Levopidon

oral opl., endosisbeh. 35 mg, 40 mg, 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 65 mg, 70 mg og 75 mg

dne

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Levopidon 5 mg oral opløsning i enkeltdosisbeholder
Levopidon 10 mg oral opløsning i enkeltdosisbeholder
Levopidon 15 mg oral opløsning i enkeltdosisbeholder
Levopidon 20 mg oral opløsning i enkeltdosisbeholder
Levopidon 25 mg oral opløsning i enkeltdosisbeholder
Levopidon 30 mg oral opløsning i enkeltdosisbeholder
Levopidon 35 mg oral opløsning i enkeltdosisbeholder
Levopidon 40 mg oral opløsning i enkeltdosisbeholder
Levopidon 45 mg oral opløsning i enkeltdosisbeholder
Levopidon 50 mg oral opløsning i enkeltdosisbeholder
Levopidon 55 mg oral opløsning i enkeltdosisbeholder
Levopidon 60 mg oral opløsning i enkeltdosisbeholder
Levopidon 65 mg oral opløsning i enkeltdosisbeholder
Levopidon 70 mg oral opløsning i enkeltdosisbeholder
Levopidon 75 mg oral opløsning i enkeltdosisbeholder
 

levomethadonhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Levopidon
 3. Sådan skal du bruge Levopidon
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Levopidon indeholder det aktive stof levomethadonhydrochlorid. Det tilhører en gruppe lægemidler som virker på nervesystemet. 

 

Levopidon bruges til behandlingen af voksne, der er afhængige af den gruppe af stoffer, der kaldes ”opioider” eller ”narkotiske smertestillende midler” såsom heroin eller morfin. Det virker som en erstatning for de afhængighedsskabende stoffer. Behandlingen skal gives samtidig med en medicinsk, psykologisk og social opfølgning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Levopidon

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Ved brug af Levopidon er det vigtigt altid at følge lægens anvisninger. Levomethadon (Levopidon) er stærkere end methadon. Det er afgørende, at du bruger Levopidon efter lægens anvisninger, for at undgå overdoseringer (se også afsnit 3 ”Sådan skal du bruge Levopidon”).  

 

Levopidon er kun til oral anvendelse. Du må under ingen omstændigheder injicere dette lægemiddel, da injektion kan være skyld i alvorlige og permanente skader på din krop, hvilket kan få alvorlige konsekvenser. 

Brug ikke Levopidon:

 • hvis du er allergisk over for levomethadon eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).
 • hvis du tager lægemidler til behandling af depression eller Parkinsons sygdom, som kaldes monoaminoxidase(MAO)-hæmmere eller har taget disse lægemidler inden for de sidste 2 uger (se ”Brug af andre lægemidler sammen med Levopidon”).
 • hvis du har alvorlige vejrtrækningsproblemer eller har problemer med lungerne.
 • hvis du er afhængig af andre stoffer end dem af opioidtypen.

Under behandlingen med Levopidon må andre lægemidler til behandling af afhængighed ikke bruges, med undtagelse af behandling af overdosering (se ”Brug af andre lægemidler sammen med Levopidon”). 


Brug ikke Levopidon hvis noget af det ovenstående gælder for dig. Hvis du er usikker, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet inden du bruger Levopidon. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Levopidon, hvis: 

 • du har akutte astmaanfald.
 • du har nedsat lungekapacitet på grund af en lungesygdom eller lider af vejrtrækningsbesvær. Din læge skal i så fald undersøge din behandling grundigt.
 • du har lave niveauer af kalium i kroppen (hypokaliæmi).
 • du har nyreproblemer (herunder nyresten og galdesten).
 • du har leverproblemer.
 • du har lavt stofskifte (såkaldt hypotyreoidisme).
 • du har forstørret blærehalskirtel eller forsnævret urinleder (der kan give besvær med vandladningen).
 • du har haft en læsion i hovedet, og trykket inde i hjernen er højere end normalt (tal med din læge). Du kan få alvorlig hovedpine.
 • du har mavesmerter, diarré eller forstoppelse.
 • du har visse typer af ændret hjerterytme eller andre alvorlige hjertelidelser. Levopidon kan påvirke de elektriske impulser, der får hjertet til at trække sig sammen, især ved høje doser. Fortæl det derfor til din læge, hvis du tidligere har haft hjerteproblemer.
 • du tager stærke smertestillende lægemidler (opioider) (se ”Brug af andre lægemidler sammen med Levopidon”).
 • du tager lægemidler, der virker beroligende og hjælper dig til at sove (barbiturater og benzodiazepiner) (se ”Brug af andre lægemidler sammen med Levopidon”).

