotropin-produkt uden metacresol.
 • hvis du får Genotropin på grund af væksthormonmangel som følge af en tidligere kræftsvulst, skal du undersøges regelmæssigt for at se, om kræften vender tilbage eller om du får andre former for kræft.
 • hvis du oplever forværring af mavesmerter, skal du kontakte lægen.
 • erfaring med behandling af patienter over 80 år er begrænset. Ældre kan være mere påvirkelige over for virkningen af Genotropin, og kan derfor være mere udsat for bivirkninger.

 

Børn med kronisk nedsat nyrefunktion 

Din læge vil undersøge din nyrefunktion og din væksthastighed, før du får Genotropin. Den medicinske behandling af din nyrelidelse skal fortsættes. Behandling med Genotropin skal stoppes, hvis der skal foretages nyretransplantation. 

 

Børn med Prader-Willis syndrom 

 • Din læge vil vejlede dig om diæt for at kontrollere din vægt.
 • Før du får Genotropin vil lægen undersøge dig for tegn på blokeringer af luftvejene, vejrtrækningsafbrydelse under søvn (kaldes søvnapnø) eller infektion i luftvejene.
 • Hvis du under behandlingen viser tegn på blokering af de øvre luftveje (f.eks. snorken eller forværring af snorken), vil lægen undersøge dig, og kan eventuelt afbryde behandlingen med Genotropin.
 • Lægen vil under behandlingen undersøge dig for tegn på skoliose; en lidelse, som viser sig ved en skævhed i rygsøjlen.
 • Tal med lægen, hvis du under behandlingen får lungebetændelse, så du kan blive sat i behandling.

 

Børn, der var små ved fødslen eller havde for lav fødselsvægt 

 • Hvis du var lille eller vejede for lidt ved fødslen, og nu er 9-12 år gammel, så spørg lægen til råds vedrørende pubertet og behandling med Genotropin.
 • Lægen vil måle dit blodsukker og insulinniveau, før behandlingen påbegyndes. Disse målinger gentages hvert år, så længe du er i behandling.
 • Din behandling bør fortsætte, indtil du ikke vokser længere.

Brug af andre lægemidler sammen med Genotropin

Fortæl det altid til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod diabetes
 • skjoldbruskkirtelhormoner (thyroideahormon)
 • glukokortikoider, skal du gå regelmæssigt til læge, da det kan være nødvendigt at få justeret din glukokortikoiddosis.
 • kønshormoner (f.eks. østrogen)
 • medicin, der skal nedsætte immunforsvaret efter transplantation (ciclosporin)
 • medicin mod epilepsi (krampestillende)

Din læge vil måske ændre dosis af disse typer medicin eller af Genotropin. 

Graviditet og amning

Du må ikke tage Genotropin, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. 


Spørg din læge til råds om amning, før du tager Genotropin. 

Spørg din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Genotropin indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. et ubetydeligt saltindhold og du kan betragte produktet som natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Genotropin

Tag altid Genotropin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. 

Den sædvanlige dosis

Doseringen afhænger af din størrelse og hvilken lidelse du bliver behandlet for, samt hvordan væksthormon virker på dig. Ikke to personer er ens. Lægen vil fortælle dig, hvor mange mg Genotropin du skal tage, enten ud fra din vægt (i kg) eller din krops overfladeareal (i m2) beregnet ud fra din højde og vægt, samt hvor ofte du skal tage Genotropin. Du må ikke ændre i dosis, eller hvor ofte du tager Genotropin uden at tale med lægen først. 


Børn med væksthormonmangel: 

0,025-0,035 mg/kg/dag eller 0,7-1,0 mg/m2/dag. Højere doser kan anvendes. Hvis væksthormonmanglen fortsætter ind i ungdommen, bør behandling med Genotropin fortsættes indtil endt fysisk udvikling. 


Børn med Turners syndrom:
 

0,045-0,050 mg/kg/dag eller 1,4 mg/m2/dag. 


Børn med kronisk nedsat nyrefunktion:
 

0,045-0,050 mg/kg/dag eller 1,4 mg/m2/dag. Højere doser kan være nødvendige, hvis væksthastigheden er for lav. Dosisjustering kan være nødvendig efter 6 måneders behandling. 


Børn med Prader-Willis syndrom:
 

0,035 mg/kg/dag eller 1,0 mg/m2/dag. Den daglige dosis bør ikke overstige 2,7 mg. Behandlingen bør ikke anvendes til børn, der næsten er holdt op med at vokse efter gennemgået pubertet. 


Vækstforstyrrelser hos børn, der er født små eller med lavere fødselsvægt end forventet:
 

0,035 mg/kg/dag eller 1,0 mg/m2/dag. Det er vigtigt, at behandlingen fortsættes, indtil sluthøjden er nået.
Behandlingen bør stoppes efter det første år, hvis behandlingen ikke virker på dig, eller hvis du har nået din sluthøjde, og er holdt op med at vokse. 


Væksthormonmangel hos voksne:
 

Hvis du fortsætter behandling med Genotropin, som blev startet i barndommen, skal du tage 0,2-0,5 mg/dag.
Dosis skal gradvist øges eller nedsættes alt efter blodprøveresultater, virkning samt bivirkninger.
Hvis din væksthormonmangel starter i løbet af voksenlivet, skal du starte med 0,15-0,3 mg/dag. Denne dosis skal øges gradvist, alt efter blodprøveresultater, virkning samt bivirkninger. Vedligeholdelsesdosis overstiger sjældent 1,0 mg/dag. Kvinder kan have behov for højere doser end mænd. Dosis bør kontrolleres hver 6. måned.
Personer over 60 år bør starte med en dosis på 0,1-0,2 mg/dag, der langsomt øges i henhold til den enkeltes behov. Den mindste effektive dosis bør anvendes. Vedligeholdelsesdosis overstiger sjældent 0,5 mg/dag. Følg altid lægens anvisninger. 

Indsprøjtning af Genotropin

Genotropin skal indsprøjtes med en kort nål i fedtvævet under huden (subkutant). Lægen bør allerede have vist dig, hvordan du skal tage Genotropin. Indsprøjt altid Genotropin nøjagtigt som lægen har vist dig. Spørg lægen, eller sundhedspersonalet, hvis du er i tvivl. 

 

Brugsanvisningen for Genotropin fyldt pen GoQuick® findes i pakningen med fyldte penne.
Brugsanvisning for indsprøjtning af Genotropin tokammerampul med Genotropin Pen findes i pakningen med dit hjælpemiddel.
Læs brugsanvisningen, inden du begynder at tage din medicin.
 

 

Ved anvendelse af Genotropin GoQuick fyldt pen eller Genotropin Pen skal nålen være påsat før blanding. Der skal anvendes en ny nål ved hver injektion. Nåle må ikke genbruges. 

 

 • Forberedelse af indsprøjtning:

Du kan tage Genotropin ud af køleskabet ½ time før din indsprøjtning. Dermed varmes opløsningen en smule op, og din indsprøjtning vil være mere behagelig. 

 

GoQuick fyldt pen består af en tokammerampul, som indeholder både væksthormon og væske til opblanding.
Væksthormon og væske blandes ved at dreje ampulholderen (se de detaljerede trin i brugsanvisningen). Et separat hjælpemiddel er ikke nødvendigt. 

 

Genotropin i tokammerampul indeholder både pulver med væksthormon og væske til opblanding, og skal blandes ved hjælp af et Genotropin hjælpemiddel. Væksthormon og væske i tokammerampullen blandes ved at skrue Genotropin Pen sammen. 

 

For både Genotropin GoQuick fyldt pen og tokammerampul opløses pulveret ved at der vippes forsigtigt frem og tilbage 5-10 gange, indtil pulveret er opløst. 

 

Når du blander Genotropin, MÅ opløsningen IKKE RYSTES. Blandes forsigtigt. Hvis opløsningen rystes, kan væksthormonet begynde at skumme, og det vil ødelægge det aktive stof. Kontrollér opløsningen inden indsprøjtning, og du må ikke bruge den, hvis den indeholder partikler eller er uklar. 

 

 • Indsprøjtning af Genotropin:

Husk at vaske dine hænder og rense huden først. 


