Tagrisso

filmovertrukne tabletter 40 mg og 80 mg

AstraZeneca

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

TAGRISSO® 40 mg filmovertrukne tabletter  

TAGRISSO® 80 mg filmovertrukne tabletter  

osimertinib  

 

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage TAGRISSO
 3. Sådan skal du tage TAGRISSO
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

TAGRISSO indeholder det aktive stof osimertinib, som tilhører en gruppe lægemidler kaldet proteinkinasehæmmere, der anvendes til behandling af kræft. TAGRISSO anvendes til behandling af voksne med en type lungekræft, som kaldes "ikke-småcellet lungecancer". Hvis en prøve har vist, at din kræftsygdom har visse ændringer (mutationer) i et gen kaldet ”EGFR” (epidermal vækstfaktorreceptor) og har spredt sig til din anden lunge eller andre organer, vil din kræft sandsynligvis reagere på behandling med TAGRISSO. TAGRISSO kan ordineres til dig:  

 • som den første medicin, du får for din kræftsygdom eller
 • under visse omstændigheder, hvis du tidligere har været behandlet for kræft med andre proteinkinasehæmmende lægemidler.

Sådan virker TAGRISSO

TAGRISSO virker ved at blokere for EGFR og kan hjælpe med at bremse eller standse din lungekræft fra at vokse. Det kan også være med til at nedsætte tumorens størrelse. 

 • Hvis TAGRISSO er den første proteinkinasehæmmende medicin, du får, betyder det, at din kræftsygdom indeholder defekter i EGFR-genet, for eksempel ”exon 19-deletioner” eller ”exon 21-substitutionsmutationer”.
 • Hvis din kræft har udviklet sig, mens du blev behandlet med andre proteinkinasehæmmende lægemidler, betyder det, at din kræft indeholder en gendefekt kaldet ”T790M”. På grund af denne defekt vil andre proteinkinaselægemidler muligvis ikke længere virke.

Spørg lægen, hvis du har spørgsmål til, hvordan dette lægemiddel virker, eller hvorfor du skal have denne medicin. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage TAGRISSO

Tag ikke TAGRISSO hvis:

 • du er allergisk over for osimertinib eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).
 • du tager perikon (Hypericum perforatum)

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager TAGRISSO, hvis du er i tvivl. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager TAGRISSO, hvis: 

 • du tidligere har haft en betændelseslignende sygdom (inflammation) i dine lunger (en sygdom, der hedder "interstitiel lungesygdom").
 • du nogensinde har haft hjerteproblemer - lægen vil måske overvåge dig mere omhyggeligt.
 • du tidligere har haft problemer med øjnene.

 

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, inden du tager TAGRISSO, hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl). 

 

Fortæl det straks til lægen under behandlingen med denne medicin, hvis:  

 • du pludseligt har besvær med at trække vejret og samtidig får hoste eller feber.
 • din hud skaller i alvorlig grad.
  Se "alvorlige bivirkninger" i punkt 4 for yderligere information.

Børn og unge

TAGRISSO er ikke undersøgt hos børn og unge. Børn og unge under 18 år må ikke få denne medicin. 

Brug af anden medicin sammen med TAGRISSO

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også naturlægemidler og medicin, som ikke er købt på recept. Dette skyldes, at TAGRISSO kan påvirke den måde, hvorpå anden medicin virker, og nogle andre lægemidler kan påvirke den måde, hvorpå TAGRISSO virker. 

 

Fortæl det til lægen, før du tager TAGRISSO, hvis du tager nogle af følgende lægemidler:  

 

Nedenstående medicin kan nedsætte TAGRISSOs virkning: 

 • Phenytoin, carbamazepin og phenobarbital - bruges mod krampeanfald.
 • Rifabutin og rifampicin - bruges mod tuberkulose (TB).
 • Perikon (Hypericum perforatum) - et naturlægemiddel, der bruges mod depression.

