Ritonavir "Accord"

filmovertrukne tabletter 100 mg

Accord Healthcare B.V.

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ritonavir Accord 100 mg filmovertrukne tabletter  

ritonavir 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger for dig eller dit barn.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her (se punkt 4).

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage Ritonavir Accord
 3. Sådan skal du tage Ritonavir Accord
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ritonavir Accord indeholder det aktive stof ritonavir. Ritonavir er en proteasehæmmer, som anvendes til at kontrollere hiv-infektion. Ritonavir anvendes i kombination med andre lægemidler mod hiv (antiretrovirale lægemidler) til at kontrollere hiv-infektion. Din læge vil drøfte med dig, hvilken kombination af lægemidler der er den bedste for dig. 

 

Ritonavir Accord bruges til børn på 2 år og derover, unge og voksne, som er inficeret med hiv, den virus som forårsager AIDS. 

2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage Ritonavir Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten 

Tag ikke Ritonavir Accord

 • hvis du er allergisk over for ritonavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).
 • hvis du har alvorlige leversygdomme.
 • hvis du for øjeblikket tager ét eller flere af følgende lægemidler:
  • astemizol eller terfenadin (lægemidler, der ofte anvendes til behandling af overfølsomhedssymptomer, og som måske kan fås uden recept);
  • amiodaron, bepridil, dronedaron, enacainid, flecainid, propafenon, kinidin (bruges mod uregelmæssig hjerterytme);
  • dihydroergotamin, ergotamin (bruges mod migræne);
  • ergonovin, methylergonovin (bruges til at standse voldsom blødning, som kan forekomme efter en fødsel eller abort);
  • clorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, triazolam eller oral (taget gennem munden) midazolam (bruges til at hjælpe dig med at sove og/eller mod angst);
  • clozapin, pimozid, (bruges mod unormale tanker eller følelser);
  • quetiapin (bruges til behandling af skizofreni, bipolær lidelse og svær depression);
  • lurasidon (bruges til behandling af depression);
  • ranolazin (bruges til behandling af krinisk smerte i brystet [angina])
  • pethidin, piroxicam, propoxyfen (bruges mod smerter);
  • cisaprid (bruges mod visse maveproblemer);
  • rifabutin (bruges til forebyggelse og behandling af visse infektioner)*;
  • voriconazol (anvendes til behandling af svampeinfektioner)*;
  • simvastatin, lovastatin (bruges til at sænke kolesterol i blodet);
  • neratinib (bruges til at behandle brystkræft);
  • lomitapid (bruges til at sænke kolesterol i blodet);
  • alfuzosin (bruges mod forstørret prostata);
  • fusidinsyre (bruges til behandling af bakterielle infektioner);
  • sildenafil, hvis du har en lungesygdom kaldet pulmonal hypertension, der vanskeliggør vejrtrækningen. Patienter, som ikke lider af denne sygdom, kan tage sildenafil mod rejsningsbesvær (manglende evne til at få rejsning af penis), hvis deres læge følger dem nøje (se punktet Brug af anden medicin sammen med Ritonavir Accord);
  • avanafil eller vardenafil (brugt til behandling af potensproblemer);
  • colchicin (bruges til behandling af urinsyregigt), hvis du har nyre- og/eller leverproblemer (se punktet Brug af anden medicin sammen med Ritonavir Accord);
  • præparater, der indeholder perikon (Hypericum perforatum), da dette kan forhindre Ritonavir Accord i at virke på den rette måde. Perikon er et naturlægemiddel, som du kan få i håndkøb.

* Din læge kan beslutte, at du kan tage rifabutin og/eller voriconazol sammen med en boosterdosis (lavere dosis) af Ritonavir Accord, men du må ikke tage en fuld dosis Ritonavir Accord sammen med disse to lægemidler. 


Hvis du i øjeblikket tager ét eller flere af disse lægemidler, skal du rådføre dig med din læge om at skifte til et andet lægemiddel, medens du tager Ritonavir Accord. 


Læs også listen over lægemidler under punktet ‘Brug af anden medicin sammen med Ritonavir Accord’ ved anvendelse sammen med visse andre lægemidler, som kræver, at der udvises særlig forsigtighed. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Ritonavir Accord. 

