Creon®

enterokapsler Lipase 10.000 EP-e

Mylan Denmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Creon 10.000 hårde enterokapsler  

Pankreatin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Creon 10.000 nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Creon 10.000
 3. Sådan skal du tage Creon 10.000
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Creon 10.000 indeholder fordøjelsesenzymer, som fremmer fordøjelsen. Enzymerne er udvundet af svinebugspytkirtler. Du kan tage Creon 10.000 ved sygdomme i bugspytkirtlen.
 • Lægen kan have givet dig Creon 10.000 for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. De skal du vide, før du begynde rat tage Creon 10.000

Tag ikke Creon 10.000

 • Hvis du er allergisk over for pankreatin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Creon 10.000 (angivet i punkt 6).
 • Tag ikke Creon 10.000 hvis ovenstående gælder for dig. Hvis du er usikker, så tal med din læge eller apotekspersonalet, før du tager medicinen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Creon 10.000.
En sjælden tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati), er set hos patienter med cystisk fibrose, som har fået høje pankreatindoser. Hvis du har cystisk fibrose og tager mere end 10.000 lipase enheder pr. kg pr. dag og har usædvanlige mavesymptomer eller ændrede mavesymptomer, skal du kontakte din læge. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

 • Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager Creon 10.000.
 • Du kan tage Creon 10.000, selvom du ammer.

Trafik og arbejdssikkerhed

Creon 10.000 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Creon 10.000 indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Creon 10.000

Tag altid Creon 10.000 nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 • Dosis angives i lipase enheder. Lipase er et af enzymerne i pankreatin. De forskellige Creon styrker indeholder forskellige mængder lipase.
 • Tag altid den mængde Creon 10.000, som din læge har angivet.
 • Lægen vil justere dosis, så den passer til dig. Den vil afhænge af:
  • din sygdom
  • din vægt
  • din kost
  • hvor meget fedt din afføring indeholder

Hvis du stadig har fedtet afføring eller andre mave- eller tarmsymptomer, skal du tale med lægen. Din dosis skal måske justeres. 

 

Cystisk fibrose  

 • Den sædvanlige startdosis til børn under 4 år er 1.000 lipase enheder pr. kg legemsvægt pr. måltid.
 • Den sædvanlige startdosis til børn over 4 år, unge og voksne er 500 lipase enheder pr. kg legemsvægt pr. måltid.

 

Andre bugspytkirtelsygdomme  

 • Den sædvanlige dosis pr. måltid er mellem 25.000 og 80.000 lipase enheder.
 • Den sædvanlige dosis pr. mellemmåltid er det halve af dosis pr. måltid.

Hvornår skal du tage Creon 10.000

Tag altid Creon 10.000 sammen med eller umiddelbart efter et måltid eller et mellemmåltid. Det vil sikre, at enzymerne blandes effektivt med maden, så de kan fordøje den, mens den passerer gennem tarmen. 

Hvordan skal du tage Creon 10.000

 • Synk kapslerne hele.
 • Knus eller tyg ikke kapslerne.
 • Hvis du har svært ved at synke kapslerne hele, kan de åbnes forsigtigt, og indholdet kan tilsættes en mindre mængde blød, syrlig mad eller drikke, f.eks. yoghurt, appelsin-, æble- eller ananasjuice.
 • Indtag blandingen af Creon 10.000 og mad eller væske STRAKS, den må IKKE opbevares, og den må IKKE tygges. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at der ikke bliver noget af produktet tilbage i munden. Skyl eventuelt efter med sur væske.
 • Drik rigeligt med væske hver dag.

Hvis du har taget for mange Creon 10.000

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Creon 10.000, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Patienter med cystisk fibrose bør straks søge læge. Det gælder især for børn. 

Hvis du har glemt at tage Creon 10.000

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Creon 10.000

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Creon 10.000 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger: Hyppigheden ikke kendt

Stop behandling med Creon 10.000 og kontakt straks læge eller skadestue, hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger:  

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, blodtryksfald og besvimelse (anafylaksi). Det kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Ved cystisk fibrose: tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati). Viser sig ved usædvanlige eller ændrede mavesymptomer.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Mavesmerter.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • Kvalme, opkastning, forstoppelse og oppustet mave, diaré

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • Udslæt.

 

Hyppigheden ikke kendt:  

 • Kløe, nældefeber

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

Lægemiddelstyrelsen via:
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S
Web: www.meldenbivirkning.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Creon 10.000 utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Creon 10.000 ved temperaturer over 30°C. 

Brug ikke kapslerne, hvis de viser tydelige tegn på nedbrydning.  

Brug ikke Creon 10.000 efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Creon 10.000 hårde enterokapsler indeholder:

 • Aktivt stof: pankreatin svarende til
  • Amylase 8.000 EP-enheder
  • Lipase 10.000 EP-enheder
  • Protease 600 EP-enheder
 • Øvrige indholdsstoffer: Macrogol 4000; hypromellosephthalat; cetylalkohol; triethylcitrat; dimeticon; gelatine; gul, rød og sort jernoxid (E172); titandioxid (E171) og natriumlaurylsulfat.

 

Creon 10.000 er sukker- og lactosefri.  

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Creon 10.000 er brune/klare kapsler. 

 

Pakningsstørrelse  

Tabletbeholder af plast med skruelåg: 100 stk 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan Denmark ApS 

Borupvang 1 

2750 Ballerup 

Fremstiller:

Abbott Laboratories GmbH 

Justus-von-Liebig-Strasse 33 

D-31535 Neustadt 

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...