Indsprøjt væksthormon på omtrent samme tidspunkt hver dag. Ved sengetid er som regel et godt tidspunkt, fordi det er let at huske. Det er også naturligt, at man har højere mængde væksthormon i kroppen om natten.
 

De fleste personer indsprøjter Genotropin i låret eller i ballen. Indsprøjt Genotropin dér hvor din læge har vist dig det. Hudens fedtvæv kan skrumpe, der hvor du indsprøjter Genotropin. For at undgå det, bør du ændre indstiksstedet lidt hver gang. Det giver din hud og området under huden mulighed for at komme sig efter en indsprøjtning, inden dette sted bruges igen.
 

Husk at lægge Genotropin tilbage i køleskabet straks efter din indsprøjtning. 

Hvis du har taget for meget Genotropin

Kontakt så hurtigt som muligt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Genotropin, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Dit blodsukker kan blive for lavt og derefter blive for højt. Du kan komme til at ryste, svede, blive søvnig eller få følelsen af "ikke at være dig selv" og du kan muligvis besvime. 

Hvis du har glemt at tage Genotropin

Tag ikke en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.
Det er bedst at tage væksthormon regelmæssigt. Hvis du har glemt en dosis, skal du blot tage din næste dosis til sædvanlig tid næste dag. Notér det, hvis du har glemt en dosis, og fortæl det til lægen ved næste kontrolbesøg. 

Hvis du holder op med at tage Genotropin

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Genotropin. 

 

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
De meget almindelige og almindelige bivirkninger hos voksne kan ses inden for de første måneder af behandlingen og kan forsvinde enten spontant, eller hvis dosis sættes ned. 

 

Meget almindelige bivirkninger ( kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

Voksne: 

 • Ledsmerter.
 • Væskeansamling (viser sig som hævede fingre og ankler).

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

Børn: 

 • Forbigående rødmen, kløe eller smerte på indstiksstedet.
 • Ledsmerter.
 • Udslæt.
 • Kløende knopper

Voksne: 

 • Følelsesløshed eller prikken og stikkende fornemmelse under huden.
 • Stivhed i arme og ben, muskelsmerter.
 • Smerter og brændende fornemmelse i hænder og underarme (kaldes karpaltunnelsyndrom).

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

Børn: 

 • Væskeansamling (viser sig som hævede fingre og ankler, og ses i en kort periode i begyndelsen af behandlingen).
 • Kløe.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

Børn: 

 • Følelsesløshed eller prikken og stikkende fornemmelse under huden.
 • Leukæmi. (Leukæmi er set hos et lille antal patienter med væksthormonmangel. Nogle af disse er blevet behandlet med somatropin. Der er dog intet der tyder på, at hyppigheden af leukæmi er højere hos væksthormonbehandlede patienter, der ikke er prædisponerede).
 • Øget tryk i kraniet (viser sig ved kraftig hovedpine, synsforstyrrelser eller opkastning).
 • Muskelsmerter.

 

Ikke kendt: Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data 

 • Type 2 diabetes.
 • Nedsat indhold af hormonet kortisol i blodet.
 • Hævelse i ansigtet.

 

Børn: 

 • Stivhed i arme og ben.

 

Voksne: 

 • Øget tryk i kraniet (viser sig ved kraftig hovedpine, synsforstyrrelser eller opkastning).
 • Rødmen, kløe eller smerte på indstiksstedet.
 • Udslæt.
 • Kløe.
 • Kløende knopper.

 

Dannelse af antistoffer over for væksthormon, men det tyder dog ikke på, at det nedsætter virkningen af væksthormonet. 


Huden omkring indstiksstedet kan blive ujævn eller knudret, men dette burde ikke ske, hvis du ændrer indstiksstedet lidt hver gang. 


Meget sjældent ses en betændelsesreaktion i musklerne nær indstiksstedet. Dette skyldes konserveringsmidlet metacresol. Hvis lægen kan bekræfte denne muskelbetændelse, bør du bruge et Genotropin-produkt uden metacresol. 


Der er set sjældne tilfælde af pludselig død hos patienter med Prader-Willis syndrom. Der er dog ikke påvist en sammenhæng mellem disse tilfælde og behandling med Genotropin. 


Afglidning (epifysiolyse) af lårbenshovedet og Calvé-Legg-Perthes sygdom kan overvejes af din læge, hvis du oplever ubehag eller smerter i hoften eller knæet, mens du er i behandling med Genotropin. 


Andre mulige bivirkninger, der har forbindelse til din behandling med væksthormon, kan blandt andet være følgende: Du (eller dit barn) kan opleve at have højt blodsukker, eller at niveauet af et hormon fra skjoldbruskkirtlen (thyroideahormon) bliver nedsat. Din læge kan undersøge dette, og hvis det er nødvendigt, vil din læge ordinere en passende behandling. Sjældne tilfælde af betændelse i bugspytkirtlen er indberettet hos patienter i behandling med væksthormon. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

5. Opbevaring

Opbevar Genotropin utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato (angivet som måned/år), der står på pakningen efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Før opblanding
 

Opbevares i køleskab (2°C - 8°C). Opbevar tokammerampullen i den ydre karton for at beskytte mod lys. 


Før åbning kan produktet tages ud af køleskab uden at blive sat tilbage i en periode på maksimalt 1 måned ved temperaturer under 25°, men herefter skal det kasseres. 

 

Efter opblanding  

Opbevares i op til 4 uger i køleskab (2°C - 8°C). Må ikke nedfryses. Opbevar GoQuick fyldt pen i GoQuicks ydre karton eller tokammerampullen i Genotropin Pen-æsken for at beskytte mod lys.
 

Tag ikke denne medicin, hvis du bemærker partikler deri, eller hvis opløsningen ikke er klar.
 

Genotropin må ikke nedfryses, eller udsættes for frost. Hvis Genotropin har været udsat for frost, må det ikke anvendes.
 

Du må aldrig smide nåle eller delvist brugte eller tomme ampuller ud sammen med almindeligt affald. Brugte nåle skal bortskaffes på betryggende vis, så ingen kan bruge dem eller stikke sig på dem. Du kan få en speciel nålespand på  

hospitalet eller klinikken.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Genotropin indeholder:

 • Det aktive indholdsstof er somatropin*.
 • 1 ampul indeholder 5,0 mg somatropin*.
 • Efter opblanding svarer dette til en koncentration af somatropin* på 5,0 mg pr. ml.
 • De øvrige indholdsstoffer i pulveret er: glycin (E640); mannitol (E421); natriumdihydrogenphosphat, vandfri (E339); dinatriumphosphat, vandfri (E339).
 • Indholdsstoffer i solvens er: vand til injektionsvæsker, mannitol (E421) og metacresol.

 

* Produceret i Escherichia coli ved rekombinant DNA-teknologi 

Udseende og pakningsstørrelser

Genotropin er pulver og væske til opblanding (solvens) til injektionsvæske, og findes i en ampul med to kamre.
Det ene kammer indeholder pulver og det andet væske til opblanding (solvens) (5 mg/ml eller 12 mg/ml).
Ampullen kan leveres i en fyldt pen (GoQuick®). Genotropin findes i pakninger med 1 eller 5 fyldte penne, eller 1, 5 og 20 ampuller. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 


Pulveret er hvidt og væsken er klar. 


Du kan bruge ampullerne i en særlig injektionspen (Genotropin Pen). Genotropin ampuller er farvekodede, og skal bruges sammen med den tilsvarende farvekodede Genotropin Pen for at give den korrekte dosis. Genotropin 5,0 mg ampul (grøn) skal anvendes sammen med Genotropin Pen 5 (grøn). Genotropin 5,3 mg ampul (blå) skal anvendes sammen med Genotropin Pen 5,3 (blå). Genotropin 12 mg ampul (lilla) skal anvendes sammen med Genotropin Pen 12 (lilla). 


Brugsanvisning til hjælpemiddel findes i pakningen med hjælpemidlet. Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis du ikke allerede har en Genotropin Pen. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

Fremstiller:

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgien. 

Dette lægemiddel er godkendt i EU/EØS-medlemslande under følgende navne:

Genotropin: Danmark, Finland, Grækenland, Irland, Italien, Nederlandene, Portugal, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig.
Genotonorm: Belgien, Frankrig og Luxembourg.
Genotonorm Kabipen: Spanien. 

