Metronidazol "2care4"

creme 1%

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metronidazol 2care4 10 mg/g (1 %) creme  

Metronidazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Metronidazol 2care4
 3. Sådan skal du bruge Metronidazol 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Metronidazol 2care4 indeholder et antibiotikum. Du kan bruge Metronidazol 2care4 til at behandle røde, betændte knopper og rødmen ved hudsygdommen rosacea. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Metronidazol 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

Brug ikke Metronidazol 2care4

 • hvis du er allergisk over for metronidazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Metronidazol 2care4 (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Undgå at få cremen i øjne eller på slimhinder.
 • Undgå sollys og udsættelse for ultraviolet lys (solbadning, solarium, UV-lampe) efter du har brugt Metronidazol 2care4, da cremens virkning kan blive mindre.
 • Hvis huden bliver irriteret, bør du bruge Metronidazol 2care4, sjældnere eller midlertidigt stoppe behandlingen. Tal med lægen.
 • Undgå at bruge Metronidazol 2care4 for længe, eller hvis det ikke er nødvendigt.
 • Tal med lægen inden du bruger Metronidazol 2care4, hvis du har eller har haft en blodsygdom.

Børn

Metronidazol 2care4 bør ikke bruges til børn på grund af manglende erfaring. 

Brug af anden medicin sammen med Metronidazol 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Du kan bruge Metronidazol 2care4 samtidig med anden medicin. 


Anden medicin kan påvirke virkningen af Metronidazol 2care4, og/eller Metronidazol 2care4 kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom, så spørg lægen eller apoteket. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Metronidazol 2care4 bør kun bruges under graviditet, hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt, da erfaring med brug under graviditet mangler. Rådfør dig med din læge før brug under graviditet. 

 

Amning 

Metronidazol 2care4 udskilles i modermælken.
Kontakt din læge før brug under amning. Din læge vil afgøre, om amningen skal ophøre, eller behandling med Metronidazol 2care4 skal stoppes. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metronidazol 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

Metronidazol 2care4 indeholder cetylalkohol og cetostearylalkohol

Metronidazol 2care4 indeholder cetylalkohol og cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Metronidazol 2care4

Brug altid Metronidazol 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Du skal normalt bruge Metronidazol 2care4 2 gange daglig, morgen og aften. Rens det angrebne hudområde og smør det derefter med et tyndt lag Metronidazol 2care4 creme. Brug et mildt rensemiddel. Du kan bruge ikke-porestoppende og ikke-adstringerende (ikke-sammentrækkende) kosmetik efter anvendelse af Metronidazol 2care4. Du skal normalt bruge Metronidazol 2care4 i 3-4 måneder. 

 

Brug ikke Metronidazol 2care4 i en længere periode end 3 til 4 måneder, hvis lægen ikke har fortalt dig det. 

 

Kontakt lægen hvis behandlingen ikke synes at hjælpe. 

 

Brug til børn  

Du må ikke bruge Metronidazol 2care4 til børn på grund af manglende erfaring. 

 

Ældre
Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. 


Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har brugt for meget Metronidazol 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Metronidazol 2care4 creme, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af for meget Metronidazol 2care4. 

Hvis du har glemt at bruge Metronidazol 2care4

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis du glemmer at bruge Metronidazol 2care4, skal du bruge Metronidazol 2care4, så snart du kommer i tanke om det. Medmindre det er tid for næste påsmøring. Smør ikke dobbelt lag på som erstatning for det glemte. 

Hvis du holder op med at bruge Metronidazol 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede):  

 • Hudgener (brændende fornemmelse i huden og smerter), tør hud, rødme, hudirritation, kløe, forværring af din hudsygdom (rosacea).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Smagsforstyrrelser (metalsmag), snurrende eller prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, kvalme.

Bivirkninger, hvor hyppigheden er ikke kendt  

 • Kontakteksem.

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Metronidazol 2care4 utilgængeligt for børn. 


Må ikke opbevares over 25 °C. 


Brug ikke Metronidazol 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metronidazol 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: Metronidazol.
  1 g creme indeholder 10 mg metronidazol.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Mælkesyre, natriumlaurilsulfat, cetylalkohol, cetostearylalkohol/emlugerende (typa A) og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende: Hvid creme.  

 

Pakningsstørrelser: 25 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V 

 

Metronidazol 2care4 svarer til Metronidazol Actavis. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...