Locoid Capilar

kutanopløsning 0,1%

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Locoid® Capilar 0,1 % kutanopløsning
Hydrocortisonbutyrat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid Capilar.
 3. Sådan skal du bruge Locoid Capilar.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Locoid Capilar indeholder hydrocortisonbutyrat. Hydrocortisonbuty- rat er et binyrebarkhormon (steroid), som hæmmer irritation i huden. 


Du kan bruge Locoid Capilar ved eksem, ved irriteret hud og ved pso- riasis. 


Locoid Capilar er er beregnet til anvendelse hos voksne, børn og spædbørn over 3 måneder. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid Capilar

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin- gerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Locoid Capilar:

 • hvis du er allergisk over for hydrocortisonbutyrat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)
 • hvis din hudsygdom skyldes betændelse forårsaget af bakterier, virus, svampe, gærsvampe eller parasitter. I så fald skal du også have medicin mod betændelsen
 • hvis du har rosacea, der er en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og udvidede blodkar
 • hvis du har betændt eksem eller irritation i huden omkring munden

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Locoid Capilar.  

 • Locoid Capilar bør ikke anvendes på øjenlågene og områderne omkring øjnene, da det kan øge risikoen for at udvikle grøn stær eller grå stær.
 • Hyppig og lanvarig behandling med Locoid Capilar i ansigt, på store hudområder, under armene, brystet, i lysken eller i hudfol- dere samt andre tynde hudområder (eksempelvis kønsområdet) bør undgås på grund af risiko for udvikling af tynd hud, øget optagelse af lægemidlet og øget udvikling af bivirkninger.
 • Der er risiko for øget udvikling af bivirkninger, hvis du sætter plaster på behandlingsstedet, dækker det til med plastik eller på anden måde pakker det ind f.eks. en ble med plastikbagside. Tal med lægen.
 • Vask hænderne, hver gang du har brugt Locoid Capilar, medmindre det er hænderne, som behandles.
 • Generelt bør du ikke bruge kutanopløsningen i mere end 4-6 uger medmindre lægen har fortalt dig andet og lægen kontrollerer dig regelmæssigt.
 • Tal med lægen, hvis du har brugt kutanopløsningen i lang tid. Du må ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få din hudsyg- dom til at blusse op igen.
 • Binyrebarkhormon kan skjule, forårsage eller forværre en hudinfektion. Hvis en infektion under behandlingen forværres, skal du stoppe med at bruge Locoid Capilar. Kontakt din læge inden du stopper behandlingen.
 • Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Børn og unge

Børn kan være mere følsomme over for brugen af binyrebarkhor- mon. Dannelsen af binyrebarkhormoner kan derfor opstå hurtigere
hos børn end hos voksne. Locoid Capilar skal anvendes med forsigtig- hed hos børn og som anvist af sundhedspersoner.
Der skal især udvises forsigtighed hos spædbørn og småbørn med eksem inklusive bleudslæt. Tal med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Locoid Capilar

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Der er ikke kendskab til problemer ved brug af Locoid Capilar sam- men med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper- sonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditiet:
Du må kun bruge Locoid Capilar efter lægens anvisning.

Amning:
Du kan amme, selv om du bruger Locoid Capilar.

Du skal vaske kutanopløsningen af, inden du ammer dit barn, hvis du bruger kutanopløsningen på brystet eller brystvorten. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid Capilar påvirker ikke, eller kun i ubetydelig grad, evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du bruge Locoid Capilar

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersona- lets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne  

 • Brug Locoid Capilar på de angrebne steder i et jævnt og tyndt lag, 1-2 gange daglig.
 • Brug kun lægemidlet på de angrebne hudområder.
 • Vask hænderne omhyggeligt efter hver anvendelse, medmindre det er hænderne, som du skal behandle.
 • Pas på, at kutanopløsningen ikke kommer i øjnene.
 • Brug ikke kutanopløsningen i længere tid, end lægen har fortalt dig.


Børn (2-11 år) og spædbørn og småbørn (3-23 måneder)  

 • Hos børn, spædbørn og småbørn bør anvendelsen af store mæng- der samt langtidsbehandling med Locoid Capilar undgås.
 • Behandling bør begrænses til det mindst mulige areal, der er nød- vendigt for at opnå behandlingsmæssig virkning.
 • Hos børn, spædbørn og småbørn skal man ligeledes undgå at anvende plaster, plastik eller på nogen som helst anden måde til- dække behandlingsstedet f.eks. med en ble med plastikbagside, på grund af risiko for øgede bivirkninger.
 • Behandlingsvarigheden hos spædbørn og småbørn bør ikke over- stige 7 dage.


Ældre
Der er ingen særlige forholdsregler hos ældre. Dosisjustering er ikke nødvendigt. 

Hvis du har brugt for meget Locoid Capilar

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Locoid Capilar, end der står her, eller mere end lægen har fore- skrevet (og du føler dig utilpas). Det sker normalt kun, hvis du har brugt Locoid Capilar på store områder igennem lang tid. 

Hvis du har glemt at bruge Locoid Capilar

Brug Locoid Capilar, så snart du kommer i tanke om det. 

Hvis du holder op med at bruge Locoid Capilar

Du må kun holde op med behandlingen efter aftale med lægen. Din hudsygdom kan blusse op igen eller forværres, hvis du stopper behandlingen pludseligt, især hvis du har brugt Locoid Capilar i lang tid.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjælden (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):  

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyre- barken.
 • Overfølsomhedsreaktion.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjælden(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):  

 • Tynd hud, der let går i stykker (hudatrofi)
 • Udvidning af de små kar i huden (teleangiektasi)
 • Små, runde blodudtrædninger i huden (purpura)
 • Strækmærker
 • Hudrødmen (erytem)
 • Bumser (akne)
 • Udslæt omkring munden (perioral dermatit)
 • Hududslæt og eksemen herunder allergisk kontakteksemen (der- matit/allergisk kontaktdermatitis)
 • Lyse pletter på huden (pigmentforandringer)
 • Skægvækst
 • Unormal øget hårvækst på normalt mindre behårede steder (hypertrikose)
 • Udslæt
 • Ny infektion (sekundær infektion)
 • Hudsygdommen kommer igen eller blusser op, når du stopper behandlingen (rebound-effekt).


Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):
 

 • Hudinfektioner
 • Sløret syn
 • Hudkløe (pruritus)
 • Smerter ved påføringsstedet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Locoid Capilar utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Locoid Capilar efter den udløbsdato, der står på paknin- gen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Holdbarhed efter åbning af flasken: 8 uger.
 • Opbevar ikke Locoid Capilar ved temperaturer over 25 °C.


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen- syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Locoid Capilar indeholder:

Aktivt stof:
Hydrocortisonbutyrat 1 mg/g (0,1 %). 


Øvrige indholdsstoffer:

Isopropylalkohol, glycerol 85 %, povidon K90, vandfri citronsyre, vandfri natriumcitrat og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Klar, farveløs opløsning i plastikflaske. 


Locoid Capilar fås i: 

Locoid Capilar 1 mg/g (0,1 %) i pakninger med 100 ml kutanopløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Locoid Capilar også som Locoid. 


For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...