Brugsanvisning

GoQuick  

Brugsanvisning 

Vigtig information

Læs hele denne brugsanvisning, inden du bruger Genotropin GoQuick-pennen.
Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis du har spørgsmål til dosis eller behandlingen med Genotropin. 

Om GoQuick

GoQuick er en fyldt flerdosis-engangspen, som indeholder 5,0 mg somatropin. Genotropin i pennen blandes kun én gang, når du begynder med en ny pen. En enkelt pen kan bruges i op til 28 dage efter opblanding. Du skal ikke skifte ampuller. Når pennen er tom, fortsætter du blot med en ny pen. 

 

Pennen har dosishukommelse. Dosis indstilles første gang en ny pen tages i brug. Pennen giver så samme dosis ved hver efterfølgende injektion. Du kan bruge pennen med eller uden nåleskjuler. 

Inden du bruger GoQuick-pennen

 • Få undervisning af lægen eller sygeplejersken.
 • Kend din dosis. Kend de forskellige dele af pennen.
 • Vær sikker på, at pennen har en grøn injektionsknap.
 • Vask hænder.

 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Klargøring og brug af en ny GoQuick-pen

Trin 1. Påsætning af nål 

a. Træk den hvide penhætte lige af.
b. Fjern forseglingen fra en ny nål.
c. Tag godt fat i ampulholderen (figur 1).
d. Sæt nålen fast på gevindet.
e. Skru forsigtigt nålen på pennen. Undgå at skrue for hårdt og over gevind.
f. Lad begge nålehætter blive siddende på nålen. 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Trin 2. Opblanding af Genotropin 

a. Hold pennen lodret med nålen opad og med bogstavet A ind mod dig selv (figur 2).
b. Drej med et fast greb ampulholderen ind i pennen, indtil B klikker ind i hakket. 

 • Vip forsigtigt pennen fra side til side. Pennen må ikke rystes.
  Væksthormon kan tage skade af at blive rystet.

c. Kontrollér at væsken i ampullen er klar. Alt pulver skal være opløst. 

 • Hvis der stadig er uopløst pulver, vippes pennen fra side til side et par gange mere.

d. Kontrollér væsken igen og vær sikker på, at den er klar. 

 • Gå videre til trin 3, hvis opløsningen er klar.
 • Hvis opløsningen stadig er uklar, eller du kan se noget pulver, skal du tage en ny pen i brug.

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Trin 3. Fjernelse af luft  

a. Træk den ydre nålehætte af. Gem den, så du senere kan skrue nålen af med den (figur 3a).
b. Lad den indre nålehætte blive siddende på. 

 

 

 

c. Hold pennen lodret med nålen opad (figur 3b).
d. Bank forsigtigt på ampulholderen. Herved stiger eventuelle luftbobler op til toppen.
e. Drej med et fast greb ampulholderen ind i pennen, indtil C klikker ind i hakket. 

 • Der kan komme lidt væske frem rundt om den indre nålehætte.

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Trin 4. Sæt nåleskjuler på (valgfrit) 

a. Tag den sorte hætte af nåleskjuleren (figur 4a). 

 • Hvis nåleafskærmningen glider ud, skal du skubbe den tilbage i nåleskjuleren, indtil den klikker på plads.

 

b. Hold på pennen under det grønne logo med den ene hånd. Med den anden hånd holdes nåleskjuleren under afskærmningen (figur 4b).
c. Det sorte logo på nåleskjuleren skal være lige overfor det grønne logo på pennen. Tryk forsigtigt nåleskjuleren ned på pennen, indtil den klikker på plads. 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Trin 5. Klargøring af pennen  

a. Tag den indre nålehætte af og kassér den (figur 5a). 

 

 

 


b. Kontroller at der står 0,1 mg i dosisvinduet.
c. Drej den lille grå ring i pilens retning, indtil den ikke klikker mere (figur 5b). 

 

 

 

 

 

 

 

d. Hold pennen lodret med nålen opad (figur 5c med og uden nåleskjuler).
e. Tryk på den grønne injektionsknap, indtil der kommer væske ud.
f. Hvis der ikke kommer væske ud ved trin "e", gentages trin "b-e" i dette afsnit op til 2 gange mere.
g. Hvis der stadig ikke kommer væske ud, må du ikke bruge pennen. 

 • Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Spørgsmål og svar".

 

 

h. Hvis du bruger nåleskjuler, skal du trykke på den sorte knap for at udløse nåleafskærmningen (figur 5d). 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Trin 6. Indstilling af dosis 

 • Brug den sorte ring til at indstille dosis. Pas på ikke at dreje den lille grå ring ved indstilling af dosis.

 

a. Hold på den sorte ring som vist på figur 6.
b. Drej den sorte ring indtil din dosis står ud for markeringen (ligner hvid pil) i dosisvinduet. Din læge eller sygeplejerske har fortalt dig, hvilken dosis du skal have.
c. Hvis du drejer din dosis forbi markeringen, skal du bare dreje den sorte ring tilbage for at indstille den korrekte dosis.
d. Når du først har indstillet din dosis, skal du ikke ændre den, med mindre du får besked på det af lægen eller sygeplejersken. 

NB: Hvis du ikke kan dreje den sorte ring, skal du trykke på den grønne injektionsknap, indtil den holder op med at klikke. Fortsæt derefter med at indstille dosis ved hjælp af den sorte ring (yderligere oplysninger findes i afsnittet ”Spørgsmål og svar”). 

 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Trin 7. Træk en dosis op  

a. Drej den lille grå ring i pilens retning, indtil den ikke klikker mere (figur 7a).
b. Dosis på stemplet skal være lige ud for markeringen (ligner hvid pil) i dosisvinduet. 

 

 

 

 

 


c. Kontrollér at den dosis, du trak op ved hjælp af det sorte stempel, er den samme som den dosis, du indstillede i hukommelsesvinduet. Figur 7b viser et eksempel.
d. Hvis dosis ikke er den samme, skal du sikre dig, at du har drejet den lille grå ring i pilens retning, indtil den ikke klikker mere. 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Trin 8. Indsprøjtning af opløsningen 

a. Forbered et injektionssted sådan som lægen eller sygeplejersken har fortalt dig.
b. Hold pennen lodret over injektionsstedet.
c. Tryk pennen ned mod huden, så nålen kan stikkes ind, sådan som lægen eller sygeplejersken har fortalt dig.
d. Med tommelfingeren trykkes den grønne injektionsknap ned, indtil den ikke klikker mere (figur 8). 

 • Vent 5 sekunder før du trækker nålen ud af huden. Tryk let på knappen med tommelfingeren, mens du venter.

e. Træk pennen ud, dvs. helt lige op. 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

sec. = sek. 

Trin 9. Fjern nålen, sæt hætte på og gem pennen 

 

Trin 9a: Med nåleskjuler  

a. Sæt den ydre nålehætte ind i enden af nåleafskærmningen (figur 9a).
b. Brug nålehætten til at trykke nåleafskærmningen ind, indtil den er på plads.
c. Brug nålehætten til at skrue nålen af med og smid den ud i beholderen beregnet til brugte nåle med det samme.
d. Lad nåleskjuleren blive på pennen.
e. Sæt den sorte hætte på nåleskjuleren. Læg pennen i køleskabet. 


Trin 9b: Uden nåleskjuler  

a. Rør ikke ved nålen.
b. Sæt forsigtigt den ydre nålehætte på nålen for at dække nålen (figur 9b).
c. Brug nålehætten til at skrue nålen af med og smid den ud i beholderen beregnet til brugte nåle med det samme.
d. Sæt den hvide penhætte på pennen. Læg pennen i køleskabet. 

 

 

 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

 

 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

 

Almindelig brug af GoQuick-pen

 

1. Tag den sorte hætte af nåleskjuleren eller den hvide hætte af pennen. 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

2. Fastgør en ny nål. 

 • Med nåleskjuler:
  • Hvis nåleafskærmningen frigøres, skubbes den tilbage på plads.
  • Sæt en ny nål på gevindet.

 

 • Uden nåleskjuler:
  • Sæt en ny nål på gevindet.

