Zurampic

filmovertrukne tabletter 200 mg

Grnenthal

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Zurampic 200 mg filmovertrukne tabletter  

lesinurad 

 

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zurampic
 3. Sådan skal du tage Zurampic
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zurampic indeholder det aktive stof lesinurad og anvendes til behandling af urinsyregigt hos voksne patienter, idet det nedsætter indholdet af urinsyre i blodet. Zurampic skal tages sammen med allopurinol eller febuxostat, som er lægemidler, der kaldes xanthinoxidasehæmmere, og som også nedsætter mængden af urinsyre i blodet. 

 

Lægen vil udskrive Zurampic, hvis din nuværende medicin ikke kan kontrollere din urinsyregigt. Du skal bruge Zurampic sammen med enten allopurinol eller febuxostat. 

 

Sådan virker Zurampic:  

Urinsyregigt er en type leddegigt, der skyldes en ophobning af uratkrystaller omkring leddene. Zurampic stopper denne ophobning ved at sænke mængden af urinsyre i blodet og kan muligvis forebygge yderligere ledskader. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zurampic

Tag ikke Zurampic:

 • hvis du er allergisk over for lesinurad eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zurampic (angivet i punkt 6).
 • hvis du har ”tumorlysesyndrom” - en hurtig nedbrydelse af cancerceller, der kan forårsage højt niveau af urinsyre.
 • hvis du har Lesch-Nyhans syndrom - en sjælden arvelig sygdom, der starter i barndommen, hvor der er for meget urinsyre i blodet.
 • hvis dine nyrer virker meget dårligt, eller hvis du har nyresygdom i slutstadiet
 • hvis du har gennemgået en nyretransplantation
 • hvis du er i dialyse

Du må ikke tage Zurampic, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Tal med lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zurampic, hvis du er i tvivl. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zurampic.  

 

Hold øje med bivirkninger
Zurampic kan forårsage alvorlige nyreproblemer (se punkt 4), som kan forekomme hyppigere, hvis Zurampic tages alene (se punkt 3). Lægen kan bede om, at du får taget nogle prøver for at se, hvordan dine nyrer virker. 


Fortæl det til lægen, før du tager Zurampic, hvis du har eller har haft hjertesvigt eller andre hjerteproblemer. 


Hvis din urinsyregigt bliver værre
Nogle mennesker kan få flere anfald af urinsyregigt (udbrud af urinsyregigt), når de begynder at tage Zurampic og i de første uger eller måneder af behandlingen. Hvis dette sker, skal du blive ved med at tage Zurampic og tale med din læge eller apotekspersonalet. Medicinen virker stadig og nedsætter indholdet af urinsyre. Hvis du bliver ved med at tage Zurampic, sådan som lægen har forklaret dig, vil dine anfald af urinsyregigt med tiden komme sjældnere. 


Din læge kan give dig anden medicin, såsom colchicin og nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID). Du får dem som hjælp til at forebygge eller behandle dine symptomer på anfald af urinsyregigt (en pludselig eller stærk smerte og hævelse i et led). Lægen vil fortælle dig, hvor længe du skal tage disse andre lægemidler. 

 

Prøver og undersøgelser  

Før og under behandlingen med Zurampic vil lægen undersøge, hvor godt dine nyrer virker. Lægen kan overveje at stoppe behandlingen med Zurampic, hvis dine blodprøver viser ændringer i, hvordan dine nyrer virker (stigning i kreatinin i blodet), eller hvis du får symptomer på nyreproblemer. Lægen kan fortælle dig, at du skal starte behandlingen med Zurampic igen, når din nyrefunktion er blevet bedre. 

Børn og unge

Zurampic anbefales ikke til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Zurampic

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette skyldes, at Zurampic kan påvirke den måde, hvorpå anden medicin virker. Anden medicin kan også påvirke den måde, hvorpå Zurampic virker.

 

Du skal især fortælle det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager nogle af følgende lægemidler, da de kan interagere med Zurampic, og lægen har brug for at vide det: 

 • acetylsalicylsyre - mod feber og smerter - i doser over 325 mg pr. dag
 • medicin til behandling af forhøjet blodtryk, fx amlodipin
 • medicin til behandling af forhøjet kolesterol, fx simvastatin
 • fluconazol - til behandling af svampeinfektioner
 • amiodaron - til behandling af problemer med hjerterytmen
 • valproinsyre, valpromid eller carbamazepin - til behandling af kramper, humørforstyrrelser og til at forebygge migræne
 • sildenafil - til behandling af impotens (erektil dysfunktion)
 • præventionsmidler - bruges til at forhindre graviditet, herunder orale præventionsmidler (såsom p-piller), injektionsvæsker, plastre og implantater
 • rifampin - til behandling af tuberkulose
 • warfarin - til forebyggelse og behandling af blodpropper i ben, lunger, hjerne og hjerte.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), skal du tale med lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Zurampic. 

