Rosuvastatin "Orion"

filmovertrukne tabletter 10 mg og 20 mg

Aurobindo Malta

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rosuvastatin Orion 5 mg filmovertrukne tabletter 

Rosuvastatin Orion 10 mg filmovertrukne tabletter  

Rosuvastatin Orion 20 mg filmovertrukne tabletter  

Rosuvastatin Orion 40 mg filmovertrukne tabletter  

rosuvastatin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Rosuvastatin Orion til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rosuvastatin Orion
 3. Sådan skal du tage Rosuvastatin Orion
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Rosuvastatin Orion tilhører den gruppe af medicin, som kaldes statiner. 

Du har fået ordineret Rosuvastatin Orion fordi:  

 • du har for meget kolesterol i blodet, og kan derfor risikere at få en blodprop eller et slagtilfælde. Rosuvastatin Orion anvendes til voksne, unge og børn på 6 år og derover til behandling af forhøjet kolesterol.

Du er blevet rådet til at tage statiner, da kostomlægning og mere motion ikke altid er nok til at sænke kolesteroltallet. Du skal fortsætte med din kolesterolfattige kost og med at motionere, mens du tager Rosuvastatin Orion.
Eller 

 • du har andre faktorer, der øger din risiko for at få en blodprop i hjertet, et slagtilfælde eller helbredsproblemer relateret hertil.

Blodprop i hjertet, slagtilfælde og helbredsproblemer relateret hertil kan skyldes en sygdom, der hedder aterosklerose (åreforkalkning). Aterosklerose skyldes aflejring af fedt i årerne. 

 

Hvorfor er det vigtigt at blive ved med at tage Rosuvastatin Orion?  

Rosuvastatin Orion bruges til at korrigere indholdet af fedtstoffer i blodet, de såkaldte lipider, hvor det mest almindelige er kolesterol.
Der findes forskellige typer kolesterol i blodet - det “dårlige” kolesterol (LDL-C) og det “gode” kolesterol (HDL-C). 

 • Rosuvastatin Orion kan reducere det “dårlige” kolesterol og øge det “gode” kolesterol.
 • Det virker ved at forhindre kroppens produktion af det “dårlige” kolesterol og ved at forbedre kroppens evne til at fjerne dette fra blodet.

De fleste mennesker mærker ikke, at de har forhøjet kolesterol, da dette ikke giver nogle symptomer. Uden behandling af forhøjet kolesterol i blodbanen kan fedtstoffer imidlertid aflejres i blodkarrene, som derved forsnævres. 


I nogle tilfælde kan disse forsnævrede blodkar blive helt blokerede, så blodet ikke kan komme igennem til hjertet eller hjernen, hvilket kan føre til blodprop i hjertet eller til et slagtilfælde. Ved at sænke kolesteroltallet kan dette mindske risikoen for at få en blodprop, et slagtilfælde eller helbredsproblemer relateret hertil. 


Du skal fortsætte med at tage Rosuvastatin Orion, også selvom det har normaliseret dit kolesteroltal, da det forebygger, at dit kolesteroltal begynder at stige igen og forårsager aflejring af fedtstoffer. Du skal naturligvis stoppe behandlingen, hvis din læge siger, at du skal stoppe, eller hvis du bliver gravid. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rosuvastatin Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Rosuvastatin Orion

 • hvis du er allergisk over for rosuvastatin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).
 • hvis du er gravid eller ammer. Bliver du gravid, mens du tager Rosuvastatin Orion, skal du stoppe behandlingen med det samme og tale med din læge. Kvinder skal undgå at blive gravide, mens de tager Rosuvastatin Orion, ved at anvende passende prævention.
 • hvis du har en leversygdom.
 • hvis du har alvorlig nedsat nyrefunktion.
 • hvis du har gentagne eller uforklarlige muskelsmerter.
 • hvis du tager lægemidlet ciclosporin (anvendes for eksempel efter organtransplantation).

Hvis noget af det ovennævnte er tilfældet (eller du er i tvivl), skal du tale med din læge igen.  