 

Vigtig information  

 • Hvis Ritonavir Accord tages i kombination med anden antiretroviral medicin, er det vigtigt, at du også omhyggeligt læser de indlægssedler, som følger med den anden medicin. Der kan være yderligere oplysninger i disse indlægssedler om situationer, hvor Ritonavir Accord bør undgås. Hvis du har yderligere spørgsmål om Ritonavir Accord eller den anden ordinerede medicin, skal du spørge din læge eller på apoteket
 • Ritonavir Accord helbreder ikke hiv-infektion eller AIDS.
 • Personer, der tager Ritonavir Accord, kan stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme forbundet med hiv-infektion eller AIDS. Det er derfor vigtigt, at din læge følger dig nøje, mens du tager Ritonavir Accord.
 • Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer.

 

Fortæl det til lægen, hvis du har eller har haft:  

 • leversygdom.
 • hepatitis B eller C og er i behandling med en kombination af antiretrovirale lægemidler, da du i så fald er i større risiko for at få en alvorlig og muligvis livstruende reaktion på grund af indvirkningen på leveren. Det kan være nødvendigt at kontrollere din leverfunktion ved regelmæssige blodprøver.
 • hæmofili, da der er rapporteret om forøget blødning hos patienter med hæmofili, der tager denne type medicin, som kaldes proteasehæmmere. Årsagen hertil er ikke kendt. Du kan få brug for yderligere medicin til at hjælpe dit blod med at koagulere (faktor VIII) og kontrollere en eventuel blødning.
 • rejsningsbesvær, da medicin, der bruges mod dette, kan forårsage hypotension og forlænget erektion.
 • sukkersyge (diabetes), da der har været rapporteret om forværring eller udvikling af diabetes (diabetes mellitus) hos nogle patienter i behandling med proteasehæmmere.
 • nyresygdom, da det kan være nødvendigt for din læge at tjekke dosis af den anden medicin (såsom proteasehæmmere).

 

Fortæl det til lægen, hvis du oplever:  

 • Diarré eller opkastning, der ikke bliver bedre (som er vedvarende), da dette kan mindske virkningen af de lægemidler, du tager.
 • Kvalme, opkastning eller mavesmerter, da dette kan være tegn på betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis). Nogle patienter, som tager Ritonavir Accord, kan udvikle alvorlige problemer med bugspytkirtlen. Fortæl det til lægen hurtigst muligt, hvis dette gør sig gældende for dig.
 • Symptomer på infektion - informér omgående din læge. Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion (AIDS), som påbegynder anti-hiv-behandling, kan der forekomme symptomer på infektioner, som de har haft på et tidligere tidspunkt, og som de måske ikke engang var klar over, at de havde haft. Det antages, at disse symptomer skyldes en forbedring i kroppens immunforsvar, som således hjælper kroppen med at bekæmpe infektionerne. Foruden opportunistiske infektioner kan autoimmune sygdomme (skyldes, at immunsystemet går til angreb på rask kropsvæv) også forekomme efter, at du er startet på at tage medicin til behandling af din hiv-infektion. Autoimmune sygdomme kan forekomme flere måneder efter påbegyndelsen af behandlingen. Hvis du bemærker nogen symptomer på infektion eller andre symptomer såsom muskelsvaghed, svaghed som starter i hænder og fødder og bevæger sig op gennem kroppen, hjertebanken, kramper eller hyperaktivitet, skal du omgående kontakte din læge for at få den nødvendige behandling.
 • Stivhed, ømhed og smerter i led (især i hofte, knæ og skulder) og bevægelsesbesvær, da dette kan være et tegn på en lidelse, som kan nedbryde knoglerne (knoglenekrose). Nogle patienter, som tager flere antiretrovirale lægemidler samtidigt, kan udvikle denne sygdom.
 • Smerter eller ømhed i musklerne samt muskelsvækkelse, især ved samtidig anvendelse af antiretroviral behandling, herunder proteasehæmmere og nukleosidanaloger. Muskellidelserne har i sjældne tilfælde været alvorlige (se punkt 4 Bivirkninger).
 • Svimmelhed, besvimelsesanfald eller unormal hjerterytme. Nogle patienter, som tager Ritonavir Accord kan få ændringer i elektrokardiogram (ekg). Fortæl det til lægen, hvis du har en hjertefejl eller overledningsforstyrrelser i hjertet.
 • Hvis du har nogen andre bekymringer med hensyn til helbredet, bør du drøfte dem med din læge så hurtigt som muligt.