 

TAGRISSO kan påvirke, hvor godt følgende medicin virker og/eller øge bivirkningerne af disse lægemidler: 

 • Rosuvastatin - bruges til at sænke kolesterol.
 • Orale (taget gennem munden) hormonelle svangerskabsforebyggende tabletter (f.eks. P-piller).
 • Bosentan - bruges mod forhøjet blodtryk i lungerne
 • Efavirenz og etravirin - bruges til behandling af HIV-infektioner/AIDS
 • Modafinil - bruges mod overdreven søvntrang (narkolepsi)
 • Dabigatran - bruges forebyggende mod blodpropper
 • Digoxin - bruges mod uregelmæssige hjerteslag eller andre hjerteproblemer
 • Aliskiren - bruges mod forhøjet blodtryk

 

Hvis du tager noget af ovenstående medicin, skal du fortælle det til din læge, inden du tager TAGRISSO. Lægen vil tale med dig om passende behandlingsmuligheder.  

Graviditet - information til kvinder

 • Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Hvis du bliver gravid under behandlingen, skal du straks fortælle det til lægen. Lægen vil sammen med dig beslutte, om du skal fortsætte med at tage TAGRISSO.
 • Du må ikke blive gravid, mens du tager denne medicin. Hvis du kan blive gravid, skal du bruge effektiv prævention. Se "Prævention - information til kvinder og mænd" nedenfor.
 • Hvis du planlægger at blive gravid, efter du har taget den sidste dosis af denne medicin, skal du spørge lægen om råd. Dette skyldes, at medicinen fortsat kan være i din krop (se rådene om prævention nedenfor).

Graviditet - information til mænd

 • Hvis din partner bliver gravid, mens du tager dette lægemiddel, skal du straks fortælle det til din læge.

Prævention - information til kvinder og mænd

Du skal bruge effektiv prævention under behandlingen. 

 • TAGRISSO kan påvirke, hvor godt svangerskabsforebyggende tabletter (f.eks. p-piller) virker. Tal med lægen om de bedst egnede præventionsmetoder.
 • TAGRISSO kan passere over i sæd. Derfor er det vigtigt, at mænd også bruger effektiv prævention.

 

Dette skal du gøre efter afslutning af behandling med TAGRISSO: 

 • Kvinder - brug prævention i 2 måneder efter.
 • Mænd - brug prævention i 4 måneder efter.

Amning

Du må ikke amme, mens du tager denne medicin. Dette skyldes, at det ikke er afklaret, om der er en risiko for dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

TAGRISSO har ingen eller kun en ubetydelig indvirkning på evnen til at køre bil og anvende maskiner. 

Information om andre indholdsstoffer i denne medicin

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium per 40 mg eller 80 mg tablet, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage TAGRISSO

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Så meget skal du tage

 • Den anbefalede dosis er én 80 mg tablet hver dag.
 • Om nødvendigt kan lægen nedsætte din dosis til én 40 mg tablet hver dag.

Sådan skal du tage medicinen

 • TAGRISSO indtages gennem munden. Synk tabletten hel med vand. Du må ikke knuse, dele eller tygge tabletten.
 • Tag TAGRISSO hver dag på samme tidspunkt.
 • Du kan tage dette lægemiddel med eller uden mad.

 

Hvis du har svært ved at synke tabletten, kan du blande den op i vand: 

 • Put tabletten i et glas.
 • Tilsæt 50 ml postevand (uden brus) - brug ikke andre væsker.
 • Omrør vandet, indtil tabletten har delt sig i meget små stykker - tabletten vil ikke blive helt opløst.
 • Drik straks væsken.
 • For at være sikker på, at du har fået al medicinen, skal du skylle glasset grundigt med yderligere 50 ml vand og drikke det.

Hvis du har taget for meget TAGRISSO

Hvis du har taget mere end din normale dosis, skal du straks kontakte lægen eller nærmeste skadestue. 

Hvis du har glemt at tage TAGRISSO

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den så snart, du kommer i tanke om det. Hvis der er under 12 timer til din næste dosis, skal du dog springe den glemte dosis over. Tag din næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. 

Hvis du holder op med at tage TAGRISSO

Du må ikke holde op med at tage denne medicin - tal først med lægen. Det er vigtigt at tage denne medicin hver dag lige så længe, lægen ordinerer den til dig. 


Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker denne alvorlige bivirkning: 

 • Pludseligt besvær med at trække vejret samtidig med hoste eller feber - dette kan være tegn på en betændelseslignende reaktion (inflammation) i lungerne (en sygdom, der hedder "interstitiel lungesygdom"). De fleste tilfælde kan behandles, men nogle har været dødelige. Lægen kan beslutte, at du skal stoppe med at tage TAGRISSO, hvis du får denne bivirkning. Denne bivirkning er almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer.
 • Hvis dine øjne begynder at løbe i vand, bliver følsomme for lys, du får øjensmerter, røde øjne eller synsforandringer. Denne bivirkning er ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer.
 • Stevens-Johnson syndrom, der kan forekomme som rødlige målskivelignende pletter eller runde områder, ofte med blærer centralt på kroppen, afskalning af hud, sår i mund, hals, næse, på kønsorganer og i øjnene, og som kommer efter feber og influenzalignende symptomer.
  Denne bivirkning er sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer. Se også punkt 2.
 • Skydeskiveformede pletter eller sår, som er hudreaktioner der ligner ringe (der kunne tyde på Erythema multiforme). Denne bivirkning er ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer.


Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker ovenstående alvorlige bivirkninger. 

Andre bivirkninger

Meget almindelig (kan påvirke mere end 1 ud af 10 personer)  

 • Diarré - dette kan komme og gå under behandlingen. Fortæl det til lægen, hvis diarréen ikke går væk eller bliver voldsom.
 • Problemer med hud og negle - tegnene kan omfatte smerte, kløe, tør hud, udslæt, rødme omkring fingerneglene. Dette sker oftere i områder, der er udsat for sol. Det kan hjælpe at bruge fugtighedscreme på hud og negle regelmæssigt. Fortæl det til lægen, hvis problemerne med hud og negle bliver værre.
 • Stomatitis - betændelse i slimhinden i munden.
 • Nedsat antal hvide blodlegemer (leukocytter, lymfocytter eller neutrofile granulocytter).
 • Nedsat antal blodplader.


Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)  

 • Betændelse i blodkarrene i huden. Dette kan give anledning til blå mærker eller områder med hududslæt, der ikke blegner ved tryk.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonaler eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen (se oplysninger nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

Danmark 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato (EXP), der står på blisterfolien og æsken. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdregler vedrørende opbevaringen.
 • Brug ikke en pakning, der er beskadiget eller viser tegn på at have været åbnet.

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

TAGRISSO indeholder:

 • Aktivt stof: osimertinib (som mesylat). Hver 40 mg filmovertrukket tablet indeholder 40 mg osimertinib. Hver 80 mg filmovertrukket tablet indeholder 80 mg osimertinib.
 • Øvrige indholdsstoffer: mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, lavsubstitueret hydroxypropylcellulose, natriumstearylfumarat, polyvinylalkohol, titandioxid, macrogol 3350, talkum, gul jernoxid, rød jernoxid, sort jernoxid (se afsnit 2 ”Information om andre indholdsstoffer i denne medicin”).

Udseende og pakningsstørrelser

TAGRISSO 40 mg leveres som beige, filmovertrukne, runde og bikonvekse tabletter, præget med “AZ” og “40” på den ene side og uden prægning på den anden side. 

 

TAGRISSO 80 mg leveres som beige, filmovertrukne, ovale og bikonvekse tabletter, præget med “AZ” og “80” på den ene side og uden prægning på den anden side. 

 

TAGRISSO leveres i blisterkort indeholdende 30 x 1 filmovertrukne tabletter, pakket i æsker indeholdende 3 blisterkort med hver 10 tabletter. 

 

TAGRISSO leveres i blisterkort indeholdende 28 x 1 filmovertrukne tabletter, pakket i æsker indeholdende 4 blisterkort med hver 7 tabletter. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca AB 

SE-151 85 Södertälje
Sverige 

Fremstiller

AstraZeneca AB
Gärtunavägen 

SE-151 85 Södertälje
Sverige 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.  

 

Danmark 

AstraZeneca A/S  

Tlf: +45 43 66 64 62  

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...