Rozex®

creme 0,75%

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rozex® 0,75 % creme  

Metronidazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Rozex
 3. Sådan skal du bruge Rozex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Rozex indeholder et antibiotikum. 

Du kan bruge Rozex til at behandle røde, betændte knopper og rødmen ved hudsygdommen rosacea. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Rozex

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Rozex:

 • hvis du er allergisk over for metronidazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Rozex (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Rozex. 

 • Undgå at få cremen i øjne eller på slimhinder.
 • Undgå sollys og udsættelse for ultraviolet lys (solbadning, solarium, UV-lampe) efter du har brugt Rozex, da cremens virkning kan blive mindre.
 • Hvis huden bliver irriteret, bør du bruge Rozex sjældnere eller midlertidigt stoppe behandlingen. Tal med lægen.
 • Undgå at bruge Rozex for længe, eller hvis det ikke er nødvendigt.
 • Tal med lægen inden du bruger Rozex, hvis du har eller har haft en blodsygdom.
 • Børn bør ikke behandles med Rozex på grund af manglende erfaring.

Brug af anden medicin sammen med Rozex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Du kan bruge Rozex samtidig med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet:
Erfaring med brug under graviditet mangler.
Rozex bør kun bruges under graviditet, hvis lægen vurderer det nødvendigt. Rådfør dig med din læge før brug under graviditet. 

 

Amning:
Rozex udskilles i modermælken. Kontakt din læge før brug under amning. Din læge vil afgøre, om amning skal ophøre eller behandling med Rozex seponeres. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Rozex påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Rozex

Brug altid Rozex nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Du skal normalt bruge Rozex 2 gange dagligt, morgen og aften. 

Rens det angrebne hudområde og smør det derefter med et tyndt lag Rozex creme. Brug et mildt rensemiddel. Du kan bruge ikke-porestoppende og ikke-adstringerende (ikke-sammentrækkende) kosmetik efter applikation af Rozex. 

 

Du skal normalt bruge Rozex 3-4 måneder. Brug ikke Rozex i en længere periode end 3-4 måneder, hvis lægen ikke har fortalt dig det. 

 

Kontakt lægen hvis behandlingen ikke synes at hjælpe. 

 

Børn: Børn bør ikke behandles med Rozex på grund af manglende erfaring. 

 

Ældre: Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. 

Hvis du har brugt for meget Rozex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Rozex, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af for meget Rozex. 

Hvis du har glemt at bruge Rozex

Hvis du glemmer at bruge Rozex, skal du bruge Rozex, så snart du kommer i tanke om det. Med mindre det er tid til næste påsmøring. Smør ikke dobbelt lag på som erstatning for det glemte. 

Hvis du holder op med at tage Rozex

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

Brændende smertefornemmelse i huden, svie, tør hud, rødme, hudirritation, kløe, forværring af din hudsygdom (rosacea). 


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

Smagsforstyrrelser, snurrende eller prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, kvalme. 


Bivirkninger med ukendt hyppighed  

Kontakteksem, hævelse i ansigtet, afskalning af huden. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares over 25 °C. 

Må ikke opbevares i køleskab. Må ikke fryses. 

 

Brug ikke Rozex efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rozex creme indeholder:

Aktivt stof: metronidazol. 1 g creme indeholder 7,5 mg metronidazol.
Øvrige indholdsstoffer: glycerol, benzylalkohol, isopropylpalmitat, sorbitolopløsning 70 %, emulgerende voks, mælkesyre og/eller natriumhydroxid, renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Rozex fås i pakningsstørrelser á 30 g, 50 g og 60 (2x30) g creme. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12  

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14  

6710 Esbjerg V 

 

Rozex® er et registreret varemærke, der tilhører Nestlé Skin Health S.A. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...