 

Ligeledes må du ikke tage Rosuvastatin Orion 40 mg (den højeste dosis):  

 • hvis du har moderat nedsat nyrefunktion (er du i tvivl, så spørg din læge).
 • hvis din skjoldbruskkirtel ikke fungerer normalt.
 • hvis du har gentagne, uforklarlige muskelsmerter, personlig eller familiær disposition til muskelproblemer, eller tidligere har haft muskelproblemer i forbindelse med andre kolesterolsænkende lægemidler.
 • hvis du har et stort alkoholforbrug.
 • hvis du er af asiatisk oprindelse (japansk, kinesisk, filippinsk, vietnamesisk, koreansk og indisk).
 • hvis du tager andre kolesterolsænkende lægemidler, der kaldes fibrater.

Hvis noget af det ovennævnte er tilfældet (eller du er i tvivl), skal du tale med din læge igen. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen eller apotekspersonalet før du tager Rosuvastatin Orion: 

 • hvis du har problemer med nyrerne.
 • hvis du har problemer med leveren.
 • hvis du har haft gentagne eller uforklarlige muskelsmerter, har personlig eller familiær disposition til muskelproblemer, eller tidligere har haft muskelproblemer i forbindelse med andre kolesterolsænkende lægemidler. Fortæl din læge omgående, hvis du har uforklarlige muskelsmerter, især hvis du føler dig utilpas eller har feber. Fortæl det også til din læge eller til apotekspersonalet, hvis du oplever vedvarende muskelsvaghed.
 • hvis du har et stort alkoholforbrug.
 • hvis din skjoldbruskkirtel ikke fungerer normalt.
 • hvis du tager andre lægemidler, der nedsætter kolesteroltallet, såkaldte fibrater. Læs venligst denne indlægsseddel omhyggeligt selvom du tidligere har taget andre lægemidler mod forhøjet kolesterol.
 • hvis du tager medicin til behandling af hiv-infektion, f.eks. (ritonavir sammen med lopinavir og/eller atazanavir (se pkt. 2 under Advarsler og forsigtighedsregler). hvis du tager eller i de seneste 7 dage har taget et lægemiddel, der hedder fusidinsyre (et lægemiddel mod infektion med bakterier), enten gennem munden eller via injektion. Kombinationen af fusidinsyre og Rosuvastatin Orion kan give alvorlige muskelproblemer (rhabdomyolyse), se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Rosuvastatin Orion”.
 • hvis du er over 70 år (da lægen skal vælge den rette startdosis af Rosuvastatin Orion til dig).
 • hvis du lider af alvorlige vejrtrækningsproblemer.
 • hvis du er af asiatisk oprindelse - japansk, kinesisk, filippinsk, vietnamesisk, koreansk eller indisk. Din lægen skal vælge den rette startdosis af Rosuvastatin Orion til dig.

Hvis noget af det ovennævnte er tilfældet (eller du er i tvivl): 

 • Tag ikke Rosuvastatin Orion 40 mg (den højeste dosis) og tal med din læge eller apotekspersonalet, før du starter med at tage en dosis Rosuvastatin Orion.

Statiner kan påvirke leveren hos et lille antal mennesker. Dette kan identificeres ved en enkelt test, der viser lever-enzymernes niveau i blodet. Lægen vil derfor sædvanligvis tage denne blodprøve (leverfunktionstest) før og i løbet af behandlingen med Rosuvastatin Orion. 

 

Så længe du tager dette lægemiddel, vil din læge overvåge dit helbred nøje, hvis du har sukkersyge (diabetes) eller er i risiko for at udvikle sukkersyge. Du vil muligvis være i risiko for at udvikle sukkersyge, hvis du har et højt indhold af sukker og fedt i blodet, er overvægtig og har for højt blodtryk. 

