Timosan® Depot

øjengel 1 mg/g

Santen Oy

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Timosan® Depot 1 mg/g øjengel 

Timolol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Timosan Depot til Dem personligt. Lad derfor være med at give Timosan Depot til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme sygdomstegn, som De har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Timosan Depot
 3. Sådan skal De bruge Timosan Depot
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Timosan Depot indeholder det aktive stof timolol. Timolol tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes “beta-blokkere”, som hjælper med at reducere trykket i øjet. 

 

Timosan Depot anvendes til at behandle lidelser, hvor der forekommer et øget tryk i øjet. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Timosan Depot

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Timosan Depot

 • hvis De er allergisk over for timolol, beta-blokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).
 • hvis De har eller tidligere har haft åndedrætsproblemer såsom astma eller svær kronisk obstruktiv bronkitis (alvorlig lungesygdom som kan medføre hivende, besværet vejrtrækning eller længerevarende hoste).
 • hvis De har en langsom puls, hjertesvigt eller forstyrrelser i hjerterytmen (uregelmæssig hjerterytme)
 • hvis De har problemer med hjertet, som f.eks. svær hjerteinsufficiens, uregelmæssig eller langsom puls
 • hvis De har symptomer, som f.eks. at næsen løber, at De nyser, at næse, øjne, hals eller gane klør
 • hvis De lider af ubehandlet fæokromocytom (forhøjet blodtryk på grund af en svulst ved nyrerne)
 • hvis De har vedvarende langsom hjerterytme, som medfører svaghed og træthed.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før De bruger Timosan Depot. Før De bruger denne medicin, skal De fortælle det til din læge, hvis De har eller har haft: 

 • Hjertekarsygdom (symptomerne kan omfatte brystsmerter eller trykken for brystet, åndenød eller kvælning), hjertesvigt, lavt blodtryk,
 • Forstyrrelser i hjerterfrekvensen som langsom puls
 • for surt blod (en lidelse der kaldes metabolisk acidose og som medfører hurtigt åndedræt, konfusion og træthed)
 • Overaktivitet af skjoldbruskkirtlen, da timololmaleat kan maskere tegn og symptomer
 • Diabetes, da timololmaleat kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker
 • Vejrtrækningsproblemer, astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom
 • Lidelse med dårlig blodcirkulation (Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom)
 • Hvis De lider af allergi, kan der være større risiko for, at De får en allergisk reaktion, mens De bruger Timosan Depot.

 

Lægen vil med jævne mellemrum undersøge Deres øjne samt trykket i øjnene.
 

Fortæl lægen, før De skal opereres, at De bruger Timosan, da timololmaleat kan ændre virkningen af visse lægemidler, der anvendes under anæstesi. 

Børn

Timosan Depot bør ikke anvendes til børn under 12 år. 

Ældre patienter

Ikke nødvendigt at justere dosis. 

Brug af anden medicin sammen med Timosan Depot

Hvis De skal bruge andre lægemidler i øjnene samtidig med Timosan Depot, skal De vente mindst 5 minutter mellem brugen af de enkelte produkter og altid bruge Timosan Depot til sidst.
 

Timosan Depot kan påvirke eller påvirkes af andre lægemidler, De bruger, herunder andre øjendråber til behandling af glaukom. Følg lægens anvisning nøje, når De skifter fra behandling med et andet produkt, der bruges til at sænke trykket i øjet.
 

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Dette er særligt vigtigt, hvis De tager: 

 • medicin for psykiatriske sygdomme (amisulprid, MAO-hæmmere (f.eks. moclobemid, fluoxetin, paroxetin)
 • medicin til udvidelse af pupillerne (f.eks. adrenalin)
 • medicin til behandling af problemer med hjertet (f.eks. amiodaron, propafenon, hydralazin, disopyramid, quinidin, lidocain i.v.)
 • medicin, der bruges til at behandle malaria (f.eks. mefloquin, quinidin)
 • medicin til behandling af forhøjet blodtryk (f.eks. nifedipin, verapamil, diltiazem)
 • medicin til behandling af diabetes (f.eks. insulin)
 • bedøvelsesmidler
 • medicin til behandling af mave- og tarmsår (f.eks. cimetidin)
 • kontrastvæsker, der bruges til røntgenundersøgelse

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis De er gravid eller ammer, mener De er gravid eller planlægger at blive det, så spørg Deres læge eller apoteket til råds, inden De bruger dette lægemiddel. Brug ikke Timosan Depot, hvis De er gravid, med mindre Deres læge finder det nødvendigt.
 