 

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, skal du kontakte din læge. 


Langvarig brug af opioider kan medføre nedsat niveau af kønshormoner og et øget niveau af hormonet prolactin. Kontakt lægen, hvis du får symptomer som f.eks. nedsat sexlyst, impotens eller manglende menstruation (amenoré).
Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får nogen af følgende symptomer, mens du tager Levopidon: 

 • svaghed, voldsom træthed, appetitløshed, kvalme, opkastning eller lavt blodtryk.

Det kan være et symptom på, at binyrerne danner for lidt af hormonet kortisol, og du kan muligvis have behov for at tage hormontilskud. 

 

Opbevares utilgængeligt for børn
Børn er mere følsomme over for levomethadon end voksne, derfor kan forgiftning forekomme ved meget lave doser. Når levomethadon indtages hjemme, skal det opbevares utilgængeligt for børn, for at undgå at børn utilsigtet kommer til at indtage levomethadon. 

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må ikke bruge dette lægemiddel. 

Brug af andre lægemidler sammen med Levopidon

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler eller har gjort det for nylig. 


Følgende lægemidler må ikke tages under behandlingen med Levopidon: 

 • Lægemidler, der anvendes til behandling af depression eller Parkinsons sygdom, kendt som monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere), især hvis du har taget disse inden for de sidste 2 uger (se også ”Brug ikke Levopidon”).
 • Andre lægemidler til behandling af afhængighed, f.eks. methadon, naltrexon, buprenorpfin og naloxon (med undtagelse af behandling af overdosering).

 

Fortæl det til din læge, hvis du bruger noget af følgende lægemidler: 

 • ethvert lægemiddel, der påvirker din psykiske tilstand, f.eks. risperidon, thioridazin, perphenazin, phenotiazin, haloperidol og sertindol - disse anvendes til behandling af f.eks. psykoser, og atomoxetin anvendes til behandling af ADHD
 • stærke smertestillende midler (opioider) - såsom morfin og pentazocin
 • lægemidler, der anvendes til behandling af hjertesygdomme, f.eks. verapamil, quinidin, propafenon, flecainid, metoprolol, sotalol, amiodaron
 • lægemidler, der anvendes til behandling af depression, f.eks. clomipramin, nortriptylin, desipramin, nefazodon, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin og sertralin
 • tamoxifen, et lægemiddel til behandling af kræft
 • betændelseshæmmende og immunforsvarsdæmpende lægemidler, f.eks. dexamethason og cyclosporin
 • virushæmmende lægemidler, herunder visse lægemidler til behandling af hiv, f.eks. amprenavir, nevirapin, zidovudin, efavirenz, nelfinavir, ritonavir, lopinavir, saquinavir, abacavir, delavirdin, didanosin og stavudin
 • makrolid-antibiotika (til behandling af bakterieinfektioner), f.eks. clarithromycin, telithromycin og erythromycin
 • lægemidler, der anvendes til behandling af svampeinfektioner, f.eks. ketoconazol, itraconazol og fluconazol
 • rifampicin, der anvendes til behandling af tuberkulose eller ”TB”
 • lægemidler, der anvendes til behandling af epilepsi, f.eks. phenytoin, phenobarbital og carbamazepin
 • lægemidler, der gør urinen mere sur, f.eks. ammoniumchlorid og vitamin C-tabletter
 • lægemidler til behandling af diarré, f.eks. loperamid og diphenoxylat
 • lægemidler kaldet ”antikolinergika”, da disse lægemidler kan være skyld i forstoppelse af tarmen når man bruger Levopidon
 • vanddrivende lægemidler, f.eks. spironolacton
 • lægemidler eller produkter, der indeholder cannabinoider
 • naturlægemidler, der indeholder perikon
 • lægemidler, der gør dig afslappet og hjælper dig med at falde i søvn (barbiturater og benzodiazepiner)

