Ucedane

dispergible tabletter 200 mg

Eurocept International B.V.

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ucedane 200 mg dispergible tabletter 

Cargluminsyre  

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Ucedane til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Ucedane
 3. Sådan skal De tage Ucedane
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ucedane kan medvirke til eliminere usædvanligt høje niveauer af ammoniak i blodet (hyperammonæmi). Ammoniak er især toksisk for hjernen og fører i alvorlige tilfælde til nedsat bevidsthed og koma. 

Hyperammonæmi kan skyldes mangel på et specifikt leverenzym, N-acetylglutamatsyntase. Patienter med denne sjældne lidelse er ikke istand til at udskille nitrogen (kvælstof), der hober sig op efter indtagelse af protein. 

Denne lidelse kan ikke kureres, og behovet for behandling er derfor livslangt. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Ucedane

Tag ikke Ucedane:

 • hvis De er allergisk over for cargluminsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ucedane (angivet i pkt. 6)
 • mens De ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med Deres læge eller apotekspersonalet, før De begynder at tage Ucedane. 


Behandling med Ucedane skal indledes under overvågning af en læge, der har erfaring i behandlingen af metaboliske sygdomme. 


Deres læge vil vurdere, hvordan De reagerer på behandling med cargluminsyre, inden længerevarende behandling indledes.
Dosis skal justeres individuelt for at kunne opretholde normale ammoniakniveauer i blodet. 


Deres læge kan ordinere tilskud af arginin eller begrænse Deres indtagelse af protein. 


For at følge op på Deres tilstand og behandling vil Deres læge måske regelmæssigt undersøge leveren, nyrerne, hjertet og blodet. 

Brug af anden medicin sammen med Ucedane

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Ucedane sammen med mad og drikke

Ucedane skal tages gennem munden inden måltider eller fødeindtagelse. 

Tabletterne skal opløses i mindst 5 til 10 ml vand og tages med det samme. 

Graviditet og amning

Ucedanes effekt på graviditet og det ufødte barn er ukendt. Få rådgivning af Deres læge, hvis De er gravid eller planlægger at blive gravid.
Det er ikke undersøgt, om cargluminsyre udskilles i brystmælk hos kvinder. Ikke desto mindre må De ikke amme Deres barn, hvis De tager Ucedane, da tilstedeværelse af cargluminsyre er blevet påvist i mælken hos ammende rotter med potentielt toksiske virkninger for ungerne. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Virkninger på evnen til at køre bil og betjene maskiner er ukendt. 

3. Sådan skal De tage Ucedane

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Den indledende daglige dosis er sædvanligvis 100 mg pr. kilo legemsvægt, op til maksimalt 250 mg pr. kilo legemsvægt (f.eks. hvis De vejer 10 kg, skal De tage 1 g om dagen svarende til 5 tabletter a 200 mg). Den daglige dosis ved langvarig behandling ligger sædvanligvis i intervallet fra 10 mg til 100 mg pr. kilo legemsvægt. 


Deres læge vil fastlægge den dosis, der er passende for Dem for at kunne opretholde normale ammoniakniveauer i Deres blod. 


Ucedane må KUN indtages gnnem munden eller via en ernæringssonde ned i maven (ved brug af en sprøjte, hvis det er nødvendigt). 


Når patienten er i hyperammonæmisk coma, gives Ucedane ved et hurtigt tryk gennem en sprøjte via den sonde, der er lagt for at ernære Dem. 

Hvis De har taget for meget Ucedane

Spørg lægen eller apoteket til råds. 

Hvis De har glemt at tage Ucedane

Tag ikke en dobbelt dosis for at udligne for den glemte individuelle dosis. 

Hvis De holder op med at tage Ucedane

De må ikke holde op med at tage Ucedane uden at informere lægen. 


Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • øget svedtendens


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • langsom hjerteaktion (puls)
 • diarré
 • feber
 • forhøjede aminotransferaser (leverenzymer)
 • opkastning


Bivirkninger med ikke kendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • udslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Ucedane efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ucedane indeholder:

 • Aktivt stof: cargluminsyre.
 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, natriumstearylfumarat, mannitol, copovidon K 28, crospovidon type B.

Udseende og pakningsstørrelser

Ucedane brusetabletter er aflange, hvide og bikonvekse med tre delekærve på begge sider og præget med “L/L/L/L” på den ene side. 

Tabletten kan deles i fire lige store doser. 

Tabletterne fås i blistre af aluminium/aluminium, der er pakket i æsker. 

Pakningsstørrelse på 12 eller 60 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Eurocept International BV 

Trapgans 5 

1244 RL Ankeveen 

Holland 

Fremstiller

Lucane Pharma 

172 rue de Charonne 

75011 Paris 

Frankrig 

 

Eurocept International BV  

Trapgans 5  

1244 RL Ankeveen 

Holland 


Hvis De vil have yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant: 


België/Belgique/Belgien 

Lucane Pharma 

Tél/Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com 

 

България 

Lucane Pharma 

Teл.: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

Česká republika 

Lucane Pharma 

Tél/Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

Danmark 

FrostPharma AB 

Tlf: +45 808 20 101 

info@frostpharma.com  

 

Deutschland 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

Eesti 

FrostPharma AB 

Tel: +46 775 86 80 02 

info@frostpharma.com  

 

Ελλάδα 

Lucane Pharma 

Τηλ: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

España 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

France 

Lucane Pharma 

Tél: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

Hrvatska 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

Ireland 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

Ísland 

FrostPharma AB 

Sími: +46 775 86 80 02  

info@frostpharma.com  

 

Italia 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

Κύπρος 

Lucane Pharma 

Τηλ: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

Latvija 

FrostPharma AB 

Tel: +46 775 86 80 02 

info@frostpharma.com  

 

Lietuva 

FrostPharma AB 

Tel: +46 775 86 80 02 

info@frostpharma.com

Luxembourg/Luxemburg 

Lucane Pharma 

Tél/Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com

Magyarország 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com 


Malta 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

i nfo@lucanepharma.com 

 

Nederland 

Eurocept International BV 

Tel: +31 35 528 39 57 

info@eurocept.nl 

 

Norge 

FrostPharma AB 

Tlf: +47 815 03 175 

info@frostpharma.com 

 

Österreich 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com 

 

Polska 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com 

 

Portugal 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com 

 

România 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com 

 

Slovenija 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com 

 

Slovenská republika 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com 

 

Suomi/Finland 

FrostPharma AB 

Puh/Tel: +35 875 32 51 209 

info@frostpharma.com 

 

Sverige 

FrostPharma AB 

Tel: +46 775 86 80 02 

info@frostpharma.com  

 

United Kingdom 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com 

Andre informationskilder

De kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...