Enalapril "Krka"

tabletter 5 mg, 10 mg og 20 mg

Krka AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Enalapril Krka 5 mg tabletter
Enalapril Krka 10 mg tabletter
Enalapril Krka 20 mg tabletter
 

enalaprilmaleat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Enalapril Krka til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril Krka
 3. Sådan skal du tage Enalapril Krka
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Enalapril Krka hører til en gruppe af lægemidler kendt som angiotensin-konverterende enzymhæmmere (ACE). Lægemidlet virker ved at udvide blodårerne, så det bliver lettere for hjertet at pumpe blodet rundt til alle dele af kroppen. Dette medfører en nedsættelse af det forhøjede blodtryk.

Enalapril Krka anvendes til behandling af: 

 • forhøjet blodtryk (hypertension)
 • hjertesvigt, der giver symptomer (en tilstand hvor hjertet ikke kan pumpe tilstrækkeligt blod rundt i forhold til kroppens behov)
 • forebyggelse af symptomer på hjertesvigt, før der opstår symptomer, men hvor hjertepumpefunktionen er påvirket.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Enalapril Krka:

 • hvis du er allergisk over for enalapril, et af de øvrige indholdsstoffer i Enalapril Krka (angivet i punkt 6) eller andre ACE-hæmmere
 • hvis du har haft overfølsomhedsreaktioner overfor ACE-hæmmere (samme type lægemiddel) f.eks. med hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg med synke- eller vejrtrækningsbesvær
 • hvis nogen i familien har haft angioødem eller du har haft angioødem i andre situationer
 • hvis du er gravid i andet eller tredje trimester. (Det er også bedst at undgå Enalapril Krka i den tidlige graviditet - se afsnittet om graviditet.)
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.
 • hvis du har taget eller i øjeblikket tager sacubitril/valsartan, et lægemiddel der anvendes til behandling af en type langvarig (kronisk) hjertesvigt hos voksne, da risikoen for angioødem (hurtig hævelse under huden i et område såsom halsen) er øget.


Informer din læge, hvis noget af ovenstående gælder for dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Enalapril Krka: 

 • hvis du tror, at du er gravid eller planlægger at blive gravid. Det frarådes normalt at tage denne medicin i 1.-3. måned af graviditeten og under amning.
 • hvis du er i væskeunderskud (dehydreret) p.g.a. behandling med vanddrivende tabletter (diuretika), i dialyse, på en saltfattig diæt, kaster op eller har diarré. Du kan have en større risiko for at få et stort fald i blodtrykket (hypotension), når du starter med tabletterne og kan føle dig svag eller ør.
 • hvis du lider af en hjertesygdom (som ikke bliver behandlet) eller hvis du har en sygdom i hjernens blodkar.
 • hvis du har nyreproblemer eller forsnævring af blodtilførslen til nyrerne (nyrearteriestenose).
 • hvis du for nylig har fået en nyretransplantation.
 • hvis du har leverproblemer.
 • hvis du lider af en sygdom i hud- og bindevæv, tager medicin der hæmmer immunforsvaret (anvendes til behandling af autoimmune sygdomme som ledegigt eller efter en transplantation), tager allopurinol (til behandling af urinsyregigt), eller tager procainamid (anvendes til behandling af uregelmæssig hjerterytme). Din læge vil måske jævnligt tage en blodprøve, for at kontrollere antallet af hvide blodlegemer. Hvis ovenstående gælder for dig og du får en infektion (symptomer kan være høj temperatur og utilpashed), bør du straks informere din læge.
 • hvis du har haft udslæt, synke- eller vejrtrækningsbesvær, hævelse af læber, ansigt, hals eller tunge (angioødem), mens du har taget ACE-hæmmere.
 • hvis du tager tabletter eller insulin til behandling af sukkersyge. Du bør nøje overvåge, at blodsukkeret ikke bliver for lavt (hypoglycæmi), især den første måned med kombineret behandling.
 • hvis du tager kaliumtilskud eller kaliumholdige salttilskud.
 • hvis du tager lithium til behandling af visse psykiske sygdomme.
 • hvis du har sort hud, da enalaprils virkning kan være nedsat.
 • hvis du får et af følgende lægemidler, er der øget risiko for angioødem (hurtig hævelse under huden på områder som f.eks. halsen):
  • Racecadotril, et lægemiddel til behandling af diarré.
  • Temsirolimus, sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere (bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer og til kræft).
  • Vildagliptin, et lægemiddel til behandling af diabetes.
 • hvis du tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan.), især hvis du har nyrerproblemer i forbindelse med sukkersyge
  • aliskiren

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum. 