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

3. Fjern begge nålehætter. Gem den ydre nålehætte, som bruges til at skrue nålen af med. 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

4. Hvis du bruger nåleskjuler, skal du trykke på den sorte udløserknap for at få nåleafskærmningen frem. 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

5. For at trække en dosis op, skal du dreje på den lille grå ring, indtil den ikke klikker mere. 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

6. Kontrollér at den dosis, du har trukket op, er den samme som den dosis, du har indstillet i dosisvinduet. 

 • Hvis den optrukne dosis er mindre, er der ikke en fuld dosis Genotropin tilbage i pennen.
 • Følg lægens eller sygeplejerskens anvisning på, hvad du skal gøre, hvis der ikke er en fuld dosis tilbage i pennen.

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

7. Forbered et injektionssted sådan som lægen eller sygeplejersken har fortalt dig. 

8. Indsprøjtning. 

 • Tryk pennen ned mod huden, så nålen kan stikkes ind.
 • Tryk den grønne injektionsknap ned, indtil den ikke klikker mere.
 • Vent 5 sekunder før du trækker nålen ud af huden. Hold et let tryk på knappen med tommelfingeren, mens du venter.
 • Træk pennen ud, dvs. helt lige op.

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

sec. = sek. 

9. Fjern altid nålen. 

 • Med nåleskjuler
  • Brug den ydre nålehætte til at trykke nåleafskærmningen ind, indtil den er på plads.
 • Uden nåleskjuler
  • Dæk forsigtigt nålen med den ydre nålehætte.
 • Brug den ydre nålehætte til at skrue nålen af med. Smid den ud i beholderen beregnet til brugte nåle med det samme.

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

10. Sæt hætten på nåleskjuleren eller pennen og læg pennen i køleskabet. 

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Opbevaring  

 • Se i indlægssedlen, hvordan du skal opbevare GoQuick-pennen.
 • Kassér pennen efter 4 uger, også selv om der er lidt medicin tilbage.
 • GoQuick-pennen må ikke nedfryses eller udsættes for frost.
 • Brug ikke GoQuick-pennen efter udløbsdatoen.
 • Følg de danske sikkerhedsregler for bortskaffelse af pennen. Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre.

 

Håndtering 

 • Du må ikke blande pulver og væske i GoQuick-pennen, med mindre der er en nål på pennen.
 • Undlad at opbevare GoQuick-pennen, hvis der sidder en nål på pennen. Der kan muligvis sive Genotropin ud af pennen, og der kan dannes luftbobler i ampullen. Fjern altid nålen og sæt penhætten eller nåleskjuleren på, inden du lægger den i køleskabet.
 • Pas på ikke at tabe GoQuick-pennen.
 • Hvis du taber pennen, skal du foretage en ny klargøring som beskrevet i "Trin 5" (Klargøring af pennen). Du må ikke bruge pennen, hvis der er dele af GoQuick-pennen, som ser ud, som om de er gået i stykker eller er beskadigede. Kontakt lægen eller sygeplejersken for at få en ny pen.
 • Pennen og nåleskjuleren rengøres med en fugtig klud. Pennen må ikke komme i vand.

 

Nåle  

 • Brug altid en ny nål ved hver indsprøjtning.
 • Læg alle brugte nåle i en speciel nålespand. Følg de danske sikkerhedsregler for bortskaffelse af nåle. Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre.
 • Lad ikke andre bruge din pen eller nåle.

 

Generelt  

 • Tallene og stregerne på ampulholderen kan hjælpe dig med at bedømme, hvor meget Genotropin der er tilbage i pennen.
 • Hvis pennen ved almindelig brug (se Trin 6) ikke indeholder en fuld dosis Genotropin, kan den resterende mængde medicin ses på skalaen på det sorte stempel.
 • Blinde patienter, eller patienter, der ikke ser så godt, bør kun bruge GoQuick-pennen med hjælp fra personer, der er øvede i at bruge pennen.
 • Følg lægens eller sygeplejerskens anvisninger for rengøring af hænder og hud, når du forbereder indsprøjtningen og indsprøjter denne.
 • Smid ikke nåleskjuleren ud. Den kan tages af pennen ved bare at vride den af. Gem den, så du kan bruge den på hver ny pen.
 • Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis du har spørgsmål om, hvordan du skal bruge GoQuick-pennen.

SPØRGSMÅL OG SVAR

 

Spørgsmål 

Svar 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ser mere end en lille dråbe væske efter at have taget indsprøjtningen? 

Ved næste injektion skal du vente alle 5 sekunder, før du trækker nålen ud af huden. Hvis du stadig ser noget væske efter at have trukket nålen ud, skal du næste gang lade nålen være lidt længere tid inde. 

Er det et problem, hvis jeg kan se luftbobler i ampullen? 

Nej, ved almindelig brug kan der være lidt luftbobler i ampullen. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ser, at der løber lidt Genotropin ud af pennen? 

Kontrollér at nålen er sat korrekt på. 

Hvad skal jeg gøre, hvis pennen ikke har været opbevaret i køleskabet natten over? 

Kassér pennen og tag en ny GoQuick-pen i brug. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan dreje den sorte ring? 

Du har formentlig ved et uheld drejet på den lille grå ring.
Hvis du har drejet på den lille grå ring, vil pennen forhindre dig i at dreje den sorte ring, så dosis ikke ændrer sig under injektionen. 

 

For at frigøre den sorte ring, skal du trykke på den grønne injektionsknap, indtil den holder op med at klikke. Vær - 18 opmærksom på at der kommer væske ud af nålen. Fortsæt derefter med at indstille dosis ved hjælp af den sorte ring. 

Hvad skal jeg gøre, hvis min læge ændrer min dosis, efter at jeg allerede er begyndt på en pen? 

Indstil den nye dosis ved at dreje på den sorte ring. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg indsprøjter en forkert dosis? 

Ring til lægen eller sygeplejersken med det samme og følg hans/hendes anvisninger. 

Hvad skal jeg gøre, hvis pennen ikke er klar til brug (dvs. hvis der ikke kommer væske ud ved trin 5g)? 

Ring til lægen eller sygeplejersken og følg hans/hendes anvisninger. 

Hvilke doser kan pennen indstilles til? 

Pennen kan indstilles til doser fra 0,1-1,5 mg Genotropin.
Hvert klik på den sorte ring ændrer dosis med 0,05 mg. 

 

Indledning (12 mg)

Indlægsseddel: Information til brugeren

Genotropin 12 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning  

somatropin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Genotropin
 3. Sådan skal du tage Genotropin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Genotropin er et rekombinant humant væksthormon, der også kaldes somatropin. Det har samme struktur som naturligt humant væksthormon, som er nødvendigt for at knogler og muskler kan vokse. Det hjælper også til så dit fedtvæv og din muskelmasse udvikler sig i det rette forhold. At det er rekombinant betyder, at det ikke er fremstillet af væv fra mennesker eller dyr. 

 

Hos børn anvendes Genotropin til at behandle følgende vækstforstyrrelser: 

 • Hvis du ikke vokser ordentligt på grund af manglende væksthormon.
 • Hvis du har Turners syndrom. Turners syndrom er en kromosomfejl hos piger, som kan påvirke væksten.
  Lægen vil have fortalt det til dig, hvis du har dette syndrom.
 • Hvis du har kronisk nedsat nyrefunktion. I takt med at nyrerne mister evnen til at fungere normalt, kan det påvirke væksten.
 • Hvis du har Prader-Willis syndrom (en kromosomfejl). Væksthormon vil hjælpe dig med at blive højere, hvis du stadig vokser, og det vil også forbedre din kropssammensætning. Det vil reducere overskydende fedtvæv og den reducerede muskelmasse vil blive forbedret.
 • Hvis du var lille ved fødslen eller havde for lav fødselsvægt. Væksthormon kan hjælpe dig med at blive højere, hvis du ikke er kommet op på normal højde ved 4-årsalderen, eller senere.

 

Hos voksne anvendes Genotropin til behandling af udtalt væksthormonmangel, der kan begynde i løbet af voksenlivet eller som er begyndt i barndommen. 

 

Hvis du har taget Genotropin for væksthormonmangel i løbet af barndommen, vil man typisk teste din væksthormonstatus efter endt vækst. Hvis der påvises udtalt væksthormonmangel, vil lægen anbefale, at din behandling med Genotropin fortsættes. 


Du bør kun få Genotropin af en læge, der har erfaring med væksthormonbehandling, og som har bekræftet din diagnose. 


