Diural®

orale dråber 10 mg/ml

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diural 10 mg/ml orale dråber  

furosemid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor værre med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diural
 3. Sådan skal du tage/bruge Diural
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Du kan tage Diural som vanddrivende middel, eller til at sænke blodtrykket. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diural

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Diural, hvis du:

 • er allergisk over for furosemid eller over for et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Diural (angivet i afsnit 6).
 • er allergisk over for antibiotika (sulfonamider).
 • er allergisk over for medicin mod sukkersyge (sulfonylurinstoffer).
 • har for lavt blodtryk, eller lider af væskemangel (dehydrering).
 • har nyresvigt, hvor urinproduktionen er ophørt.
 • har for lidt kalium eller natrium i blodet.
 • har en alvorlig leversygdom.
 • er gravid eller ammer. (Se også afsnittet ”Graviditet og amning”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Diural bør anvendes med forsigtighed hvis du: 

 • er ældre eller hvis du tager anden medicin, som kan forårsage blodtryksfald eller hvis du lider af andre sygdomme, som medfører en risiko for blodtryksfald.
 • har forstørret prostata eller problemer med at lade vandet.
 • har for lavt blodtryk.
 • har diabetes.
 • lider af urinsyregigt (artritis urica).
 • dine nyrer ikke fungerer normalt på grund af alvorlig leversygdom.
 • lider af en bindevævssygdom (LED, systemisk lupus erythematosus).
 • har en arvelig stofskiftesygdom (porfyri).
 • er i behandling med binyrebarkhormoner (kortikosteroider) eller med antibiotika (aminoglykosider).
 • er allergisk over for antibiotika (sulfonamider) eller
 • vanddrivende midler (thiazider).

 

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diural. 

Børn

Du må kun give Diural til for tidligt fødte børn efter lægens anvisning. 

Brug af andre lægemidler sammen med Diural

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler 


Diural kan ændre virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan ændre virkningen af Diural. 

Fortæl lægen, hvis du er i behandling med medicin mod:  

 • kramper (chloralhydrat),
 • kræft (cisplatin),
 • mavesår (sukralfat, karbenoxolon),
 • mani (lithium),
 • forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere),
 • hjertesvigt (digoxin og angiotensin II receptor-antagonister),
 • smerter (NSAID, acetylsalicylsyre),
 • for højt kolesterol (cholestyramin og colestipol),
 • binyrebarkhormon,
 • urinsyregigt (probenecid),
 • visse kræft- og gigtsygdomme eller psoriasis (methotrexat),
 • diabetes,
 • astma (teophyllin),
 • cyclosporin (anvendes ved transplantationer),
 • epilepsi (phenytoin) eller du får
 • antibiotika (af aminoglykosid-typen, cefalosporiner) eller
 • spiser store mængder lakrids.

 

Hvis du skal have en røntgenundersøgelse med kontrast, skal du oplyse lægen om, at du tager Diural. 

Brug af Diural sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Diural sammen med mad og drikke.  

Du skal tage Diural mindst en halv time før eller 2 timer efter et måltid, dvs. på tom mave.  

Du må ikke spise lakrids, samtidig med du tager Diural, da det giver større risiko for forstyrrelser i kroppens salt- og væskeindhold.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må kun tage Diural efter lægens anvisning. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du ikke tage Diural, da Diural bliver udskilt i modermælken, og mælkemængden kan blive nedsat. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diural kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Diural kan få blodtrykket til at falde. Det kan påvirke din koncentrationsevne og du kan besvime. (Se også afsnittet om bivirkninger). 

Diural indeholder alkohol

Du må ikke tage Diural hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol. Tal med lægen.
Denne medicin indeholder 9,8% ethanol (alkohol), d.v.s. op til 1,6 g alkohol pr. dosis, svarende til 40,5 ml øl eller 16,9 ml vin pr. dosis. Skadelig for alkoholikere.
Anvend kun denne medicin til børn, gravide og ammende kvinder, samt patienter med epilepsi og leversygdomme efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har fået at vide, at du ikke tåler alkohol. 

Diural indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr.16 ml, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Diural

Tag altid Diural nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne  

Dosis er individuel. Normal dosering er 2-16 ml (20-160 mg) fordelt på 1-3 doser. 

 

Brug til børn  

Den daglige dosis følger barnets vægt. Følg lægens anvisning. 

