Tizanidin "Nordic Prime"

tabletter 2 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Tizanidin Nordic Prime 2 mg tabletter  

tizanidin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tizanidin Nordic Prime
 3. Sådan skal du tage Tizanidin Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Tizanidin Nordic Prime tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes muskelafslappende midler.
 • Dit lægemiddel anvendes til at lindre stivheden og den begrænsede bevægelse i dine muskler, der er opstået som følge af multipel sklerose, beskadigelse af eller sygdom i rygmarven.


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tizanidin Nordic Prime

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Tizanidin Nordic Prime:

 • hvis du er allergisk over for tizanidin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tizanidin Nordic Prime (angivet i punkt 6).
 • hvis du har alvorlig nedsat leverfunktion.
 • hvis du tager medicin, såsom fluvoxamin (mod depression) eller ciprofloxacin (antibiotika) (se også "Brug af anden medicin sammen med Tizanidin Nordic Prime" nedenfor).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Tizanidin Nordic Prime:  

 • hvis du har nyreproblemer
 • hvis du har hjerteproblemer, såsom sygdom i kranspulsåren
 • hvis du har leverproblemer.

 

Kontakt straks læge eller skadestue, hvis du bliver svimmel og besvimer eller i alvorlige tilfælde bliver bevidstløs, da det kan være tegn på for lavt blodtryk. 

Brug af anden medicin sammen med Tizanidin Nordic Prime

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Tizanidin Nordic Prime må ikke tages samtidig med fluvoxamin (til behandling af depression) eller ciprofloxacin (et antibiotikum) (se også "Tag ikke Tizanidin Nordic Prime" ovenfor). 


Fortæl det til din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager:  

 • medicin til behandling af unormal hjerterytme, såsom amiodaron, mexiletin eller propafenon.
 • cimetidin (for fordøjelsen og mavesår).
 • visse antibiotika kendt som fluoroquinoloner, såsom enoxacin, pefloxacin eller norfloxacin.
 • rofecoxib (smertestillende).
 • p-piller. Du kan reagere på en lavere dosis af Tizanidin Nordic Prime, hvis du tager p-piller.
 • ticlopidin (forebyggende mod blodpropper).
 • medicin til behandling af højt blodtryk, herunder vanddrivende medicin.
 • digoxin (anvendes til behandling af hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser).
 • anden medicin, som kan påvirke din hjerterytme, når det tages samtidig med Tizanidin Nordic Prime. Spørg din læge eller apotekspersonalet.

Brug af Tizanidin Nordic Prime sammen med mad, drikke og alkohol

Tizanidin Nordic Prime kan tages uafhængigt af måltiderne. Alkohol kan øge Tizanidin Nordic Primes beroligende virkning. Det anbefales, at du ikke drikker alkohol, mens du tager Tizanidin Nordic Prime. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Tizanidin Nordic Prime efter aftale med lægen. 


Amning  

Hvis du ammer, må du ikke tage Tizanidin Nordic Prime. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Tizanidin Nordic Prime kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Tizanidin Nordic Prime indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Tizanidin Nordic

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne  

Din læge vil sædvanligvis starte dig på en dosis på 2 mg en gang dagligt, der så gradvist vil blive øget. Din dosis bør ikke øges oftere end hver tredje til fjerde dag. Som dosis øges, vil din læge bede dig om at dele din dosis op i 3 til 4 daglige doser. 

Den anbefalede daglige dosis er mellem 12 og 24 mg. Den maksimale daglige dosis er 36 mg. 


Ældre  

Din læge vil beslutte, om du skal tage Tizanidin Nordic Prime. 


Brug til børn og unge  

Tizanidin Nordic Prime anbefales ikke til børn og unge. 


Nedsat nyrefunktion  

Behandling bør påbegyndes med 2 mg en gang dagligt. Din læge vil fortælle dig, hvordan du øger din dosis. 


Nedsat leverfunktion  

Det er nødvendigt at ændre dosis, følg lægens anvisninger. 

Indtagelse

Tizanidin Nordic Prime tages gennem munden. Tabletterne bør synkes med et glas vand.
Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel. 

Hvis du har taget for meget Tizanidin Nordic Prime

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tizanidin Nordic Prime, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Overdosis kan give kvalme, opkastning, lavt blodtryk, langsom eller unormal hjerterytme, svimmelhed, små pupiller, vejrtrækningsbesvær, bevidsthedstab, rastløshed eller søvnighed. 

Hvis du har glemt at tage Tizanidin Nordic Prime

Hvis du glemmer at tage en eller flere af dine tabletter, må du kun tage det normale antal tabletter, når det er tid til din næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Tizanidin Nordic Prime

Stop ikke med at tage Tizanidin Nordic Prime, medmindre din læge siger, at du skal. Behandling med Tizanidin Nordic Prime bør afbrydes gradvist, især hvis du har taget høje doser, medmindre din læge har sagt andet. Pludselig afbrydelse af behandlingen kan give øget hjerterytme og højt blodtryk. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter  

 • døsighed, træthed, svimmelhed
 • blodtryksfald
 • blodtryksforhøjelse, hvis behandlingen afbrydes pludseligt
 • tør mund, kvalme, dårlig mave
 • fald i eller øgning af hjertefrekvens.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter  

 • hallucinationer
 • søvnforstyrrelser, herunder søvnbesvær
 • allergiske reaktioner (kløe, udslæt)
 • ændringer i leverfunktionen - det kan være nødvendigt at få taget blodprøver for at overvåge dette
 • muskelsvaghed.

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter  

 • leverbetændelse eller leversvigt, der kan føre til gulfarvning af det hvide øjnene eller huden og/eller mørk urin.
  Kontakt straks din læge, hvis dette forekommer.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • allergiske reaktioner
 • mavepine
 • opkastning
 • talebesvær
 • unormal hjerterytme
 • hovedpine, unormale bevægelser
 • besvær med at fokusere med øjnene
 • appetittab
 • angst.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet.
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen og æsken efter Exp.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tizanidin Nordic Prime indeholder:

 • Aktivt stof: tizanidin. Hver tablet indeholder 2 mg tizanidin (som hydrochlorid).
 • Øvrige indholdsstoffer: lactose, vandfri; mikrokrystallinsk cellulose; stearinsyre og silica kolloid, vandfri.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Tizanidin Nordic Prime 2 mg er hvide til råhvide, bikonvekse, runde tabletter, 6 mm i diameter, mærket “T2" på den ene side og med delekærv på den anden side. 


Pakningsstørrelser  

Tizanidin Nordic Prime 2 mg fås i en pakningsstørrelse med 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime 

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.  

Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...