Børn og unge

 • hvis patienten er under 6 år: Rosuvastatin Orion bør ikke gives til børn under 6 år.
 • hvis patienten er under 18 år: Rosuvastatin Orion 40 mg egner sig ikke til brug hos børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Rosuvastatin Orion

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Fortæl lægen hvis du tager følgende: ciclosporin (anvendes for eksempel efter organtransplantation), warfarin eller clopidogrel (eller andre blodfortyndende midler), fibrater (såsom gemfibrozil eller fenofibrat) eller anden medicin til at sænke kolesteroltallet (såsom ezetinib), midler mod sure opstød (syreneutraliserende midler), erythromycin (antibiotikum), fusidinsyre (et antibiotikum - se afsnittet Advarsler og forsigtighedsregler og nedenfor), svangerskabsforebyggende behandling (p-piller), regorafenib (anvendes til behandling af kræft), et eller flere af følgende lægemidler, som anvendes til behandling af virusinfektioner, herunder hiv eller hepatitis C-infektion, alene eller i kombination (se Advarsler og forsigtighedsregler): ritonavir, lopinavir, atazanavir, simeprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir, glecaprevir, pibrentasvir. Virkningen af disse lægemidler kan ændres af Rosuvastatin Orion eller kan påvirke virkningen af Rosuvastatin Orion. 

 

Hvis du har behov for at tage fusidinsyre til behandling af en infektion med bakterier, skal du midlertidigt afbryde anvendelsen af denne medicin. Lægen vil fortælle dig, hvornår det er sikkert at begynde at bruge Rosuvastatin Orion igen. Hvis Rosuvastatin Orion anvendes samtidig med fusidinsyre kan det i sjældne tilfælde føre til muskelsvækkelse, ømhed eller smerter (rhabdomyolyse). Se mere information om rhabdomyolyse i afsnit 4.  

Graviditet, amning og frugtbarhed

Du må ikke tage Rosuvastatin Orion, hvis du er gravid eller ammer. Hvis du bliver gravid, mens du tager Rosuvastatin Orion, skal du stoppe behandlingen med det samme og tale med lægen. Kvinder skal undgå at blive gravide, mens de tager Rosuvastatin Orion, ved at anvende passende prævention. 


Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

De fleste kan køre bil eller betjene maskiner, mens de tager Rosuvastatin Orion - det vil ikke påvirke evnen til at føre bil eller betjene maskiner. Ikke desto mindre kan nogle føle sig svimle under behandlingen med Rosuvastatin Orion. Hvis du føler dig svimmel, kontakt din læge, før du forsøger at køre bil eller betjene maskiner. 

Rosuvastatin Orion indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Rosuvastatin Orion

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Anbefalede doser til voksne

Hvis du tager Rosuvastatin Orion mod højt kolesterol:  

Startdosis  

Behandling med Rosuvastatin Orion starter med 5 mg eller 10 mg. Det gælder også, selvom du tidligere har taget en højere dosis af et andet statin. Startdosis vil afhænge af: 

 • dit kolesteroltal.
 • den risiko du har for at få en blodprop i hjertet eller et slagtilfælde.
 • hvis du er speciel følsom overfor mulige bivirkninger.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet hvilken startdosis af Rosuvastatin Orion, der passer bedst til dig. Din læge kan beslutte at give dig den laveste dosis (5 mg) hvis:
 • du er af asiatisk oprindelse (japansk, kinesisk, filippinsk, vietnamesisk, koreansk og indisk).
 • du er over 70 år.
 • du har moderate problemer med nyrerne.
 • du har risiko for muskelsmerter (myopati).

Øgning af dosis og den maksimale daglige dosis 

Din læge vil øge dosis, indtil du får den dosis af Rosuvastatin Orion, der er den rigtige for dig. Hvis du er startet med 5 mg, vil lægen fordoble dosis til 10 mg, derefter 20 mg og 40 mg hvis nødvendigt. Hvis du er startet med 10 mg, vil lægen fordoble dosis til 20 mg og derefter 40 mg hvis nødvendigt. Der skal gå 4 uger mellem hver dosisøgning. 


Den maksimale daglige dosis af Rosuvastatin Orion er 40 mg. 40 mg er kun til patienter med højt kolesteroltal og øget risiko for blodprop i hjertet eller hjernen, og hvis kolesteroltal ikke sænkes nok med 20 mg. 