0,1-0,3 ml (1-3 mg) pr. kg legemsvægt per døgn fordelt på 1-3 doser. Dette svarer til: Et barn på 10 kg: 1 ml 3 gange daglig. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning 

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.  

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har taget for meget Diural

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget mere Diural end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med 

Symptomerne på overdosering er meget lavt blodtryk, som kan udvikle sig til en chok-tilstand, akut nyresvigt, svigtende blodforsyning til hjernen eller hjertet, forvirringstilstande med hallucinationer (sansebedrag), lammelse med slaphed og evt. bevidstløshed, sløvhed og forvirring. 

Hos børn: Ændret mental tilstand, hovedpine, muskelsvaghed, krampeanfald. 

Hvis du har glemt at tage Diural

Har du glemt at tage en dosis Diural, så tag den næste dosis så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på næste dosis, spring da den glemte dosis over. Tag ikke dobbeltdosis. 

Hvis du holder op med at tage Diural

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)  

Forstyrrelser i saltbalancen, nedsat kalium- og magnesium i blodet. Kalkaflejringer i nyrerne ved langvarig behandling af børn født med hjertefejl. Nedsat nyrefunktion med ophobning af affaldsstoffer i blodet. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)  

Påvirkning af hjernen ved brug til patienter med alvorlig leverlidelse. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)  

Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødninger fra hud og slimhinder og infektion. Alvorlige hudsygdom (erythema multiforme). Unormal høj legemstemperatur hos spædbørn under 1 år født med hjertefejl. Døvhed (undertiden midlertidigt), besvimelse. Akut vandladningsbesvær hos ældre mænd med forstørret blærehalskirtel. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)  

Alvorlig blodmangel, infektioner, akut bugspytkirtelbetændelse (feber og voldsomme smerter i maven). Nedsat antal hvide blodlegemer og blodplader med betændelses- og blødningstendens. Alvorlig påvirkning af hjertefunktionen. Koldbrand i benene hos ældre på grund af manglende blodtilførsel. Nyresvigt. Kraftig afskalning og afstødning af huden. Svær betændelse i huden, betændelse i blodkar (vaskulit). Gulsyn, meget hurtig puls. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)  

Alvorlig leverlidelse og gulsot. Forværring af lidelser med mindsket blodtilførsel. Hjertefejl hos fosteret, stofskiftesygdom hos spædbørn, anfald af stofskiftesygdom (porfyri). Alvorlig nyresygdom med nyresvigt.Overfølsomhedsreaktioner som pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

Hjerterytmeforstyrrelser, choktilstand, kramper, akut, generaliseret eksantematøs pustulose (akut medicinallergi med udslæt og feber) svimmelhed, besvimelse og bevidsthedstab (forårsaget af lavt blodtryk). Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kraftig afskalning og afstødning af hud, lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) (lægemiddelinduceret overfølsomhedssyndrom). 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)  

Påvirkning af væske- og saltbalancen i kroppen. Øget mængde fedt i blodet, udslæt, kløe, nældefeber, blødninger i hud og slimhinder, øget hudfølsomhed for lys. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter)  

Forhøjet blodsukker, væskemangel, øresusen, , lavt blodtryk ved overgang fra liggende til stående stilling, svimmelhed, kvalme, opkastninger, diarré, eksem med afskalning af huden, betændelse i hudens blodkar, væskefyldte blærer. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)  

Synsforstyrrelser, hovedpine, prikkende/stikkende fornemmelse i huden, svimmelhed. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)  

Vitaminmangel. 

 

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

Feber, tørst, forvirring, impotens, spiseforstyrrelser, irritation i mund og mave, mavekrampe, forstoppelse, muskelkramper, kraftesløshed.  

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken.. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Diural utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Diural efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Aflever altid medicinrester på apoteket.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diural, 10 mg/ml, orale dråber indeholder:

Aktivt stof: Furosemid 10 mg/ml 

Øvrige indholdsstoffer: Saccharinnatrium, ethanol, natriumhydroxid og renset vand. 

Pakningsstørrelser

Findes i 30 ml og 250 ml. 

 

Ikke alle packningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.  

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjordur  

Island 

Repræsentant

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg 

Fremstiller

Balkanpharma Troyan AD, 1 Krayrechna Str., 5600 Troyan, Bulgaria. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 10/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...