Nicotinell®

tyggegummi 2 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nicotinell® Mint 2 mg medicinsk tyggegummi
nicotin

Nicotinell® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis Consumer Health S.A. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Du kan få Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
 • Kontakt lægen, hvis du stadigvæk behøver at anvende Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi efter 12 måneders brug.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi
 3. Sådan skal du bruge Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi tilhører en gruppe af lægemidler, som bruges i forbindelse med rygeafvænning. Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi indeholder nicotin. Når du tygger på Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi, afgives nicotin langsomt og bliver optaget i kroppen gennem mundens slimhinder. 

Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi anvendes til at lette nicotintrangen og nicotinabstinenser hos nicotinafhængige mennesker. Derved kan det: 

 • Fremme rygestop hos rygere, der er motiverede til at holde op med at ryge, eller
 • Fremme en rygereduktion hos rygere, der ikke kan eller er uvillige til at holde op.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

Brug ikke Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi:

 • hvis du er allergisk over for nicotin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi, hvis du: 

 • for nylig har haft et hjertesvigt, hjertestop eller har hjertesygdomme.
 • har sukkersyge (diabetes). Du bør måle dit blodsukker oftere end normalt når du begynder med at bruge Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi.
 • har moderat til svær nedsat nyre- og/eller leverfunktion.
 • oplever krampeanfald (epilepsi) eller tidligere har oplevet det.
 • har betændelse i spiserøret, betændelse i munden eller svælget eller mavesår.


Hvis du har en af ovennævnte sygdomme, er det ikke sikkert, at du bør bruge Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi.

Personer, der har tandprotese, kan have svært ved at tygge tyggegummi. Det anbefales derfor at bruge en anden form for nicotinerstatning. Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi kan løsne fyldninger eller tandproteser.

Du bør ikke ryge samtidig med, at du bruger Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi, da du kan få en så høj koncentration af nicotin i kroppen, at du bliver dårlig. 

Brug af anden medicin sammen med Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Der er ingen tilgængelig information om Nicotinell Mint medicinsk tyggegummis virkning ved samtidig brug af anden medicin. Men virkningen af nogle lægemidler kan blive påvirket, hvis du holder op med at ryge. 

Brug af Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi sammen med mad og drikke

Du bør undgå at indtage syreholdige drikke, som f.eks. kaffe og læskedrikke, i op til 15 minutter før, du bruger tyggegummiet, da disse drikke kan mindske optagelsen af nicotin fra mundhulen. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet
Nicotin kan påvirke dit ufødte barn. Hvis du er gravid, må du kun bruge Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi efter aftale med lægen.

Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi efter aftale med lægen.
Nicotin går over i modermælken og kan muligvis skade det ammende barn. Hvis Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi bruges i ammeperioden, skal det anvendes lige efter amning og må ikke bruges under eller to timer før amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal dog være opmærksom
på, at rygestop kan forårsage adfærdsændringer. 

Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi indeholder sorbitol, butylhydroxytoluen og natrium

Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi indeholder 207,9 mg sorbitol pr. tyggegummi. Hvis lægen har fortalt dig, at du lider af en sjælden, arvelig lidelse med intolerance over for fruktose bør du ikke tage Nicotinell Mint medicinsk. Kalorieindholdet er 1,2 kcal/stykke tyggegummi.

Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi indeholder Gumbase (som indeholder butylhydroxytoluen (E321)), som kan give lokal irritation af slimhinderne i munden.
Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. stykke tyggegummi, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du bruge Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi

Hvis din læge har ordineret Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede daglige dosis afhænger af din rygeafhængighed. Du bør bruge 4 mg medicinsk tyggegummi, hvis: 

 • du er ryger med stærk nicotinafhængighed.
 • et rygeophør ikke er lykkedes efter anvendelsen af 2 mg medicinsk tyggegummi. Ellers skal 2 mg medicinsk tyggegummi anvendes.

Følgende tabel kan hjælpe dig med at finde den optimale behandlingsform: 

Nicotinell Mint Paranova Danmark A/S medicinsk tyggegummi 2 mg
Hvis du oplever bivirkninger ved brug af højdosisformen (4 mg medicinsk tyggegummi), bør du overveje lavdosisformen (2 mg medicinsk tyggegummi) i stedet.
Det er vigtigt at tygge tyggegummiet korrekt for at undgå ubehag (f.eks. hikke eller halsbrand).
Tyggeteknik 

  1. Tyg langsomt ét tyggegummi indtil en stærk smag fornemmes. Brug ikke mere end ét tyggegummi i timen.
  2. Lad tyggegummiet hvile mellem kind og tandkød.
  3. Tyg igen når smagen har fortaget sig.
  4. Dette gentages i ca. 30 minutter. Tyggegummiet må ikke sluges.

Vær opmærksom på at du ikke nødvendigvis kan bruge Nicotinell Mint 2 mg til alle de anførte doseringer.

Voksne over 18 år
Tag et tyggegummi når du føler trang til at ryge.
I begyndelsen af behandlingen skal du generelt tage 1 tyggegummi hver 1. - 2. time. I de fleste tilfælde er 8 - 12 stykker tyggegummi om dagen nok, uanset hvilken styrke du bruger. Du må ikke tage mere end 24 Nicotinell Mint 2 mg medicinsk tyggegummi eller mere end 15 Nicotinell Mint 4 mg medicinsk tyggegummi om dagen.