Børn og unge

Ritonavir Accord anbefales ikke til børn under 2 år. 

Brug af anden medicin sammen med Ritonavir Accord

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig, herunder lægemidler uden recept. Der er nogle lægemidler, som du slet ikke må tage sammen med Ritonavir Accord. Disse lægemidler er anført tidligere under punkt 2 i afsnittet ‘Tag ikke Ritonavir Accord. Der er visse andre lægemidler, der kun må anvendes under særlige omstændigheder som beskrevet nedenfor. 


Følgende advarsler gælder, når Ritonavir Accord tages i fuld dosis. Advarslerne kan dog også gælde i tilfælde, hvor Ritonavir Accord tages i lavere doser (boosterdoser) sammen med andre lægemidler. 

 

Fortæl det til lægen, hvis du tager et eller flere af nedenstående lægemidler, da der i så fald skal udvises særlig forsigtighed.  

 • Sildenafil eller tadalafil mod rejsningsbesvær (manglende evne til at få rejsning af penis). Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis og/eller hyppigheden af brugen af disse lægemidler for at undgå hypotension og forlænget erektion. Du må ikke tage Ritonavir Accord, hvis du tager sildenafil mod forhøjet tryk i lungernes blodkar (pulmonal hypertension) (se også punkt 2Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage Ritonavir Accord). Fortæl din læge, hvis du tager tadalafil mod pulmonal hypertension.
 • Colchicin (mod urinsyregigt), da Ritonavir Accord kan øge niveauet af dette lægemiddel i blodet. Du må ikke tage Ritonavir Accord sammen med colchicin, hvis du har nyre- og eller leverproblemer (se også ‘Tag ikke Ritonavir Accord’ ovenfor).
 • Digoxin (hjertemedicin). Din læge kan være nødt til at justere dosen af digoxin og følge dig nøje, mens du tager digoxin og Ritonavir Accord, for at undgå hjerteproblemer.
 • Hormonelle præventionsmidler, som indeholder ethinylestradiol, da Ritonavir Accord kan mindske disse lægemidlers virkning. Det anbefales derfor i stedet at anvende kondom eller en anden ikke- hormonel præventionsform. Der kan desuden forekomme uregelmæssig blødning fra livmoderen, hvis Ritonavir Accord tages sammen med hormonelle præventionsmidler, som indeholder ethinylestradiol.
 • Atorvastatin eller rosuvastatin (mod for højt kolesteroltal), da Ritonavir Accord kan øge niveauerne af disse lægemidler i blodet. Tal med din læge, inden du tager nogen former for kolesterolsænkende lægemidler sammen med Ritonavir Accord (se også punktet ‘Tag ikke Ritonavir Accord ovenfor).
 • Steroider (f.eks. dexamethason, fluticasonpropionat, prednisolon, triamcinolon), da Ritonavir Accord kan øge niveauerne af disse lægemidler i blodet, hvilket kan føre til Cushings syndrom (udvikling af ‘måneansigt’) og nedsætte produktionen af hormonet kortisol. Din læge vil muligvis reducere steroiddosen eller følge dine bivirkninger nøje.
 • Trazodon (et lægemiddel mod depression), da der kan forekomme uønskede bivirkninger såsom kvalme, svimmelhed, lavt blodtryk og besvimelse kan forekomme, når det tages sammen med Ritonavir Accord.
 • Rifampicin og saquinavir (anvendes i behandlingen af henholdsvis tuberkulose og hiv), da der kan forekomme alvorlig leverskade, når de tages sammen med Ritonavir Accord.
 • Bosentan, riociguat (bruges til pulmonal hypertension) da ritonavir kan forhøje koncentrationen af denne medicin i blodet.