Risikoen for bivirkninger øges, hvis du tager levomethadon samtidig med antidepressiva (f.eks. citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin, amitriptylin, clomipramin, imipramin, nortriptylin).
Kontakt lægen, hvis du får symptomer som f.eks.: 

 • ændret sindstilstand (f.eks. rastløs uro, hallucinationer, koma)
 • hurtig hjerterytme (puls), ustabilt blodtryk, feber
 • overdrevne reflekser, koordinationsbesvær, muskelstivhed
 • ymptomer fra mave-tarm-kanalen (f.eks. kvalme, opkastning, diarré)

Samtidig brug af Levopidon og beroligende lægemidler såsom benzodiazepiner og lignende lægemidler øger risikoen for døsighed, vejrtrækningsbesvær (respirationsdepression) og koma og kan være livstruende. Af denne grund bør samtidig brug kun overvejes, når anden behandling ikke er mulig.
Hvis din læge udskriver Levopidon sammen med beroligende lægemidler, bør dosis og behandlingsvarigheden begrænses af lægen.
Fortæl lægen om alle de beroligende lægemidler du tager og følg lægens dosisanbefalinger tæt. Det kan være nyttigt at informere venner og pårørende om at være opmærksomme på de tegn eller symptomer, som er angivet ovenfor. Hvis du får disse symptomer, skal du kontakte lægen. 

Brug af Levopidon sammen med drikke og alkohol

Du må ikke drikke alkohol, mens du bruger Levopidon, da det kan være skyld i alvorlige bivrikninger. Drik ikke grapefrugtjuice, mens du bruger Levopidon, da det kan ændre lægemidlets virkning. 

Graviditet og amning

Levopidon kan påvirke fostret. Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Levopidon. 


Tal med lægen, hvis du ammer eller overvejer at amme dit barn, mens du tager levomethadon, da det kan påvirke dit barn. Du skal overvåge dit barn for unormale tegn og symptomer som f.eks. øget døsighed (mere end normalt), vejrtrækningsbesvær eller svaghed. Kontakt straks lægen, hvis du opdager nogen af disse symptomer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner mens du bruger Levopidon. Det skyldes, at du kan føle dig søvning og mindre opmærksom mens du bruger lægemidlet og i nogen tid efter du er stoppet med at bruge lægemidlet. 


Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Levopidon især i begyndelsen af behandlingen og ved stigning i dosis virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 


Da det kan variere fra person til person hvornår og om man må begynde at køre og bruge maskiner, vil dette blive afgjort af lægen. 

Levopidon indeholder methylparahydroxybenzoat (E218)

Dette kan give allergiske reaktioner (muligvis med forsinkelse). 

3. Sådan skal du bruge Levopidon

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Lægen vil bestemme hvilken dosis du skal have:

 • Dosis bestemmes individuelt til dig.
 • Dosis er baseret på, hvornår dine abstinenssymptomer starter.
 • Levomethadon (Levopidon) er stærkere end methadon, og dosis vil derfor være forskellig. For at undgå overdosering er det meget vigtigt, at du bruger Levopidon efter lægens anvisning.
  • Brug ikke mere eller mindre af lægemidlet end du har fået at vide.
  • Brug ikke lægemidlet oftere eller sjædnere end du har fået at vide.

Du vil begynde behandlingen med en startsdosis, der gradvist vil blive forøget over en periode på få uger. Efter denne opstartsperiode, vil din dosis blive stabiliseret og din vedligeholdelsesdosis justeret, afhængig af hvordan lægemidlet virker på dig. 


Dosis gives normalt en gang daglig. 


Tal med din læge, hvis du føler, at du har koncentrationsbesvær, føler dig døsig, ophidset eller svimmel når du står op. Det kan være nødvendigt, at din læge nedsætter din dosis. 

 

Ældre mennesker og meget syge mennesker  

Din dosis kan blive nedsat, hvis du er over 65 år, eller du har et meget dårligt helbred. I disse tilfælde vil din læge muligvis overvåge dig tættere. 