Rygestop
Det er individuelt, hvor længe behandlingen varer. I de fleste tilfælde bør behandlingen vare i mindst tre måneder. Efter tre måneder skal antallet af
tyggegummi nedsættes gradvist.
Når du kun bruger 1 - 2 stykker tyggegummi dagligt, bør du stoppe helt.
Det anbefales, at du ikke bruger tyggegummiet i mere end 12 måneder. Nogle personer kan have behov for længere behandling for ikke at begynde at ryge igen. Hvis du efter 12 måneder ikke er stoppet med at anvende Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi, bør du søge rådgivning hos din læge eller på apoteket.

Rygereduktion
Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi anvendes mellem rygeperioder for at forlænge den røgfri periode og med det formål at reducere rygningen så meget som muligt. Hvis en reduktion i antallet af cigaretter pr. dag ikke er opnået efter 6 uger, bør der søges professionel rådgivning. Et forsøg på rygestop bør foretages så snart rygeren føler sig klar, men ikke senere end 6 måneder efter behandlingsstart. Hvis et forsøg på ophør ikke kan opnås indenfor 9 måneder efter behandlings- start, bør der søges professionel rådgivning.

Brugen af Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi bør så vidt muligt foregå sammen med patientrådgivning og støtte, der normalt gør det lettere at holde op med at ryge.

Børn og unge under 18 år
Du må kun bruge Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi til børn og unge under 18 år efter aftale med en læge.

Nedsat nyrefunktion
Tal med lægen, før du bruger Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi, hvis du har moderat til svær nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion
Tal med lægen, før du bruger Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi, hvis du har moderat til svær nedsat leverfunktion.

Hvis du har brugt for mange Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi, end der står her, eller flere end lægen har
foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag æsken med.

Overdosering med Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi kan forekomme, hvis flere stykker tyggegummi tygges samtidigt. Symptomerne på overdosering er: bleghed, svedudbrud, øget spytmængde, brændende fornemmelse i svælget, kvalme, opkastning, diarré, mave- smerter, høre- og synsforstyrrelser, hovedpine, svimmelhed, føleforstyrrelser, forvirring og træthed.

Ved mistanke om forgiftning af et barn skal lægen omgående kontaktes. Selv små mængder nicotin er farlige for børn og kan resultere i alvorlige symptomer eller dødsfald. 

Hvis du har glemt at bruge Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi

Brug aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt et tyggegummi. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Kvalme.


Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Svimmelhed, hovedpine, og søvnløshed.
 • Irritation i svælget, hoste, smerte i hals og svælg.
 • Opkastning, mavesmerter, diarré, forstoppelse, luft i maven.
 • Hikke, mundtørhed, mundbetændelse/inflammation af mundslimhinder,
 • Sure opstød/halsbrand (især hos patienter med dårlig fordøjelse).


Sjældne - meget sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Uregelmæssig puls og overfølsomhedsreaktioner f.eks. hævelser i ansigtet, munden eller halsen (angioødem). Stop med at tage Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi og kontakt straks læge eller skadestue, hvis du får hævelser i ansigtet, tunge og/eller halsen, og/eller synkebesvær eller nældefeber forekommer samtidig med vejrtræknings- problemer (angioødem).
 • Mavesår. Smerter opadtil i maven og sure opstød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Rysten.
 • Synkebesvær, forøget spytproduktion.
 • Hjertebanken, uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær.
 • Kraftesløshed og svaghed, træthed, utilpashed, feber, kvalme, hovedpine og muskelømhed (influenza lignende symptomer).


Mundsår kan være relateret til dit rygeophør og ikke nødvendigvis pga. af din behandling.
Smerter i mund, hals og kæbemuskler kan forekomme, især hvis du tygger tyggegummiet for hurtigt. Ved langsommere tygning vil dette som regel ophøre.

Det medicinske tyggegummi kan sidde fast i, og i sjældne tilfælde, ødelægge tandproteser. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring‌

 • Opbevar Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi over 25 °C.
 • Brug ikke Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere information

Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi indeholder:

 • Aktivt stof: Nicotin. Hvert stykke Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi indeholder 2 mg nicotin (svarende til 10 mg nicotinpolacrilin (1:4)).
 • Øvrige indholdsstoffer: Gumbase (indeholder butylhydroxytoluen (E321)), calciumcarbonat, sorbitol (E420), amberlite, natriumhydrogencarbonat, vandfri natriumcarbonat, glycerol, levomenthol, xylitol, mannitol, gelatine, titandioxid (E171), carnaubavoks, eucalyptusolie, pebermynteolie, acesulfamkalium, saccharin, saccharinnatrium og renset vand.

Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi er sukkerfrit. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Nicotinell Mint medicinsk tyggegummi 2 mg er overtrukne, råhvide og aflangt firkantede.
Nicotinell Mint 2 mg medicinsk tyggegummi findes i pakningsstørrelsen 204 stykker tyggegummi. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...