 

Hvis du tager Rosuvastatin Orion for at reducere risikoen for at få en blodprop i hjertet, et slagtilfælde eller helbredsproblemer relateret hertil:  

Den anbefalede dosis er 20 mg dagligt. Din læge kan dog beslutte at bruge en lavere dosis, hvis du har en af de faktorer, der er nævnt herover. 

 

Brug til børn og unge i alderen 6-17 år 

Dosisintervallet til børn og unge i alderen 6 til 17 år er 5 til 20 mg én gang dagligt. Den sædvanlige startdosis er 5 mg pr. dag, og din læge kan gradvist øge din dosis for at finde den mængde Rosuvastatin Orion, der passer til dig. Den maksimale daglige dosis af Rosuvastatin Orion er 10 eller 20 mg til børn i alderen 6 til 17 år afhængig af den underliggende sygdom, der behandles.. Tag din dosis én gang om dagen. Rosuvastatin Orion 40 mg må ikke anvendes til børn. 

 

Sådan tager du de filmovertrukne tabletter 

Synk hele tabletten med vand. 

 

Tag Rosuvastatin Orion én gang dagligt. 

Du kan tage Rosuvastatin Orion på ethvert tidspunkt af dagen. Det anbefales, at du tager din tablet på det samme tidspunkt hver dag, idet det kan hjælpe dig med at huske at tage tabletten.  

 

Regelmæssig undersøgelse af kolesteroltal  

Det er vigtigt, at du regelmæssigt får målt dit kolesteroltal for at sikre, at det korrekte niveau er nået, og at det ligger stabilt. 


Din læge vil eventuelt øge dosis, indtil du får den dosis af Rosuvastatin Orion, der er rigtig for dig. 

Hvis du har taget for meget Rosuvastatin Orion

Kontakt lægen eller nærmeste skadestue, hvis du har taget mere af Rosuvastatin Orion, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Hvis du bliver indlagt, eller bliver behandlet for noget andet, skal du fortælle det lægefaglige personale, at du tager Rosuvastatin Orion. 

Hvis du har glemt at tage Rosuvastatin Orion

Du skal bare tage den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Rosuvastatin Orion

Tal med din læge, hvis du ønsker at stoppe med at tage Rosuvastatin Orion. Dit kolesteroltal kan stige igen hvis du stopper med at tage Rosuvastatin Orion. 


Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvad disse bivirkninger kan være. De er sædvanligvis milde og forsvinder efter kort tids brug. 

Stop med at tage Rosuvastatin Orion og søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis du oplever nogen af følgende allergiske reaktioner:

 • Vanskelighed ved at trække vejret, med eller uden opsvulmen af ansigt, læber, tunge og/eller hals.
 • Opsvulmen af ansigt, læber, tunge og/eller hals, hvilket kan give vanskelighed ved at synke.
 • Alvorlig hudkløe (med knudedannelse i huden).

Stop med at tage Rosuvastatin Orion og tal med din læge så hurtigt som muligt, hvis du oplever usædvanlige smerter i dine muskler, der fortsætter i længere tid end forventet. Muskelsymptomer er mere almindelige hos børn og unge end hos voksne. Som med andre statiner har en lille gruppe mennesker udviklet en ubehagelig muskeleffekt, som i sjældne tilfælde har udviklet sig til en mulig livstruende muskelskade, kendt som rhabdomyolyse. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • Hovedpine
 • Mavesmerter
 • Forstoppelse
 • Kvalme
 • Muskelsmerter
 • Svaghedsfølelse
 • Svimmelhed
 • Stigning i mængden af protein i urinen - sædvanligvis normaliseres dette af sig selv, uden du behøver at stoppe behandlingen med Rosuvastatin Orion (kun for Rosuvastatin Orion 40 mg).
 • Sukkersyge. Dette er mere sandsynligt, hvis du har et højt indhold af sukker og fedtstoffer i blodet, er overvægtig og har forhøjet blodtryk. Din læge vil overvåge dit helbred, imens du tager dette lægemiddel.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • Udslæt, kløe, andre hudreaktioner.
 • Stigning i mængden af protein i urinen - sædvanligvis normaliseres dette af sig selv, uden at du behøver at stoppe behandlingen med Rosuvastatin Orion tabletter (kun for Rosuvastatin Orion 5 mg, 10 mg og 20 mg).