Se også information under overskriften ”Tag ikke Enalapril Krka

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er (eller kan blive) gravid. Enalapril Krka frarådes i den tidlige graviditet og må ikke tages i 4.-9. måned af graviditeten, da det kan medføre alvorlig skade på dit barn, hvis det anvendes i dette stadie (se afsnittet om graviditet og amning).

Informer straks din læge, hvis du tager Enalapril Krka og får et eller flere af følgende symptomer: 

 • Du føler dig svimmel efter din første dosis. Nogle få patienter reagerer på første dosis eller når dosis øges, ved at føle svimmelhed, svaghed , ørhed eller utilpashed.
 • Pludselig hævelse af læber og ansigt, tunge, strubelåg, strubehoved, svælg og arme/ben. Denne tilstand kaldes angioødem. Dette kan forekomme på ethvert tidspunkt i behandlingen. ACE-hæmmere er årsag til en højere forekomst af angioødem hos patienter med sort hud end hos ikke-sorte patienter.
 • Høj temperatur, ondt i halsen eller mundsår (kan være symptomer på en infektion forårsaget af nedsat antal hvide blodlegemer).
 • Gulfarvning af hud og den hvide del af øjnene (gulsot), som kan være symptomer på leversygdom.
 • Tør hoste, som vedvarer over lang tid. Hoste er blevet observeret ved samtidig brug af ACE- hæmmere, men kan også være symptom på sygdom i de øvre luftveje.


Informer din læge om, at du tager Enalapril Krka, hvis du skal have foretaget noget af følgende: 

 • operation eller bedøvelse (også hos tandlægen).
 • behandling, som nedsætter overfølsomhedssymptomer over for bi- eller hvepsestik (desensibilisering).
 • hæmodialyse (med high-flux-membraner) eller en behandling, som kaldes LDL-aferese (med dextran-sulfat), som er maskinel fjernelse af kolesterol fra kroppen.


Når du begynder at tage Enalapril Krka, vil din læge kontrollere dit blodtryk regelmæssigt for at kontrollere, at du får den rigtige dosis. Hos nogle patienter vil lægen muligvis foretage måling af kalium og kreatinin (affaldsprodukt i urin) eller indhold af leverenzymer i blodet. 

Børn og unge

Der er begrænset information om anvendelse af Enalapril Krka til børn over 6 år, som har for højt blodtryk, men der foreligger ingen information for børn, som har hjertesygdomme. Det frarådes at anvende Enalapril Krka til børn ved andre tilstande end forhøjet blodtryk. 

Brug af anden medicin sammen med Enalapril Krka

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis du tager følgende medicin, skal du tale med din læge, før du begynder at tage Enalapril Krka, da din læge muligvis er nødt til at ændre dosis på din medicin: 