 

Der er lægemidler, som helst ikke skal blandes med Ritonavir Accord, fordi deres virkning kan øges eller falde, når de tages sammen. I nogle tilfælde kan lægen være nødt til at udføre bestemte test, ændre dosis eller undersøge dig regelmæssigt. Det er grunden til, at du skal informere din læge, hvis du tager nogen form for lægemidler, herunder dem, du selv har købt, eller naturlægemidler, men det er især vigtigt, at du nævner følgende: 

 • amphetamin eller derivater heraf
 • antibiotika (f.eks. erythromycin, clarithromycin);
 • lægemidler mod kræft (f.eks. afatinib, ceritinib, dasatinib, ibrutinib, nilotinib, venetoclax, vincristin, vinblastin);
 • blodfortyndende lægemidler (f.eks.rivaroxaban, vorapaxar, warfarin);
 • lægemidler mod depression (f.eks. amitriptylin, desipramin, fluoxetin, imipramin, nefazodon, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon);
 • lægemidler mod svamp (f.eks. ketoconazol, itraconazol);
 • antihistaminer (f.eks. loratidin, fexofenadin);
 • antiretrovirale lægemidler, herunder hiv-proteasehæmmere (amprenavir, atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir, tipranavir) og non-nukleosid revers transkriptasehæmmere (NNRTI) (delavirdin, efavirenz, nevirapin) og andre (didanosin, maraviroc, raltegravir, zidovudin);
 • lægemiddel mod tuberkulose (bedaquilin og delamanid);
 • antivirale midler som bruges til at behandle kronisk hepatitis C-virus-infektion hos voksne (f.eks. glecaprevir/pibrentasvir og simeprevir);
 • lægemidler mod angst, buspiron;
 • lægemidler mod astma, theophyllin, salmeterol;
 • atovaquon, der er et lægemiddel, som anvendes til behandling af en særlig type lungebetændelse og malaria;
 • buprenorphin, der er et lægemiddel, som anvendes til behandling af kroniske smerter;
 • bupropion, der er et lægemiddel, som anvendes til at hjælpe dig med at holde op med at ryge
 • lægemidler mod epilepsi (f.eks. carbamazepin, divalproex, lamotrigin, phenytoin);
 • hjertemedicin (f.eks. disopyramid, mexiletin og calciumantagonister såsom amlodipin, diltiazem og nifedipin);
 • lægemidler med indvirkning på immunsystemet (f.eks. ciclosporin, tacrolimus, everolimus);
 • levothyroxin (bruges til at behandle problemer med skjoldbruskkirtlen);
 • morphin og morphinlignende lægemidler, der anvendes til behandling af stærke smerter (f.eks. methadon, fentanyl);
 • sovepiller (f.eks. alprazolam, zolpidem) og endvidere midazolam indgivet med injektion;
 • beroligende midler (f.eks. haloperidol, risperidon, thioridazin);
 • colchicin, til behandling af gigt.

 

Der er nogle lægemidler, som du slet ikke må tage sammen med Ritonavir Accord. Disse lægemidler er anført tidligere under punkt 2 i afsnittet ‘Tag ikke Ritonavir Accord’. 

Brug af Ritonavir Accord sammen med mad og drikke

Ritonavir Accord bør indtages sammen med mad. 

Graviditet og amning

Hvis du tror, du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid, er det meget vigtigt, at du drøfter dette med din læge.  

 

Der foreligger en stor mængde oplysninger om brugen af ritonavir (det aktive stof i Ritonavir Accord) under graviditet. Efter de første tre måneder af graviditeten fik gravide kvinder gennemgående ritonavir i en lavere dosis (boosterdosis) sammen med andre proteasehæmmere. Ritonavir Accord synes ikke at øge risikoen for medfødte misdannelser sammenlignet med den generelle population. 


Ritonavir Accord kan udskilles i brystmælken hos mennesker. For at undgå at overføre smitte må mødre med hiv ikke amme deres børn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ritonavir Accord kan medføre svimmelhed. Hvis du bliver påvirket, må du ikke køre eller arbejde med værktøj eller maskiner. 

Ritonavir Accord indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 0,362 mg natrium pr. tablet. Dette skal tages i betragtning hos patienter på saltfattig diæt. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

3. Sådan skal du tage Ritonavir Accord

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Tag lægemidlet en eller to gange dagligt sammen med mad. 

 

Det er vigtigt, at Ritonavir Accord synkes hele og ikke tygges, deles eller knuses.  