Graviditet og amning

Du skal undgå at tage Zurampic under graviditet, og hvis du ammer.
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zurampic forventes ikke at påvirke din evne til at køre bil eller bruge værktøj eller maskiner. 

Zurampic indeholder lactose

Zurampic tabletter indeholder lactose (en type sukker). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Zurampic

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal altid tage Zurampic sammen med din morgendosis af enten allopurinol eller febuxostat.  

Hvis du ikke følger disse anvisninger, kan du øge risikoen for problemer med nyrerne (se punkt 4). 

Så meget skal du tage

Den anbefalede dosis er 1 tablet på 200 mg én gang dagligt om morgenen. Du må ikke tage mere end én (1) tablet Zurampic om dagen. 

 

Sådan tager du denne medicin 

 • tag den om morgenen med mad og vand
 • tag Zurampic samtidig med din morgendosis af xanthinoxidasehæmmer - allopurinol eller febuxostat. Hvis du tager Zurampic alene, kan du have en større risiko for at få nyreproblemer
 • drik masser af vand i løbet af dagen. To liter er en god mængde at drikke.

 

Hvis du stopper med at tage din xanthinoxidasehæmmer, skal du også stoppe med at tage Zurampic. Zurampic må aldrig tages uden en xanthinoxidasehæmmer. Hvis du ikke følger disse anvisninger, kan du øge risikoen for problemer med nyrerne.  

Hvis du har taget for mange Zurampic

Kontakt lægen eller nærmeste skadestue, hvis du har taget mere af denne medicin, end du skal. 

Hvis du har glemt at tage Zurampic

Hvis du glemmer at tage en Zurampic-dosis, må du ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Vent og tag din næste dosis af Zurampic med din næste morgendosis af allopurinol eller febuxostat. Spørg din læge eller apotekspersonalet, hvis du ikke er sikker på, hvornår du skal tage din næste dosis. 

Hvis du holder op med at tage Zurampic

Du må ikke stoppe med at tage Zurampic, uden at din læge har rådgivet dig. Det gælder også, selv om du får det bedre. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

- Ikke almindelige - kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer Stop med at tage Zurampic og gå straks til lægen, hvis du får nogen af følgende bivirkninger, da de kan være tegn på nyreproblemer - du kan have brug for lægehjælp omgående: 

 • smerter i siden (under dine ribben og over dit hofteben),
 • kvalme, opkastning,
 • ændringer i vandladning eller besvær med at lade vandet,
 • træthed, utilpashed eller appetitløshed.

Andre bivirkninger omfatter:

Almindelig - kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer  

 • influenza,
 • hovedpine,
 • forhøjet indhold af kreatinin i blodet - kan ses i prøver,
 • halsbrand (sure opstød).

 

Ikke almindelig - kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer  

 • nyresten,
 • dehydrering (tab af for meget væske fra kroppen).

 

Sjælden - kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer  

 • hudreaktioner, herunder rødme, kløende hud, udslæt med hævelse (nældefeber) og udslæt på huden ved udsættelse for solskin.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen eller blisterfolien efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zurampic indeholder:

 • Aktivt stof: lesinurad
 • én Zurampic 200 mg filmovertrukket tablet (tablet) indeholder 200 mg lesinurad
 • Øvrige indholdsstoffer:
 • tabletkerne: hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat (se punkt 2), crospovidon, magnesiumstearat
 • filmovertræk: hypromellose, titandioxid, triacetin, indigocarmin, brilliant blue FCF.

Udseende og pakningsstørrelser

Zurampic 200 mg: en blå, oval filmovertrukket tablet, der måler 5,7 x 12,9 mm, præget med “LES200” på den ene side. 

 

Zurampic 200 mg tabletter fås i klare blisterpakninger i pakningsstørrelser på 10, 28, 30 eller 98 ikke- perforerede blisterpakninger og 100 x 1 perforerede enkeltdosisblisterpakninger. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Grünenthal GmbH
Zieglerstraße 6
52078 Aachen
Tyskland
Tlf.: +49-241-569-0  

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark  

Grünenthal Denmark ApS
Arne Jacobsens Allé 7
2300 København S 

Tlf: +45 88883200 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2017  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...