Brug ikke Timosan Depot, hvis De ammer. Timololmaleat kan udskilles i modermælken. Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Timosan Depot kan medføre synsforstyrrelser, herunder sløret syn og dobbeltsyn, tunge øjenlåg og svimmelhed eller træthed. De må ikke køre bil eller arbejde med værktøjer eller maskiner, hvis De oplever dette. 

Timosan Depot indeholder benzalkoniumklorid

Dette lægemiddel indeholder 0,05 mg benzakoniumklorid i 1 g. Benzalkoniumklorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre kontaktlinserne farve. De bør tage kontaktlinserne ud inden anvendelsen af dette lægemiddel og sætte dem tilbage 15 minutter efter. Benzalkoniumklorid kan også medføre øjenirritation, især hvis De har tørre øjne eller en lidelse i cornea (det klare lag forrest på øjet). Hvis De får en unormal fornemmelse i øjet, stikken eller smerter i øjet efter anvendelsen af dette lægemiddel, så tal med Deres læge. 

3. Sådan skal De bruge Timosan Depot

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Stop ikke med at bruge Timosan Depot uden at spørge lægen. 

 

Timosan Depot er kun til brug i øjnene (okulær anvendelse). Må ikke sluges. 

 

Den anbefalede dosis er én dråbe Timosan Depot i det/de berørte øje/øjne én gang dagligt, helst om morgenen. Følg lægens anvisning nøje. 

Anvisninger for korrekt brug af Timosan Depot

 1. Vask hænderne.
 2. Læg hovedet tilbage (fig. 1).
 3. Træk det underste øjenlåg ned med en finger. Hold flasken med den anden hånd, så spidsen vender nedad.
 4. Tryk forsigtigt på flasken, så der dryppes én dråbe ind i øjet (fig. 2). Sørg for, at hverken øje eller noget andet berører det øverste af spidsen for at undgå forurening.
 5. Efter at have brugt timosan skal De trykke en finger ind i hjørnet af øjet ved næsen (fig 3.) i 2 minutter. Dette medvirker til at minimere mængden af timololmaleat, der kommer ud i resten af kroppen.
 6. Gentag eventuelt trin 2 til 5 for det andet øje.
 7. Luk flasken efter brug. Spidsen må ikke tørres eller skylles af.

Timosan Depot Santen Oy øjengel 1 mg/g 

Hvis De har brugt for meget Timosan Depot

Hvis De har brugt for mange dråber eller ved et uheld kommer til at sluge Timosan Depot, skal De straks kontakte lægen, da De kan have behov for lægehjælp. Medbring pakningen, hvis De får brug for lægehjælp eller tager på hospitalet.
 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Timosan Depot, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og De føler Dem utilpas. 

Hvis De har glemt at bruge Timosan Depot

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis De holder op med at bruge Timosan Depot

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Selvom Timosan Depot er til lokalbehandling, kan De opleve bivirkninger andre steder i kroppen. 

 

De kan som regel blive ved med at bruge medicinen, med mindre bivirkningerne er alvorlige. Hvis De er bekymret, skal De tale med en læge eller apoteket. Hold ikke op med at bruge Timosan Depot uden at tale med Deres læge. 