 

Nyre- og leverproblemer  

Din dosis kan blive nedsat hvis du har nyreproblemer eller alvorlige, længerevarende leverproblemer. I disse tilfælde vil din læge muligvis overvåge dig tættere. 

Administrationsmetode

 • Levopidon må kun indtages via munden. Du må under ingen omstændigheder injicere dette lægemiddel, da injektion kan være skyld i alvorlige og permanente skader på din krop, hvilket kan få alvorlige konsekvenser.
 • Dette lægemiddel er klart til brug. Den orale opløsning leveres i enkeltdosisbeholdere.

Hvis du har brugt for meget Levopidon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Levopidon, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Hvis du har brugt for meget Levopidon skal du tale med din læge eller tage direkte på hospitalet. Medbring pakningen med lægemidlet. Følgende virkninger kan forekomme: 

 • vejrtrækningsbesvær
 • udtalt døsighed, besvimelse (”bevidstløs”), eller koma
 • sammentrukne pupiller
 • kold og klam hud
 • meget lav puls, lavt blodtryk, hjertestop eller shock
 • muskelsvaghed
 • lavt blodsukker.

I alvorlige tilfælde kan en overdosis være dødelig. 

Hvis du har glemt at bruge Levopidon

Hvis du under behandlingen har glemt en dosis, så er det vigtigt, at du tager den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Levopidon

Du må ikke holde op med at bruge Levopidon uden først at have talt med din læge. Dette skyldes, at du kan få bivirkninger og abstinenssymptomer. Hvis du skal holde op med at bruge Levopidon, vil din læge hjælpe dig med at nedtrappe brugen. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

De bivirkninger der kan forekomme omfatter: 

 

Meget almindelige bivirkninger: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter  

 • kvalme, opkastning

 

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter  

 • væskeophobning i kroppen
 • en følelse af at være høj (euforisk)
 • ser og hører ting der ikke er der (hallucinationer)
 • søvnighed
 • sløret syn
 • sammentrukne pupiller
 • forstoppelse
 • hududslæt
 • svedafsondring
 • træthed
 • vægtstigning

 

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter  

 • appetitløshed (anoreksi)
 • nedtrykthed (dysfori)
 • rastløshed
 • søvnbesvær
 • forvirring
 • nedsat lyst til sex
 • hovedpine
 • besvimelse
 • ansigtsrødme
 • lavt blodtryk
 • væskeophobning i lungerne
 • vejrtrækningsbesvær (herunder hoste)
 • mundtørhed
 • betændelse i tungen
 • kramper i galdevejene (mavesmerter)
 • kløe
 • nældefeber
 • udtalt væskeophobning i kroppen (ødem)
 • besvær med at lade vandet
 • besvær med at opnå eller opretholde erektion
 • menstruationsforstyrrelser
 • hævede ben
 • svaghed

 

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter  

 • langsommere hjerterytme
 • hjertebanken
 • hjerteproblemer (specielt ved høje doser)

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • kalium- eller magnesiummangel i blodet
 • lavere indhold af blodplader i blodet
 • lavt blodsukker

Du vil muligvis bemærke, at nogle bivirkninger bliver mindre udtalte med tiden. Dog vil forstoppelse og tendensen til at svede mere end normalt ikke blive bedre med tiden. Tal med din læge eller apotekspersonalet vedrørende en behandling til at lindre symptomerne på disse bivirkninger. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og flasken efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Må ikke nedfryses.
 • Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Levopidon indeholder:

 • Aktivt stof: Levomethadonhydrochlorid.
  Hver dosis oral opløsning indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg, 45 mg,
  50 mg, 55 mg, 60 mg, 65 mg, 70 mg eller 75 mg levomethadonhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Methylparahydroxybenzoat (E218), betainhydrochlorid, glycerol, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Levopidon er en klar og farveløs, oral opløsning i enkeltdosisbeholder. Den leveres i 50 ml forseglede, ravgule glasflasker med børnesikrede plastikskruelåg. 

 

Pakningsstørrelser: 1, 3 eller 7 flasker. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

dne pharma as
Karihaugveien 22
NO-1086 Oslo 

Norge 

Fremstiller

Pharma Production AS
Karihaugveien 22 

NO-1086 Oslo 

Norge 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www. dkma.dk. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...