 • Kaliumbesparende vanddrivende lægemidler (f.eks. spironolacton, eplerenon, triamteren eller amilorid), tilskud af kalium (inklusive kaliumholdige bordsalterstatninger) eller andre lægemidler, som kan øge kaliumindholdet i din krop som f.eks. heparin, et blodfortyndende lægemiddel til at forhindre blodpropper; trimethoprim og co-trimoxazol (også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol) til infektioner forårsaget af bakterier; og ciclosporin, et immunsuppressivt lægemiddel til at forhindre afstødning af et transplanteret organ, da det kan medføre forhøjet indhold af kalium i blodet (hyperkaliæmi). Let hyperkaliæmi medfører kun få eller ingen symptomer, og kan normalt påvises ved blodprøver eller elektrokardiogram (EKG).
 • Vanddrivende lægemidler som thiazid eller loop-diuretika f.eks. furosemid, bumetanid, andre blodtrykssænkende midler og nitroglycerin, andre nitrater og andre karudvidende lægemidler. Samtidig anvendelse med enalapril kan medføre for lavt blodtryk (hypotension).
 • Lithium, et lægemiddel til behandling af visse psykiske sygdomme. Anvendelse af enalapril og lithium frarådes.
 • Tricykliske antidepressiva som amitriptylin (til behandling af depression), antipsykotika som f.eks. fenotiazinderivater (til lindring af alvorlig angst), narkotiske lægemidler som morfin (behandling af moderate til stærke smerter) eller bedøvelsesmidler. Samtidig behandling med disse lægemidler kan medføre et yderligere fald i dit blodtryk.
 • Ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID´ere som diflunisal eller diclofenac) herunder COX-2-hæmmere, eller guldbehandling til smertelindring, stivhed og betændelse i forbindelse med smertefulde sygdomme, især hvor muskler, knogler og led er påvirket. Når disse lægemidler tages samtidig med enalapril, kan det medføre, at dit blodtryk ikke bliver velreguleret og kan føre til forhøjet indhold af kalium i blodet. Guldbehandling kan medføre ansigtsrødme, kvalme, opkastning og lavt blodtryk, hvis det tages sammen med ACE-hæmmere inklusive enalapril.
 • Sympatomimetika som f.eks.ephedrin, noradrenalin eller adrenalin til behandling af for lavt blodtryk, shock, hjertesvigt, astma eller allergier. Disse lægemidler kan opretholde et for højt blodtryk, når de tages sammen med enalapril.
 • Medicin mod sukkersyge som f.eks. insulin til sænkning af blodsukker. Disse lægemidler kan føre til at blodsukkeret falder yderligere, når de tages sammen med enalapril.
 • Lægemidler, som oftest bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer (sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere). Se punktet ”Advarsler og forsigtighedsregler”.


Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler: 

 • Hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Enalapril” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Brug af Enalapril Krka sammen med mad, drikke og alkohol

Enalapril kan tages uafhængigt af måltider, men skal tages sammen med et glas væske.

Alkohol forstærker den blodtrykssænkende virkning af Enalapril Krka. Du skal holde dit alkoholforbrug på et minimum. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er (eller kan blive) gravid. Din læge vil normalt råde dig til at stoppe behandling med Enalapril Krka, inden du bliver gravid, eller lige så snart du opdager, at du er gravid, og råde dig til at tage en anden medicin i stedet for Enalapril Krka. Enalapril Krka frarådes i den tidlige graviditet og må ikke tages i 4.-9. måned af graviditeten, da det kan medføre alvorlig skade for dit barn, hvis det anvendes efter graviditetens 3. måned.

Amning
Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller planlægger at amme. Mødre, der tager Enalapril Krka, frarådes at amme nyfødte spædbørn (de første uger efter fødsel) og især for tidligt fødte spædbørn. Ved ældre spædbørn bør din læge vejlede dig med hensyn til fordele og risici ved at tage Enalapril Krka, mens du ammer, sammenlignet med andre behandlinger. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der kan være forskel på, hvordan man reagerer på medicin. Visse bivirkninger, der er observeret i forbindelse med enalapril, kan påvirke evnen til at færdes sikkert i trafikken eller arbejde med maskiner. Lejlighedsvis svimmelhed eller træthed kan forekomme. 

Enalapril Krka indeholder lactosemonohydrat og natrium

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Enalapril Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet. 


Dosis ved forhøjet blodtryk 

Den anbefalede begyndelsesdosis er 5 mg 1 gang dagligt op til 20 mg 1 gang dagligt, afhængigt af dit blodtryk. Nogle patienter kan starte med en lavere dosis. Patienter med nyresygdom, hjertesygdom, lavt saltniveau og/eller væskeunderskud bør tage en begyndelsesdosis på 5 mg eller mindre. 


Hvis du for øjeblikket tager høje doser af vanddrivende medicin (diuretika), vil din læge muligvis bede dig stoppe med at tage dem 2-3 dage før, du skal starte med Enalapril Krka. En begyndelsesdosis på 5 mg eller mindre anbefales. 


Når dit blodtryk er velreguleret, er den sædvanlige vedligeholdelsesdosis fra 1 tablet (20 mg) dagligt op til højst 2 tabletter (20 mg) dagligt. 