Lægen kan give dig Genotropin for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Genotropin

Tag ikke Genotropin, og fortæl det til lægen, hvis du

 • er allergisk over for somatropin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • har en aktiv tumor (kræft). I så fald skal du ikke behandles med Genotropin. Før du bliver sat i behandling med Genotropin, skal tumorer være inaktive, og du skal have gennemført din antitumorbehandling.
 • er alvorligt syg (f.eks. på grund af komplikationer efter åben hjerte- eller mave-/tarmoperation, akutte vejrtrækningsproblemer, kvæstelser som følge af ulykke eller lignende situationer). Hvis du skal eller lige har været igennem en større operation, eller hvis du skal på hospitalet af anden årsag, skal du fortælle det til lægen, at du tager væksthormon.
 • får Genotropin for at blive højere, men allerede er holdt op med at vokse (man siger, at epifyserne er lukkede).

Vær ekstra forsigtig med at tage Genotropin og fortæl det til lægen, hvis noget af følgende passer på dig

 • hvis du har risiko for at udvikle diabetes. Lægen vil måle dit blodsukker under behandlingen med Genotropin.
 • hvis du har diabetes. Du bør måle dit blodsukker regelmæssigt under behandlingen med Genotropin, og drøfte resultaterne med din læge, da det kan være, at dosis af din diabetesmedicin skal justeres.
 • efter start med Genotropin-behandling kan nogle patienter få brug for at komme i erstatningsterapi med skjoldbruskkirtelhormon (thyroideahormon).
 • hvis du er i behandling med skjoldbruskkirtelhormon, skal du muligvis have justeret din dosis af skjoldbruskkirtelhormon.
 • hvis du tager værksthormon for at øge væksten og du halter, eller hvis du under behandling med væksthormon begynder at halte på grund af smerter i hoften. Tal med lægen.
 • hvis du udvikler øget tryk i kraniet (med symptomer som kraftig hovedpine, synsforstyrrelser eller opkastning). Tal med lægen.
 • hvis din læge konstaterer, at du har fået muskelbetændelse nær indstiksstedet på grund af konserveringsmidlet metacresol, skal du tage et Genotropin-produkt uden metacresol.
 • hvis du får Genotropin på grund af væksthormonmangel som følge af en tidligere kræftsvulst, skal du undersøges regelmæssigt for at se, om kræften vender tilbage eller om du får andre former for kræft.
 • hvis du oplever forværring af mavesmerter, skal du kontakte lægen.
 • erfaring med behandling af patienter over 80 år er begrænset. Ældre kan være mere påvirkelige over for virkningen af Genotropin, og kan derfor være mere udsat for bivirkninger.

 

Børn med kronisk nedsat nyrefunktion  

Din læge vil undersøge din nyrefunktion og din væksthastighed, før du får Genotropin. Den medicinske behandling af din nyrelidelse skal fortsættes. Behandling med Genotropin skal stoppes, hvis der skal foretages nyretransplantation. 

 

Børn med Prader-Willis syndrom 

 • Din læge vil vejlede dig om diæt for at kontrollere din vægt.
 • Før du får Genotropin vil lægen undersøge dig for tegn på blokeringer af luftvejene, vejrtrækningsafbrydelse under søvn (kaldes søvnapnø) eller infektion i luftvejene.
 • Hvis du under behandlingen viser tegn på blokering af de øvre luftveje (f.eks. snorken eller forværring af snorken), vil lægen undersøge dig, og kan eventuelt afbryde behandlingen med Genotropin.
 • Lægen vil under behandlingen undersøge dig for tegn på skoliose; en lidelse, som viser sig ved en skævhed i rygsøjlen.
 • Tal med lægen, hvis du under behandlingen får lungebetændelse, så du kan blive sat i behandling.

 

Børn, der var små ved fødslen eller havde for lav fødselsvægt  

 • Hvis du var lille eller vejede for lidt ved fødslen, og nu er 9-12 år gammel, så spørg lægen til råds vedrørende pubertet og behandling med Genotropin.
 • Lægen vil måle dit blodsukker og insulinniveau, før behandlingen påbegyndes. Disse målinger gentages hvert år, så længe du er i behandling.
 • Din behandling bør fortsætte, indtil du ikke vokser længere.

Brug af andre lægemidler sammen med Genotropin

Fortæl det altid til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Tal med din læge, hvis du tager:  

 • medicin mod diabetes
 • skjoldbruskkirtelhormoner (thyroideahormon)
 • glukokortikoider, skal du gå regelmæssigt til læge, da det kan være nødvendigt at få justeret din glukokortikoiddosis.
 • kønshormoner (f.eks. østrogen)
 • medicin, der skal nedsætte immunforsvaret efter transplantation (ciclosporin)
 • medicin mod epilepsi (krampestillende)

Din læge vil måske ændre dosis af disse typer medicin eller af Genotropin. 

Graviditet og amning

Du må ikke tage Genotropin, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. 


Spørg din læge til råds om amning, før du tager Genotropin. 


Spørg din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Genotropin indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. et ubetydeligt saltindhold og du kan betragte produktet som natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Genotropin

Tag altid Genotropin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. 

Den sædvanlige dosis

Doseringen afhænger af din størrelse og hvilken lidelse du bliver behandlet for, samt hvordan væksthormon virker på dig. Ikke to personer er ens. Lægen vil fortælle dig, hvor mange mg Genotropin du skal tage, enten ud fra din vægt (i kg) eller din krops overfladeareal (i m2) beregnet ud fra din højde og vægt, samt hvor ofte du skal tage Genotropin. Du må ikke ændre i dosis, eller hvor ofte du tager Genotropin uden at tale med lægen først. 

 

Børn med væksthormonmangel:  

0,025-0,035 mg/kg/dag eller 0,7-1,0 mg/m2/dag. Højere doser kan anvendes. Hvis væksthormonmanglen fortsætter ind i ungdommen, bør behandling med Genotropin fortsættes indtil endt fysisk udvikling.
 

Børn med Turners syndrom:  

0,045-0,050 mg/kg/dag eller 1,4 mg/m2/dag.
 

Børn med kronisk nedsat nyrefunktion:  

0,045-0,050 mg/kg/dag eller 1,4 mg/m2/dag. Højere doser kan være nødvendige, hvis væksthastigheden er for lav. Dosisjustering kan være nødvendig efter 6 måneders behandling.
 

Børn med Prader-Willis syndrom:  

0,035 mg/kg/dag eller 1,0 mg/m2/dag. Den daglige dosis bør ikke overstige 2,7 mg. Behandlingen bør ikke anvendes til børn, der næsten er holdt op med at vokse efter gennemgået pubertet. 


Vækstforstyrrelser hos børn, der er født små eller med lavere fødselsvægt end forventet:
 

0,035 mg/kg/dag eller 1,0 mg/m2/dag. Det er vigtigt, at behandlingen fortsættes, indtil sluthøjden er nået.
Behandlingen bør stoppes efter det første år, hvis behandlingen ikke virker på dig, eller hvis du har nået din sluthøjde, og er holdt op med at vokse. 


Væksthormonmangel hos voksne:
 

Hvis du fortsætter behandling med Genotropin, som blev startet i barndommen, skal du tage 0,2-0,5 mg/dag.
Dosis skal gradvist øges eller nedsættes alt efter blodprøveresultater, virkning samt bivirkninger.
Hvis din væksthormonmangel starter i løbet af voksenlivet, skal du starte med 0,15-0,3 mg/dag. Denne dosis skal øges gradvist, alt efter blodprøveresultater, virkning samt bivirkninger. Vedligeholdelsesdosis overstiger sjældent 1,0 mg/dag. Kvinder kan have behov for højere doser end mænd. Dosis bør kontrolleres hver 6. måned.
Personer over 60 år bør starte med en dosis på 0,1-0,2 mg/dag, der langsomt øges i henhold til den enkeltes behov. Den mindste effektive dosis bør anvendes. Vedligeholdelsesdosis overstiger sjældent 0,5 mg/dag. Følg altid lægens anvisninger. 

Indsprøjtning af Genotropin

Genotropin skal indsprøjtes med en kort nål i fedtvævet under huden (subkutant). Lægen bør allerede have vist dig, hvordan du skal tage Genotropin. Indsprøjt altid Genotropin nøjagtigt som lægen har vist dig. Spørg lægen, eller sundhedspersonalet, hvis du er i tvivl. 


