Granupas

enterogranulat 4 g

Lucane

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

GRANUPAS, enterogranulat, 4 g 

para-aminosalicylsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke fremgår af denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage GRANUPAS
 3. Sådan skal du tage GRANUPAS
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

GRANUPAS indeholder para-aminosalicylsyre, der anvendes i kombination med andre lægemidler hos voksne og børn over 28 dage til behandling af tuberkulose i tilfælde af resistens eller intolerans over for andre behandlinger.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage GRANUPAS

Tag ikke GRANUPAS:

 • hvis du er allergisk over for para-aminosalicylsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i GRANUPAS (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har en alvorlig nyresygdom.

Hvis du er i tvivl, skal du tale med lægen eller apotekspersonalet, inden du tager GRANUPAS. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager GRANUPAS: 

 • hvis du har leverproblemer eller let til moderat nyresygdom
 • hvis du har mavesår
 • hvis du er smittet med HIV.

Børn

GRANUPAS frarådes til nyfødte (under 28 dage gamle). 

Brug af anden medicin sammen med GRANUPAS

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, har gjort det for nylig eller påtænker at gøre det. 


Det er særlig vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager noget af følgende: 

 • Ethionamid eller andre lægemidler mod tuberkulose
 • Vitamin B12
 • Digoxin (mod hjertesygdom)
 • Diphenhydramin (mod overfølsomhedsreaktioner).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
GRANUPAS anbefales ikke under graviditet og må kun bruges, hvis din læge tilråder det.
Du må ikke amme, mens du tager GRANUPAS. Dette skyldes, at små mængder af lægemidlet kan gå over i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

GRANUPAS forventes ikke at påvirke din evne til at føre køretøj eller betjene maskiner. 

Hvis det gør, fortæl det venligst til din læge eller på apoteket. 

3. Sådan skal du tage GRANUPAS

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 


Voksne: 

Den anbefalede dosis til voksne er 1 brev tre gange dagligt, fordelt med 1 brev hver 8. time. Lægen kan finde det nødvendigt at begynde med en lavere dosis for at undgå eventuelle bivirkninger. 

Tag ikke mere end 3 breve dagligt. Behandlingstiden er sædvanligvis to år (24 måneder). 

 • Tilsæt indholdet i brevet til et glas tomat- eller appelsinjuice.
 • Drik det med det samme.
 • Hvis der er granulat tilbage i glasset, skal du tilsætte mere juice og drikke det med det samme.


Brug til spædbørn, børn og unge
Dosis til spædbørn, børn og unge vil af lægen blive beregnet ud fra patientens legemsvægt. Den anbefalede daglige totaldosis er 150 mg pr. kg legemsvægt. Den daglige mængde skal gives som to doser, der fordeles over døgnet. 

 • Brug den medfølgende ske til at måle dosis.
 • Måling af dosis:
  • Linjerne på skeen angiver mængden (i milligram para-aminosalicylsyre). Tag den mængde, lægen har ordineret.
  • Hæld granulatet direkte i skeen.
  • Bank skeen let mod bordet, så overfladen af granulatet bliver vandret, og fyld efter om nødvendigt.
 • Drys granulatet på æblemos eller yoghurt.
 • Få barnet til at spise det med det samme.

Brug af lægemidlet

 • Undlad at knuse eller tygge granulatet. Slug granulatet helt. Det er vigtigt, at du ikke opløser, knuser eller tygger granulatet, da det måske ikke vil blive absorberet korrekt og kan give mavesmerter eller maveblødning.
 • Brug ikke brevet, hvis det er svulmet op, eller hvis granulatet har mistet sin lysebrune farve.
 • Du vil kunne se rester af granulatet i afføringen; dette er normalt.

Hvis du har taget for meget GRANUPAS

Tal med lægen eller apotekspersonalet. 

Hvis du har glemt at tage en dosis GRANUPAS

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Vent, til du skal have næste dosis, og tag så den normale dosis. 


Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide om brugen af lægemidlet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


I løbet af de første tre måneder af behandlingen med GRANUPAS skal du være opmærksom på ethvert tegn på overfølsomhedsreaktion (såsom hududslæt, kløende røde pletter på huden, kløe, udslæt, øjne der løber i vand eller klør, tilstoppet næse) eller leverbetændelse (såsom feber, træthed, mørk urin, bleg afføring, mavesmerter, gul hud og øjne). Hvis du kommer ud for nogen af disse symptomer, skal du straks kontakte lægen. 


Almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 100 behandlede): 

 • svimmelhed,
 • mavesmerter,
 • opkastning,
 • kvalme,
 • oppustethed,
 • diarré,
 • blød afføring,
 • rødme eller hududslæt,
 • gang- eller ligevægtsforstyrrelser.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 1 000 behandlede): 

 • nedsat appetit (anoreksi).