Dosis ved hjertelidelser 

Til patienter med hjertelidelser anvendes Enalapril Krka sammen med vanddrivende medicin, og når det er hensigtsmæssigt med digitalis (et lægemiddel mod hjertesvigt med væskeophobning eller uregelmæssig hjerterytme) eller beta-blokkere (lægemiddel mod forhøjet blodtryk, hjertekrampe og hjertesygdomme). Ved brug af vanddrivende medicin bør dosis, hvis det er muligt, reduceres før behandling med enalapril påbegyndes. Begyndelsesdosis er 2,5 mg og bør over en 2-4 ugers periode gradvist øges til den sædvanlige vedligeholdelsesdosis på 1 tablet à 20 mg dagligt eller 2 tabletter à 10 mg to gange dagligt. Den højeste dosis er 40 mg dagligt fordelt på to doser. 


Nedsat nyrefunktion 

Hos patienter med nyresygdom er det nødvendigt at ændre dosis af enalapril, afhængigt af din nyrefunktion. 

Nyrernes funktion vurderes ved måling af kreatinin (et affaldsprodukt) i urinen og ved en blodprøve. Hvis du er i dialyse, vil din daglige dosis være forskellig. Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis du skal have. 


Ældre patienter 

Din læge afgør hvilken dosis du skal have, den vil være afhængig af din nyrefunktion. 

 

Brug til børn og unge 

Der er begrænset erfaring med anvendelse af enalapril til børn med forhøjet blodtryk. Hvis barnet kan sluge tabletter, vil dosis blive bestemt ud fra barnets vægt og virkningen på blodtrykket. Den anbefalede begyndelsesdosis er 2,5 mg til børn på 20 til under 50 kg, og 5 mg til patienter på 50 kg og derover. 

Enalapril Krka gives én gang dagligt. Dosis ændres afhængigt af barnets behov til højst 20 mg til børn på 20 til under 50 kg, og 40 mg til børn på 50 kg og derover. 


Spædbørn og børn med nyresygdom 

Det frarådes at bruge enalapril til spædbørn og børn med nyresygdom. 

 

Enalapril Krka indtages gennem munden og kan tages med eller uden mad. Tabletterne tages sammen med et glas væske, sædvanligvis vand. Prøv at tage din dosis på samme tid hver dag. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage
Enalapril Krka, indtil din læge fortæller dig noget andet. 


Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du føler at virkningen af Enalapril Krka er for stærk eller svag. 


Tabletten med 5 mg kan deles i to lige store doser. 

Formålet med delekærven på tabletterne med 10 mg og 20 mg er ikke at kunne brække tabletten over. 

Hvis du har taget for meget Enalapril Krka

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Enalapril Krka, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 


De mest almindelige symptomer på en overdosis er lavt blodtryk og sløvhed (en tilstand med næsten fuldstændigt tab af bevidsthed). Andre symptomer kan være svimmelhed eller uklarhed p.g.a. blodtryksfald, kraftig og hurtig hjertebanken, hurtig puls, angst, hoste, nyresvigt og hurtig vejrtrækning. 

Hvis du har glemt at tage Enalapril Krka

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Fortsæt blot med den sædvanlige dosis som normalt. 

Hvis du holder op med at tage Enalapril Krka

Hvis du holder op med at tage din medicin, kan dit blodtryk stige. Hvis dit blodtryk bliver for højt kan det påvirke din hjerte- og nyrefunktion. Du må ikke holde op med at tage din medicin, medmindre din læge har rådet dig til det. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Hold op med at tage Enalapril Krka og kontakt straks lægen, hvis du bliver meget svimmel, omtåget, især i begyndelsen af behandlingen, eller når dosis øges, eller hvis du rejser dig. 

Det er livsvigtigt, at du holder op med at tage Enalapril Krka og opsøger en læge, hvis du får kløe, åndenød eller hvæsende vejrtrækning og får hævelse af hænder, mund, svælg, ansigt eller øjne. 


Nedenfor er en liste over bivirkninger, der er forekommet hos patienter, som har taget enalapril. 


Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

Sløret syn, svimmelhed, hoste, kvalme, kraftesløshed. 


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):
 

Hovedpine, depression, unormalt lavt blodtryk (herunder lavt blodtryk, kun når du rejser dig), besvimelse, brystsmerter, rytmeforstyrrelser, hjertekramper, hurtigt hjerteslag, åndenød, diarré, mavesmerter, smagsforstyrrelser, hududslæt, allergiske reaktioner (angioødem) og træthed. 