Brugsanvisningen for Genotropin fyldt pen GoQuick® findes i pakningen med fyldte penne.
Brugsanvisning for indsprøjtning af Genotropin tokammerampul med Genotropin Pen findes i pakningen med dit hjælpemiddel.
Læs brugsanvisningen, inden du begynder at tage din medicin.
 

 

Ved anvendelse af Genotropin GoQuick fyldt pen eller Genotropin Pen skal nålen være påsat før blanding. Der skal anvendes en ny nål ved hver injektion. Nåle må ikke genbruges. 

 

 • Forberedelse af indsprøjtning:

Du kan tage Genotropin ud af køleskabet ½ time før din indsprøjtning. Dermed varmes opløsningen en smule op, og din indsprøjtning vil være mere behagelig. 

 

GoQuick fyldt pen består af en tokammerampul, som indeholder både væksthormon og væske til opblanding.
Væksthormon og væske blandes ved at dreje ampulholderen (se de detaljerede trin i brugsanvisningen). Et separat hjælpemiddel er ikke nødvendigt. 

 

Genotropin i tokammerampul indeholder både pulver med væksthormon og væske til opblanding, og skal blandes ved hjælp af et Genotropin hjælpemiddel. Væksthormon og væske i tokammerampullen blandes ved at skrue Genotropin Pen sammen. 

 

For både Genotropin GoQuick fyldt pen og tokammerampul opløses pulveret ved at der vippes forsigtigt frem og tilbage 5-10 gange, indtil pulveret er opløst. 

 

Når du blander Genotropin, MÅ opløsningen IKKE RYSTES. Blandes forsigtigt. Hvis opløsningen rystes, kan væksthormonet begynde at skumme, og det vil ødelægge det aktive stof. Kontrollér opløsningen inden indsprøjtning, og du må ikke bruge den, hvis den indeholder partikler eller er uklar. 

 

Indsprøjtning af Genotropin:  

 • Husk at vaske dine hænder og rense huden først.

 

Indsprøjt væksthormon på omtrent samme tidspunkt hver dag. Ved sengetid er som regel et godt tidspunkt, fordi det er let at huske. Det er også naturligt, at man har højere mængde væksthormon i kroppen om natten.
 

De fleste personer indsprøjter Genotropin i låret eller i ballen. Indsprøjt Genotropin dér hvor din læge har vist dig det. Hudens fedtvæv kan skrumpe, der hvor du indsprøjter Genotropin. For at undgå det, bør du ændre indstiksstedet lidt hver gang. Det giver din hud og området under huden mulighed for at komme sig efter en indsprøjtning, inden dette sted bruges igen.
 

Husk at lægge Genotropin tilbage i køleskabet straks efter din indsprøjtning. 

Hvis du har taget for meget Genotropin

Kontakt så hurtigt som muligt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Genotropin, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Dit blodsukker kan blive for lavt og derefter blive for højt. Du kan komme til at ryste, svede, blive søvnig eller få følelsen af "ikke at være dig selv" og du kan muligvis besvime. 

Hvis du har glemt at tage Genotropin

Tag ikke en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.
Det er bedst at tage væksthormon regelmæssigt. Hvis du har glemt en dosis, skal du blot tage din næste dosis til sædvanlig tid næste dag. Notér det, hvis du har glemt en dosis, og fortæl det til lægen ved næste kontrolbesøg. 

Hvis du holder op med at tage Genotropin

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Genotropin. 

 

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
De meget almindelige og almindelige bivirkninger hos voksne kan ses inden for de første måneder af behandlingen og kan forsvinde enten spontant, eller hvis dosis sættes ned. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

Voksne: 

 • Ledsmerter.
 • Væskeansamling (viser sig som hævede fingre og ankler).

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

Børn: 

 • Forbigående rødmen, kløe eller smerte på indstiksstedet.
 • Ledsmerter.
 • Udslæt.
 • Kløende knopper

Voksne: 

 • Følelsesløshed eller prikken og stikkende fornemmelse under huden.
 • Stivhed i arme og ben, muskelsmerter.
 • Smerter og brændende fornemmelse i hænder og underarme (kaldes karpaltunnelsyndrom).

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

Børn: 

 • Væskeansamling (viser sig som hævede fingre og ankler, og ses i en kort periode i begyndelsen af behandlingen).
 • Kløe.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

Børn: 

 • Følelsesløshed eller prikken og stikkende fornemmelse under huden.
 • Leukæmi. (Leukæmi er set hos et lille antal patienter med væksthormonmangel. Nogle af disse er blevet behandlet med somatropin. Der er dog intet der tyder på, at hyppigheden af leukæmi er højere hos væksthormonbehandlede patienter, der ikke er prædisponerede).
 • Øget tryk i kraniet (viser sig ved kraftig hovedpine, synsforstyrrelser eller opkastning).
 • Muskelsmerter.

 

Ikke kendt: Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data 

 • Type 2 diabetes.
 • Nedsat indhold af hormonet kortisol i blodet.
 • Hævelse i ansigtet.

 

Børn: 

 • Stivhed i arme og ben.

 

Voksne: 

 • Øget tryk i kraniet (viser sig ved kraftig hovedpine, synsforstyrrelser eller opkastning).
 • Rødmen, kløe eller smerte på indstiksstedet.
 • Udslæt.
 • Kløe.
 • Kløende knopper.

 

Dannelse af antistoffer over for væksthormon, men det tyder dog ikke på, at det nedsætter virkningen af væksthormonet. 


Huden omkring indstiksstedet kan blive ujævn eller knudret, men dette burde ikke ske, hvis du ændrer indstiksstedet lidt hver gang. 


Meget sjældent ses en betændelsesreaktion i musklerne nær indstiksstedet. Dette skyldes konserveringsmidlet metacresol. Hvis lægen kan bekræfte denne muskelbetændelse, bør du bruge et Genotropin-produkt uden metacresol. 


Der er set sjældne tilfælde af pludselig død hos patienter med Prader-Willis syndrom. Der er dog ikke påvist en sammenhæng mellem disse tilfælde og behandling med Genotropin. 


Afglidning (epifysiolyse) af lårbenshovedet og Calvé-Legg-Perthes sygdom kan overvejes af din læge, hvis du oplever ubehag eller smerter i hoften eller knæet, mens du er i behandling med Genotropin. 


Andre mulige bivirkninger, der har forbindelse til din behandling med væksthormon, kan blandt andet være følgende: Du (eller dit barn) kan opleve at have højt blodsukker, eller at niveauet af et hormon fra skjoldbruskkirtlen (thyroideahormon) bliver nedsat. Din læge kan undersøge dette, og hvis det er nødvendigt, vil din læge ordinere en passende behandling. Sjældne tilfælde af betændelse i bugspytkirtlen er indberettet hos patienter i behandling med væksthormon. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Genotropin utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato (angivet som måned/år), der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Før opblanding  

Opbevares i køleskab (2°C - 8°C). Opbevar tokammerampullen i den ydre karton for at beskytte mod lys. 

 

Før åbning kan produktet tages ud af køleskab uden at blive sat tilbage i en periode på maksimalt 1 måned ved temperaturer under 25°, men herefter skal det kasseres. 

 

Efter opblanding  

Opbevares i op til 4 uger i køleskab (2°C - 8°C). Må ikke nedfryses. Opbevar GoQuick fyldt pen i GoQuicks ydre karton eller tokammerampullen i Genotropin Pen-æsken for at beskytte mod lys. 


Tag ikke denne medicin, hvis du bemærker partikler deri, eller hvis opløsningen ikke er klar. 


Genotropin må ikke nedfryses, eller udsættes for frost. Hvis Genotropin har været udsat for frost, må det ikke anvendes. 


Du må aldrig smide nåle eller delvist brugte eller tomme ampuller ud sammen med almindeligt affald. Brugte nåle skal bortskaffes på betryggende vis, så ingen kan bruge dem eller stikke sig på dem. Du kan få en speciel nålespand på hospitalet eller klinikken. 


Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Genotropin indeholder:

 • Det aktive indholdsstof er somatropin*.
 • 1 ampul indeholder 12 mg somatropin*.
 • Efter opblanding svarer dette til en koncentration af somatropin* på 12 mg pr. ml.
 • De øvrige indholdsstoffer i pulveret er: glycin (E640); mannitol (E421); natriumdihydrogenphosphat, vandfri (E339); dinatriumphosphat, vandfri (E339).
 • Indholdsstoffer i solvens er: vand til injektionsvæsker, mannitol (E421) og metacresol.

 

* Produceret i Escherichia coli ved rekombinant DNA-teknologi 

Udseende og pakningsstørrelser

Genotropin er pulver og væske til opblanding (solvens) til injektionsvæske, og findes i en ampul med to kamre.
Det ene kammer indeholder pulver og det andet væske til opblanding (solvens) (5 mg/ml eller 12 mg/ml).
Ampullen kan leveres i en fyldt pen (GoQuick®). Genotropin findes i pakninger med 1 eller 5 fyldte penne, eller 1, 5 og 20 ampuller. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 


Pulveret er hvidt og væsken er klar. 


Du kan bruge ampullerne i en særlig injektionspen (Genotropin Pen). Genotropin ampuller er farvekodede, og skal bruges sammen med den tilsvarende farvekodede Genotropin Pen for at give den korrekte dosis. Genotropin 5,0 mg ampul (grøn) skal anvendes sammen med Genotropin Pen 5 (grøn). Genotropin 5,3 mg ampul (blå) skal anvendes sammen med Genotropin Pen 5,3 (blå). Genotropin 12 mg ampul (lilla) skal anvendes sammen med Genotropin Pen 12 (lilla). 

 

Brugsanvisning til hjælpemiddel findes i pakningen med hjælpemidlet. Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis du ikke allerede har en Genotropin Pen. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

Fremstiller:

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgien. 

Dette lægemiddel er godkendt i EU/EØS-medlemslande under følgende navne:

Genotropin: Danmark, Finland, Grækenland, Irland, Italien, Nederlandene, Portugal, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig.
Genotonorm: Belgien, Frankrig og Luxembourg.
Genotonorm Kabipen: Spanien. 

Brugsanvisning

GoQuick  

Brugsanvisning  

Vigtig information

Læs hele denne brugsanvisning, inden du bruger Genotropin GoQuick-pennen.
Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis du har spørgsmål til dosis eller behandlingen med Genotropin. 

Om GoQuick

GoQuick er en fyldt flerdosis-engangspen, som indeholder 12 mg somatropin. Genotropin i pennen blandes kun én gang, når du begynder med en ny pen. En enkelt pen kan bruges i op til 28 dage efter opblanding. Du skal ikke skifte ampuller. Når pennen er tom, fortsætter du blot med en ny pen. 

Pennen har dosishukommelse. Dosis indstilles første gang en ny pen tages i brug. Pennen giver så samme dosis ved hver efterfølgende injektion. Du kan bruge pennen med eller uden nåleskjuler. 

Inden du bruger GoQuick-pennen

 • Få undervisning af lægen eller sygeplejersken.
 • Kend din dosis. Kend de forskellige dele af pennen.
 • Vær sikker på, at pennen har en lilla injektionsknap.
 • Vask hænder.

 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Klargøring og brug af en ny GoQuick-pen

 

 

Trin 1. Påsætning af nål 

a. Træk den hvide penhætte lige af.
b. Fjern forseglingen fra en ny nål.
c. Tag godt fat i ampulholderen (figur 1).
d. Sæt nålen fast på gevindet.
e. Skru forsigtigt nålen på pennen. Undgå at skrue for hårdt og over gevind.
f. Lad begge nålehætter blive siddende på nålen. 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Trin 2. Opblanding af Genotropin 

a. Hold pennen lodret med nålen opad og med bogstavet A ind mod dig selv (figur 2).
b. Drej med et fast greb ampulholderen ind i pennen, indtil B klikker ind i hakket. 

 • Vip forsigtigt pennen fra side til side. Pennen må ikke rystes.
  Væksthormon kan tage skade af at blive rystet.

c. Kontrollér at væsken i ampullen er klar. Alt pulver skal være opløst. 

 • Hvis der stadig er uopløst pulver, vippes pennen fra side til side et par gange mere.

d. Kontrollér væsken igen og vær sikker på, at den er klar. 

 • Gå videre til trin 3, hvis opløsningen er klar.
 • Hvis opløsningen stadig er uklar, eller du kan se noget pulver, skal du tage en ny pen i brug.

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Trin 3. Fjernelse af luft  

a. Træk den ydre nålehætte af. Gem den, så du senere kan skrue nålen af med den (figur 3a).
b. Lad den indre nålehætte blive siddende på. 

 

 

 

c. Hold pennen lodret med nålen opad (figur 3b).
d. Bank forsigtigt på ampulholderen. Herved stiger eventuelle luftbobler op til toppen.
e. Drej med et fast greb ampulholderen ind i pennen, indtil C klikker ind i hakket. 

 • Der kan komme lidt væske frem rundt om den indre nålehætte.

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Trin 4. Sæt nåleskjuler på (valgfrit) 

a. Tag den sorte hætte af nåleskjuleren (figur 4a). 

 • Hvis nåleafskærmningen glider ud, skal du skubbe den tilbage i nåleskjuleren, indtil den klikker på plads.

 

b. Hold på pennen under det lilla logo med den ene hånd. Med den anden hånd holdes nåleskjuleren under afskærmningen (figur 4b).
c. Det sorte logo på nåleskjuleren skal være lige overfor det lilla logo på pennen. Tryk forsigtigt nåleskjuleren ned på pennen, indtil den klikker på plads. 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Trin 5. Klargøring af pennen  

a. Tag den indre nålehætte af og kassér den (figur 5a). 

 

 

 


b. Kontroller at der står 0,3 mg i dosisvinduet.
c. Drej den lille grå ring i pilens retning, indtil den ikke klikker mere (figur 5b). 

 

 

 

 

 

 

 

d. Hold pennen lodret med nålen opad (figur 5c med og uden nåleskjuler).
e. Tryk på den lilla injektionsknap, indtil der kommer væske ud.
f. Hvis der ikke kommer væske ud ved trin "e", gentages trin "b-e" i dette afsnit op til 2 gange mere.
g. Hvis der stadig ikke kommer væske ud, må du ikke bruge pennen. 

 • Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Spørgsmål og svar".

 

 

h. Hvis du bruger nåleskjuler, skal du trykke på den sorte knap for at udløse nåleafskærmningen (figur 5d). 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Trin 6. Indstilling af dosis 

 • Brug den sorte ring til at indstille dosis. Pas på ikke at dreje den lille grå ring ved indstilling af dosis.

 

a. Hold på den sorte ring som vist på figur 6.
b. Drej den sorte ring indtil din dosis står ud for markeringen (ligner hvid pil) i dosisvinduet. Din læge eller sygeplejerske har fortalt dig, hvilken dosis du skal have.
c. Hvis du drejer din dosis forbi markeringen, skal du bare dreje den sorte ring tilbage for at indstille den korrekte dosis.
d. Når du først har indstillet din dosis, skal du ikke ændre den, med mindre du får besked på det af lægen eller sygeplejersken.
NB: Hvis du ikke kan dreje den sorte ring, skal du trykke på den lilla injektionsknap, indtil den holder op med at klikke. Fortsæt derefter med at indstille dosis ved hjælp af den sorte ring (yderligere oplysninger findes i afsnittet "Spørgsmål og svar"). 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Trin 7. Træk en dosis op  

a. Drej den lille grå ring i pilens retning, indtil den ikke klikker mere (figur 7a).
b. Dosis på stemplet skal være lige ud for markeringen (ligner hvid pil) i dosisvinduet. 

 

 

 

 

 


c. Kontrollér at den dosis, du trak op ved hjælp af det sorte stempel, er den samme som den dosis, du indstillede i hukommelsesvinduet. Figur 7b viser et eksempel.
d. Hvis dosis ikke er den samme, skal du sikre dig, at du har drejet den lille grå ring i pilens retning, indtil den ikke klikker mere. 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Trin 8. Indsprøjtning af opløsningen 

a. Forbered et injektionssted sådan som lægen eller sygeplejersken har fortalt dig.
b. Hold pennen lodret over injektionsstedet.
c. Tryk pennen ned mod huden, så nålen kan stikkes ind, sådan som lægen eller sygeplejersken har fortalt dig.
d. Med tommelfingeren trykkes den lilla injektionsknap ned, indtil den ikke klikker mere (figur 8). 