Sjældne bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 000 behandlede): 

 • problemer med skjoldbruskkirtlen*,
 • nedsat evne til at optage næringsstoffer fra føden,
 • mavesår,
 • tarmblødning,
 • gulfarvning af hud eller øjne,
 • metalsmag,
 • kløende udslæt.


(*) hos personer,der også er smittet med HIV og har problemer med skjoldbruskkirtlen specielt en underaktiv skjoldbruskkirtel eller som har lave niveauer af skjoldbruskkirtlens hormoner, er det en meget almindelig bivirkning, der kan påvirke mere end 1 af 10 personer. En regelmæssig overvågning af skjoldbruskkirtlens funktion er indiceret hos personer, som lever med HIV. 


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 10 000 behandlede): 

 • nedsat antal blodplader,
 • røde pletter på huden,
 • nedsat antal hvide blodlegemer,
 • nedsat antal røde blodlegemer,
 • reduktion af de røde blodlegemers evne til at frigive ilt,
 • lavt blodsukker,
 • senesmerter, hovedpine,
 • synsforstyrrelser,
 • nervebeskadigelse i hænder og fødder,
 • svimmelhed,
 • krystaller i urinen.
 • forlænget blødningstid,
 • destruktion af leverceller,
 • forhøjede leverenzymer,
 • vægttab,


Ikke kendt bivirkninger (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • hepatitis

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, skal du sige det til lægen eller på apoteket. Dette gælder også bivirkninger, der ikke fremgår af denne indlægsseddel. Du kan desuden indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indberette bivirkninger kan du medvirke til at skaffe flere oplysninger om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og på brevet efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Må ikke opbevares over 25º C. Brevene kan opbevares ved temperaturer under 25 °C i op til 24 timer, efter at de er åbnet. 


Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker, at brevene er opsvulmede, eller hvis granulatet er mørkebrunt eller violet. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, eller toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

GRANUPAS indeholder:

Det aktive stof er para-aminosalicylsyre. 

Hvert brev enterogranulat indeholder 4 g para-aminosalicylsyre. 


De øvrige indholdsstoffer er kolloid silica, methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1) dispersion 30 %, hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, talcum. 

Udseende og pakningsstørrelser

Lægemidlet er et lysebrunt enterogranulat i breve. 

Hver karton indeholder 30 breve. Der medfølger en kalibreret måleske. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Eurocept International BV 

Trapgans 5 

1244 RL Ankeveen 

Holland 

Fremstiller

Lucane Pharma, 

172 rue de Charonne 

75011 Paris 

Frankrig 

 

Eurocept International BV  

Trapgans 5  

1244 RL Ankeveen  

Holland 


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 


België/Belgique/Belgien 

Lucane Pharma 

Tél/Tel: + 33 153 868 750 

i nfo@lucanepharma.com 

 

България 

Lucane Pharma 

Teл.: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

Česká republika 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

Danmark 

FrostPharma AB 

Tlf: +45 808 20 101 

info@frostpharma.com  

 

Deutschland 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

Eesti 

FrostPharma AB 

Tel: +46 775 86 80 02 

info@frostpharma.com  

 

Ελλάδα 

Lucane Pharma 

Τηλ: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

España 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

France 

Lucane Pharma 

Tél: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

Hrvatska 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

Ireland 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

Ísland 

FrostPharma AB 

Sími: +46 775 86 80 02 

info@frostpharma.com  

 

Italia 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

Κύπρος 

Lucane Pharma 

Τηλ: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com  

 

Latvija 

FrostPharma AB 

Tel: +46 775 86 80 02 

info@frostpharma.com  

 

Lietuva 

FrostPharma AB 

Tel: +46 775 86 80 02 

info@frostpharma.com 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Lucane Pharma 

Tél/Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com 

 

Magyarország 

Lucane Pharma 

Tel.: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com 

 

Malta 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com 

 

Nederland 

Eurocept International BV 

Tel: +31 35 528 39 57 

info@eurocept.nl 

 

Norge 

FrostPharma AB 

Tlf: +47 815 03 175 

info@frostpharma.com 

 

Österreich 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com 

 

Polska 

Lucane Pharma 

Tel.: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com 

 

Portugal 

Overpharma 

Tel: +351 214 307 760 

info@overpharma.pt 

 

România 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com 

 

Slovenija 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com 

 

Slovenská republika 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com 

 

Suomi/Finland 

FrostPharma AB 

Puh/Tel: +35 875 32 51 209 

info@frostpharma.com 

 

Sverige 

FrostPharma AB 

Tel: +46 775 86 80 02 

info@frostpharma.com 

 

United Kingdom 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750 

info@lucanepharma.com 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.
Der er også links til andre hjemmesider om sjældne sygdomme og om, hvordan de behandles. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret i 02/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...