Voltaren®

øjendråber, endosis 1 mg/ml

GlaxoSmithKline Consumer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Voltaren Ophtha 1 mg/ml, øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholdere  

Diclofenac 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Voltaren Ophtha til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Vær opmærksom på, at indlægssedler opdateres jævnligt. Du kan altid finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltaren Ophtha
 3. Sådan skal du bruge Voltaren Ophtha
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Voltaren Ophtha er et middel, der kaldes NSAID, som dæmper smerter, hævelse, rødme og irritation (inflammation). 

 

Du skal bruge Voltaren Ophtha 

 • mod smerter, rødme og hævelse efter operationer i øjet
 • mod smerter ved beskadigelse af hornhinden
 • mod at pupillen trækker sig sammen under operation i øjet
 • for at forebygge udvikling af blod/væskeansamling i den bagerste del af øjet efter grå stær operation

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltaren Ophtha

Brug ikke Voltaren Ophtha

 • hvis du er allergisk over for diclofenac eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du får astmaanfald, nældefeber eller akut snue efter at have taget medicin, der indeholder acetylsalicylsyre eller andre lignende stoffer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Voltaren Ophtha 

 • hvis du har mistanke om betændelse i øjet. Voltaren Ophtha kan sløre symptomerne på betændelse
 • hvis du har forøget tendens til blødning fra hud eller slimhinder
 • hvis du bruger andre øjendråber mod inflammation i øjet (kortikosteroid)
 • hvis du har sukkersyge (diabetes)
 • hvis du har leddegigt
 • hvis du har fået en kompliceret øjenoperation eller gentagne øjenoperationer
 • hvis du har sygdom i øjets hornhinde
 • hvis du har tørre øjne

 

Kontakt straks lægen 

 • hvis du får uklart syn og smerter i øjet

 

Vær opmærksom på følgende 

 • Du skal undgå at bruge kontaktlinser, når du har betændelse i øjet

Brug af anden medicin sammen med Voltaren Ophtha

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

 

Tal med din læge, hvis du er i behandling med andre lægemidler til udvortes brug, f.eks. øjendråber, creme eller salve, som indeholder binyrebarkhormoner. 

 

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Voltaren Ophtha og det andet præparat. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Hvis du er gravid eller ammer, må du kun bruge Voltaren Ophtha efter aftale med lægen. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Voltaren Ophtha kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen. 

3. Sådan skal du bruge Voltaren Ophtha

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne, inkl. ældre  

Efter operation i øjet eller som smertelindring: 1 dråbe 3-5 gange dagligt. 

Ved grå stær operation: 1 dråbe 5 gange i løbet af de sidste 3 timer før operation. Derefter 1 dråbe 3-5 gange dagligt. 

 

Brug til børn  

Børn skal normalt ikke bruge Voltaren Ophtha. 

Brugsvejledning

 1. Vask dine hænder.
 2. Åbn blisterpakningen/posen foroven og træk en række enkeltdosisbeholdere frem.
 3. Afriv en enkeltdosisbeholder (Fig. 1).
 4. Drej beholderens plasthætte af (Fig. 2). Spidsen må ikke berøres.
 5. Bøj hovedet bagover (Fig. 3).
 6. Træk det nederste øjenlåg nedad med en finger og tryk med den anden hånd på beholderen, så der falder en dråbe ned i øjet (Fig. 4).
 7. Luk øjet i ca. 5 minutter, og hold en fingerspids ind mod øjenkrogen for at forhindre øjendråben i at løbe ned i næsen gennem tårekanalen (Fig. 5). Gentag evt. punkt 6 til 8 for det andet øje.
 8. Åbnede beholdere skal kasseres umiddelbart efter brug.

Voltaren Ophtha GlaxoSmithKline Consumer, øjendråber, endosis 1 mg/ml 

Hvis du har brugt for meget Voltaren Ophtha

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Voltaren Ophtha, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

 

Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med Voltaren Ophtha.  

En overdosis kan skylles ud af øjnene med lunkent vand. 

Hvis du har glemt at bruge Voltaren Ophtha

Hvis du har glemt en dosis, så dryp øjnene så snart du kommer i tanker om det. Brug aldrig dobbelt dosis. 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at bruge Voltaren Ophtha

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede. 

 • Uklart syn, evt. smerter pga. skader på hornhinden. Kontakt læge eller skadestue.
 • Åndenød eller forværring af astma. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Rødme på øjenlåget, hævelse i øjenlåget.
 • Sår på hornhinden, forstørrelse af hornhinden, hævelse af øjet, udtynding af hornhinden.
 • Nedsat syn.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede. 

 • Øjensmerte.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede. 

 • Rødme i øjet, sløret syn lige efter drypning.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede. 

 • Øget følsomhed overfor lys, øjenkløe, blødning i øjet, sløret syn, pletvis betændelse på hornhinden.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt. 

 • Røde øjne eller betændelse pga. allergisk reaktion, øjenallergi.
 • Nældefeber, udslæt, eksem, kløe, hoste og snue.
 • Kløe i øjenlåget.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
 • Efter åbning af blisterpakningen/posen kan du højst bruge enkeltdosisbeholderne i 4 uger.
 • Indholdet i enkeltdosisbeholderen er sterilt, indtil den bliver åbnet.
 • Åbnede enkeltdosisbeholdere skal bruges med det samme og må ikke gemmes.
 • Brug ikke Voltaren Ophtha efter den udløbsdato, der står på karton og etiket.
 • Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Voltaren Ophtha indeholder

 • Aktivt stof: Diclofenac. En ml indeholder 1 mg diclofenacnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer: Borsyre, polyoxyleret ricinusolie, trometamol og sterilt vand.

Udseende og pakningstørrelser

En enkeltdosisbeholder indeholder 0,3 ml. 

 

Voltaren Ophtha findes i pakninger, der indeholder 10, 20 eller 40 enkeltdosisbeholdere. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS  

Postboks 61  

Rødovre 

Fremstiller

Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrig 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...