 • Vent 5 sekunder før du trækker nålen ud af huden. Tryk let på knappen med tommelfingeren, mens du venter.

e. Træk pennen ud, dvs. helt lige op. 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

sec. = sek. 

Trin 9. Fjern nålen, sæt hætte på og gem pennen 

 

Trin 9a: Med nåleskjuler  

a. Sæt den ydre nålehætte ind i enden af nåleafskærmningen (figur 9a).
b. Brug nålehætten til at trykke nåleafskærmningen ind, indtil den er på plads.
c. Brug nålehætten til at skrue nålen af med og smid den ud i beholderen beregnet til brugte nåle med det samme.
d. Lad nåleskjuleren blive på pennen.
e. Sæt den sorte hætte på nåleskjuleren. Læg pennen i køleskabet. 


Trin 9b: Uden nåleskjuler  

a. Rør ikke ved nålen.
b. Sæt forsigtigt den ydre nålehætte på nålen for at dække nålen (figur 9b).
c. Brug nålehætten til at skrue nålen af med og smid den ud i beholderen beregnet til brugte nåle med det samme.
d. Sæt den hvide penhætte på pennen. Læg pennen i køleskabet. 

 

 

 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

 

 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

 

Almindelig brug af GoQuick-pen

 

1. Tag den sorte hætte af nåleskjuleren eller den hvide hætte af pennen. 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

2. Fastgør en ny nål. 

 • Med nåleskjuler:
  • Hvis nåleafskærmningen frigøres, skubbes den tilbage på plads.
  • Sæt en ny nål på gevindet.

 

 

 • Uden nåleskjuler:
  • Sæt en ny nål på gevindet.

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

3. Fjern begge nålehætter. Gem den ydre nålehætte, som bruges til at skrue nålen af med. 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

4. Hvis du bruger nåleskjuler, skal du trykke på den sorte udløserknap for at få nåleafskærmningen frem. 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

5. For at trække en dosis op, skal du dreje på den lille grå ring, indtil den ikke klikker mere. 

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

6. Kontrollér at den dosis, du har trukket op, er den samme som den dosis, du har indstillet i dosisvinduet 

 • Hvis den optrukne dosis er mindre, er der ikke en fuld dosis Genotropin tilbage i pennen.
 • Følg lægens eller sygeplejerskens anvisning på, hvad du skal gøre, hvis der ikke er en fuld dosis tilbage i pennen.

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

7. Forbered et injektionssted sådan som lægen eller sygeplejersken har fortalt dig. 

8. Indsprøjtning. 

 • Tryk pennen ned mod huden, så nålen kan stikkes ind.
 • Tryk den lilla injektionsknap ned, indtil den ikke klikker mere.
 • Vent 5 sekunder før du trækker nålen ud af huden. Hold et let tryk på knappen med tommelfingeren, mens du venter.
 • Træk pennen ud, dvs. helt lige op.

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

sec. = sek. 

9. Fjern altid nålen. 

 • Med nåleskjuler
  • Brug den ydre nålehætte til at trykke nåleafskærmningen ind, indtil den er på plads.
 • Uden nåleskjuler
  • Dæk forsigtigt nålen med den ydre nålehætte.
 • Brug den ydre nålehætte til at skrue nålen af med. Smid den ud i beholderen beregnet til brugte nåle med det samme.

Genotropin Pfizer ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 5 mg og 12 mg 

10. Sæt hætten på nåleskjuleren eller pennen og læg pennen i køleskabet. 

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Opbevaring  

 • Se i indlægssedlen, hvordan du skal opbevare GoQuick-pennen.
 • Kassér pennen efter 4 uger, også selv om der er lidt medicin tilbage.
 • GoQuick-pennen må ikke nedfryses eller udsættes for frost.
 • Brug ikke GoQuick-pennen efter udløbsdatoen.
 • Følg de danske sikkerhedsregler for bortskaffelse af pennen. Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre.

 

Håndtering  

 • Du må ikke blande pulver og væske i GoQuick-pennen, med mindre der er en nål på pennen.
 • Undlad at opbevare GoQuick-pennen, hvis der sidder en nål på pennen. Der kan muligvis sive Genotropin ud af pennen, og der kan dannes luftbobler i ampullen. Fjern altid nålen og sæt penhætten eller nåleskjuleren på, inden du lægger den i køleskabet.
 • Pas på ikke at tabe GoQuick-pennen.
 • Hvis du taber pennen, skal du foretage en ny klargøring som beskrevet i "Trin 5" (Klargøring af pennen). Du må ikke bruge pennen, hvis der er dele af GoQuick-pennen, som ser ud, som om de er gået i stykker eller er beskadigede. Kontakt lægen eller sygeplejersken for at få en ny pen.
 • Pennen og nåleskjuleren rengøres med en fugtig klud. Pennen må ikke komme i vand.

 

Nåle  

 • Brug altid en ny nål ved hver indsprøjtning.
 • Læg alle brugte nåle i en speciel nålespand. Følg de danske sikkerhedsregler for bortskaffelse af nåle. Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre.
 • Lad ikke andre bruge din pen eller nåle.

 

Generelt  

 • Tallene og stregerne på ampulholderen kan hjælpe dig med at bedømme, hvor meget Genotropin der er tilbage i pennen.
 • Hvis pennen ved almindelig brug (se Trin 6) ikke indeholder en fuld dosis Genotropin, kan den resterende mængde medicin ses på skalaen på det sorte stempel.
 • Blinde patienter, eller patienter, der ikke ser så godt, bør kun bruge GoQuick-pennen med hjælp fra personer, der er øvede i at bruge pennen.
 • Følg lægens eller sygeplejerskens anvisninger for rengøring af hænder og hud, når du forbereder indsprøjtningen og indsprøjter denne.
 • Smid ikke nåleskjuleren ud. Den kan tages af pennen ved bare at vride den af. Gem den, så du kan bruge den på hver ny pen.
 • Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis du har spørgsmål om, hvordan du skal bruge GoQuick-pennen.

SPØRGSMÅL OG SVAR

 

Spørgsmål 

Svar 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ser mere end en lille dråbe væske efter at have taget indsprøjtningen? 

Ved næste injektion skal du vente alle 5 sekunder, før du trækker nålen ud af huden. Hvis du stadig ser noget væske efter at have trukket nålen ud, skal du næste gang lade nålen være lidt længere tid inde. 

Er det et problem, hvis jeg kan se luftbobler i ampullen? 

Nej, ved almindelig brug kan der være lidt luftbobler i ampullen. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ser, at der løber lidt Genotropin ud af pennen? 

Kontrollér at nålen er sat korrekt på. 

Hvad skal jeg gøre, hvis pennen ikke har været opbevaret i køleskabet natten over? 

Kassér pennen og tag en ny GoQuick-pen i brug. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan dreje den sorte ring? 

Du har formentlig ved et uheld drejet på den lille grå ring.
Hvis du har drejet på den lille grå ring, vil pennen forhindre dig i at dreje den sorte ring, så dosis ikke ændrer sig under injektionen. 


For at frigøre den sorte ring, skal du trykke på den lilla injektionsknap, indtil den holder op med at klikke. Vær opmærksom på at der kommer væske ud af nålen. Fortsæt derefter med at indstille dosis ved hjælp af den sorte ring. 

Hvad skal jeg gøre, hvis min læge ændrer min dosis, efter at jeg allerede er begyndt på en pen? 

Indstil den nye dosis ved at dreje på den sorte ring. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg indsprøjter en forkert dosis? 

Ring til lægen eller sygeplejersken med det samme og følg hans/hendes anvisninger. 

Hvad skal jeg gøre, hvis pennen ikke er klar til brug (dvs. hvis der ikke kommer væske ud ved trin 5g)? 

Ring til lægen eller sygeplejersken og følg hans/hendes anvisninger. 

Hvilke doser kan pennen indstilles til? 

Pennen kan indstilles til doser fra 0,3-4,5 mg Genotropin.
Hvert klik på den sorte ring ændrer dosis med 0,15 mg. 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret i oktober 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...