Nitroglycerin "DAK"

sublinguale resoribletter 0,25 mg og 0,5 mg

Takeda Pharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nitroglycerin DAK sublinguale resoribletter 0,25 mg og 0,5 mg  

glyceryltrinitrat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor værre med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Se den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nitroglycerin DAK
 3. Sådan skal du tage Nitroglycerin DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Du kan bruge Nitroglycerin DAK (herefter kaldet Nitroglycerin) til at behandle og forebygge anfald af hjertesmerter (angina pectoris). Nitroglycerin udvider blodkarrene i hjertet, så blodtilførslen og iltforsyningen til hjertet bliver bedre. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nitroglycerin DAK

Tag ikke Nitroglycerin, hvis du

 • er allergisk over for glyceryltrinitrat, nitrater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nitroglycerin (se afsnit 6)
 • tager medicin mod impotens (sildenafil, tadalafil eller vardenafil)
 • har væske i hjertesækken (perikardietamponade)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Nitroglycerin, hvis du: 

 • har meget lavt blodtryk og tendens til svimmelhed eller besvimelse, når du rejser dig op
 • lider af svær blodmangel, væskemangel eller har for lidt ilt i blodet
 • har betændelse i hjertesækken
 • har langsom puls
 • har kredsløbskollaps
 • lider af andre hjerte-kar sygdomme
 • har forkalkninger i hjernens blodkar, for højt tryk i hjernen eller har haft hjerneblødninger eller kranietraumer
 • har for højt stofskifte
 • har nedsat nyrefunktion
 • har nedsat leverfunktion

Hvis du har øget tryk i øjet (glaukom), bør du have trykket kontrolleret hos lægen. 

 

Nitroglycerin virker bedst, hvis du hvert døgn har en periode på 8 - 12 timer, hvor du ikke tager Nitroglycerin eller andre nitrat-præparater. 

 

Hvis du tidligere er blevet behandlet med andre nitrater kan en højere dosis være nødvendig for at opnå den ønskede effekt. 

Brug til børn og unge

Nitroglycerin må ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. 

Brug af anden medicin sammen med Nitroglycerin

Fortæl det altid til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, du hvis tager: 

 • slimløsnende medicin (acetylcystein)
 • medicin mod impotens (sildenafil, tadalafil eller vardenafil)
 • hjertemedicin og medicin mod forhøjet blodtryk (betablokkere, kalciumantagonister og vanddrivende midler)
 • medicin mod migræne (dihydroergotamin)
 • blodfortyndende medicin (heparin)
 • medicin mod blodpropper (alteplase)
 • medicin mod depression og andre psykiske lidelser

Brug af Nitroglycerin sammen med alkohol

Undgå alkohol, da Nitroglycerin i kombination med alkohol forstærker alkohols blodtrykssænkende effekt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Nitroglycerin efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Du må ikke tage Nitroglycerin, hvis du ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nitroglycerin kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette kan forstærkes, hvis du drikker alkohol. 

Nitroglycerin indeholder lactose.

Kontakt lægen før du tagerdette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Nitroglycerin DAK

Tag altid Nitroglycerin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Nitroglycerin skal placeres under tungen. Så optages medicinen bedst og virker hurtigst. Du kan ikke bruge Nitroglycerin, hvis du lider af mundtørhed. 

Den anbefalede dosis er

Voksne: 1 resoriblet (0,25 mg eller 0,5 mg) ved behov.  

 

Ældre: 1 resoriblet (0,25 mg eller 0,5 mg) ved behov. Det er vigtigt at bruge den lavest mulige effektive dosis, da ældre har øget risiko for blodtryksfald og eventuel aldersafhængig nedsat nyrefunktion.  

 

Det er vigtigt at tage Nitroglycerin, så snart du får smerter eller trykken i brystet. Du kan også tage Nitroglycerin før aktiviteter, som du ved vil udløse smerterne. 

 

Læg resoribletten under tungen. Medicinen virker efter 1/2 - 2, højst 5 minutter. Hvis medicinen alligevel ikke virker efter 5 minutter, skal du tage endnu en resoriblet. Du må højst tage 3 resoribletter i løbet af 15 minutter. Søg lægehjælp, hvis der ikke opnås virkning efter indtagelse af 3 resoribletter i løbet af 15 minutter. 

 

Virkningen varer -30-60 minutter. Du skal så vidt muligt sidde eller ligge ned, når du tager medicinen. Så bliver du ikke så let svimmel, hvis dit blodtryk falder. 

 

Brug til børn og unge  

Nitroglycerin må ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Nitroglycerin

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har taget mere af Nitroglycerin end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Tegn på overdosering er kraftig rødmen i ansigtet, kraftig hovedpine, svimmelhed, hurtig puls, kvælningsfornemmelse, lavt blodtryk, besvimelse samt i sjældne tilfælde blåfarvning af hud og slimhinder. 

Hos nogle få kan der opstå en shock lignende tilstand med kvalme, opkastning, svaghed, svedtendens og besvimelsesanfald. 

Hvis du holder op med at tage Nitroglycerin

Du bør kun stoppe behandlingen efter aftale med din læge. Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Kortvarig hovedpine og rødmen ses i opstartsfasen hos op mod halvdelen af alle behandlede. 

 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):  

Hovedpine.  

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

Døsighed, svimmelhed, svaghedsfornemmelse, lavt blodtryk, hurtig puls, forbigående rødmen.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud ad 100 personer):  

Alvorlige: Forværring af hjertesmerter.  

Ikke alvorlige: Kvalme, allergiske hudreaktioner.  

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

Besvimelse, opkastning, huller i tænderne. Tendens til hurtig puls, svimmelhed og besvimelse når man rejser sig hurtigt op.  

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):  

Alvorlige: Blåfarvning af læberne pga. nedsat iltning af blodet, alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag.  

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke kan estimeres ud fra forhåndenværende data  

Alvorlige: Nedsat iltmætning i blodet og iltmangel i hjertemuskulaturen hos patienter med sygdomme i kranspulsåren, smerter i øjet.  

Ikke alvorlige: Stikkende eller brændende fornemmelse i munden eller halsen, hedeture.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Nitroglycerin utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares over 30 ºC og opbevares i original beholder. Resoribletterne bør blive i originalemballagen med låget skruet fast til, for at forhindre at medicinen bliver uvirksom. 

 

Brug ikke Nitroglycerin efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nitroglycerin DAK sublinguale resoribletter 0,25 mg og 0,5 mg indeholder

Det aktive stof er glyceryltrinitrat. De øvrige indholdsstoffer er agar (E406), lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E470b), mikrokrystallinsk cellulose (E460) og talcum (E553b). 

Udseende og pakningsstørrelser

Nitroglycerin DAK er runde, hvide, plane tabletter uden delekærv.  

Nitroglycerin DAK 0,25 mg findes i pakningsstørrelser à 25 og 100 stk.  

Nitroglycerin DAK 0,5 mg findes i pakningsstørrelser à 25 og 100 stk. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S  

Delta Park 45 

2655 Vallensbæk strand  

Danmark 

Fremstiller

Takeda Pharma Sp. z o.o.  

12 Księstwa Łowickiego ST. 

99-420 Łyszkowice  

Polen 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Finland: Nitroglycerin Orion  

Norge: Nitroglycerin Takeda  

Island: Nitroglycerin DAK 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...