 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige: 

 • øjensmerter og abnorm følsomhed i øjnene
 • langsom eller uregelmæssig hjerterytme; for lavt blodtryk; kongestiv hjerteinsufficiens (hjertelidelse der kan medføre kortåndethed og hævelse af fødderne og benene); besvimelse; slagtilfælde; hjertetilfælde; brystsmerter; nedsat blodforsyning til hjernen
 • åndedrætsbesvær med hvæsen eller hosten; respirationsinsufficiens
 • depression; forværring i tegn og symptomer på myasthenia gravis (en neurologisk lidelse, der medfører muskelsvaghed)
 • lupus erythematosus (en lidelse, der medfører hævelse og rødme af huden med feber)
 • kraftige, pludselige livstruende allergiske reaktioner, herunder synke- og åndedrætsbesvær og hævelse hovedsageligt i ansigt. hals og lemmer
 • lavt blodsukker
 • ledsygdomme (artropati)
 • hallucination

 

Tal straks med lægen, hvis De får en af disse bivirkninger. 

 

Som for andre lægemidler, som anvendes i øjnene, optages timololmaleat i blodet. Dette kan medføre bivirkninger, som ses ved behandling med beta-blokkere, der indsprøjtes i en blodåre eller gives via munden. Hyppigheden af bivirkninger efter lokal anvendelse i øjet er lavere end når medicin eksempelvis gives som en indsprøjtning eller gennem munden. De nævnte bivirkninger er set ved behandling af øjensygdomme med beta-blokkere. 

 

Nældefeber, lokalt hududslæt eller hududslæt over hele kroppen, kløen. 

 

Søvnløshed, mareridt, hukommelsestab. 

 

Svimmelhed, Prikkende, usædvanlig fornemmelse (som snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden), hovedpine. 

 

Tegn og symptomer på øjenirritation (f.eks. brænden, stikken, kløen, tåreflåd, rødmen), øjenlågsbetændelse, hornhindebetændelse, sløret syn og løsning af laget under nethinden, der indeholder blodkar, efter filtrationskirurgi (hvilket kan forårsage synsforstyrrelser), nedsat følsomhed i hornhinden, øjentørhed, corneal erosion (Beskadigelse af øjeæblets yderste lag), nedsænkede øjenlåg (medfører at øjnene er halvlukkede), dobbeltsyn, betændelse i conjunctiva (slimlaget, der dækker den hvide del af øjet og øjenlågets indre overflade. 

 

Hjertebanken, væskeophobning i kroppen (ødem), ændringer i hjerterytmen eller hjertefrekvensen, en type hjerterytmeforstyrrelse. 

 

Raynauds fænomen (Hvide, ”døde” fingre og tæer), kolde hænder og fødder. 

 

Sammentrækning af luftvejene i lungerne (fortrinsvis hos patienter med luftvejssygdomme), hoste. 

 

Smagsforstyrrelser, kvalme, fordøjelsesbesvær, diarré, mundtørhed, mavesmerter, opkastning. 

 

Hårtab, hududslæt med hvidligt sølvlignende udseende (psoriasiformt hududslæt) eller forværring af psoriasis, hududslæt. 

 

Muskelsmerter, der ikke er forårsaget af aktivitet. 

 

Seksuelle problemer, nedsat libido. 

 

Kraftesløshed/træthed. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til: 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og flasken. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Flasken opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. Efter åbning opbevares flasken med bunden i vejret i den originale yderpakning. 

Brug ikke Timosan Depot i mere end 4 uger efter åbning af flasken.  

Må ikke opbevares over 25° C. 

Må ikke nedfryses. 

 

Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Timosan Depot indeholder:

 • Aktivt stof: Timolol. 1 g Timosan Depot indeholder 1,37 mg timololmaleat, svarende til 1 mg timolol (0,1 %).
 • Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumklorid, sorbitol, polyvinylalkohol, carbomer 974 P, natriumacetattrihydrat, lysinmonohydrat, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Timosan Depot er en farveløs, lugtfri gel uden synlige partikler. 

Timosan Depot fås i flasker à 5 g. 

Fås i følgende pakningsstørrelser: Pakninger med 1 eller 3 flasker à 5 g. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Santen Oy 

Niittyhaankatu 20 

33720 Tampere 

Finland 

Fremstiller

Santen Oy 

Kelloportinkatu 1 

33100 Tampere 

Finland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Danmark, Island: 

Timosan Depot 

Finland: 

Timosan 

Spanien: 

Timogel 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2020  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...