Mucomyst®

inhalationsvæske til nebulisator 200 mg/ml

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mucomyst® 200 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning  

acetylcystein 

 

Mucomyst® er et registreret varemærke, der tilhører Taisho Pharmaceutical Co. Ltd. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, sundheds- eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Mucomyst til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, sundheds- eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her i denne indlægssedel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucomyst
 3. Sådan skal du tage Mucomyst
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mucomyst er et slimløsende læge-middel, som kan bruges ved hoste med sejt slim. 

Mucomyst virker ved at gøre sejt slim mere tyndtflydende og derved lettere at hoste op. 

 

Mucomyst indåndes (inhaleres) ved hjælp af en forstøvermaskine (nebulisator) drevet af komprimeret luft (se punkt 3). Opløsningen forstøves så den kan indåndes. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucomyst

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Mucomyst:

 • hvis du er allergisk over for acetylcystein eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mucomyst (angivet i punkt 6).
 • hvis du for nylig har hostet blod op.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, sundheds- eller apotekspersonalet, før du tager Mucomyst: 

 • hvis du lider af uforklarlig vejrtrækningsbesvær eller tidligere har haft vejrtrækningsbesvær (bronkospasme).
 • hvis du lider af astma.

 

Mucomyst kan give en stor mængde slim, som skal suges væk, hvis du ikke selv kan hoste det op, så det ikke lukker for luftvejene. 

Brug af anden medicin sammen med Mucomyst

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Mucomyst kan påvirke behandling med anden medicin såsom: 

 • Visse antibiotika, f.eks. cephalexin.
 • Blodfortyndende lægemidler. Hvis du er i behandling med blodfortyndende lægemidler, bør du kontakte din læge.

 

Hvis du både er i behandling med Mucomyst og antibiotika, bør du tage de to slags medicin med 1-2 timers mellemrum. Spørg din læge eller apoteket til råds, hvis du er i tvivl. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Mucomyst efter aftale med lægen. 


Amning
Der er ingen erfaring med anvendelse af Mucomyst hos ammende kvinder. Spørg lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mucomyst påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Mucomyst

Tag altid Mucomyst nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Lægen fastlægger doseringen, så den passer til den enkelte patient. Følg derfor altid lægens anvisning. 

Den anbefalede dosis er:

0,6-1 g (3-5 ml) som inhaleres 3-4 gange dagligt. 

 

Du skal bruge Mucomyst inhalationsvæske med et forstøverapparat (nebulisator) drevet af komprimeret luft. Nebulisatoren forstøver opløsningen, som indåndes gennem munden. Tal med din læge eller sundhedspersonlaet. Lægen eller sundhedspersonalet kan fortælle dig, hvilken nebulisator du kan anvende med Mucomyst. 

Sådan anvendes Mucomyst med nebulisator:

 • Brug en nebulisator drevet af komprimeret luft. Lægen eller sundhedspersonalet kan fortælle dig hvilken nebulisator du kan anvende med Mucomyst.
 • Anvend en ren nebulisator. Fabrikanten af nebulisatoren, kan vejlede dig omkring rengøring af udstyret.
 • Træk Mucomyst opløsning op af hætteglasset med sprøjte og kanyle. Kanylen sættes igennem den grå gummimembran, og opløsning trækkes op i sprøjten.
 • Kom Mucomyst opløsning i nebulisatorens kammer.
 • Følg nebulisatorens instruktioner og inhaler Mycomyst med det samme. Lægen eller sundhedspersonalet kan fortælle dig hvilke indstillinger du skal anvende for nebulisator og komprimeret luft.
 • Hvis du skal inhalere en stor mængde Mucomyst opløsning over længere tid, er det nødvendigt at spæde den resterende mængde i nebulisator kammeret op med tilsvarende mængde sterilt vand, når ¾ af opløsningen er brugt.
 • Hvis der er overskydende opløsning i hætteglasset, skal det opbevares i køleskab.
 • Rengør nebulisatoren efter brug med Mucomyst. Fabrikanten af nebulisatoren kan vejlede dig omkring rengøring af udstyret.

Bemærk: Acetylcystein reagerer med visse gummikvaliteter samt jern og kobber. Inhalationsapparaturer, hvor disse materialer indgår, bør undgås.  

 

Hvis du får vejrbetrækningsbesvær, skal du holde op med at tage Mucomyst og straks kontakte lægen. 

Hvis du har taget for meget Mucomyst

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Mucomyst, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 


Symptomerne på overdosering med Mucomyst kan være fordøjelsesbesvær i form af ubehag (sure opstød) eller smerter i maven. 

Hvis du har glemt at tage Mucomyst

Du må ikke taget en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Forsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Mucomyst

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald, åndenød (bronkospasme) kan forekomme hos astmatikere. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner), pludseligt hududslæt og hævelser (Angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Udslæt, kløe og nældefeber.
 • Snue.
 • Kvalme, diarré, mundbetændelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. 


Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.  

 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Mucomyst utilgængeligt for børn.
 • Uåbnet glas: Opbevares under 25 ºC.
 • Åbnet glas: Opbevares i køleskab (2-8 ºC).
 • Holbar i 4 uger efter første åbning.
 • Åbningsdatoen kan angives på æsken og glasset, hvor der er gjort plads til det.
 • Brug ikke Mucomyst efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg apotekspesonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mucomyst indeholder:

 • Aktivt stof: Acetylcystein 200 mg/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: Dinatriumedetat, natriumhydroxid, sterilt vand.

Udseende

Mucomyst opløsning er en klar væske. 

Mucomyst har en meget speciel lugt, som normalt kun opfattes i starten af inhalationen. 

Pakningsstørrelser

Mucomyst findes i pakningstørrelserne 

1 x 10 ml og 10 x 10 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.  

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2019  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...