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer): •  

 • Alvorlige allergiske reaktioner - symptomerne er opsvulmen af ansigt, læber, tunge og/eller hals, vanskelighed ved at synke og trække vejret, en alvorlig hudkløe (med knudedannelse i huden). Hvis du føler, at du er ved at udvikle en allergisk reaktion, skal du stoppe med at tage Rosuvastatin Orion og øjeblikkelig søge lægehjælp.
 • Muskelskade hos voksne. Som forholdsregel skal du stoppe med at tage Rosuvastatin Orion og tale straks med din læge, hvis du oplever usædvanlige muskelsmerter, der fortsætter i længere tid, end forventet.
 • Lupus-lignende sygdomssyndrom (inklusive udslæt, ledproblemer og påvirkning af blodceller).
 • Muskelsprængning
 • Alvorlige mavesmerter (betændelse i bugspytkirtlen).
 • Øgning af leverenzymer i blodet.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10000 personer):  

 • Gulsot (hud og øjne bliver gule)
 • Hepatitis (betændelse i leveren)
 • Spor af blod i urinen
 • Skade på nerver i ben og arme (så som følelsesløshed)
 • Ledsmerter
 • Hukommelsestab
 • Gynækomasti (brystforstørrelse hos mænd).

Bivirkninger med ikke kendt frekvens kan være:  

 • Diarré (løs afføring)
 • Stevens-Johnsons syndrom (svær grad af blister i huden, munden, øjne og kønsorganer)
 • Hoste
 • Åndenød
 • Ødem (hævelse)
 • Søvnforstyrrelser, inklusive søvnløshed og mareridt
 • Seksuelle problemer
 • Depression
 • Vejrtrækningsproblemer, herunder vedvarende hoste og/eller åndenød eller feber.
 • skade på sener
 • vedvarende muskelsvaghed

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rosuvastatin Orion indeholder

 • Aktive stof: rosuvastatin. Hver filmovertrukken tablet indeholder 5 mg/ 10 mg/ 20 mg/ 40 mg rosuvastatin (som rosuvastatincalcium ).
 • Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Lactosemonohydrat, calciumhydrogenphosphat, vandfrit , mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon (type B), magnesiumsterat. 

Tabletovertræk: Hypromellose (15cP) (E464), lactosemonohydrat, titandioxid (E171), sunset yellow FCF (E110), allura red AC aluminiumlak (E129), indigocarmin aluminiumlak (E 132), triacetin. 

Udseende og pakningsstørrelser

Rosuvastatin Orion 5 mg tabletter: 

Lyserøde, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter mærket med “J” på den ene side og ”53” på den anden side. 

 

Rosuvastatin Orion 10 mg tabletter: 

Lyserøde, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter mærket med “J” på den ene side og ”54” på den anden side. 

 

Rosuvastatin Orion 20 mg tabletter: 

Lyserøde, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter mærket med “J” på den ene side og ”55” på den anden side. 

 

Rosuvastatin Orion 40 mg tabletter: 

Lyserøde, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter mærket med “J” på den ene side og ”56” på den anden side. 

Pakningsstørrelser

Blister: 

5 mg, 10 mg og 20 mg: 10, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 og 100 

40 mg: 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 og 100 

 

HDPE: 30, 100, 250 og 500 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Aurobindo Pharma (Malta) Limited  

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront  

Floriana FRN 1913, Malta 

Fremstiller

APL Swift Services (Malta) Limited  

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far  

Birzebbugia, BBG 3000 

Malta  

 

eller 

 

Milpharm Limited 

Ares, Odyssey Business Park  

West End Road 

South Ruislip HA4 6QD  

Storbritannien 

 

Dansk repræsentant
For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Orion Pharma A/S  

medinfo@orionpharma.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08.07.2020
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...