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

Blodmangel, lavt blodsukker, forvirring, søvnighed eller søvnløshed, nervøsitet, prikkende/stikkende fornemmelse i hænder eller fødder, svimmelhed (fornemmelse af at det snurrer rundt), lavt blodtryk når du rejser dig, hurtig kraftig hjertebanken, blodprop i hjertet (myokardieinfarkt) eller slagtilfælde (hjerneblødning), muligvis som følge af voldsomt fald i blodtryk hos patienter med høj risiko, løbende næse, ømhed i halsen og hæshed, astma, tarmslyng, betændelse i bugspytkirtlen, opkastning, fordøjelsesforstyrrelser, forstoppelse, nedsat appetit, mavegener, mundtørhed, mavesår, øget svedtendens, kløe, nældefeber, hårtab, nedsat nyrefunktion eller nyresvigt, æggehvidestoffer i urinen (opdages normalt ved en test), impotens, muskelkramper, rødme, øresusen, utilpashed, feber. 


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

Forandringer i blodet f.eks. med nedsat antal røde og hvide blodlegemer, nedsat antal blodplader, påvirkning af immunforsvar og påvirkning af lunger, unormale drømme, søvnforstyrrelser, kolde hænder og fødder (Raynauds syndrom), lungebetændelse, betændelse i næseslimhinden, betændelse og sår i munden, betændelse i tungen, leversvigt, leverbetændelse, gulsot, alvorlige hudreaktioner (med f.eks. blæredannelse og hudafstødning), nedsat daglig urinproduktion, forstørrelse af brystkirtler hos mænd. 


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

Hævelser (ødemer) af organer i mave og underliv. 


Der har været observeret en samling af bivirkninger, som kan omfatte en eller flere af følgende symptomer: Feber, betændelse i blodårer, smerte og betændelse i muskler og led, forandringer i blodet, som påvirker blodets bestanddele, og som normalt opdages ved en blodprøve, udslæt, overfølsomhed over for sollys, og andre påvirkninger af huden. 


Laboratorieresultater 

Der er observeret nogle bivirkninger, som påvirker blodet, og som kun kan opdages ved laboratorieundersøgelser. 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): Højt indhold af kalium i blodet, forhøjelse af kreatinin (affaldsstof). 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): Forhøjet urinstof (affaldsstof), nedsat indhold af salt i blodet. 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): Forhøjet indhold af leverenzymer, forhøjet indhold af galdefarvestof. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Enalapril Krka efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 

Opbevares i den originale yderpakning 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enalapril Krka indeholder:

 • Aktivt stof: Enalaprilmaleat.

5 mg tablet: Hver tablet indeholder 5 mg enalaprilmaleat.
10 mg tablet: Hver tablet indeholder 10 mg enalaprilmaleat.
20 mg tablet: Hver tablet indeholder 20 mg enalaprilmaleat. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumhydrogencarbonat, lactosemonohydrat, majsstivelse, talcum, magnesiumstearat (se punkt 2 ”Enalapril Krka indeholder lactosemonohydrat og natrium”).

 

Enalapril Krka 5 mg indeholder desuden: Hydroxypropylcellulose.
Enalapril Krka 10 mg indeholder desuden: Rød jernoxid (E172) 

Enalapril Krka 20 mg indeholder desuden: Rød jernoxid (E 172) og gul jernoxid (E 172) 

Udseende og pakningsstørrelser

5 mg tabletter er runde, hvide tabletter med skrå kanter og delekærv på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser 

10 mg tabletter er runde, rødbrune tabletter med skrå kanter og delekærv på den ene side. Formålet med delekærven er ikke at kunne brække tabletten over. 

20 mg tabletter er runde, svagt orange tabletter med skrå kanter og delekærv på den ene side. Formålet med delekærven er ikke at kunne brække tabletten over. 


Pakningsstørrelser: 

Blisterpakninger: 10, 14 (kun tabletten med 20 mg), 20 (kun tabletterne med 5 mg og 20 mg), 28, 30, 60, 98, 100, 100x1, 110 og 120 tabletter

Plastbeholder: Fås med 250 tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige  

Fremstiller:

KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka Cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...