 

Ritonavir Accord anbefales i følgende doser:

 • Hvis Ritonavir Accord bruges til at booste virkningen af visse andre anti-hiv-lægemidler, er den typiske dosis til voksne 1-2 tabletter én eller to gange dagligt. Se indlægssedlen for de anti-hiv-lægemidler, Ritonavir Accord gives i kombination med, for mere detaljerede anbefalinger om dosis, inklusive børnedoser.
 • Hvis din læge ordinerer en fuld dosis, kan voksne patienter begynde med en dosis på 3 tabletter om morgenen og 3 tabletter 12 timer senere, hvilket gradvist øges i en periode på højst 14 dage til den fulde dosis på 6 tabletter to gange dagligt (totalt 1.200 mg pr. Dag). Børn (2-12 år) starter med en lavere dosis end denne og fortsætter op til den maksimalt tilladte dosis for deres størrelse.

 

Din læge vil vejlede dig om den dosis, du skal tage. 

 

Ritonavir Accord tages hver dag for at medvirke til at kontrollere din hiv-infektion, uanset hvor meget bedre tilpas du føler dig. Hvis en bivirkning forhindrer dig i at tage Ritonavir Accord efter anvisningerne, skal du straks kontakte lægen. I perioder med diarré kan din læge beslutte, at ekstra kontrol er nødvendig. 

 

Sørg altid for at have tilstrækkeligt med Ritonavir Accord på lager, så du ikke løber tør. Når du er på rejse eller skal indlægges på hospitalet, skal du sørge for at have tilstrækkeligt med Ritonavir Accord, indtil du kan få en ny forsyning. 

Hvis du har taget for meget Ritonavir Accord

Hvis du tager for meget Ritonavir Accord, kan der forekomme en sovende eller prikkende fornemmelse eller andre unormale følefornemmelser i huden. Hvis du bliver klar over, at du har taget mere Ritonavir Accord, end du skulle, skal du straks kontakte din læge eller skadestuen på det nærmeste hospital. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Ritonavir Accord, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Ritonavir Accord

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den glemte dosis så hurtigt som muligt. Hvis det er lige før, du skulle have taget den næste dosis, skal du kun tage den. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at tage Ritonavir Accord

Selv om du føler dig bedre tilpas, må du ikke holde op med at tage Ritonavir Accord uden først at have talt med din læge. Ved at tage Ritonavir Accord, som det er ordineret, har du størst chance for at forsinke udviklingen af resistens mod medicinen. 

4. Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og livsstil, og med hensyn til lipidniveauet i blodet kan det i nogle tilfælde skyldes selve hiv-medicinen. Lægen vil tage prøver for at se, om disse ændringer forekommer. 

 

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Når ritonavir anvendes sammen med andre antiretrovirale lægemidler, afhænger bivirkningerne desuden af disse andre lægemidler. Det er vigtigt at læse afsnittet om bivirkninger omhyggeligt i de indlægssedler, der er vedlagt de andre lægemidler. 

 

Meget almindelig: påvirker mere end 1 ud af 10  

 • øvre eller nedre mavepine
 • opkastning
 • diarré (kan være alvorlig)
 • føle sig dårlig (kvalme)
 • ansigtsrødme, varmefølelse
 • hovedpine
 • svimmelhed
 • smerter i svælget
 • hoste
 • maveproblemer eller fordøjelsesbesvær
 • en prikkende eller sovende fornemmelse i hænder, fødder eller omkring læberne og munden
 • en følelse af svaghed/træthed
 • dårlig smag i munden
 • nerveskade, som kan give svaghed og smerte
 • kløe
 • udslæt
 • led- og rygsmerter

 

Almindelig: påvirker op til 1 ud af 10  

 • overfølsomhedsreaktioner, herunder hududslæt (kan være rødt, hævet og kløende), alvorlige hævelser i huden og andre væv
 • stigning i kolesterol
 • søvnløshed (insomni)
 • forhøjede triglycerider
 • angst
 • urinsyregigt
 • blødning fra mavesækken
 • inflammation i leveren og gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene
 • øget vandladning
 • nedsat nyrefunktion
 • krampe (anfald)
 • lavt antal blodplader i blodet
 • tørst (dehydrering)
 • unormalt kraftige menstruationer
 • luft i maven (flatulens)
 • appetitløshed
 • mundsår
 • ømhed i muskler (smerte), ømhed eller svækkelse
 • feber
 • vægttab
 • resultater af laboratorietest:
 • ændringer i resultaterne af blodprøver (såsom blodkemi og blodtal)
 • forvirring
 • svært ved at fastholde opmærksomheden
 • sløret syn
 • hævede hænder og fødder
 • højt blodtryk
 • lavt blodtryk og svimmelhed, når man rejser sig
 • kuldefølelse i hænder og fødder
 • akne

 

Ikke almindelig: påvirker op til 1 ud af 100  

 • hjerteanfald
 • diabetes
 • nyresvigt

 

Sjælden: påvirker op til 1 ud af 1.000  

 • alvorlig eller livstruende hudreaktion, herunder blærer (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse)
 • alvorlig overfølsomhedsreaktion (anafylaksi)
 • højt niveau af sukker i blodet

 

Fortæl det til din læge, hvis du får kvalme, kaster op eller får ondt i maven, da dette kan være tegn på betændelse i bugspytkirtlen. Du skal også fortælle det til din læge, hvis du får stivhed, ømhed og smerter i led (især hofte, knæ og skulder) samt bevægelsesbesvær, da dette kan være tegn på knoglenekrose. Se også punkt 2Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage Ritonavir Accord. 

 

Hos nogle patienter med hæmofili A og B er der rapporteret om tilfælde af øget blødningstendens under behandling med Ritonavir Accord eller en anden proteasehæmmer. Skulle dette ske for dig, bør du øjeblikkelig kontakte din læge. 

 

Abnorm leverfunktionstest, leverbetændelse (hepatitis) og sjældent gulsot er blevet rapporteret hos patienter, der tog ritonavir. Nogle patienter havde andre sygdomme eller tog anden medicin. 

Patienter med leversygdom eller hepatitis kan opleve en forværring af leversygdommen. 

 

Der er rapporteret om smerter, ømhed eller svaghed i musklerne samt muskelsvækkelse, især ved samtidig anvendelse af kolesterolsænkende medicin og antiretroviral kombinationsbehandling, herunder med proteasehæmmere og nukleosidanaloger. Muskellidelser har i sjældne tilfælde været alvorlige (rhabdomyolyse). Hvis du oplever uforklarlige eller fortsatte smerter eller ømhed i musklerne, muskelsvækkelse eller kramper, skal du holde op med at tage medicinen, kontakte din læge hurtigst muligt eller tage på skadestuen på det nærmeste hospital. 

 

Fortæl det straks til din læge, hvis du oplever symptomer, som tyder på en allergisk reaktion, efter indtagelse af ritonavir, f.eks. udslæt, nældefeber eller åndedrætsbesvær. 

 

Hvis nogen af bivirkningerne bliver alvorlige, eller hvis du bemærker bivirkninger, som ikke er nævnt her, skal du kontakte din læge, apotekspersonalet, vagtlægen eller skadestuen hvis du skal have øjeblikkelig lægehjælp.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S. 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken og beholderen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Når beholderen er åbnet, skal den anvendes inden for 4 måneder. Opbevares ved temperaturer under 25 °C. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet ,toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ritonavir Accord indeholder:‌

 • Aktivt stof: ritonavir. Hver filmovertrukken tablet indeholder 100 mg ritonavir.
 • Øvrige tablet-indholdsstoffer: copovidon, sorbitanlaurat (E493), silica kolloid vandfri (E551); calciumhydrogenfosfat vandfri, natriumstearylfumarat.
 • tabletovertræk indeholder: hypromellose (E464), titandioxid (E171), macrogol, hydroxypropylcellulose (E463), talcum (E553b), silica kolloid vandfri (E551), polysorbat 80 (E433).

Ritonavir Accord udseende og pakningsstørrelse

Ritonavir Accord er hvide til råhvide kapselformede tabletter, præget med ‘H’ på den ene side og ‘R9’ på den anden side. 


Ritonavir Accord 

 • 100 mg filmovertrukne tabletter finnes i hvid HDPE-beholder med børnesikret polypropylenhætte og i Alu-Alu blisterpakning.

 

Pakningsstørrelser: 

HDPE-flaske: 30, 90 og 120 stk.  

Blisterpakning: 30x1, 90x1 og 120x1stk. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Accord Healthcare B.V.  

Winthontlaan 200  

3526KV Utrecht 

Holland 

Fremstillere

Accord Healthcare Limited  

Sage House, 319 Pinner Road,  

North Harrow, Middlesex,  

HA1 4HF, Storbritannien 

 

Pharmadox Healthcare Ltd.  

KW20A Kordin Industrial Park,  

Paola, PLA 3000, Malta 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...